31973R1545Uradni list L 155 , 11/06/1973 str. 0007 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 1 str. 0105
grška posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 1 str. 0197
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 1 str. 0105
španska posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 1 str. 0218
portugalska posebna izdaja poglavje 01 zvezek 1 str. 0218


Uredba (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1545/73 Sveta

z dne 4. junija 1973

o spremembi Uredbe Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, zlasti prvega odstavka člena 28 Pogodbe,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnostih, zlasti členov 16 in 22 Protokola,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Sodišča,

ker je treba spremeniti Uredbo Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 [1] z dne 25. marca 1969 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 2532/72 [2], da se tako upošteva Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1543 z dne 4. junija 1973 o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za uradnike Evropskih skupnosti, ki so plačani iz skladov za raziskave in investicije [3],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

"(f) prejemniki nadomestil zaradi dokončnega prenehanja zaposlitve iz členov 3 in 4 Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1543;

(g) prejemniki dodatkov zaradi dokončnega prenehanja zaposlitve iz člena 5 Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1543."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 4. junija 1973

Za Svet

Predsednik

R. Van Elslande

[1] UL L 74, 27.3.1969, str. 1.

[2] UL L 272, 5.12.1972, str. 1.

[3] UL L 155/7, 11.6.1973, str. 1.

--------------------------------------------------