31975D0320Uradni list L 147 , 09/06/1975 str. 0023 - 0023
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 4 str. 0108
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 4 str. 0102
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 4 str. 0108
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 4 str. 0102


Sklep Sveta

z dne 20. maja 1975

o ustanovitvi Odbora za farmacijo

(75/320/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker se lahko zaradi izvajanja ukrepov, ki jih je sprejel Svet glede približevanja zakonodaje v zvezi z lastniškimi zdravili za humano uporabo, pojavijo težave, ki jih je treba preučiti skupaj;

ker se mora zaradi tega ustanoviti odbor, ki mu predseduje predstavnik Komisije in ga sestavljajo predstavniki držav članic, ki pripadajo njihovim državnim organom,

SKLENIL:

člen 1

Pri Komisiji se ustanovi odbor, ki se imenuje "Odbor za farmacijo".

Člen 2

Brez poseganja v naloge Odbora za lastniška zdravila, navedene v členu 8 Druge direktive Sveta 75/319/EGS [1] z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z lastniškimi zdravili, je naloga odbora preučiti:

- vsa vprašanja v zvezi z uporabo direktiv o lastniških zdravilih, ki jih je dal na dnevni red njegov predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice;

- katero koli drugo vprašanje s področja lastniških zdravil, ki ga je dal na dnevni red njegov predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

Komisija se posvetuje z odborom med pripravo predlogov za direktive s področja lastniških zdravil in še zlasti, kadar pripravlja kakršne koli spremembe in dopolnitve Direktive Sveta 65/65/EGS [2] z dne 26. januarja 1965 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z lastniškimi zdravili, ki jih utegne predlagati.

Člen 3

1. Odbor je sestavljen iz priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravja, ki pripadajo organom držav članic, in sicer iz po enega predstavnika na državo članico.

2. Vsak predstavnik ima svojega namestnika, ki ima pravico sodelovati na sestankih odbora.

3. Odboru predseduje predstavnik Komisije.

Člen 4

Odbor sprejme svoj poslovnik.

V Bruslju, 20. maja 1975

Za Svet

Predsednik

R. Ryan

[1] UL L 147, 9.6.1975, str. 13.

[2] UL 22, 9.2.1965, str. 369/65.

--------------------------------------------------