31974L0132

Direktiva Komisije z dne 11. februarja 1974 o prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta z dne 26. julija 1971 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z zavornimi napravami za določene kategorije motornih vozil in njihove priklopnike

Uradni list L 074 , 19/03/1974 str. 0007 - 0013
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 3 str. 0215
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 2 str. 0195
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 3 str. 0215
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 3 str. 0171
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 3 str. 0171
CS.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 56 - 61
ET.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 56 - 61
HU.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 56 - 61
LT.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 56 - 61
LV.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 56 - 61
MT.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 56 - 61
PL.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 56 - 61
SK.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 56 - 61
SL.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 56 - 61


Direktiva Komisije

z dne 11. februarja 1974

o prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta z dne 26. julija 1971 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z zavornimi napravami za določene kategorije motornih vozil in njihove priklopnike

(74/132/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti;

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS [1] z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članicv zvezi s homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov, kot je spremenjena in dopolnjena z Aktom, ki je priložen k Pogodbi o pristopu novih držav članic k EGS in ESA, podpisanim 22. januarja 1972 v Bruslju [2],zlasti njenega člena 11, 12 in 13;

ob upoštevanju Direktive Sveta z dne 26. julija 1971 [3] o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z zavornimi napravami določenih kategorij motornih vozil in njihovih priklopnikov, kot je spremenjena z Aktom, ki je priložen k Pogodbi o pristopu novih držav članic k EGS in ESA [4], podpisanim dne 22. januarja 1972 v Bruslju, zlasti njenega člena 5;

ker se veliko nesreč zgodi zaradi blokiranja koles zadnje osi praznega tovornjaka in vlačilcev polpriklopnikov ali zaradi blokiranja koles priklopnika ali polpriklopnika pri zaviranju na cesti z nizko oprijemljivostjo; ker je bilo ugotovljeno, da je v takih razmerah porazdelitev zaviranja, ki je pri obremenjenih vozilih sicer odlična, popolnoma neprimerna za delovne pogoje praznega vozila, kar povzroči blokiranje koles zadnje osi motornih vozil ali osi koles priklopnika celo pri razmeroma nizkih pojemkih; ker vozilo ali skupina vozil lahko zdrsne ali se prelomi;

ker je z vidika tehničnega napredka vozila mogoče opremiti z napravami za uskladitev sile zaviranja z obremenitvijo;

ker so določbe te direktive skladne z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv o odpravljanju tehničnih ovir pri trgovanju v sektorju motornih vozil,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi II in IX k Direktivi Sveta 71/320/EGS z dne 26. julija 1971 se spremenita skladno s prilogo k tej direktivi.<

Člen 2

1. Od 1. oktobra 1974 nobena država članica ne sme iz razlogov, ki se nanašajo na zavorne naprave:

- zavrniti EGS-homologacije, izdaje dokumenta, navedenega v zadnji alinei člena 10(1) Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970, ali nacionalne homologacije za določen tip motornega vozila;

- niti prepovedati začetka uporabe vozil; če so zavorne naprave tega tipa vozil ali teh vozil skladne z zahtevami Direktive Sveta 71/320/EGS z dne 26. julija 1971, kot je nazadnje spremenjena s to direktivo.

2. Od 1. januarja 1975 država članica:

- ne sme več izdajati dokumenta, ki ga predvideva zadnja alinea člena 10(1) Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970, za tip vozila, katerega zavorne naprave niso skladne z zahtevami Direktive Sveta 71/320/EGS z dne 26. julija 1971, kot je nazadnje spremenjena s to direktivo;

- lahko zavrne nacionalno homologacijo za tip vozila, katerega zavorne naprave ne ustrezajo zahtevam Direktive Sveta 71/320/EGS z dne 26. julija 1971, kot je nazadnje spremenjena s to direktivo.

3. Od 1. oktobra 1975 država članica lahko prepove začetek uporabe vozil, katerih zavorne naprave niso skladne z zahtevami Direktive Sveta 71/320/EGS z dne 26. julija 1971, kot je nazadnje spremenjena s to direktivo.

4. Države članice sprejmejo in objavijo določbe, ki so potrebne zaradi uskladitve s to direktivo, do 1. junija 1974 in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, dne 11. februarja 1974

Za Komisijo

Predsednik

François-Xavier Ortoli

[1] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

[2] UL L 73, 27.3.1972, str. 115 in 157.

[3] UL L 202, 6.9.1971, str. 37.

[4] UL L 73, 27.3.1972, str. 118, 119 in 158.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Spremembe prilog k Direktivi Sveta z dne 26. julija 1971 (71/320/EGS)

PRILOGA II: PRESKUS ZAVIRANJA IN UČINEK ZAVORNIH NAPRAV

Točka 1.1.3.4 se glasi: "Ne glede na zahteve, ki jih vsebuje točka 1.1.4.2 spodaj, mora imeti cesta površino z visoko oprijemljivostjo."Za točko 1.1.4.1 se doda točka

"1.1.4.2 Obnašanje vozil kategorij M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 in O4 na površinah ceste z zmanjšano oprijemljivostjo mora izpolnjevati pogoje, določene v dodatku."

Dodatek (glej 1.1.4.2): PORAZDELITEV ZAVORNE SILE MED OSMI VOZILA

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

Vozila kategorij M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 in O4, ki niso opremljena z napravo za preprečevanje blokiranja koles, morajo izpolnjevati zahteve iz tega dodatka.

2. OPOMBA

i = indeks osi (i = 1, sprednja os; i = 2, zadnja os)

Pi = normalna reakcija površine ceste na os i pod statičnimi pogoji.

Ni = normalna reakcija površine ceste na os i pri zaviranju.

Ti = sila, ki jo izvajajo zavore na os i.

fi = Ti/Ni, oprijemljivost, ki jo izkorišča os i.

J = pojemek vozila.

g = gravitacijski pospešek g = 10 m/s2

z = zavorno razmerje vozila = J/g [1]

P = teža vozila.

h = višina težišča.

E = medosna razdalja.

k = teoretični torni koeficient med pnevmatiko in površino ceste.

Krivulje oprijema vozil so krivulje, ki ponazarjajo oprijem, ki ga izkorišča sprednja ter zadnja os, glede na zavorno razmerje vozila pod določenimi pogoji obremenitve.

3. ZAHTEVE ZA MOTORNA VOZILA

3.1 Dvoosna vozila

3.1.1 [2]Pri vseh pogojih obremenitve vozila mora biti krivulja oprijema za sprednja kolesa nad krivuljo za zadnja kolesa:

- za vsa zavorna razmerja med 0,15 in 0,8 pri vozilih kategorije M<HT TYPE="SUB">1</HT>;

- za zavorna razmerja med 0,15 in 0,30 pri vozilih drugih kategorij, razen mestnih avtobusov.

Poleg tega za vrednosti k med 0,2 in 0,8,

+++++ TIFF +++++

3.1.2 Zgornji pogoji morajo biti izpolnjeni samodejno.

3.1.3 Delovanje naprav za uravnavanje tlaka na oseh vlečnega vozila ne sme vplivati na tlak na spojni glavi pnevmatskega voda motornega vozila, ki lahko vleče priklopnik, opremljen s pnevmatskimi zavorami.

3.1.4 Za preverjanje zahteve iz točke 3.1.1 proizvajalec določi krivulje izkoristka oprijemljivosti za sprednje in zadnje osi, ki se izračunajo s formulami:

f1 = T1N1 = T1P1 + z hE P | f2 = T2N2 = T2P2 − z hE P |

3.1.4.1 Vozila, razen sedlastih vlačilcev.

Grafi se narišejo za obe naslednji stopnji obremenitve:

- neobremenjeno vozilo, v voznem stanju z voznikom,

- obremenjeno vozilo. Če so predvidene različne možnosti porazdelitve obremenitve, se upošteva tista, pri kateri je sprednja os najbolj obremenjena.

Za se vzamejo vrednosti, ki jih določi proizvajalec.

3.1.4.2 Sedlasti vlačilci.

3.1.4.2.1 Solo sedlasti vlačilci (brez polpriklopnika). Grafe se nariše za neobremenjeno vozilo v voznem stanju z voznikom, h pa je vrednost, ki jo določi proizvajalec.

3.1.4.2.2 Obremenjeni sedlasti vlačilci. Dinamično obremenitev polpriklopnika na vlačilcu predstavlja statična masa Ps, ki deluje na sedlo in je enaka:

P

= P

so1 + 0,45 z

kjer Pso predstavlja razliko med največjo maso obremenjenega sedlastega vlačilca in maso neobremenjenega sedlastega vlačilca.

Za h se uporabi naslednja vrednost:

h =

h

P

+ h

P

sP

kjer je

- ho vrednost, določena v točki 3.1.4.2.1,

- hs višina sedla, na katero je naslonjen polpriklopnik.

- Po teža neobremenjenega sedlastega vlačilca,

- P = Po + Ps.

3.2 Vozila z več kot dvema osema

Zahteve točke 3.1 veljajo tudi za vozila z več kot dvema osema. Šteje se, da so te zahteve izpolnjene, če je pri zavornih razmerjih med 0,15 – 0,30 izkoriščeni oprijem prednje osi večji od izkoriščenega oprijema vsaj ene od zadnjih osi.

4. ZAHTEVE ZA POLPRIKLOPNIKE

4.1 Naslednje zahteve veljajo le za polpriklopnike, ki so opremljeni s pnevmatskimi zavorami.

4.2 Polpriklopniki morajo biti opremljenimi s takimi zavornimi sistemi, da je krivulja, ki predstavlja zavorno razmerje osi polpriklopnika glede na tlak delovnega voda, izmerjen na spojni glavi, znotraj šrafiranega območja priloženega diagrama.

4.3 Ta zahteva mora biti izpolnjena za vse dopustne pogoje obremenitve osi polpriklopnikov.

5. ZAHTEVE ZA PRIKLOPNIKE

5.1 Naslednje zahteve veljajo le za priklopnike, opremljene s pnevmatskimi zavorami. Ne veljajo za enoosne priklopnike in ne za priklopnike z dvojno osjo, pri katerih je razmik osi manjši od dveh metrov.

5.2 Zahteve, določene v točki 3.1, veljajo za priklopnike z dvojno osjo, ki jih zahteve točke 5.1 ne izločajo.

5.3 Priklopniki, ki imajo več kot dve osi, morajo izpolnjevati zahteve iz točke 3.2

6. POGOJI, KI MORAJO BITI IZPOLNJENI V PRIMERU OKVARE NA SISTEMU URAVNAVANJA ZAVIRANJA

Če so zahteve tega dodatka izpolnjene s posebno napravo (npr. mehansko upravljano prek vzmetenja vozila), mora biti v primeru odpovedi te naprave ali njene nadzorne enote vozilo mogoče ustaviti pod pogoji, ki so predpisani za zasilno zaviranje.

7. OZNAKE

7.1 Vozila, razen vozil kategorije M1, ki izpolnjujejo zahteve tega dodatka z mehanskim upravljanjem prek vzmetenja vozila, se označijo tako, da je razviden uporabni hod naprave med položajema za neobremenjeno in obremenjeno vozilo.

7.2 Če so zahteve tega dodatka izpolnjene s pnevmatsko aktivirano napravo, se vozilo označi z vrednostmi tlaka na izhodni strani naprave med polnim zaviranjem vozila pri obremenjenem in neobremenjenem vozilu.

7.3 Oznake, omenjene v točkah 7.1 in 7.2 zgoraj, se namestijo na vidno mesto v neizbrisni obliki.

8. PREVERJANJE VOZILA

Med preskušanjem vozila za EGS-homologacijo pristojni organ za tehnično preskušanje preveri usklajenost z zahtevami tega dodatka in opravi vse druge preskuse, potrebne v ta namen. Poročilo o dodatnih preskusih se priloži certifikatu o EGS-homologaciji.

Diagram (glej točko 4.2 v Dodatku)

+++++ TIFF +++++

PRILOGA IX: VZOREC SPOROČILA O EGS-HOMOLOGACIJI VOZILA GLEDE NA ZAVORE

Za točko 17 se dodata naslednji novi točki 17(a) in 17(a)1:

"17 (a) Porazdelitev zaviranja med osmi vozila.

17 (a) 1 Ali vozilo izpolnjuje zahteve, ki jih vsebuje dodatek (glej točko 1.1.4.2) … da/ne (4)."

[1] Za polpriklopnike je z sila zaviranja, deljena s statično težo na osi (oseh) priklopnika.

[2] Zahteva za točko 3.1.1 se ne sme tolmač;iti, kot da zahteva viš;jo stopnjo učinkovitosti od stopnje, določene v Prilogi II.

--------------------------------------------------

Dodatek (glej 1.1.4.2): PORAZDELITEV ZAVORNE SILE MED OSMI VOZILA

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

Vozila kategorij M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 in O4, ki niso opremljena z napravo za preprečevanje blokiranja koles, morajo izpolnjevati zahteve iz tega dodatka.

2. OPOMBA

i = indeks osi (i = 1, sprednja os; i = 2, zadnja os)

Pi = normalna reakcija površine ceste na os i pod statičnimi pogoji.

Ni = normalna reakcija površine ceste na os i pri zaviranju.

Ti = sila, ki jo izvajajo zavore na os i.

fi = Ti/Ni, oprijemljivost, ki jo izkorišča os i.

J = pojemek vozila.

g = gravitacijski pospešek g = 10 m/s2

z = zavorno razmerje vozila = J/g [1]

P = teža vozila.

h = višina težišča.

E = medosna razdalja.

k = teoretični torni koeficient med pnevmatiko in površino ceste.

Krivulje oprijema vozil so krivulje, ki ponazarjajo oprijem, ki ga izkorišča sprednja ter zadnja os, glede na zavorno razmerje vozila pod določenimi pogoji obremenitve.

3. ZAHTEVE ZA MOTORNA VOZILA

3.1 Dvoosna vozila

3.1.1 [2]Pri vseh pogojih obremenitve vozila mora biti krivulja oprijema za sprednja kolesa nad krivuljo za zadnja kolesa:

- za vsa zavorna razmerja med 0,15 in 0,8 pri vozilih kategorije M<HT TYPE="SUB">1</HT>;

- za zavorna razmerja med 0,15 in 0,30 pri vozilih drugih kategorij, razen mestnih avtobusov.

Poleg tega za vrednosti k med 0,2 in 0,8,

+++++ TIFF +++++

3.1.2 Zgornji pogoji morajo biti izpolnjeni samodejno.

3.1.3 Delovanje naprav za uravnavanje tlaka na oseh vlečnega vozila ne sme vplivati na tlak na spojni glavi pnevmatskega voda motornega vozila, ki lahko vleče priklopnik, opremljen s pnevmatskimi zavorami.

3.1.4 Za preverjanje zahteve iz točke 3.1.1 proizvajalec določi krivulje izkoristka oprijemljivosti za sprednje in zadnje osi, ki se izračunajo s formulami:

f1 = T1N1 = T1P1 + z hE P | f2 = T2N2 = T2P2 − z hE P |

3.1.4.1 Vozila, razen sedlastih vlačilcev.

Grafi se narišejo za obe naslednji stopnji obremenitve:

- neobremenjeno vozilo, v voznem stanju z voznikom,

- obremenjeno vozilo. Če so predvidene različne možnosti porazdelitve obremenitve, se upošteva tista, pri kateri je sprednja os najbolj obremenjena.

Za se vzamejo vrednosti, ki jih določi proizvajalec.

3.1.4.2 Sedlasti vlačilci.

3.1.4.2.1 Solo sedlasti vlačilci (brez polpriklopnika). Grafe se nariše za neobremenjeno vozilo v voznem stanju z voznikom, h pa je vrednost, ki jo določi proizvajalec.

3.1.4.2.2 Obremenjeni sedlasti vlačilci. Dinamično obremenitev polpriklopnika na vlačilcu predstavlja statična masa Ps, ki deluje na sedlo in je enaka:

P

= P

so1 + 0,45 z

kjer Pso predstavlja razliko med največjo maso obremenjenega sedlastega vlačilca in maso neobremenjenega sedlastega vlačilca.

Za h se uporabi naslednja vrednost:

h =

h

P

+ h

P

sP

kjer je

- ho vrednost, določena v točki 3.1.4.2.1,

- hs višina sedla, na katero je naslonjen polpriklopnik.

- Po teža neobremenjenega sedlastega vlačilca,

- P = Po + Ps.

3.2 Vozila z več kot dvema osema

Zahteve točke 3.1 veljajo tudi za vozila z več kot dvema osema. Šteje se, da so te zahteve izpolnjene, če je pri zavornih razmerjih med 0,15 – 0,30 izkoriščeni oprijem prednje osi večji od izkoriščenega oprijema vsaj ene od zadnjih osi.

4. ZAHTEVE ZA POLPRIKLOPNIKE

4.1 Naslednje zahteve veljajo le za polpriklopnike, ki so opremljeni s pnevmatskimi zavorami.

4.2 Polpriklopniki morajo biti opremljenimi s takimi zavornimi sistemi, da je krivulja, ki predstavlja zavorno razmerje osi polpriklopnika glede na tlak delovnega voda, izmerjen na spojni glavi, znotraj šrafiranega območja priloženega diagrama.

4.3 Ta zahteva mora biti izpolnjena za vse dopustne pogoje obremenitve osi polpriklopnikov.

5. ZAHTEVE ZA PRIKLOPNIKE

5.1 Naslednje zahteve veljajo le za priklopnike, opremljene s pnevmatskimi zavorami. Ne veljajo za enoosne priklopnike in ne za priklopnike z dvojno osjo, pri katerih je razmik osi manjši od dveh metrov.

5.2 Zahteve, določene v točki 3.1, veljajo za priklopnike z dvojno osjo, ki jih zahteve točke 5.1 ne izločajo.

5.3 Priklopniki, ki imajo več kot dve osi, morajo izpolnjevati zahteve iz točke 3.2

6. POGOJI, KI MORAJO BITI IZPOLNJENI V PRIMERU OKVARE NA SISTEMU URAVNAVANJA ZAVIRANJA

Če so zahteve tega dodatka izpolnjene s posebno napravo (npr. mehansko upravljano prek vzmetenja vozila), mora biti v primeru odpovedi te naprave ali njene nadzorne enote vozilo mogoče ustaviti pod pogoji, ki so predpisani za zasilno zaviranje.

7. OZNAKE

7.1 Vozila, razen vozil kategorije M1, ki izpolnjujejo zahteve tega dodatka z mehanskim upravljanjem prek vzmetenja vozila, se označijo tako, da je razviden uporabni hod naprave med položajema za neobremenjeno in obremenjeno vozilo.

7.2 Če so zahteve tega dodatka izpolnjene s pnevmatsko aktivirano napravo, se vozilo označi z vrednostmi tlaka na izhodni strani naprave med polnim zaviranjem vozila pri obremenjenem in neobremenjenem vozilu.

7.3 Oznake, omenjene v točkah 7.1 in 7.2 zgoraj, se namestijo na vidno mesto v neizbrisni obliki.

8. PREVERJANJE VOZILA

Med preskušanjem vozila za EGS-homologacijo pristojni organ za tehnično preskušanje preveri usklajenost z zahtevami tega dodatka in opravi vse druge preskuse, potrebne v ta namen. Poročilo o dodatnih preskusih se priloži certifikatu o EGS-homologaciji.

Diagram (glej točko 4.2 v Dodatku)

+++++ TIFF +++++

[1] Za polpriklopnike je z sila zaviranja, deljena s statično težo na osi (oseh) priklopnika.

[2] Zahteva za točko 3.1.1 se ne sme tolmač;iti, kot da zahteva viš;jo stopnjo učinkovitosti od stopnje, določene v Prilogi II.

--------------------------------------------------