31974L0556Uradni list L 307 , 18/11/1974 str. 0001 - 0004
finska posebna izdaja: poglavje 6 zvezek 1 str. 0163
grška posebna izdaja: poglavje 06 zvezek 1 str. 0180
švedska posebna izdaja: poglavje 6 zvezek 1 str. 0163
španska posebna izdaja: poglavje 06 zvezek 1 str. 0174
portugalska posebna izdaja poglavje 06 zvezek 1 str. 0174


Direktiva Sveta

z dne 4. junija 1974

o podrobni določitvi prehodnih ukrepov na področju dejavnosti trgovine in distribucije strupenih proizvodov in dejavnosti, ki zadevajo profesionalno uporabo teh proizvodov, vključno s posredniškimi dejavnostmi

(74/556/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti členov 49, 54(2), 57, 63(2), 66 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju Splošnega programa za odpravo omejitev svobode ustanavljanja [1], zlasti drugega in tretjega odstavka Naslova V Splošnega programa,

ob upoštevanju Splošnega programa o odpravi omejitev svobode opravljanja storitev [2], zlasti drugega in tretjega odstavka Naslova VI,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [3],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [4],

ker splošni programi ne predvidevajo le ukrepov za odpravo omejitev, temveč tudi nujnost proučitve, ali je vzajemno priznavanje diplom, spričeval ali drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah, kakor tudi usklajevanje zakonov in drugih predpisov glede začetka opravljanja in opravljanja teh dejavnosti, potrebno izvesti pred, sočasno ali po odpravi omejitev; in ker bi morali, če je to potrebno, do priznanja ali usklajevanja uvesti prehodne ukrepe; in ker poleg tega nekatere direktive Sveta o uresničevanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v zvezi z dejavnostmi pri trgovanju in distribuciji strupenih proizvodov in dejavnostmi, ki zajemajo profesionalno uporabo teh proizvodov, predvidevajo sprejetje direktiv o vzajemnem priznavanju;

ker Direktiva Sveta 64/427/EGS [5] z dne 7. julija 1964 o podrobni določitvi ukrepov na področju dejavnosti samozaposlenih oseb v proizvodni in predelovalni industriji iz oddelkov 23-40 Mednarodne klasifikacije industrijskih standardov (industrija in obrt) in ker Direktiva Sveta 68/336/EGS [6] z dne 15. oktobra 1968 o podrobni določitvi ukrepov na področju dejavnosti samozaposlenih oseb v prehrambeni industriji in proizvodnji pijač (oddelek 20 in 21 Mednarodne klasifikacije industrijskih standardov) ne izključujeta uporabe strupenih proizvodov pri izvajanju dejavnosti, ki jih zajemata; ker se v teh direktivah predvideni prehodni ukrepi uporabljajo tudi za uporabo proizvodov, če to zahteva izvajanje teh dejavnosti;

ker za dejavnosti na področju trgovanja in distribucije strupenih proizvodov in dejavnosti, ki zajemajo profesionalno uporabo teh proizvodov, vključno s posredniškimi dejavnostmi, zahtevajo nekatere države članice od oseb, ki želijo opravljati eno izmed teh dejavnosti, določene sposobnosti, ki jih morajo dokazati na podlagi formalnih kvalifikacij ali diplome, medtem ko druge države članice ne predpisujejo nobenih posebnih zahtev, temveč samo podrejajo ravnanje in shranjevanje strupenih proizvodov izpolnjevanju posebnih pogojev; ker zato ni možno, da bi izpeljali predvideno usklajevanje sočasno z odpravo diskriminatornega obravnavanja; ker bo moralo usklajevanje slediti pozneje;

ker je ob odsotnosti neposrednega usklajevanja zaželeno, da se uresničevanje svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v omenjenih dejavnostih olajša s sprejetjem prehodnih ukrepov, kot so predvideni v Splošnih programih. S tem naj bi predvsem preprečili, da bi bili ovirani državljani tistih držav članic, v katerih začetek opravljanja teh dejavnosti ni odvisen od izpolnjevanja nobenih pogojev;

ker bi morali za preprečevanje tovrstnih težav kot glavni cilj prehodnih ukrepov določiti, da država članica gostiteljica, kjer velja predpis glede začetka opravljanja omenjenih dejavnostih, prizna kot zadosten dokaz za začetek opravljanja in opravljanje teh dejavnosti dejansko opravljanje te dejavnosti v drugi državi članici Skupnosti v primernem in ne preveč oddaljenem časovnem obdobju, s čimer zagotovi, da razpolaga zadevna oseba z enakim strokovnim znanjem, kot ga država zahteva od svojih državljanov, glede na negativne učinke, ki ga lahko imajo strupeni proizvodi za zdravje človeka, živali ali rastlin neposredno ali preko okolja;

ker zaradi različnih značilnosti strupenih proizvodov in različne stopnje strupenosti teh proizvodov za zdravje ljudi, živali in rastlin, znanje glede učinkov enega teh proizvodov ali izkušnje o ravnanju z njim razumljivo ne morejo zadoščati kot dokaz za enako usposobljenost pri distribuciji ali profesionalni uporabi takšnih ali podobnih proizvodov; ker mora imeti država članica gostiteljica zato možnost, da omeji obseg prehodnih ukrepov na proizvode, ki so sestavljeni iz enakih aktivnih snovi ali ki neposredno oziroma preko okolja podobno učinkujejo na zdravje ljudi, živali in rastlin;

ker, če države članice za začetek opravljanja in opravljanje omenjenih dejavnosti od zaposlenih zahtevajo splošno, trgovsko ali strokovno znanje ali sposobnosti, se mora ta direktiva za odpravo ovir pri svobodnem gibanju delavcev in izpolnjevanje ukrepov, sprejetih v okviru Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 [7] z dne 15. oktobra 1968 o svobodnem gibanju delavcev znotraj Skupnosti, izvajati tudi za to skupino oseb;

ker se morajo iz istega razloga predvidene določbe glede dokazila o dobrem imenu in dokazila da ni bilo stečaja, izvajati tudi za zaposlene;

ker bodo v tej direktivi predvideni ukrepi izgubili svoj namen, ko bo dosežena uskladitev pogojev za začetek opravljanja in opravljanje teh dejavnosti in vzajemno priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Države članice sprejmejo prehodne ukrepe, opredeljene v tej direktivi, glede ustanavljanja in opravljanja storitev na njihovem ozemlju s strani fizičnih oseb in družb opredeljenih v Naslovu I Splošnih programov (v nadaljevanju "upravičenci"), ki želijo opravljati dejavnosti iz odstavka 2 tega člena.

2. Pri omenjenih dejavnostih gre za dejavnosti, zajete v Direktivi Sveta 74/557/EGS [8] z dne 4. junija 1974 o doseganju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v zvezi z dejavnostmi samozaposlenih oseb in posrednikov, ki se ukvarjajo s trgovino in distribucijo strupenih proizvodov.

Ta direktiva zajema tudi dejavnosti, ki zadevajo profesionalno uporabo strupenih proizvodov, če so bile ali še bodo liberalizirane z naslednjimi direktivami:

- z Direktivo Sveta 65/1/EGS [9] z dne 14. decembra 1964 o podrobni določitvi uresničevanja svobode opravljanja storitev v kmetijstvu in hortikulturi,

- z Direktivo Sveta 67/654/EGS [10] z dne 24. oktobra 1967 o podrobni določitvi uresničevanja svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev za dejavnosti samozaposlenih oseb v gozdarstvu in na področju gozdarske rabe,

- z Direktivo Sveta 71/18/EGS [11] z dne 16. decembra 1970 o podrobni določitvi uresničevanja svobode ustanavljanja za samozaposlene osebe v kmetijskih in hortikulturnih dejavnostih,

- z Direktivo ………… Sveta 74/…/EGS z dne o podrobni določitvi uresničevanja svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev za nekatere dejavnosti samozaposlenih oseb (prej oddelek 01 do oddelka 85 Mednarodne klasifikacije industrijskih standardov), za dejavnosti, omenjene v tej direktivi, ki spadajo v oddelek 859 Mednarodne klasifikacije industrijskih standardov in zajemajo uporabo strupenih proizvodov.

3. Prehodni ukrepi se izvajajo tudi za zaposlene osebe, ki opravljajo dejavnosti, naštete v odstavku 2, poleg tega pa se uporabljajo v skladu s členom 7(1) do (4) Direktive Sveta 74/557/EGS.

Člen 2

Če je v državi članici začetek opravljanja in opravljanje ene izmed dejavnosti, navedene v prvem pododstavku člena 1(2) odvisno od razpolaganja s splošnim, trgovskim ali strokovnim znanjem in sposobnosti, ta država članica kot zadosten dokaz za to znanje in sposobnosti prizna dejansko opravljanje te dejavnosti v drugi državi članici v katerem koli v nadaljevanju naštetem obdobju:

(a) petih zaporednih let na samostojnem ali vodstvenem položaju, če oseba te dejavnosti ni prenehala opravljati več kot dve leti pred vložitvijo prošnje, opredeljene v členu 4(2);

(b) dveh zaporednih let na samostojnem ali vodstvenem položaju, če lahko upravičenec za to dejavnost predloži dokazilo o sposobnosti in usposobljenosti, ki mu v državi članici, ki je izdala dokazilo, ali v državi članici, od koder prihaja, omogoča, da opravlja dejavnost trgovanja in distribucije strupenih proizvodov;

(c) treh zaporednih let na samostojnem ali vodstvenem položaju, če upravičenec dokaže, da ima za to dejavnost predhodno opravljeno šolanje s spričevalom, ki ga priznava država, ali ki ga pristojni strokovni ali trgovinski organ prizna za ustreznega;

(d) treh zaporednih let na ne-samostojnem položaju, če upravičenec razpolaga z dokazilom o sposobnosti in usposobljenosti za to dejavnost, ki mu v državi članici, ki je izdala dokazilo, ali v državi članici, od koder prihaja, omogoča, da opravlja dejavnost trgovanja in distribucije strupenih proizvodov;

(e) štirih zaporednih let na ne-samostojnem položaju, če upravičenec dokaže, da ima za to dejavnost predhodno opravljeno šolanje s spričevalom, ki ga priznava država, ali ki ga pristojni strokovni ali trgovinski organ prizna za ustreznega.

Ta člen se nanaša le na trgovanje ali distribucijo pakiranih strupenih proizvodov, ki so v originalni embalaži namenjeni za dobavo končnemu potrošniku.

Člen 3

Če je v državi članici začetek opravljanja in opravljanje ene izmed dejavnosti, navedene v drugem pododstavku člena 1(2), odvisno od razpolaganja s splošnim, trgovskim ali strokovnim znanjem in sposobnosti, ta država članica kot zadosten dokaz za to znanje in sposobnosti prizna dejansko izvajanje zadevne dejavnosti v drugi državi članici v katerem koli v nadaljevanju naštetem obdobju:

(a) šestih zaporednih let na samostojnem ali vodstvenem položaju, če oseba te dejavnosti ni prenehala opravljati več kot dve leti pred vložitvijo prošnje, opredeljene v členu 4(2);

(b) treh zaporednih let na samostojnem ali vodstvenem položaju, če lahko upravičenec za to dejavnost predloži dokazilo o sposobnosti in usposobljenosti, ki mu v državi članici, ki je izdala dokazilo, ali v državi članici, od koder prihaja, omogoča, da opravlja dejavnost, ki zadeva profesionalno uporabo strupenih proizvodov;

(c) štirih zaporednih let na samostojnem ali vodstvenem položaju, če upravičenec dokaže, da ima za to dejavnosti predhodno opravljeno šolanje s spričevalom, ki ga priznava država, ali ki ga pristojni strokovni ali trgovinski organ prizna za ustreznega;

(d) štirih zaporednih let na ne-samostojnem položaju, če upravičenec razpolaga z dokazilom o sposobnosti in usposobljenosti za to dejavnost, ki mu v državi članici, ki je izdala dokazilo, ali v državi članici, od koder prihaja, omogoča, da opravlja dejavnost, ki zajema profesionalno uporabo strupenih proizvodov;

(e) petih zaporednih let na ne-samostojnem položaju, če upravičenec dokaže, da ima za to dejavnosti predhodno opravljeno šolanje s spričevalom, ki ga priznava država, s strani države, ali ki ga pristojni strokovni ali trgovinski organ prizna za ustreznega.

Določbe pod (a), (c) in (e) se ne izvajajo za dejavnosti, ki zajemajo profesionalno uporabo določenih zelo strupenih proizvodov, naštetih v nadaljevanju:

- cianovodikova kislina in njene topne soli,

- fluorovodikova kislina in njene topne soli,

- akrilonitril,

- komprimirani tekoči amonij,

- metilbromid,

- kloropikrin,

- hidrogen fosfat in snovi, ki ga sproščajo,

- etilen oksid,

- ogljikov disulfid,

- ogljikov tetraklorid,

- trikloracetonitril.

Za namene uporabe določb, opredeljenih pod (b) in (d), za te zelo strupene proizvode v dokazilu o sposobnosti in usposobljenosti navedeno, katere proizvode lahko upravičenec uporablja v državi članici, ki je izdala dokazilo, ali državi članici, od koder prihaja.

V tem primeru od opravljanja dejavnosti upravičenca v času vložitve prošnje, opredeljene v členu 4(2), ne smeta preteči več kot dve leti.

Člen 4

1. Vodstveni položaj v smislu členov 2 in 3 opravlja vsak, ki je v industrijskem ali trgovskem podjetju ustrezne poklicne panoge opravljal:

(a) funkcijo vodje podjetja ali podružnice; ali

(b) funkcijo namestnika lastnika podjetja ali vodje podjetja, če ta funkcija vključuje odgovornost, ki ustreza odgovornosti lastnika ali vodje podjetja; ali

(c) funkcijo vodilnih kadrov, pristojnih za naloge na področju trgovanja ali distribucije strupenih proizvodov, odgovornih vsaj za en oddelek v podjetju, ali funkcijo vodilnih kadrov, odgovornih za uporabo teh proizvodov.

2. Dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v členih 2 in 3, izda pristojni organ ali ustanova v državi članici, ki je izdalo potrdilo, ali v državi članici, od koder zadevna oseba prihaja, in ga mora prosilec priložiti dokumentaciji v prošnji za dovoljenje izvajanja zadevne ali zadevnih dejavnosti v državi članici gostiteljici. V takšnem potrdilu je navedeno, če je v državi članici, ki je izdalo dokazilo, ali v državi članici, od koder oseba prihaja, dovoljenje omejeno na začetek opravljanja dejavnosti distribucije strupenih proizvodov ali na začetek opravljanja dejavnosti, ki zajemajo profesionalno uporabo teh proizvodov, ali če so določeni strupeni proizvodi izključeni iz teh dejavnosti.

3. Države članice določijo v skladu z rokom, določenim v členu 7, organe in ustanove, pristojna za izdajanje spričeval iz odstavka 2, in to nemudoma sporočijo ostalim državam članicam in Komisiji.

Člen 5

Če država članica, ki je izdala dokazilo, ali država članica, od koder zadevna oseba prihaja, v dokazilih iz členov 2 in 3 ali v potrdilu iz člena 4(2) dovoli le začetek opravljanja dejavnosti, ki se nanaša na distribucijo strupenih proizvodov, ali na začetek opravljanja dejavnosti, ki zajemajo profesionalno uporabo teh proizvodov, ali izključuje določene strupene proizvode, lahko država članica gostiteljica izvaja enake omejitve na svojem ozemlju in prav tako izključi možnost opravljanja dejavnosti, ki zajemajo profesionalno uporabo strupenih proizvodov, sestavljenih iz enakih aktivnih snovi kot proizvodi, izključeni na podlagi dokazil in potrdil, ali ki neposredno ali preko okolja ogrožajo zdravje ljudi, živali in rastlin.

Člen 6

Ta direktiva se uporablja, dokler ne začnejo veljati predpisi o usklajevanju nacionalnih določb, ki urejajo začetek opravljanja in opravljanje zadevnih dejavnosti.

Člen 7

1. Države članice sprejmejo vse ukrepe potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje šest mesecev po njeni objavi, in o tem nemudoma obvestijo Komisijo.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 4. junija 1974

Za Svet

Predsednik

J. Ertl

[1] UL 2, 15.1.1962, str. 36/62.

[2] UL 2, 15.1.1962, str. 32/62.

[3] UL C 63, 28.5.1969, str. 21.

[4] UL C 10, 27.1.1970, str. 23.

[5] UL 117, 23.7.1964, str. 1863/64.

[6] UL L 260, 22.10.1968, str. 12.

[7] UL L 257, 19.10.1968, str. 2.

[8] UL L 307, 18.11.1974, str. 5.

[9] UL 1, 8.1.1965, str. 1/65.

[10] UL 263, 30.10.1967, str. 6.

[11] UL L 8, 11.1.1971, str. 24.

--------------------------------------------------