31974D0215Uradni list L 118 , 30/04/1974 str. 0011 - 0011
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 2 str. 0003
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 5 str. 0109
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 2 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 5 str. 0109


Sklep Sveta

z dne 20. julija 1972

o sklenitvi Dodatnega sporazuma k Sporazumu o izdelkih urarske industrije med Evropsko gospodarsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Švicarsko konfederacijo

(74/215/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker je treba, za pravilno delovanje Sporazuma o izdelkih urarske industrije med Evropsko gospodarsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Švicarsko konfederacijo, podpisanega v Ženevi dne 30. junija 1967, sprejeti dodatne določbe,

SKLENIL:

Člen 1

S tem sklepom se v imenu Skupnosti sklene Dodatni sporazum k Sporazumu o izdelkih urarske industrije med Evropsko gospodarsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Švicarsko Konfederacijo, in to besedilo se pojavi v Prilogi.

Člen 2

G. Th. C. Hijzen, v. d. generalnega direktorja za zunanjo trgovino Komisije Evropskih skupnosti, je pooblaščen, da v imenu Skupnosti podpiše Sporazum, naveden v členu 1. Ta sporazum je za Skupnost zavezujoč.

V Bruslju, 20. julija 1972

Za Svet

Predsednik

Th. E. Westerterp

--------------------------------------------------