31974L0556Úradný vestník L 307 , 18/11/1974 S. 0001 - 0004
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 1 S. 0163
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0180
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 1 S. 0163
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0174
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0174


Smernica Rady

zo 4. júna 1974,

ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov

(74/556/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej články 49, 54 ods. 2, 57, 63 ods. 2, 66 a 235,

so zreteľom na Všeobecný program zrušenia obmedzení slobody usadiť sa [1], a najmä na jeho druhý a tretí odsek hlavy V,

so zreteľom na Všeobecný program zrušenia obmedzení slobody poskytovať služby [2], a najmä na jeho druhý a tretí odsek hlavy VI,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [3],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [4],

keďže okrem ustanovení na zrušenie obmedzení všeobecné programy stanovujú, že je potrebné preskúmať, či takémuto zrušeniu by malo predchádzať, byť s ním spojené alebo by za ním malo nasledovať vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných formálnych kvalifikácií, a pred koordináciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa začatia a vykonávania príslušných činností, a či v prípade potreby majú byť prijaté prechodné opatrenia v súvislosti s takýmto uznávaním alebo koordináciou; keďže okrem toho určité smernice Rady týkajúce sa dosiahnutia slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb ustanovujú prijatie smerníc na vzájomné uznávanie vzhľadom na činnosti v oblasti obchodovania a distribúcie toxických výrobkov a činnosti zahŕňajúce odborné využitie takýchto výrobkov;

keďže predovšetkým smernica Rady 64/427/EHS [5] zo 7. júla 1964, ktorou sa stanovujú podrobnosti o opatreniach súvisiacich s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb vo výrobných a spracovateľských odvetviach, ktoré patria do hlavných skupín ISIC 23-40 (priemysel a remeslá) a smernica 68/336/EHS [6] z 15. októbra 1968, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach súvisiacich s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb v odvetví výroby potravín a nápojov (ISIC hlavná skupina 20 a 21, nevylučujú používanie toxických výrobkov pri vykonávaní činností, na ktoré sa vzťahujú; keďže prechodné opatrenia ustanovené v týchto smerniciach v uvedenom zmysle platia aj pre použitie takýchto výrobkov, pokiaľ tak vyžaduje vykonávanie týchto činností;

keďže pre činnosti súvisiace s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov a činnosti, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto produktov, vrátane činností sprostredkovateľov, určité členské štáty niekedy vyžadujú, aby osoby, ktoré sa zaoberajú ktoroukoľvek z týchto činností, mali určité schopnosti osvedčené formálnou kvalifikáciou alebo diplomami, zatiaľ čo iné členské štáty nestanovujú žiadne špecifické požiadavky, ale len určité osobitné podmienky pre zaobchádzanie s toxickými výrobkami a ich skladovanie; keďže preto nie je možné uskutočniť stanovenú koordináciu v rovnakom čase ako zrušenie diskriminácie; keďže takáto koordinácia musí byť uskutočnená v neskoršom termíne;

keďže pri absencii okamžitej koordinácie je aj tak žiaduce uľahčiť dosiahnutie slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb pre príslušné činnosti prijatím prechodných opatrení, naplánovaných vo všeobecných programoch, predovšetkým s cieľom zabrániť výskytu výnimočných ťažkostí pre štátnych príslušníkov členských štátov, v ktorých začatie takýchto činností nepodlieha žiadnym podmienkam;

keďže na zabránenie vzniku takýchto ťažkostí hlavným cieľom prechodných opatrení by malo byť uznanie, ako dostatočnej kvalifikácie na začatie príslušných činností v hostiteľských členských štátoch, ktoré majú predpisy upravujúce začatie takýchto činností, faktu, že činnosť bola vykonávaná v inom členskom štáte spoločenstva ako hostiteľský štát počas primeraného a dostatočného minulého obdobia, aby sa zabezpečilo, že príslušná osoba má odborné znalosti zodpovedajúce znalostiam požadovaným od vlastných štátnych príslušníkov hostiteľského členského štátu vzhľadom na nebezpečné účinky, ktoré môžu mať toxické výrobky na zdravie človeka, zvierat a rastlín, a to priamo alebo nepriamo prostredníctvom životného prostredia;

keďže vzhľadom na rozdielne vlastnosti toxických výrobkov a rôzne stupne ich škodlivosti pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín, znalosť o účinkoch každého z týchto výrobkov alebo praxi s ich manipuláciou nie je možné považovať za primeraný dôkaz rovnocennej kvalifikácie na distribúciu alebo odborné využitie iných alebo všetkých takýchto výrobkov; keďže preto hostiteľský členský štát musí mať právomoc obmedziť pôsobnosť prechodných opatrení na výrobky, ktoré sa skladajú z rovnakých aktívnych látok, alebo ktoré majú podobné účinky na zdravie ľudí, zvierat a rastlín, a to priamo alebo nepriamo prostredníctvom životného prostredia;

keďže pokiaľ v členských štátoch začatie alebo vykonávanie príslušnej činnosti taktiež závisí v prípade platených zamestnancov od ich všeobecných, obchodných alebo odborných znalostí alebo schopností, táto smernica by mala platiť aj pre túto kategóriu osôb, s cieľom odstrániť prekážku voľného pohybu pracovných síl, a tým doplniť opatrenia prijaté v nariadení Rady (EHS) č. 1612/68 [7] z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovných síl v rámci spoločenstva;

keďže z rovnakého dôvodu ustanovenia určené v súvislosti s dôkazom o dobrej povesti a dôkazom, že v minulosti nedošlo k vyhláseniu konkurzu, by mali platiť aj pre platených zamestnancov;

keďže hlavný cieľ opatrení ustanovených v tejto smernici prestane existovať, keď bude dosiahnutá koordinácia podmienok na začatie a vykonávanie týchto činností a vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných formálnych kvalifikácií,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Členské štáty prijmú prechodné opatrenia definované v tejto smernici týkajúce sa usadenia sa alebo poskytovania služieb na ich území fyzickými osobami alebo spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje hlava I všeobecných programov (ďalej len "oprávnené osoby"), ktoré majú v úmysle vykonávať činnosť uvedenú v odseku 2 tohto článku.

2. Uvedené činnosti sú činnosti, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 74/557/EHS [8] zo 4. júna 1974 o uplatňovaní slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, pokiaľ ide o činnosti samostatne zárobkovo činných osôb a sprostredkovateľov pôsobiacich v oblasti obchodovania s toxickými výrobkami a ich distribúcie.

Táto smernica sa taktiež vzťahuje na činnosti zahŕňajúce odborné využitie toxických výrobkov, pokiaľ tieto činnosti boli alebo budú liberalizované týmito smernicami:

- smernica Rady č. 65/1/EHS [9] zo 14. decembra 1964, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia na dosiahnutie slobody poskytovania služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve;

- smernica Rady č. 667/654/EHS [10] z 24. októbra 1967, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia na dosiahnutie slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb vzhľadom na činnosti samostatne zárobkovo činných osôb v lesníctve a ťažbe dreva;

- smernica Rady č. 71/18/EHS [11] zo 16. decembra 1970, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia na dosiahnutie slobody usadiť sa vzhľadom na samostatne zárobkovo činné osoby poskytujúce poľnohospodárske a záhradnícke služby;

- smernica Rady 74/…/EHS z… o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb vzhľadom na rôzne činnosti samostatne zárobkovo činných osôb (ISIC hlavná skupina 01 až hlavná skupina 85), pokiaľ ide o činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, patriace do ISIC skupiny 859 a zahŕňajúce využívanie toxických výrobkov.

3. Prechodné opatrenia platia aj pre osoby vykonávajúce činnosti uvedené v odseku 2 ako závislú činnosť, ako aj článok 7 ods. 1 až 4 smernice Rady č. 74/557/EHS.

Článok 2

Ak v členskom štáte začatie alebo vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v prvom pododseku článku 1 ods. 2 závisí od všeobecných, obchodných alebo odborných znalostí a schopností, tento členský štát ako dostatočný dôkaz takejto znalosti a schopnosti akceptuje skutočnosť, že príslušná činnosť bola vykonávaná v inom členskom štáte počas ktoréhokoľvek z týchto období:

a) päť po sebe nasledujúcich rokov v nezávislej pozícii alebo v riadiacej funkcii, pričom takáto činnosť nebola ukončená viac ako dva roky pred predložením žiadosti uvedenej v článku 4 ods. 2;

b) dva po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti pre príslušnú činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať činnosti spojené s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého pochádza;

c) tri po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba dokáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je doklad o schopnosti a spôsobilosti uznaný štátom alebo považovaný príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky;

d) tri po sebe nasledujúce roky v závislej pozícii, ak oprávnená osoba vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti pre príslušnú činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať činnosti pri obchodovaní a distribúcii toxických produktov v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého pochádza;

e) štyri po sebe nasledujúce roky v závislej pozícii, ak oprávnená osoba dokáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je doklad o schopnosti a spôsobilosti uznaný štátom alebo považovaný príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky.

Tento článok sa týka obchodovania a distribúcie balených toxických výrobkov určených na dodanie konečnému užívateľovi v pôvodnom balení.

Článok 3

Ak v členskom štáte začatie alebo vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v druhom pododseku článku 1 ods. 2 závisí od všeobecných, obchodných alebo odborných znalostí a schopností, tento členský štát ako dostatočný dôkaz takejto znalosti a schopnosti akceptuje skutočnosť, že príslušná činnosť bola vykonávaná v inom členskom štáte počas ktoréhokoľvek z týchto období:

a) šesť po sebe nasledujúcich rokov v nezávislej pozícii alebo v riadiacej funkcii, pričom takáto činnosť nebola ukončená viac ako dva roky pred predložením žiadosti uvedenej v článku 4 ods. 2;

b) tri po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti pre príslušnú činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať činnosti zahŕňajúce odborné využitie toxických výrobkov v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého pochádza;

c) štyri po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba dokáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je doklad o schopnosti a spôsobilosti uznaný štátom alebo považovaný príslušným profesijným alebo obchodným orgánom ako osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky;

d) štyri po sebe nasledujúce roky v závislej pozícii, ak oprávnená osoba vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti pre príslušnú činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať činnosti zahŕňajúce odborné využitie toxických výrobkov v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého pochádza;

e) päť po sebe nasledujúcich rokov v závislej pozícii, ak oprávnená osoba dokáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je doklad o schopnosti a spôsobilosti uznaný štátom alebo považovaný príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky.

Ustanovenia písm. a), c) a e) neplatia pre činnosti zahŕňajúce odborné využitie týchto vysoko toxických výrobkov:

- kyselina kyanovodíková a jej rozpustné soli,

- kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli,

- akrylonitril,

- tekuté stlačené amónium,

- metylbromid,

- chlórpikrín,

- fosforovodík a produkty, ktoré ho vylučujú,

- etylén oxid,

- sírouhlík,

- fluorid uhličitý,

- trichlóracetonistril.

Na účely uplatňovania ustanovení písm. b) a d) pre tieto vysoko toxické výrobky musí doklad o schopnosti a spôsobilosti uvádzať výrobok alebo výrobky, ktoré oprávnená osoba môže využívať v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého pochádza.

V tomto prípade činnosť oprávnenej osoby nesmie byť prerušená na viac ako dva roky pred dátumom predloženia žiadosti uvedenej v článku 4 ods. 2.

Článok 4

1. Má sa za to, že daná osoba vykonávala činnosť vo vedúcej funkcii v zmysle článku 2 a 3, ak vykonávala takúto činnosť v priemyselnom alebo obchodnom podniku v príslušnej pracovnej oblasti:

a) ako vedúci podniku alebo vedúci pobočky podniku; alebo

b) ako zástupca majiteľa alebo vedúceho podniku, pričom takáto funkcia zahŕňa zodpovednosť rovnajúcu sa zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra; alebo

c) vo vedúcej funkcii s povinnosťami týkajúcimi sa obchodovania a distribúcie toxických výrobkov a so zodpovednosťou aspoň za jedno oddelenie podniku, alebo vo vedúcej funkcii so zodpovednosťou za využívanie uvedených výrobkov.

2. Dôkaz, že podmienky ustanovené v článku 2 a 3 sú splnené, predstavuje osvedčenie vydané príslušným úradom alebo orgánom v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého príslušná osoba pochádza, ktoré táto osoba priloží k žiadosti o povolenie na vykonávanie príslušnej činnosti alebo činností v hostiteľských členských štátoch. V tomto osvedčení musí byť prípadne uvedené, či v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého príslušná osoba pochádza, sa povolenie obmedzuje na začatie činností v oblasti distribúcie toxických výrobkov alebo na činnosti zahŕňajúce odborné využitie takýchto výrobkov alebo či určité toxické výrobky sú vylúčené z týchto činností.

3. V lehote stanovenej v článku 7, členské štáty určia úrady a orgány príslušné pre vydávanie osvedčení uvedených v odseku 2 a ihneď o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu.

Článok 5

Ak v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého príslušná osoba pochádza, doklady o formálnych kvalifikáciách stanovené v článku 2 a 3 alebo osvedčeniach stanovené v článku 4 ods. 2 oprávňujú len začatie činností v oblasti distribúcie toxických produktov alebo len činností zahŕňajúcich odborné využitie takýchto výrobkov alebo vylučujú určité toxické výrobky z týchto činností, členský štát môže uplatniť rovnaké obmedzenia na svojom území a z činností zahŕňajúcich odborné využitie toxických výrobkov môže taktiež vylúčiť výrobky, ktoré sa skladajú z rovnakých aktívnych látok ako výrobky vylúčené na základe dokladov o formálnych kvalifikáciách alebo osvedčení, alebo výrobky predstavujúce podobné riziká pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín priamo alebo nepriamo prostredníctvom životného prostredia.

Článok 6

Táto smernica zostáva uplatniteľná dovtedy, kým nadobudnú účinnosť ustanovenia týkajúce sa koordinácie vnútroštátnych ustanovení o začatí a vykonávaní príslušných činností.

Článok 7

1. Členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do šiestich mesiacov od jej oznámenia a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice, Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 4. júna 1974

Za Radu

predseda

J. Ertl

[1] Ú. v. ES 2, 15.1.1962, s. 36/62.

[2] Ú. v. ES 2, 15.1.1962, s. 32/62.

[3] Ú. v. ES C 63, 28.5.1969, s. 21.

[4] Ú. v. ES C 10, 27.1.1970, s. 23.

[5] Ú. v. ES 117, 23.7.1964, s. 1863/64.

[6] Ú. v. ES L 260, 22.10.1968, s. 12.

[7] Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2.

[8] Pozri stranu 5 tohto úradného vestníka.

[9] Ú. v. ES 1, 8.1.1965, s. 1/65.

[10] Ú. v. ES 263, 30.10.1967, s. 6.

[11] Ú. v. ES L 8, 11.1.1971, s. 24.

--------------------------------------------------