31973L0148Úradný vestník L 172 , 28/06/1973 S. 0014 - 0016
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 1 S. 0135
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0144
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 1 S. 0135
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0132
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0132


Smernica Rady

z 21. mája 1973

o zrušení obmedzenia pohybu a pobytu v rámci spoločenstva pre štátnych príslušníkov členských štátov so zreteľom na usadenie sa a poskytovanie služieb

(73/148/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä jej článok 54 ods. 2 a článok 63 ods. 2,

so zreteľom na všeobecné programy pre zrušenie obmedzení slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby [1], a najmä ich kapitoly II,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

s ohľadom na názor Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže sloboda pohybu osôb ustanovená zmluvou a všeobecnými programami pre zrušenie obmedzení slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb má za následok zrušenie obmedzení pohybu a pobytu v rámci spoločenstva pre štátnych príslušníkov členských štátov, ktorí majú záujem o usadenie sa alebo poskytovanie služieb v rámci územia iného členského štátu;

keďže sloboda usadiť sa môže byť úplne dosiahnutá, iba ak je zaručené právo na trvalý pobyt pre osoby, ktoré požívajú slobodu usadiť sa; keďže sloboda poskytovania služieb má za následok, že osoby, ktoré poskytujú služby a ktorým sú služby poskytované, by mali právo na pobyt na obdobie, v priebehu ktorého sú služby poskytované;

keďže smernica Rady z 25. februára 1964 [4] o zrušení obmedzení pohybu a pobytu v rámci spoločenstva pre štátnych príslušníkov členských štátov s ohľadom na usadenie sa a poskytovanie služieb stanovuje pravidlá uplatniteľné v tejto oblasti na činnosti samostatne zárobkovo činných osôb;

keďže smernica Rady z 15. októbra 1968 [5] o zrušení obmedzenia pohybu a pobytu v rámci spoločenstva pre pracovníkov členských štátov a ich rodiny, ktorá nahradzuje smernicu z 25. marca 1964 [6] s tým istým názvom, mení a dopĺňa pravidlá uplatniteľné na zamestnané osoby;

keďže opatrenia týkajúce sa pohybu a pobytu v rámci spoločenstva samostatne zárobkovo činných osôb a ich rodín by mali byť vylepšené;

keďže koordinácia osobitných opatrení týkajúcich sa pohybu a pobytu cudzích štátnych príslušníkov oprávnených na základe verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia je už predmetom smernice Rady z 25. februára 1964 [7];

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Členské štáty konajúc tak, ako je to stanovené v tejto smernici, zrušia obmedzenia pohybu a pobytu:

a) štátnych príslušníkov členských štátov, ktorí sa usadili, alebo ktorí majú záujem sa usadiť v inom členskom štáte na účely pokračovania v činnosti ako súkromí podnikatelia, alebo ktorí majú záujem poskytovať služby v tom štáte;

b) štátnych príslušníkov, ktorí majú záujem prejsť do iného členského štátu ako prijímatelia služieb;

c) manželky/manželia a deti mladšie ako dvadsať jeden rokov takýchto štátnych príslušníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť;

d) príbuzní takých štátnych príslušníkov v líniách predkov alebo potomkov a ich manželky/manželia, ktorí sú na nich závislí, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

2. Členské štáty podporia prístup akýchkoľvek iných členov rodiny štátnych príslušníkov uvádzaných v odseku 1 písm. a) alebo b) alebo manželky/manželov takýchto štátnych príslušníkov, a to takého člena, ktorý je závislý na tomto štátnom príslušníkovi, alebo manželke/manželovi tohto štátneho príslušníka alebo ktorý v krajine pôvodu žil s ním v jednej domácnosti.

Článok 2

1. Členské štáty poskytnú osobám uvedeným v článku 1 právo opustiť ich územie. Také právo bude jednoducho uplatnené na základe predloženia platného identifikačného preukazu alebo pasu. Rodinní príslušníci požívajú to isté právo ako štátny príslušník, na ktorom sú títo závislí.

2. Členské štáty na základe postupu podľa ich právnych predpisov vydajú alebo obnovia ich štátnym príslušníkom identifikačný preukaz alebo pas, v ktorom bude uvedená najmä štátna príslušnosť jeho majiteľa.

3. Pas musí byť platný najmenej pre všetky členské štáty a pre krajiny, cez ktoré držiteľ pasu musí prechádzať, keď cestuje medzi členskými štátmi. Doba platnosti pasu nebude kratšia ako päť rokov v prípade, kde pas je jediným dokumentom, na základe ktorého jeho držiteľ môže právoplatne opustiť krajinu.

4. Členské štáty nesmú vyžadovať od osôb uvedených v článku 1 žiadne vstupné vízum alebo mať akékoľvek rovnocenné požiadavky.

Článok 3

1. Členské štáty poskytnú osobám uvedeným v článku 1 právo vstupu na ich územie jedine na základe platného identifikačného preukazu alebo pasu.

2. Od rodinných príslušníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov, nesmú byť požadované žiadne vstupné víza alebo na nich kladené rovnocenné požiadavky. Členské štáty budú poskytovať takým osobám všetky prostriedky potrebné pre získanie akýchkoľvek potrebných víz.

Článok 4

1. Každý členský štát poskytne právo na trvalý pobyt štátnym príslušníkom iných členských štátov, ktorí sa usadili na jeho území na účely pokračovania v činnosti ako samostatne zárobkovo činné osoby po zrušení obmedzenia týchto činností vzhľadom na zmluvu.

Ako dôkaz práva na pobyt bude vydaný dokument nazvaný "povolenie na pobyt pre štátnych príslušníkov členského štátu Európskych spoločenstiev". Tento dokument bude platný na dobu nie kratšiu ako päť rokov od dátumu vydania a bude automaticky obnoviteľný.

Prerušenie pobytu nepresahujúce šesť po sebe nasledujúcich mesiacov a neprítomnosť z dôvodu vojenskej služby nebude mať vplyv na platnosť povolenia na pobyt.

Platné povolenie na pobyt nesmie byť odobraté štátnemu príslušníkovi podľa článku 1 ods. 1 písm. a) výhradne na základe toho, že nie je viac zamestnaný, pretože nie je dočasne schopný pracovať z dôvodu choroby alebo nehody.

Akémukoľvek štátnemu príslušníkovi členského štátu, ktorý nie je špecifikovaný v prvom pododseku, ale ktorý je oprávnený podľa právnych predpisov iného členského štátu vykonávať činnosti v rámci jeho územia, bude poskytnuté právo na pobyt na obdobie nie kratšie, ako je obdobie oprávnenia udeleného pre vykonávanie príslušnej činnosti.

Avšak akémukoľvek štátnemu príslušníkovi uvádzanému v pododseku 1 a na ktorého sú uplatniteľné opatrenia predchádzajúceho pododseku ako dôsledok zmeny zamestnania bude zachované jeho povolenie na pobyt až do dátumu jeho uplynutia.

2. Právo na pobyt pre osoby poskytujúce a prijímajúce služby bude rovnaké v priebehu obdobia, v ktorom sú služby vykonávané.

Členský štát, na ktorého území sú takéto služby poskytované, vydá povolenie na pobyt ako dôkaz práva na pobyt v prípade, keď takéto obdobie presahuje tri mesiace.

V prípade, keď takéto obdobie nepresahuje tri mesiace, bude identifikačný preukaz alebo pas, na základe ktorého dotyčná osoba vstúpila na územie, dostatočný pre pokrytie jeho pobytu. Členský štát však môže žiadať od dotyčnej osoby hlásiť jej prítomnosť na území.

3. Členovi rodiny, ktorý nie je štátnym príslušníkom členského štátu, bude vydaný dokument o pobyte, ktorý bude mať tú istú platnosť ako ten, ktorý je vydaný štátnemu príslušníkovi, na ktorom je rodinný príslušník závislý.

Článok 5

Právo na pobyt je účinné na území členského štátu, ktorého sa to týka.

Článok 6

Členský štát môže požadovať od žiadateľa o povolenie na pobyt alebo práva na pobyt iba:

a) preukaz totožnosti alebo pas, s ktorým vstúpil/la na jeho územie;

b) dôkaz, že on alebo ona prišli ako osoby zaradené do určitej triedy uvádzanej v článkoch 1 a 4.

Článok 7

1. Dokumenty o pobyte poskytnuté štátnym príslušníkom členského štátu budú vydané a obnovené bezplatne alebo za poplatok nepresahujúci poplatky, ktoré sú stanovené pre vydanie preukazov totožnosti pre štátnych príslušníkov. Tieto opatrenia budú uplatňované taktiež na dokumenty a potvrdenia požadované pre vydanie alebo obnovenie takých dokumentov pre pobyt.

2. Víza uvádzané v článku 3 ods. 2 budú bezplatné.

3. Členské štáty vykonajú príslušné kroky pre maximálne zjednodušenie formálnych požiadaviek a postupov potrebných pre získanie dokumentov uvádzaných v odseku 1.

Článok 8

Členské štáty sa neodchýlia z ustanovení tohto nariadenia s výnimkou dôvodov na základe verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Článok 9

1. Členské štáty v priebehu šiestich mesiacov od oznámenia tejto smernice prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s jej ustanoveniami a budú o tom bezodkladne informovať Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii zmeny vykonané v ustanoveniach zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení pre zjednodušenie vzhľadom na usadenie sa a poskytovanie služieb formálnych požiadaviek a postupu pre vydanie dokumentov uvádzaných v článku 1.

Článok 10

1. Smernica rady z 25. februára 1964 o zrušení obmedzení pohybu a pobytu v rámci spoločenstva pre štátnych príslušníkov členských štátov s ohľadom na usadenie sa a poskytovanie služieb zostane uplatniteľná pokiaľ členské štáty nevykonajú túto smernicu.

2. Dokumenty o pobyte vydané vzhľadom k uvedenej smernici v odseku 1 budú platné do dátumu uplynutia ich platnosti.

Článok 11

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. mája 1973

Za Radu

predseda

E. Glinne

[1] Ú. v. ES 2, 15.1.1962, s. 32/62 a 36/62.

[2] Ú. v. ES C 19, 28.2.1972, s. 5.

[3] Ú. v. ES C 67, 24.6.1972, s. 7.

[4] Ú. v. ES 56, 4.4.1964, s. 845/64.

[5] Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 13.

[6] Ú. v. ES 62, 17.4.1964, s. 981/64.

[7] Ú. v. ES 56, 4.4.1964, s. 850/64.

--------------------------------------------------