31974L0152Uradni list L 084 , 28/03/1974 str. 0033 - 0035
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 3 str. 0250
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 2 str. 0234
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 3 str. 0250
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 3 str. 0206
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 3 str. 0206


Direktiva Sveta

z dne 4. marca 1974

o približevanju zakonodaje držav članic o največji konstrukcijsko določeni hitrosti in ploščadi za tovor kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih

(74/152/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker se tehnične zahteve, ki jih morajo na podlagi nacionalne zakonodaje izpolnjevati traktorji, med drugim nanašajo tudi na največjo določeno hitrost in ploščad za tovor;

ker se te zahteve v posameznih državah članicah razlikujejo; ker je zato potrebno, da vse države članice bodisi poleg svojih obstoječih pravil ali namesto njih sprejmejo enake zahteve, da bi bilo tako mogoče uvesti postopek EGS-homologacije na podlagi Direktive Sveta z dne 4. marca 1974 [3] o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev na kolesih, za vsak tip traktorja,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. "Kmetijski ali gozdarski traktor" pomeni katero koli motorno vozilo, opremljeno s kolesi ali verižnimi gosenicami in vsaj dvema osema, katerega glavna funkcija je njegova vlečna moč in ki je posebej namenjeno za vleko, potiskanje, prevažanje ali za pogon določenih strojev, strojne opreme ali priklopnikov, namenjenih za uporabo v kmetijstvu ali gozdarstvu. Lahko je opremljeno za prevažanje tovora in potnikov.

2. Ta direktiva velja samo za traktorje, opredeljene v prejšnjem odstavku, ki imajo kolesa s pnevmatikami, dve osi in največjo konstrukcijsko določeno hitrost med 6 in 25 km/h.

Člen 2

Nobena država članica ne sme zavrniti podelitve EGS-homologacije ali nacionalne homologacije traktorjev zaradi razlogov v zvezi z največjo določeno hitrostjo ali ploščadjo za tovor, če izpolnjujejo zahteve iz Priloge.

Člen 3

Nobena država članica ne sme zavrniti registracije ali prepovedati prodaje, začetka uporabe ali uporabe traktorjev zaradi razlogov v zvezi z največjo določeno hitrostjo ali ploščadjo za tovor, če izpolnjujejo zahteve iz Priloge.

Člen 4

1. Nobena država članica ne sme prepovedati namestitve ploščadi za tovor ali zahtevati, da so traktorji opremljeni z enim ali več takimi ploščadmi.

2. Nobena država članica ne sme prepovedati, da se na takih ploščadih za tovor prevažajo izdelki, za katere je dovoljeno, da se prevažajo na prikolicah, ki se uporabljajo v kmetijske ali gozdarske namene. V mejah, ki jih določi proizvajalec, je največja dovoljena obremenitev vsaj 80 % mase traktorja, pripravljenega za vožnjo.

Člen 5

Spremembe, potrebne za prilagoditev zahtev iz Priloge tehničnemu napredku, se sprejmejo po postopku, določenem v členu 13 direktive Sveta o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih.

Člen 6

1. Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v osemnajstih mesecih od njene notifikacije. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice zagotovijo, da se besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva, predložijo Komisiji.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. marca 1974

Za Svet

Predsednik

W. Scheel

[1] UL 28, 17.2.1967, str. 462/67.

[2] UL 42, 7.3.1967, str. 620/67.

[3] UL L 84, 28.3.1974, str. 33.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1. NAJVEČJA DOLOČENA HITROST

1.1 Za homologacijske preskuse se meri povprečna hitrost na ravni stezi, ki jo traktor prevozi v obe smeri od letečega startnega mesta. Zemljišče na stezi mora biti utrjeno. Steza mora biti ravna in dolga vsaj 100 m, na njej so lahko nagibi, vendar z ne več kot 1,5 %.

1.2 Med preskusom traktor ni obremenjen, na njem ni dodatnih uteži ali posebne opreme, tlak v pnevmatikah pa je tak, kakor je določen za uporabo na cesti.

1.3 Med preskusom je traktor opremljen z novimi pnevmatikami z največjimi merami, ki jih za traktor določi proizvajalec.

1.4 Med preskusom se uporablja prestavno razmerje, s katerim se doseže največja hitrost traktorja, plin pa je treba dodati do konca.

1.5 Da bi se upoštevale različne neizogibne napake, ki se pojavijo zlasti zaradi tehnike merjenja in povečanja vrtilne hitrosti motorja z delno obremenitvijo, je za homologacijski preskus traktorja sprejemljiv rezultat, ki je 10 % višji od 25 km/h.

1.6 Da bi organi, pristojni za homologacijo traktorjev, lahko izračunali njihovo največjo teoretično hitrost, mora proizvajalec podati prestavno razmerje, dejansko pot gnanih koles, ki ustreza enemu celotnemu vrtljaju, in vrtilno frekvenco motorja pri največji moči z do konca dodanim plinom in napravo za omejevanje največje vrtilne frekvence motorja, če je vgrajena, prilagojeno, kakor to določa proizvajalec.

2. PLOŠČADI ZA TOVOR

2.1 Težišče ploščadi za tovor mora biti med osema.

2.2 Mere ploščadi za tovor morajo biti take, da:

- dolžina ne presega 1,4-kratnika tistega koloteka traktorja (prednjega ali zadnjega), ki je večji;

- širina ne presega največje celotne širine traktorja brez opreme.

2.3 Ploščad za tovor mora ležati simetrično glede na vzdolžno srednjo ravnino traktorja.

2.4 Ploščad za tovor ne sme biti več kot 150 cm oddaljena od tal.

2.5 Tip ploščadi za tovor in način njene namestitve morata biti taka, da pri normalni obremenitvi ostane voznikovo vidno polje zadosti veliko ter da lahko obvezna svetila in naprave za svetlobno signalizacijo pravilno delujejo.

2.6 Ploščad za tovor mora biti snemljiva; na traktor mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče nenamerno odstraniti.

--------------------------------------------------