06/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

3


31974L0557


L 307/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.06.1974.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 4. lipnja 1974.

o ostvarivanju slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga s obzirom na djelatnosti samozaposlenih osoba i posrednika koji obavljaju trgovinu i distribuciju otrovnih proizvoda

(74/557/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 54. stavke 2. i 3. i članak 63. stavke 2. i 3.,

uzimajući u obzir Opći program za ukidanje ograničenja slobode poslovnog nastana (1), a posebno njegovih glava IV.A i C,

uzimajući u obzir Opći program za ukidanje ograničenja slobode pružanja usluga (2), a posebno njegovu glavu V.C,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća br. 64/223/EEZ (3) od 25. veljače 1964. o ostvarivanju slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga s obzirom na djelatnosti vezane uz veleprodaju,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća br. 64/224/EEZ (4) od 25. veljače 1964. o ostvarivanju slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga s obzirom na djelatnosti posrednika u trgovini, industriji i malom obrtništvu,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća br. 68/363/EEZ (5) od 15. listopada 1968. o ostvarivanju slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga s obzirom na djelatnosti samozaposlenih osoba uključenih u maloprodaju,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (6),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (7),

budući da Opći program predviđa ukidanje svih diskriminirajućih postupaka na osnovi državljanstva s obzirom na poslovni nastan i pružanje usluga:

u području djelatnosti veleprodaje od strane posrednika u trgovini, industriji i malom obrtništvu, prije kraja druge godine druge faze,

u području djelatnosti maloprodaje, nakon kraja druge godine druge faze prijelaznog razdoblja i prije kraja druge faze;

budući da se direktive br. 64/223/EEZ, br. 64/224/EEZ i br. 68/363/EEZ ne primjenjuju na područje otrovnih proizvoda, koji su zbog posebnih problema prouzrokovanih zaštitom javnog zdravlja uređeni odredbama zakona i drugih propisa te upravnim postupcima u državama članicama;

budući da se naprijed navedene direktive br. 64/223/EEZ i br. 68/363/EEZ ne primjenjuju na djelatnosti s obzirom na veleprodaju, posrednike i maloprodaju patogena; budući da, unatoč tome, pored patogena koji su razvrstani kao medicinski preparati za ljudsku ili životinjsku uporabu u smislu Direktive Vijeća br. 65/65/EEZ (8) od 26. siječnja 1965. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na patentirane lijekove, izmijenjene Direktivom br. 66/454/EEZ (9), samo patogene tvari pod nazivom „biološki pesticidi za uporabu u poljoprivredi” su predmet navedenih djelatnosti; budući da, stoga, s obzirom na patogene, ukidanje ograničenja slobode pružanja usluga i slobode poslovnog nastana može biti ograničeno na trgovinu i distribuciju takvih pesticida;

budući da je postalo očigledno da je potrebno i da je za to nastupio trenutak da se poduzmu mjere kojima bi se na razini Zajednice uredile mjere navedene u prethodne dvije uvodne izjave, uzimajući u obzir opasno djelovanje koje otrovni proizvodi mogu imati na zdravlje čovjeka, životinje i biljke, bilo izravno ili neizravno putem okoliša;

budući da su djelatnosti posrednika u trgovini, industriji i malom obrtništvu predmet direktiva 64/224/EEZ i 68/363/EEZ; budući da su djelatnosti posrednika s obzirom na otrovne proizvode i patogene tvari isključene iz područja primjene ovih direktiva; budući da je ova Direktiva namijenjena liberalizaciji djelatnosti posrednika; budući da, na odgovarajući način, pojmovi „trgovina i distribucija” u ovoj Direktivi uključuju i djelatnosti posrednika u ovim poljima;

budući da Opći program za ukidanje ograničenja slobode poslovnog nastana predviđa da ograničenja ovlasti korištenja prava pridruživanja profesionalnim ili trgovačkim udruženjima moraju biti ukinuta ako profesionalne djelatnosti tih osoba uključuju korištenje tih ovlasti;

budući da će taj položaj plaćenih zaposlenika koje prate osobe koje pružaju usluge ili djeluju u njihovo ime biti uređen odredbama utvrđenim na temelju članaka 48. i 49. Ugovora;

budući da su donesene ili će biti donesene različite direktive koje se primjenjuju na sve djelatnosti samozaposlenih osoba, a koje se odnose na kretanje i boravište korisnika, kao i, kada je to potrebno, direktive o usklađivanju zaštitnih mjera koje zahtijevaju države članice od trgovačkih društava i poduzeća s ciljem zaštite članova i drugih;

budući da su u nekim državama članicama trgovina, distribucija i stručna uporaba opasnih proizvoda uređene pravilima o početku obavljanja djelatnosti, dok će druge države, gdje je to potrebno, provoditi takva pravila; budući da, stoga, određene posebne privremene mjere, čija je svrha olakšati državljanima drugih država članica pokretanje i obavljanje djelatnosti trgovine otrovnim proizvodima, uređene su posebnom direktivom,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Države članice za fizičke osobe i trgovačka društva ili poduzeća iz glave I. Općeg programa za ukidanje ograničenja slobode poslovnog nastana (dalje u tekstu „korisnici”) ukidaju ograničenja iz glave III. Općeg programa kojim se utječe na pravo pokretanja i obavljanja djelatnosti iz članka 2.

Članak 2.

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na djelatnosti samozaposlenih osoba u trgovini i distribuciji otrovnih proizvoda (tvari i pripravaka) i bioloških pesticida za uporabu u poljoprivredi koji su isključeni iz područja primjene Direktive br. 64/223/EEZ prema članku 2. stavku 1., Direktive br. 64/224/EEZ prema članku 4. stavku 1. alineji 5. i Direktive br. 68/363/EEZ prema članku 2. stavku 1.

2.   Proizvodi iz stavka 1., zbog mogućih štetnih djelovanja na zdravlje ljudi, životinja i biljaka, u skladu s pravom država članica uređeni su posebnim odredbama (ti proizvodi su određeni u Prilogu). Države članice o izmjenama tog popisa obavješćuju Komisiju koja o tome obavješćuje države članice.

3.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na trgovinu i distribuciju lijekova kako je uređeno Direktivom br. 65/65/EEZ niti na djelatnost trgovačkih putnika, uličnih prodavača s kolicima i prodavača po kućama.

Članak 3.

1.   Ograničenja s obzirom na djelatnosti iz članka 2. ove Direktive ukidaju se neovisno o opisu koji je korišten za osobe koje obavljaju neku od tih djelatnosti.

2.   Uobičajeni opisi koji se trenutačno koriste u državama članicama kako bi se utvrdile osobe koje obavljaju djelatnosti posredovanja u trgovini su opisi iz članka 3. Direktive Vijeća br. 64/224/EEZ.

Članak 4.

1.   Države članice moraju posebno ukinuti sljedeća ograničenja:

(a)

ona kojima se korisnike sprječava da pokrenu ili pružaju usluge u državi članici domaćinu pod istim uvjetima i uz ista prava kao i njezini državljani;

(b)

ona koja proistječu iz upravnog postupka koji za posljedicu ima primjenu postupka kojim se korisnike diskriminira u odnosu na njezine državljane.

2.   Ograničenja koja se mora ukinuti uključuju posebno ograničenja koja proistječu iz propisa, koji korisniku sprječavaju ili ograničavaju osnivanje ili pružanje usluga na sljedeći način:

(a)

u Belgiji:

 

obvezom posjedovanja „carte professionnelle” (članak 1., Zakon od 19. veljače 1965.);

(b)

u Francuskoj:

obvezom posjedovanja „carte d’identité d’étranger commerçant” (Décret-loi od 12. studenoga 1938. godine, Décret od 2. veljače 1939. godine, Zakon od 8. listopada 1940. godine, Zakon od 10. travnja 1954. godine, Décret br. 59-852 od 9. srpnja 1959. godine),

nepriznavanjem prava na obnavljanje trgovačkih zakupa (članak 38., Décret od 30. rujna 1953. godine);

(c)

u Luksemburgu:

 

ograničenim razdobljem važenja ovlaštenja izdanih stranim državljanima (članak 21., Zakon od 2. lipnja 1962. godine).

Članak 5.

1.   Države članice osiguravaju da korisnici imaju prava pridružiti se profesionalnim ili trgovačkim udruženjima pod istim uvjetima i uz ista prava i obveze kao i njihovi vlastiti državljani.

2.   U slučaju poslovnog nastana pravo na pridruživanje profesionalnim ili trgovačkim udruženjima daje pravo na sudjelovanje u izborima za ili pravo na imenovanje na vodeće pozicije u takvim udruženjima. Unatoč tome, takva mjesta mogu biti rezervirana za državljane, ako je to udruženje u obavljanju svoje djelatnosti povezano s izvršavanjem javnih ovlasti.

3.   U Velikom Vojvodstvu Luksemburgu članstvo u Trgovačkoj komori (Chambre de commerce) i u Obrtničkoj komori (Chambre des métiers) ne daje korisnicima pravo da sudjeluju u izborima za upravna tijela tih komora.

Članak 6.

Niti jedna država članica ne smije svojim državljanima koji u svrhu obavljanja djelatnosti iz članka 2. ove Direktive žele otići u drugu državu članicu dodijeliti pomoć koja bi mogla poremetiti uvjete osnivanja.

Članak 7.

1.   Ako država članica domaćin od svojih državljana koji žele obavljati djelatnost iz članka 2. ove Direktive traži dokaz o posjedovanju dobrog ugleda i dokaz da prethodno nisu proglasili stečaj ili jedan od tih dokaza, država prihvaća kao dovoljan dokaz, s obzirom na državljane druge države članice, podnošenje izvoda iz „sudskog registra” ili, u slučaju nemogućnosti da to učine, odgovarajuće isprave koje je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi članici porijekla ili državi članici iz koje strani državljanin dolazi, a kojim se dokazuje da su ti zahtjevi ispunjeni.

2.   Ako država članica domaćin propiše svojim državljanima koji žele obavljati neku od djelatnosti iz članka 2. ove Direktive određene zahtjeve kao što je dobar ugled, a dokaz da su ti zahtjevi ispunjeni ne može biti izveden iz isprave navedene u stavku 1. ovog članka, država članica kao dovoljan dokaz za državljane druge države članice prihvaća potvrdu koju je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u zemlji porijekla ili u zemlji iz koje strani državljanin dolazi i u kojoj je naznačeno da su ti zahtjevi ispunjeni. Takva se potvrda odnosi na posebne činjenice koje zemlja domaćin smatra mjerodavnim.

3.   Ako zemlja porijekla ili zemlja iz koje dolazi strani državljanin ne izdaje isprave iz stavka 1. ovog članka ili potvrde iz stavka 2. ovog članka kojim se dokazuje dobar ugled ili da prethodno nije postojao stečaj, takav dokaz može zamijeniti izjava pod prisegom, ili, u državama u kojim ne postoje odredbe o izjavi pod prisegom, samo izjava te osobe pred nadležnim sudskim ili upravnim tijelom, ili, gdje je to primjereno pred bilježnikom, u zemlji iz koje osoba dolazi; takvo tijelo ili javni bilježnik izdaje potvrdu kojom ovjerava vjerodostojnost izjave pod prisegom ili same izjave. Izjava s obzirom na nepostojanje prethodnog stečaja se može također dati i pred nadležnim profesionalnim ili trgovačkim tijelom u toj zemlji.

4.   Isprave izdane u skladu sa stavkom 1. i 2. ovog članka ne mogu u trenutku njihova predočavanja biti starije od tri mjeseca od datuma njihovog izdavanja.

5.   Države članice unutar roka propisanog u članku 8. ove Direktive određuju tijela nadležna za izdavanje isprava iz stavaka 1. i 2. ovog članka i o tome obavješćuju druge države članice i Komisiju.

6.   Ako se u državi članici domaćinu traži dokaz o financijskom stanju, ta država smatra potvrde koje su izdale banke u državi članici porijekla ili u zemlji iz koje strani državljanin dolazi jednakovrijednim potvrdama izdanim na svom vlastitom području.

Članak 8.

Države članice donose mjere potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom u roku od šest mjeseci od notifikacije i o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Članak 9.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 4. lipnja 1974.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ERTL


(1)  SL 2, 15.1.1962., str. 36/62.

(2)  SL 2, 15.1.1962., str. 32/62.

(3)  SL 56, 4.4.1964., str. 863/64.

(4)  SL 56, 4.4.1964., str. 869/64.

(5)  SL L 260, 22.10.1968., str. 1.

(6)  SL C 63, 28.5.1969., str. 21.

(7)  SL C 10, 27.1.1970., str. 23.

(8)  SL 22, 9.2.1965., str. 369/65.

(9)  SL 144, 5.8.1966., str. 2658/66.


PRILOG

Sljedeće kategorije proizvoda iz članka 2. stavka 2. ove Direktive podliježu posebnim aranžmanima u državama članicama (na dan 4. lipnja 1974.):

Belgija:

Otrovne tvari i pripravci:

1.

pobrojani u arrêté du Régent od 6. veljače 1946. (s izmjenama) kojima se uređuje čuvanje i opskrba otrovima i otrovnim tvarima (u provedbi Zakona od 24. veljače 1921.);

2.

razvrstani u kategorije 1. i 2. arrêté royal od 31. svibnja 1958. kojima se uređuje čuvanje, trgovanje i uporaba pesticida i fitofarmaceutskih proizvoda.

Danska:

1.

(a)

Otrovi i otrovne tvari i opasni proizvodi iz Priloga Zakonu br. 119. od 3. svibnja 1961. i navedeni u Uredbi (bekendtgørelse) br. 305 od 9. listopada 1961. (nastala izvršenjem prethodne) kojom se uspostavljaju pravila proizvodnje, zaprimanja, skladištenja i izdavanja tih otrova i proizvoda;

(b)

otrovi i otrovne tvari i opasni proizvodi utvrđeni u Uredbi (bekendtgørelse) br. 304 od 9. listopada 1961. kojom se uspostavljaju pravila o upotrebi tih otrova i proizvoda.

2.

Proizvodi (fitofarmaceutski, herbicidi, pesticidi, regulatori rasta biljaka) određeni Zakonom br. 118 od 3. svibnja 1961. i navedeni u uredbama (bekendtgørelser) donesenim u primjeni tog zakona koji propisuje da ti proizvodi ne smiju biti stavljeni na tržište ili korišteni za trgovinu osim ako su odobreni i klasificirani od strane odbora za otrove (giftnevnet) koji također utvrđuje detaljna pravila za primanje, skladištenje, pakiranje, označavanje itd. tih proizvoda.

3.

Proizvodi (fitofarmaceutski, herbicidi, pesticidi, regulatori rasta biljaka) iz Uredbe (bekendtgørelse) od 25. rujna 1961. kojom se propisuje da se ovlaštenje za uporabu proizvoda označenih s X obično uvjetuje time da korisnik sudjeluje na tečaju iz toksikologije organiziranom od Odbora za otrove (giftnevnet).

Njemačka:

Otrovne tvari i pripravci razvrstani u kategorije 1, 2 i 3 po zakonima i propisima njemačkih saveznih država (Länder) o trgovini i distribuciji fitosanitarnih otrovnih proizvoda i proizvoda koji imaju otrovni učinak na zdravlje biljaka, i u stavku 34. podstavku 5. Trgovinskog zakonika (Gewerbeordnung), u verziji od 15. veljače 1963.

Francuska:

1.

Otrovne tvari navedene u tablici A (toksični proizvodi) i C (opasni proizvodi) odjeljka I. Uredbe 56-1197 od 26. studenoga 1956. (Code de la Santé publique, knjiga V., dio 2., glava III., poglavlje 1., odjeljci I. i II., članci od R 5149 do 5168).

2.

Po zdravlje štetni proizvodi za uporabu u industriji specificirani u „Code du travail”, knjiga II., glava II., članci 67., 2., 78., 79. i 80. i u propisima i uredbama donesenim s ciljem provedbe tih odredbi.

3.

Štetni proizvodi navedeni u popisu opasnih, nezdravih i neprikladnih prostorija utvrđenih na temelju članaka 5. i 7. Zakona od 19. prosinca 1917.

4.

Protuparazitni proizvodi koji se koriste u poljoprivredi (Zakon od 2. studenoga 1943., izmijenjen Zakonom od 30. lipnja 1963.; arrêté od 6. rujna 1954. o odobravanju proizvoda označenih markom za borbu protiv parazita koji se koriste u poljoprivredi, dopunjen arrêtéom od 6. veljače 1962.).

Irska:

Otrovi koji su trenutačno pobrojani u uredbama prema Zakonu o otrovima iz 1961. i čija je prodaja zabranjena, osim od strane određenih ovlaštenih osoba.

Italija:

1.

Otrovni plinovi (članak 58.- jedinstven tekst Zakona o javnoj sigurnosti odobren kraljevskom uredbom br. 773 od 18. lipnja 1931.; kraljevska uredba br. 147 od 9. siječnja 1927.; tablica otrovnih plinova priložena ministarskoj uredbi od 6. veljače 1935. i njene izmjene).

2.

Otrovne tvari za uporabu u industriji (članak 147. jedinstveni tekst Zakona o zdravlju odobren kraljevskom uredbom br. 1265. od 27. lipnja 1934.).

3.

Medicinsko-kirurški proizvodi (baktericidi, germicidi i dezinfektori) (kraljevska uredba br. 3112 od 6. prosinca 1928. i provedbeni propisi Zakona br. 1070 od 23. lipnja 1927., odobreni kraljevskom uredbom br. 3112 od 6. prosinca 1928.) i lijekovi (fitofarmaceutski proizvodi i proizvodi namijenjeni za uporabu kao konzervansi za hranu) (čl. Zakona br. 441 od 26. veljače 1963. i propisi koji uređuju proizvodnju, trgovinu i prodaju fitofarmaceutskih proizvoda i proizvoda namijenjenih za uporabu kao konzervansa za hranu, odobreni uredbom predsjednika Republike br. 1095. od 3. kolovoza 1968.).

4.

Olovno bjelilo (Zakon br. 706 od 19. srpnja 1961.).

5.

Benzol (Zakon br. 245 od 5. ožujka 1963.).

6.

Kozmetički proizvodi i boje koje sadrže otrovne tvari (članak 7. kraljevske uredbe br. 1938 od 30. listopada 1924.).

Luksemburg:

1.

Trgovina i distribucija određenih proizvoda (Zakon od 25. rujna 1953.; memorijal br. 62 od 10. listopada 1953.).

2.

Trgovina i korištenje fitofarmaceutskih proizvoda (pesticida za uporabu u poljoprivredi, regulatora rasta biljaka, konzervansa, herbicida, mikroorganizama i virusa kao protuparazitnih sredstava …) (Zakon od 20. veljače 1968., Memorijal br. 9 od 12. ožujka 1968. - Uredba velikog vojvode od 29. svibnja 1970., Memorijal br. 33 od 15. lipnja 1970.).

Nizozemska:

Opasne tvari i pripravci, Zakon (Bestrijdingsmiddelenwet iz 1962.).

Ujedinjena Kraljevina:

1.

Otrovi koji su trenutačno pobrojani u Popisu otrova I. koji podliježu Zakonu o lijekovima i otrovima iz 1933. i pravilima o otrovima ili se ubrajaju u otrove u Rasporedu otrova na koje se odnosi Zakon o lijekovima i otrovima (Sjeverna Irska) iz godina 1925. do 1967. i Uredbe o otrovima (Sjeverna Irska).

2.

Tvari obuhvaćene Zakonom o kemikalijama koje se koriste na farmama i u vrtu iz 1967. i pripadajućim propisima.

3.

Tvari obuhvaćene Zakonom o poljoprivredi (o otrovnim tvarima) iz 1952. i uredbama.