31974L0647Oficiālais Vēstnesis L 352 , 28/12/1974 Lpp. 0041 - 0042
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 6 Lpp. 0033
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 11 Lpp. 0129
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 6 Lpp. 0033
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 8 Lpp. 0063
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 8 Lpp. 0063


Padomes direktīva

(1974. gada 9. decembris)

par neļķu tinēja apkarošanu

(74/647/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. un 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā neļķu audzēšana ieņem nozīmīgu vietu Kopienas lauksaimniecībā;

tā kā neļķu ražu pastāvīgi apdraud kaitīgi organismi;

tā kā, aizsargājot neļķu kultivāciju no šādiem kaitīgiem organismiem, būtu ne tikai jāsaglabā ražošanas jauda, bet arī jāpalielina lauksaimniecības ražīgums;

tā kā aizsargpasākumiem, kas novērstu kaitīgo organismu ieviešanos atsevišķās dalībvalstīs, būtu tikai ierobežotas sekas, ja šādus organismus vienlaikus un metodiski neapkarotu visā Kopienā un netiktu novērsta to izplatība;

tā kā neļķēm vispostošākais organisms ir Vidusjūras un Dienvidāfrikas lapu tinējs;

tā kā šie kaitīgie organismi ir parādījušies vairākās dalībvalstīs;

tā kā, nepieņemot iedarbīgus pasākumus, lai apkarotu šos kaitīgos organismus un novērstu to izplatību, neļķu kultivācija visā Kopienā ir pastāvīgi apdraudēta;

tā kā, lai izskaustu šos kaitīgos organismus, Kopienā jāpieņem obligāti noteikumi; tā kā dalībvalstīm ir jāspēj vajadzības gadījumā pieņemt papildu vai stingrākus noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz obligātajiem pasākumiem, kas jāpieņem dalībvalstīs, lai apkarotu neļķu tinēju un novērstu tā izplatību.

2. pants

Šajā direktīvā neļķu tinējs nozīmē Vidusjūras neļķu tinēju (Cacoecimorpha pronubana Hb) un Dienvidāfrikas neļķu tinēju (Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.).

3. pants

1. Dalībvalstis paredz, ka neļķes (Dianthus L.) laiž apgrozībā tikai tad, ja tās nav skāris neļķu tinējs, un ka neļķu stādījumi, ko ir skāris neļķu tinējs, tiek apstrādāti tā, lai neļķes, kas no tiem iegūtas, vairs nebūtu inficētas tad, kad tās tiek laistas apgrozībā.

2. Neskarot 1. punktu, grieztus neļķu ziedus, ko ir nedaudz skāris neļķu tinējs, drīkst laist apgrozībā no 16. oktobra līdz 30. aprīlim.

4. pants

Dalībvalstīs ir aizliegts saglabāt neļķu tinēju.

5. pants

1. Dalībvalstis drīkst atļaut:

a) atkāpes no pasākumiem, kas minēti 3. un 4. pantā, zinātniskiem mērķiem, testiem vai selekcijas darbam;

b) neatkarīgi no 3. panta, no 1. maija līdz 15. oktobrim laist apgrozībā grieztus neļķu ziedus, ko ir nedaudz skāris neļķu tinējs.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai atļaujas, kas minētas 1. punktā, piešķirtu tikai tad, ja atbilstoši kontroles pasākumi garantē, ka tās netraucē neļķu tinēja apkarošanu un nerada nekādu šo kaitīgo organismu izplatības risku.

6. pants

Dalībvalstis drīkst pieņemt papildu vai stingrākus noteikumus, lai apkarotu neļķu tinēju vai lai novērstu tā izplatību tiktāl, ciktāl tādi noteikumi ir vajadzīgi, lai veiktu tādu apkarošanu vai novēršanu.

7. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā pasākumi, kas vajadzīgi, lai panāktu atbilstību šai direktīvai, ne vēlāk kā gadu pēc tās izziņošanas, un dalībvalstis nekavējoties informē par to Komisiju.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1974. gada 9. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Ch. Bonnet

[1] OV C 93, 7.8.1974., 87. lpp.

[2] OV C 116, 30.9.1974., 49. lpp.

--------------------------------------------------