31974L0061Úradný vestník L 038 , 11/02/1974 S. 0022 - 0028
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 3 S. 0206
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0188
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 3 S. 0206
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 3 S. 0162
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 3 S. 0162


Smernica Rady

zo 17. decembra 1973

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zariadeniach na ochranu proti neoprávnenému použitiu motorových vozidiel

(74/61/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže technické požiadavky, ktoré musia motorové vozidlá spĺňať vzhľadom na vnútroštátne zákony, sa medzi iným týkajú zariadenia k zabráneniu neoprávneného použitia takých vozidiel;

keďže sa tieto požiadavky navzájom medzi jednotlivými členskými štátmi líšia; keďže je preto potrebné, aby všetky členské štáty prijali tie isté požiadavky buď naviac k ich už existujúcim predpisom alebo miesto nich a to najmä na účely, aby bolo možné uplatniť typové schválenie pre každý typ vozidla postupom EHS, ktorý bol predmetom smernice Rady č. 70/156/EHS [3] zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel;

keďže vzhľadom na technické požiadavky je vhodné riadiť sa zásadne tými požiadavkami, ktoré boli prijaté Európskou hospodárskou komisiou v jej nariadení č. 18 [4] ("Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ich ochrany proti neoprávnenému použitiu"), pripojenom k Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Pre účely tejto smernice znamená "vozidlo" akékoľvek motorové vozidlo určené na prevádzku na ceste, s karosériou alebo bez nej, s aspoň štyrmi kolesami a najvyššou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h s výnimkou koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a strojov a vozidiel pre stavebné práce.

Článok 2

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť udeliť EHS typové schválenie alebo národné schválenie typu vozidla z dôvodov týkajúcich sa zariadenia k zabráneniu jeho neoprávnenému použitiu, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe I.

Článok 3

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť registráciu alebo zakázať predaj, uvedenie do prevádzky alebo používanie vozidla z dôvodov týkajúcich sa zariadení k zabráneniu neoprávneného použitia, ak takéto zariadenie spĺňa požiadavky uvedené v prílohe I.

Článok 4

Členský štát, ktorý udelil EHS typové schválenie, podnikne nevyhnutné opatrenia k zabezpečeniu svojej informovanosti o akejkoľvek modifikácii ktorejkoľvek časti alebo vlastnosti uvedenej v bode 2.2 prílohy I. Príslušné orgány tohto členského štátu určia, či je potrebné vykonať nové testy modifikovaného typu vozidla a vypracovať nový protokol o teste. Kde tieto testy ukážu, že neboli splnené požiadavky tejto smernice, nesmie byť modifikácia schválená.

Článok 5

Úpravy potrebné pre prispôsobenie požiadaviek príloh I a II technickému pokroku sa prijmú podľa postupu, ktorý je uvedený v článku 13 smernice Rady zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

Článok 6

1. Členské štáty prijmú ustanovenia potrebné pre prispôsobenie sa tejto smernici v priebehu osemnástich mesiacov od jej oznámenia a informujú o tom ihneď Komisiu.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice, oznámilo Komisii.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 1973

Za Radu

predseda

I. Nørgaard

[1] Ú. v. ES C 112, 27.10.1972, s. 16.

[2] Ú. v. ES C 60, 26.7.1973, s. 12.

[3] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

[4] EHK, Ženeva, E/ECE/324/– E/ECE/TRANS/505/Rev. Add. 17.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I [1]

ROZSAH PLATNOSTI, DEFINÍCIE, ŽIADOSŤ O EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE A ŠPECIFIKÁCIE

1. MONTÁŽ ZARIADENIA

Každé vozidlo kategórií M1 a N1 (definovaných v prílohe I smernice zo 6. februára 1970) musí byť vybavené zariadením k zabráneniu neoprávnenému použitiu. Montáž takéhoto zariadenia u vozidiel iných kategórií je nepovinná.

2. DEFINÍCIE

Na účely tejto smernice

(2.1) 2.2. "typ vozidla" znamená, v súvislosti so zabránením jeho neoprávnenému použitiu, kategóriu motorových vozidiel, ktoré sa nelíšia v takých podstatných aspektoch ako:

2.2.1. popis typu vozidla výrobcom;

2.2.2. usporiadanie a konštrukcia komponentu vozidla alebo komponentov, na ktoré pôsobí ochranné zariadenie;

2.2.3. typ ochranného zariadenia;

2.3. "ochranné zariadenie" znamená súbor komponentov určených na zabránenie neoprávneného použitia vozidla. Ochranné zariadenie je tvorené kombináciou zariadení, zabraňujúcich naštartovaniu motora pomocou normálneho ovládača s jedným z nasledovných zariadení. Ochranné zariadenia môže:

- pôsobiť na riadenie,

- pôsobiť na ovládač radenia prevodov,

- pôsobiť na prevodovú skriňu,

- brániť motoru v chode.

2.3.1. Zariadenia, zabraňujúce iba uvoľneniu bŕzd vozidla, sa nepovažujú za "ochranné zariadenia";

(2.4) 2.5. "mechanizmus riadenia" znamená volant, stĺpik riadenia a ich kryty, hriadeľ riadenia, prevodovku riadenia a všetky ostatné komponenty ako sú časti určené k tomu, aby sa podieľali na absorbovaní energie v prípade nárazu na volant.

3. ŽIADOSŤ O EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE

3.1. Žiadosť o schválenie typu vozidla vzhľadom na ochranné zariadenie k zabráneniu jeho neoprávnenému použitiu predkladá výrobca vozidla alebo ním riadne poverený zástupca.

3.2. K žiadosti sa priložia nižšie uvedené dokumenty vyhotovené trojmo s nasledovnými podrobnosťami:

3.2.1. podrobný popis typu vozidla vzhľadom na usporiadanie a konštrukciu ovládania alebo jednotky, na ktorú ochranné zariadenie pôsobí;

3.2.2. podrobné výkresy ochranného zariadenia a jeho montáže na vozidle, vo vhodnom meradle;

3.2.3. technický popis zariadenia.

3.3. Technickej službe zodpovednej za vykonanie typových schvaľovacích testov sa predloží:

3.3.1. vozidlo zastupujúce typ vozidla, ktorý sa má schváliť, a

3.3.2. také komponenty vozidla na žiadosť technickej služby, ktoré táto považuje za podstatné pre kontroly opísané v bodoch 5. a 6.

4. EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE

(4.1) (4.2) 4.3. Osvedčenie, zodpovedajúce vzoru uvedenému v prílohe II, sa priloží k osvedčeniu o EHS typovom schválení.

(4.4) (4.4.1) (4.4.2) (4.5) (4.6) 5. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

5.1. Ochranné zariadenie musí byť konštruované tak, aby ho bolo nutné vyradiť z činnosti pri:

5.1.1. naštartovaní motora prostredníctvom normálneho ovládania alebo

5.1.2. jazde vozidla alebo pohybe dopredu jeho vlastnou silou.

5.2. Ak je zariadenie v činnosti, nesmie byť možné vyradiť z činnosti jednoduchými prostriedkami tie jeho časti, ktoré sú potrebné pre splnenie podmienky bodu 5.1.2.

5.3. Motor má byť možné spustiť a požiadavky bodu 5.1 splniť iba pôsobením jedného kľúča na jedinú zámku; s výnimkou prípadu, uvedeného nižšie v bode 6.1.6, kľúč sa nesmie dať úplne vytiahnuť zo zámky bez toho, aby ochranné zariadenie spomínané v bode 5.1 bolo uvedené do činnosti alebo pripravené na činnosť.

5.4. Ochranné zariadenie uvedené v bode 5.1 má byť konštruované tak, aby nemohlo byť rýchlo a bez toho aby vzbudilo pozornosť, otvorené, urobené neúčinným alebo zničené.

5.5. Ochranné zariadenie má byť namontované na vozidle ako časť trvalého vybavenia. Má byť upevnené takým spôsobom, že i po odstránení jeho krytu nemôže byť, ak je uzamknuté, odmontované inak než so špeciálnym náradím. Ak by bolo možné urobiť ochranné zariadenie neúčinným odstránením skrutiek, majú byť tieto skrutky, ak nejde o nedemontovateľné skrutky, zakryté uzamknuteľnými časťami ochranného zariadenia.

5.6. Zámka musí byť bezpečne inštalovaná v ochrannom zariadení.

5.7. Použité zámky majú obsahovať minimálne 1000 rôznych kombinácií, t.j. kľúčom vhodným na jednu kombináciu sa nesmie dať otvoriť viac ako v priemere jedna zámka z 1000. Vo vozidlách jedného typu početnosť výskytu každej kombinácie má byť približne jedna na 1000 vozidiel.

5.8. Ochranné zariadenia majú byť také, aby pri jazde vozidla vylúčili akékoľvek riziko náhodného uzamknutia schopného ohroziť bezpečnosť.

5.9. Ak činnosť ochranného zariadenia vyžaduje použitie zásoby energie inej ako energie vodiča, táto zásoba energie má byť použitá len na aktiváciu systému zamknutia a odomknutia zariadenia. Ochranné zariadenie má byť udržiavané v príslušnej polohe výhradne mechanickými prostriedkami.

5.10. Ochranné zariadenie môže byť doplnkovo vybavené vonkajším zvukovým výstražným zariadením, ktoré sa uvedie do činnosti pri akomkoľvek pokuse o odomknutie zariadenia, spôsobenie jeho nefunkčnosti alebo o zničenie; vydávané signály majú byť krátke a končiť automaticky maximálne po 30 sekundách; majú začínať znova len ak je zariadenie znovu aktivované. Navyše tieto zvukové signály majú byť vydávané výstražným zariadením, ktoré je normálne namontované na vozidle.

(5.10.1) (5.10.2) 6. ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY

Popri všeobecných požiadavkách opísaných v bode 5., ak je ochranné zariadenie typu pôsobiaceho na riadenie, na prevod alebo ovládacie radenie prevodov, má spĺňať nižšie uvedené špeciálne podmienky predpísané pre tieto typy zariadenia.

6.1. Ochranné zariadenia pôsobiace na riadenie

6.1.1. Ochranné zariadenia pôsobiace na riadenie majú uzamykať riadenie.

6.1.2. Nesmie byť možné neúmyselne uzamknúť riadenie, keď je kľúč v zámke ochranného zariadenia, dokonca aj keď zariadenie zabraňujúce spusteniu motora vstúpilo do činnosti alebo bolo nastavené na činnosť.

6.1.3 Nesmie byť možné zapnúť zapaľovanie u vozidla s benzínovým motorom alebo spustiť motor u vozidla s dieselovým motorom prostriedkami normálneho ovládania, kým nebola otvorená zámka pôsobiaca na riadenie.

6.1.4 Keď je ochranné zariadenie nastavené na činnosť, nesmie byť v žiadnom prípade možné zabrániť zasunutiu západky do jej protiľahlej časti.

6.1.5 Západka sa musí zasunúť do dostatočnej hĺbky, aby sa zabezpečilo, že ochranné zariadenie je naďalej účinné, aj keď bolo podrobené určitému opotrebeniu.

6.1.6 Ak je ochranné zariadenie také, že kľúč môže byť vytiahnutý v inej polohe než je poloha, v ktorej je riadenie uzamknuté, má byť konštruované tak, aby manéver vyžadovaný na dosiahnutie tejto polohy a vytiahnutie kľúča nemohol byť vykonaný neúmyselne.

6.1.7 Ochranné zariadenie má byť dosť silné, aby bez poškodenia mechanizmu riadenia, ktoré by znížilo bezpečnosť, odolalo pri statických podmienkach krútiacemu momentu 19,6 mdaN, pôsobiacemu v oboch smeroch, rovnobežne s osou hriadeľa riadenia.

6.2 Ochranné zariadenia pôsobiace na prevod

Ochranné zariadenie pôsobiace na prevod má zabrániť otáčaniu hnacích kolies vozidla.

6.3. Ochranné zariadenia pôsobiace na ovládanie radenia prevodov

6.3.1. Ochranné zariadenie pôsobiace na ovládanie radenia prevodov má byť schopné zabrániť akejkoľvek zmene prevodu.

6.3.2. V prípade ručne radených prevodoviek má byť možné uzamknúť radiacu páku prevodovky len v nasledovných polohách: spätný chod a neutrál alebo len spätný chod.

6.3.3. V prípade automatických prevodoviek má byť uzamknutie možné len v polohe "parkovanie"; je prípustné ďalšie uzamknutie v polohe "neutrál".

[1] Znenie prílohy je skoro identické so znením nariadenia č. 18 Európskej hospodárskej komisie; identické je najmä číslovanie bodov; z tohto dôvodu, ak bod nariadenia č. 18 nemá ekvivalent v tejto smernici, je číslo uvedené v zátvorke len pre orientáciu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------