31975D0320Úradný vestník L 147 , 09/06/1975 S. 0023 - 0023
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0108
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0102
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0108
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0102


Rozhodnutie Rady

z 20. mája 1975,

ktorým sa ustanovuje farmaceutický výbor

(75/320/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže vykonávaní opatrení prijatých Radou vo vzťahu k aproximácii právnych predpisov týkajúcich sa hromadne vyrábaných liekov určených na ľudskú spotrebu, môže spôsobiť problémy, ktoré by sa mali posudzovať spoločne;

keďže na tento účel treba vytvoriť výbor, ktorému predsedá zástupca Komisie a ktorý sa skladá zo zástupcov členských štátov z radov správy týchto štátov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zriaďuje sa výbor s názvom "Farmaceutický výbor" a je pripojený ku Komisii.

Článok 2

Bez toho, aby boli dotknuté úlohy Výboru pre hromadne vyrábané lieky, uvedené v článku 8 druhej smernice Rady č. 75/319/EHS [1] z 20. mája 1975 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení vzťahujúcich sa na hromadne vyrábané lieky, úlohou tohoto výboru je posúdiť:

- všetky otázky týkajúce sa uplatňovania smerníc o hromadne vyrábaných liekoch, ktoré predloží jej predseda – buď zo svojej vlastnej iniciatívy, alebo na základe požiadavky zástupcu niektorého členského štátu,

- všetky ostatné otázky z oblasti hromadne vyrábaných liekov, ktoré predloží jej predseda – buď z vlastnej iniciatívy, alebo na základe požiadavky zástupcu niektorého členského štátu.

Komisia konzultuje s výborom pri príprave návrhov smerníc v oblasti hromadne vyrábaných liekov a najmä pri posudzovaní akýchkoľvek zmien a doplnkov k smernici Rady č. 65/65/EHS [2] z 26. januára 1965 o zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach týkajúcich sa hromadne vyrábaných liekov, ktoré by mal možnosť navrhnúť.

Článok 3

1. Výbor sa skladá zo vyšších expertov z oblasti verejného zdravia zo správy členských štátov a každý členský štát v ňom má jedného zástupcu.

2. Každý zástupca má jedného náhradníka. Tento náhradník má právo zúčastňovať sa na schôdzach výboru.

3. Výboru predsedá zástupca Komisie.

Článok 4

Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

V Bruseli 20. mája 1975

Za Radu

predseda

R. Ryan

[1] Pozri stranu 13 tohto úradného vestníka.

[2] Ú. v. ES 22, 9.2.1965, s. 369/65.

--------------------------------------------------