31973L0148

Rådets direktiv 73/148/EØF af 21. maj 1973 om ophævelse af rejse- og opholdsbegrænsninger inden for Fællesskabet for statsborgere i medlemsstaterne med hensyn til etablering og udveksling af tjenesteydelser

EF-Tidende nr. L 172 af 28/06/1973 s. 0014 - 0016
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0135
den græske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0144
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0135
den spanske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0132
den portugisiske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0132


++++

RAADETS DIREKTIV

af 21 . maj 1973

om ophaevelse af rejse - og opholdsbegraensningerne inden for Faellesskabet for statsborgere i medlemsstaterne med hensyn til etablering og udveksling af tjenesteydelser

( 73/148/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 54 , stk . 2 , og artikel 63 , stk . 2 ,

under henvisning til de almindelige planer om ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden og i den fri udveksling af tjenesteydelser ( 1 ) , saerlig afsnit II .

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Den frie bevaegelighed for personer , som er omhandlet i traktaten og i afsnit II i de almindelige planer om ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelse , kraever ophaevelse af rejse - og opholdsbegraensningerne inden for Faellesskabet for de statsborgere i medlemsstaterne , der oensker at etablere sig eller yde tjenester i en hvilken som helst af disse stater ;

etableringsfriheden kan ikke fuldt ud gennemfoeres , medmindre der anerkendes en ret til permanent ophold for de personer , som skal benytte den ; den fri udveksling af tjenesteydelser forudsaetter , at yderen og ydelsesmodtageren er sikret en ret til ophold svarende til ydelsens varighed ;

Raadets direktiv af 25 . februar 1964 om ophaevelse af rejse - og opholdsbegraensningerne inden for Faellesskabet for statsborgere i medlemsstaterne med hensyn til etablering og udveksling af tjenesteydelser ( 4 ) har fastsat de regler , der anvendes paa selvstaendig erhvervsvirksomhed inden for dette omraade ;

Raadets direktiv af 15 . oktober 1968 om afskaffelse af restitutioner om rejse og ophold inden for Faellesskabet for medlemsstaternes arbejdstagere og deres familiemedlemmer ( 5 ) , der har afloest direktiv af 25 . marts 1964 ( 6 ) , der har samme titel , har i mellemtiden aendret de regler , som anvendes med hensyn til arbejdstagere ;

bestemmelserne om rejse og ophold inden for Faellesskabet for selvstaendige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer boer ligeledes forbedres ;

samordningen af de saerlige foranstaltninger , som gaelder for udlaendinge med hensyn til rejse og ophold , og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden , sikkerhed og sundhed , behandles i Raadets direktiv af 25 . februar 1964 ( 7 ) ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne ophaever i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv rejse - og opholdsbegraensningerne :

a ) for en medlemsstats statsborgere , der har etableret sig eller oensker at etablere sig i en anden medlemsstat for at udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed eller udfoere en tjenesteydelse dér ;

b ) for medlemsstaternes statsborgere , der oensker at begive sig til en anden medlemsstat for at modtage en tjenesteydelse ;

c ) for disse statsborgeres aegtefaeller og boern under 21 aar uden hensyn til nationalitet ;

d ) for personer , som er beslaegtede i op - og nedstigende linie med disse statsborgere og deres aegtefaeller , og som forsoerges af dem , uden hensyn til nationalitet ;

2 . Medlemsstaterne begunstiger adgangen for alle andre familiemedlemmer til de i stk . 1 , litra a ) og b ) , naevnte statsborgere eller deres aegtefalle , som forsoerges af dem , eller som i hjemlandet hoerer til deres husstand .

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne anerkender de i artikel 1 naevnte personers ret til at forlade deres omraade . Denne ret er alene afhaengig af forevisning af et gyldigt identitetskort eller pas . Familiemedlemmerne har samme ret som den statsborger , til hvem de er knyttet .

2 . Medlemsstaterne udsteder eller forlaenger i overensstemmelse med deres lovgivning til deres statsborgere et identitetskort eller et pas , der saerligt angiver deres statsborgerskab .

3 . Passet skal mindst vaere gyldigt for samtlige medlemsstater og de gennemrejselande , som ligger umiddelbart mellem disse . Saafremt udrejse kun kan finde sted med pas , skal dette vaere udstedt med gyldighed i mindst fem aar .

4 . Medlemsstaterne kan af de i artikel 1 naevnte personer hverken kraeve udrejsevisum eller paalaegge dem nogen tilsvarende forpligtelse .

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne tillader , at de i artikel 1 naevnte personer rejser ind paa deres omraade alene mod forevisning af et gyldigt identitetskort eller pas .

2 . Hverken indrejsevisum eller nogen tilsvarende forpligtelse kan kraeves undtagen for familiemedlemmer , der ikke er statsborgere i en medlemsstat . Medlemsstaterne skal yde disse personer enhver lettelse med henblik paa at opnaa de fornoedne visa .

Artikel 4

1 . Enhver medlemsstat anerkender en ret til permanent ophold for statsborgere fra de oevrige medlemsstater , der etablerer sig paa dens omraade for dér at udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed , naar begraensningerne vedroerende denne virksomhed er ophaevet i henhold til traktaten .

Retten til ophold fastslaas ved udstedelse af et dokument benaevnt " opholdstilladelse for statsborger i en medlemsstat i De europaeiske Faellesskaber " . Dette dokument er gyldigt i mindst fem aar regnet fra tidspunktet for udstedelsen ; det forlaenges uden videre .

Afbrydelser af opholdet , der ikke er af en varighed paa over seks paa hinanden foelgende maaneder , samt fravaer paa grund af militaertjeneste beroerer ikke opholdstilladelsens gyldighed .

En gyldig opholdstilladelse kan ikke fratages de i artikel 1 , stk . 1 , litra a ) , naevnte statsborgere udelukkende med den begrundelse , at de ikke laengere udoever virksomhed som foelge af midlertidig arbejdsudygtighed paa grund af sygdom eller ulykke .

De statsborgere i en medlemsstat , der ikke er naevnt i foerste afsnit , men som har tilladelse til at udoeve en virksomhed paa en anden medlemsstats omraade i henhold til denne stats lovgivning , opnaar et opholdsbevis af mindst samme varighed som den tilladelse , der er givet til udoevelse af virksomheden .

De i foerste afsnit naevnte statsborgere , paa hvilke bestemmelserne i det foregaaende afsnit finder anvendelse som foelge af en aendring af virksomheden , bevarer dog deres opholdstilladelse , indtil denne udloeber .

2 . For ydere og modtagere af tjenesteydelser svarer retten til ophold til ydelsens varighed .

Saafremt dette tidsrum overstiger tre maaneder , udsteder den medlemsstat , i hvilken ydelsen udfoeres , et opholdsbevis , som godtgoer denne ret .

Saafremt dette tidsrum ikke overstiger tre maaneder , er det identitetskort eller pas , hvorpaa den paagaeldende er rejst ind i landet , tilstraekkeligt for opholdet . Medlemsstaten kan dog kraeve , at den paagaeldende anmelder sin tilstedevaerelse paa omraadet .

3 . Saafremt et familiemedlem ikke er statsborger i en medlemsstat , udstedes der til den paagaeldende et opholdsdokument med samme gyldighed som det , der er udstedt til den statsborger , til hvem han er knyttet .

Artikel 5

Retten til ophold omfatter hele medlemsstatens omraade .

Artikel 6

For udstelsen af opholdstilladelsen og opholdsbeviset kan medlemsstaten kun kraeve af ansoegeren :

a ) at han foreviser det dokument , hvorpaa han er rejst ind paa dens omraade ;

b ) at han godtgoer at vaere omfattet af en af de i artiklerne 1 og 4 omhandlede kategorier .

Artikel 7

1 . De opholdsdokumenter , som gives til statsborgere i en medlemsstat , udstedes og forlaenges gratis eller mod erlaeggelse af et beloeb , der ikke overstiger de gebyrer og afgifter , som opkraeves ved udstedelsen af nationale identitetskort . Disse bestemmelser gaelder for dokumenter og attester , der er noedvendige for udstedelsen eller forlaengelsen af disse opholdsdokumenter .

2 . De i artiken 3 , stk . 2 , omhandlede visa udstedes gratis .

3 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for i videst muligt omfang at forenkle formaliteter og fremgangsmaader ved erhvervelse af de i stk . 1 naevnte dokumenter .

Artikel 8

Medlemsstaterne kan kun fravige dette direktiv , naar det er begrundet i hensynet til den offentlige orden , sikkerhed eller sundhed .

Artikel 9

1 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger , for at efterkomme dette direktiv inden seks maandeder efter dets meddelelse , og underretter omgaaende Kommissionen herom .

2 . De meddeler Kommissionen de aendringer , der er foretaget i administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser for med hensyn til etablering og udveksling af tjenesteydelser at forenkle formaliteter og fremgangsmaader for udstedelse af dokumenter , der endnu er noedvendige ved rejse og ophold for de i artikel 1 naevnte personer .

Artikel 10

1 . Raadets direktiv nr . 64/220/EOEF af 25 . februar 1964 om ophaevelse af rejse - og opholdsbegraensningerne inden for Faellesskabet for statsborgere i medlemsstaterne med hensyn til etablering og udveksling af tjenesteydelser forbliver gaeldende , indtil dette direktiv er gennemfoert af medlemsstaterne .

2 . Opholdsdokumenter , der er udstedt i henhold til det i stk . 1 naevnte direktiv , og som er gyldige paa tidspunktet for gennemfoerelsen af dette direktiv , bevarer deres gyldighed indtil naeste udloebstidspunkt .

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 21 . maj 1973 .

Paa Raadets vegne

E . GLINNE

Formand

( 1 ) EFT nr . 2 af 15 . 1 . 1962 , s . 32/62 og 36/62 .

( 2 ) EFT nr . C 19 af 28 . 2 . 1972 , s . 5 .

( 3 ) EFT nr . C 67 af 24 . 6 . 1972 , s . 7 .

( 4 ) EFT nr . 56 af 4 . 4 . 1964 , s . 845/64 .

( 5 ) EFT nr . L 257 af 19 . 10 . 1968 , s . 13 .

( 6 ) EFT nr . 62 af 17 . 4 . 1964 , s . 981/64 .

( 7 ) EFT nr . 56 af 4 . 4 . 1964 , s . 850/64 .