31973L0238

Οδηγία 73/238/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί μέτρων προορισμένων να αμβλύνουν τις επιπτώσεις των δυσχερειών εφοδιασμού με πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228 της 16/08/1973 σ. 0001 - 0002
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0061
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 10 τόμος 1 σ. 0053
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0061
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0180
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0180


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1973 περί μέτρων προορισμένων να αμβλύνουν τις επιπτώσεις των δυσχερειών εφοδιασμού με πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 103,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι η καθιέρωση κοινής ενεργειακής πολιτικής συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων τους οποίους έχουν καθορίσει οι Κοινότητες-

ότι το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου κατέχουν σημαντική θέση στα πλαίσια του εφοδιασμού της Κοινότητος με ενεργειακά προϊόντα- ότι οποιαδήποτε δυσχέρεια, έστω και προσωρινή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των προμηθειών των ανωτέρω προϊόντων είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα της Κοινότητος- ότι η Κοινότητα πρέπει να είναι σε θέση να εξουδετερώνει ή τουλάχιστον να αμβλύνει τις δυσμενείς επιπτώσεις του ενδεχομένου αυτού-

ότι πρέπει να προβλέπονται εκ των προτέρων οι κατάλληλες διαδικασίες και μέσα για την εξασφάλιση της ταχείας εφαρμογής των μέτρων που προορίζονται να αμβλύνουν τις επιπτώσεις των δυσχερειών εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου-

ότι για το σκοπό αυτό όλα τα Κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες για να λαμβάνουν, κατά περίπτωση, αμελλητί και σύμφωνα με τη συνθήκη, και ιδίως το άρθρο 103, τα κατάλληλα μέτρα-

ότι μία σχετική ομοιογένεια αυτών των εξουσιών είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση του συντονισμού των εθνικών μέτρων στο πλαίσιο διαβουλεύσεων σε κοινοτικό επίπεδο-

ότι είναι εξάλλου σκόπιμη η άμεση σύσταση ενός συμβουλευτικού οργάνου για τη διευκόλυνση του συντονισμού των συγκεκριμένων μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί ή σχεδιάζονται από τα Κράτη μέλη στον τομέα αυτό-

ότι είναι αναγκαίο για κάθε Κράτος μέλος να καταρτίζει ένα σχέδιο, το οποίο να δύναται να εφαρμοσθεί σε περίπτωση εμφανίσεως δυσχερειών κατά τον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να παρασχεθούν στις αρμόδιες αρχές οι αναγκαίες εξουσίες που θα τους επιτρέπουν, σε περίπτωση εμφανίσεως δυσχερειών κατά τον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, που έχουν ως αποτέλεσμα αισθητή μείωση των προμηθειών στα προϊόντα αυτά και που είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές:

- να αντλούν από τα αποθέματα ασφαλείας που καθορίζονται από την οδηγία του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1968 περί της υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρλαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου (1) στα Κράτη μέλη της ΕΟΚ και να κατανέμουν τα αποθέματα αυτά στους καταναλωτές,

- να επιβάλλουν, ανάλογα με τις αναμενόμενες ελλείψεις, ειδικούς ή γενικούς περιορισμούς καταναλώσεως, συμπεριλαμβανομένης και της κατά προτεραιότητα διαθέσεως των προϊόντων πετρελαίου σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών,

- να προβαίνουν σε ρύθμιση των τιμών, προκειμένου να αποφεύγονται οι μη φυσιολογικές αυξήσεις των τιμών.

Άρθρο 2

1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν τα όργανα τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 1 εξουσιών.

2. Τα Κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια παρεμβάσεως δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση εμφανίσεως δυσχερειών εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου.

Άρθρο 3

1. Σε περίπτωση εμφανίσεως δυσχερειών κατά τον εφοδιασμό της Κοινότητος ή ενός από τα Κράτη μέλη με αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, η Επιτροπή συγκαλεί υπό την προεδρία της και το συντομότερο δυνατόν, κατόπιν αιτήσεως ενός Κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία μία ομάδα αντιπροσώπων των Κρατών μελών, της οποίας η σύνθεση είναι ονομαστικά καθορισμένη εκ των προτέρων.

2. Η ομάδα αυτή διεξάγει τις αναγκαίες διαβουλεύσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ο συντονισμός των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί ή προτείνονται βάσει των εξουσιών του άρθρου 1.

Άρθρο 4

1. Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσης οδηγίας.

2. Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των εθνικών οργάνων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και τα οποία θα επιφορτισθούν με την εφαρμογή των λαμβανομένων μέτρων.

Άρθρο 5

Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 1974.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 24 Ιουλίου 1973.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. NORGAARD

(1) ΕΕ αριθ. Ν 308 της 23. 12. 1968, σ. 14.