31973L0023

Rådets direktiv 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser

EF-Tidende nr. L 077 af 26/03/1973 s. 0029 - 0033
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 2 s. 0167
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 2 s. 0058
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 2 s. 0167
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 2 s. 0182
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 2 s. 0182


++++

RAADETS DIREKTIV

af 19 . februar 1973

om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spaendingsgraenser

( 73/23/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

De bestemmelser , der er i kraft i medlemsstaterne med henblik paa at yde sikkerhed ved benyttelse af elektrisk materiel , der anvendes inden for visse spaendingsgraenser , har forskellig udformning , hvilket bevirker , at samhandelen haemmes ;

i nogle medlemsstater findes der i lovgivningen om visse former for elektrisk materiel ufravigelige forskrifter om forebyggende foranstaltninger og straffeforanstaltninger for at opnaa denne sikkerhed ;

i andre medlemsstater findes der i lovgivningen for at naa samme maal henvisninger til tekniske normer , der er udarbejdet af standardiseringsinstitutter ; dette system frembyder den fordel , at der kan ske en hurtig tilpasning til de tekniske fremskridt , uden at sikkerhedskravene derved tilsidesaettes ;

i visse medlemsstater skal der ske er administrativ godkendelse af normerne ; denne godkendelse beroerer ikke paa nogen maade normernes tekniske indhold og begraenser heller ikke deres anvendelsesbetingelser ; en saadan godkendelse kan derfor ikke aendre de virkninger , der paa faellesskabsplan er knyttet til en harmoniseret og offentliggjort norm ;

der boer inden for Faellesskabet kunne finde fri omsaetning af elektrisk materiel sted , naar dette opfylder bestemte sikkerhedskrav , der er godkendt i alle medlemsstaterne ; bevis for , at disse krav overholdes , kan opnaas ved henvisning til harmoniserede normer , der praeciserer disse betingelser , men dette udelukker dog ikke anvendelse af andre bevisligheder ;

disse harmoniserede normer boer opstilles efter faelles overenskomst af organer , som hver medlemsstat anmelder ved meddelelse til de oevrige medlemsstater og Kommissionen , og normerne skal offentliggoeres i videst muligt omfang ; en saadan harmonisering skal goere det muligt i samhandelen at fjerne de ulemper , der foelger af forskelle i de nationale normer ;

uden at udelukke andre bevisligheder kan formodning for det elektriske materiels overensstemmelse med disse harmoniserede normer sikres ved anbringelse eller udstedelse af maerker eller attester under de kompetente organers ansvar eller , i mangel heraf , ved en af fabrikanten afgiven erklaering om overensstemmelse ; medlemsstaterne skal dog for at lette fjernelse af handelshindringer anerkende disse maerker eller attester eller naevnte erklaering som bevis ; i dette oejemed skal disse maerker eller attester goeres offentligt bekendt , navnlig ved offentliggoerelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende ;

for saa vidt angaar elektrisk materiel , for hvilket der endnu ikke findes harmoniserede normer , kan den fri omsaetning som overgangsforanstaltning sikres ved anvendelse af de sikkerhedsmaessige normer og bestemmelser , der allerede er udarbejdet af andre internationale organer eller af et af de organer , der fastlaegger de harmoniserede normer ;

det kan forekomme , at et elektrisk materiel bringes i fri omsaetning , selv om det ikke opfylder sikkerhedskravene ; som foelge heraf er det formaalstjenligt at fastsaette egnede bestemmelser for at imoedegaa denne fare ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Ved elektrisk materiel forstaas i dette direktiv alt elektrisk materiel , der er bestemt til brug ved en maerke spaending paa mellem 50 og 1000 V for saa vidt angaar vekselstroem og paa mellem 75 og 1500 V for jaevnstroem , med undtagelse af det materiel og de paavirkninger , der er anfoert i bilag II .

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger til sikring af , at det elektriske materiel kun kan bringes i handelen , saafremt det er fremstillet i overensstemmelse med de tekniske sikkerhedsforskrifter , der er gaeldende i Faellesskabet , og ved korrekt installation og vedligeholdelse samt anvendelse i overensstemmelse med dets formaal ikke bringer sikkerheden for personer , husdyr og ejendom i fare .

2 . I bilag I findes en oversigt over de vigtigste af de i stk . 1 omhandlede sikkerhedskrav .

Artikel 3

Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger for , at der ikke af sikkerhedsmaessige grunde skabes hindringer for den fri omsaetning inden for Faellesskabet af elektrisk materiel , dersom dette paa de betingelser , der er fastsat i artiklerne 5 , 6 , 7 eller 8 , opfylder bestemmelserne i artikel 2 .

Artikel 4

Medlemsstaterne drager omsorg for , at el-leverandoererne ikke goer tilslutning til nettet og forsyning til forbrugerne afhaengig af strengere sikkerhedskrav til det elektriske materiel end forudset i artikel 2 .

Artikel 5

Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger for , at deres kompetente administrative myndigheder med henblik paa den i artikel 2 omhandlede markedsfoering eller den i artikel 3 omhandlede fri omsaetning navnlig betragter de elektriske materiel , der hvad angaar sikkerhedsbestemmelserne opfylder de harmoniserede normer , som svarende til bestemmelserne i artikel 2 .

Normerne betragtes som harmoniseret , saa snart de er fastlagt efter faelles overenskomst af de organer , medlemsstaterne har anmeldt ved meddelelse i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 11 , og er blevet offentliggjort i henhold til den nationale fremgangsmaade . De skal foeres a jour i takt med de teknologiske fremskridt samt udviklingen af de tekniske sikkerhedsforskrifter .

Listen over de harmoniserede normer og disses referencer offentliggoeres til underretning i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Artikel 6

1 . For saa vidt de harmoniserede normer i den i artikel 5 anfoerte betydning endnu ikke er fastlagt og offentliggjort , traeffer medlemsstaterne alle noedvendige foranstaltninger for at deres kompetente administrative myndigheder med henblik paa den i artikel 2 omhandlede markedsfoering eller den i artikel 3 omhandlede fri omsaetning ligeledes betragter elektrisk materiel , der er i overensstemmelse med de sikkerhedsbestemmelser , som er fastlagt af " Commission Internationale des Réglémentations en vue de l'approbation de l'équipement électrique " ( CEE-él ) ( Den internationale Kommission for godkendelsesregler for elektrisk materiel ) eller af " International Electrotechnical Commission " ( IEC ) ( Den internationale elektrotekniske Kommission ) , og i henseende til hvilke den i stk . 2 og 3 fastsatte offentliggoerelsesprocedure er iagttaget , som svarende til bestemmelserne i artikel 2 .

2 . Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om de i stk . 1 omhandlede sikkerhedsbestemmelser straks ved dette direktivs ikrafttraeden , samt saa snart disse bestemmelser er offentliggjort . Efter samraad med medlemsstaterne angiver Kommissionen de bestemmelser og navnlig de varianter , den anbefaler til offentliggoerelse .

3 . Medlemsstaterne fremsaetter inden for en frist af 3 maaneder over for Kommissionen de indsigelser , de maatte have mod de saaledes meddelte bestemmelser , og anfoerer de sikkerhedsmaessige grunde , der er til hinder for deres godkendelse af de enkelte bestemmelser .

De sikkerhedsbestemmelser , angaaende hvilke der ikke er fremsat indsigelser , offentliggoeres til underretning i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Artikel 7

For saa vidt der endnu ikke findes harmoniserede normer i den i artikel 5 anfoerte betydning eller sikkerhedsbestemmelser offentliggjort i overensstemmelse med artikel 6 , traeffer medlemsstaterne alle noedvendige foranstaltninger for , at deres kompetente administrative myndigheder med henblik paa den i artikel 2 omhandlede markedsfoering eller den i artikel 3 omhandlede fri omsaetning ligeledes betragter elektrisk materiel , der er fremstillet i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i de normer , der anvendes i den medlemsstat , i hvilken det er fremstillet , som opfyldende bestemmelserne i artikel 2 , saafremt der herved ydes en sikkerhed svarende til den , der kraeves paa deres eget omraade .

Artikel 8

1 . Medlemsstaterne traeffer alle egnede foranstaltninger for , at deres kompetente administrative myndigheder ligeledes tillader den i artikel 2 omhandlede markedsfoering eller den i artikel 3 omhandlede fri omsaetning af elektrisk materiel , der , selv om det ikke er i overensstemmelse med de i artikel 5 naevnte harmoniserede normer eller med bestemmelserne i artiklerne 6 og 7 , opfylder bestemmelserne i artikel 2 .

2 . Saafremt der foreligger uenighed , kan fabrikanten eller importoeren fremlaegge en rapport , vedroerende det elektriske materiels overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2 , udarbejdet af et organ , der er anmeldt ved meddelelse i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 11 .

Artikel 9

1 . Saafremt en medlemsstat af sikkerhedsmaessige grunde forbyder , at en type elektrisk materiel bringes i handelen , eller af sikkerhedsmaessige grunde hindrer dens fri omsaetning , underretter den straks de oevrige beroerte medlemsstater og Kommissionen , idet den anfoerer begrundelsen for sin beslutning og isaer angiver :

- om uoverensstemmelsen med artikel 2 skyldes en mangel i de i artikel 5 omhandlede harmoniserede normer , i de i artikel 6 omhandlede bestemmelser eller i de i artikel 7 omhandlede normer ;

- om uoverensstemmelsen skyldes urigtig anvendelse af naevnte normer eller publikationer eller skyldes , at de i artikel 2 naevnte tekniske forskrifter ikke er blevet overholdt .

2 . Saafremt andre medlemsstater rejser indsigelser imod den i stk . 1 naevnte beslutning , foranstalter Kommissionen omgaaende et samraad med de paagaeldende medlemsstater .

3 . Saafremt der inden for en frist af tre maaneder fra datoen for den i stk . 1 fastsatte meddelelse ikke er opnaaet enighed , indhenter Kommissionen udtalelse fra et af de organer , der er anmeldt ved meddelelse i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 11 , som har saede uden for de beroerte medlemsstaters omraade , og som ikke har medvirket inden for rammerne af fremgangsmaaden i artikel 8 . Det skal af udtalelsen fremgaa , i hvilket omfang bestemmelserne i artikel 2 ikke er opfyldt .

4 . Kommissionen videresender udtalelsen fra det naevnte organ til alle medlemsstaterne ; disse kan inden for en frist af en maaned meddele Kommissionen deres bemaerkninger . Kommissionen goer sig samtidig bekendt med de beroerte parters bemaerkninger vedroerende ovennaevnte udtalelse .

5 . Efter at have gjort sig bekendt med disse bemaerkninger fremsaetter Kommissionen i paakommende tilfaelde egnede henstillinger eller udtalelser .

Artikel 10

1 . Uden at udelukke anvendelse af andre bevismidler traeffer medlemsstaterne alle noedvendige foranstaltninger for , at deres kompetente administrative myndigheder betragter anbringelse af et maerke om overensstemmelse paa det elektriske materiel eller udstedelse af en attest om overensstemmelse , eller i mangel heraf , navnlig i tilfaelde af industrielt materiel den af fabrikanten afgivne erklaering om overensstemmelse , som forordning for overensstemmelse med bestemmelserne i artiklerne 5 , 6 og 7 .

2 . Maerkerne eller attesterne udfaerdiges - saerskilt eller efter faelles overenskomst - af de organer , der er anmeldt ved meddelelse i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 11 . Symboler og formularer til disse maerker eller attester offentliggoeres af disse organer og , til underretning , i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Artikel 11

Hver medlemsstat meddeler de oevrige medlemsstater og Kommissionen :

- en fortegnelse over de i artikel 5 omhandlede organer ;

- en fortegnelse over de organer , som udfaerdiger maerker og attester i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10 ;

- en fortegnelse over de organer , som udarbejder en rapport i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8 eller afgiver en udtalelse i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9 ;

- stedet for den i artikel 5 , stk . 2 , omhandlede offentliggoerelse ;

Hver medlemsstat giver de oevrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om enhver aendring af disse oplysninger .

Artikel 12

Dette direktiv anvendes ikke paa elektrisk materiale bestemt til udfoersel til tredjelande .

Artikel 13

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden atten maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

For Danmarks vedkommende er denne frist dog paa fem aar .

2 . Medlemsstaterne drager omsorg for at meddele Kommissionen ordlyden af de vaesentligste nationale retsforskrifter , som de vedtager paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 19 . februar 1973 .

Paa Raadets vegne

A . LAVENS

Formand

BILAG I

VIGTIGSTE SIKKERHEDSKRAV FOR ELEKTRISK MATERIEL BESTEMT TIL ANVENDELSE INDEN FOR VISSE SPAENDINGSGRAENSER

1 . Almindelige betingelser

a ) Paa det elektriske materiel eller hvis dette ikke er muligt i en medfoelgende beskrivelse anfoeres de vaesentligste data til hvilke kendskabet , og hvis overholdelse , er en betingelse for , at materiellet kan anvendes i overensstemmelse med dets formaal og uden fare .

b ) Fabriksmaerket eller varer * aerket anbringes tydeligt paa det elektriske materiel eller , saafremt dette ikke er muligt , paa emballagen .

c ) Det elektriske materiel saavel som dets enkelte dele udfoeres saaledes , at det kan tilsluttes paa sikker og forsvarlig maade .

d ) Det elektriske materiel udformes og fremstilles paa en saadan maade , at der er sikret beskyttelse mod de farer , som er anfoert under punkt 2 og 3 i dette bilag , under forudsaetning af , at det anvendes efter dets formaal og vedligeholdes forsvarligt .

2 . Beskyttelse mod farer , som kan hidroere fra det elektriske materiel

Der er fastsat tekniske forholdsregler i overensstemmelse med punkt 1 , saaledes at :

a ) personer og husdyr beskyttes paa forsvarlig maade med farer for legemsbeskadigelse eller andre skader , der kan foraarsages af direkte eller indirekte beroering ;

b ) der ikke kan opstaa temperaturer , lysbuer eller udstraalinger , som ville kunne fremkalde fare ;

c ) personer , husdyr og ting paa tilstraekkelig god maade beskyttes mod farer af ikke-elektrisk art , som erfaringsmaessigt hidroerer fra det elektriske materiel ;

d ) isoleringen tilpasses forudseelige paavirkninger .

3 . Beskyttelse mod farer , der kan foraarsages af ydre paavirkninger af det elektriske materiel

Der er fastsat tekniske forholdsregler i overensstemmelse med punkt 1 , saaledes at :

a ) det elektriske materiel opfylder de stillede mekaniske krav , saaledes at personer , husdyr og ting ikke udsaettes for fare ;

b ) det elektriske materiel kan modstaa ikke-mekaniske paavirkninger under de forudseelige omgivelsesforhold , saaledes at personer , husdyr og ting ikke udsaettes for fare ;

c ) det elektriske materiel ikke udsaetter personer , husdyr og ting for fare under de forudseelige overbelastningsforhold .

BILAG II

MATERIEL OG PAAVIRKNINGER , DER IKKE OMFATTES AF DIREKTIVETS ANVENDELSESOMRAADE

Elektrisk materiel , bestemt til anvendelse i en eksplosionsfarlig atmosfaere .

Elektro-radiologisk og elektro-medicinsk materiel .

Elektriske dele i elevatorer og vareelevatorer .

Elektricitetsmaalere .

Stikkontakter og stikpropper i boliger .

Spaendingsgivere af elektriske hegn .

Radiofoni - og fjernsynsforstyrrelser .

Saerligt elektrisk materiel , bestemt til anvendelse om bord paa skibe , i flyvemaskiner og ved jernbanerne , som svarer til de sikkerhedsbestemmelser , der er udfaerdiget af de internationale organer , som medlemsstaterne er tilknyttet .