31973D0094

73/94/EGKS: Beschikking van de Commissie van 21 december 1972 betreffende de goedkeuring van een nieuwe verkoopregeling van de Ruhrkohle AG (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 120 van 07/05/1973 blz. 0014 - 0016


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1972

betreffende de goedkeuring van een nieuwe verkoopregeling van de Ruhrkohle AG

( Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek )

( 73/94/EGKS )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en met name op de artikelen 2 tot en met 5 , 47 en 66 ,

Gelet op de beschikking van 27 november 1969 betreffende de inbreng van mijnvermogen in de Ruhrkohle AG ,

Gezien het verzoek van de Ruhrkohle AG van 30 juni 1972 ,

I

1 . Overwegende dat de Ruhrkohle AG bij de beschikking van de Commissie van 27 november 1969 betreffende de inbreng van mijnvermogen in de Ruhrkohle AG de verplichting is opgelegd , wijzigingen in haar verkoopregeling ter goedkeuring aan de Commissie voor te leggen ; dat deze verplichting mede gegrond is op de omstandigheid dat de Ruhrkohle AG op de markt tegenover de groothandel en de verbruiker een sterke positie inneemt ; dat zij ten doel heeft te verhinderen dat de mededinging in het handelsstadium op ontoelaatbare wijze wordt beperkt ;

Overwegende dat de Ruhrkohle AG de Commissie bij brief van 30 juni 1972 een nieuwe verkoopregeling ter goedkeuring heeft voorgelegd die als volgt luidt :

" 1 . Transacties inzake Ruhrprodukten voor huisbrand en verbruik op kleine schaal en industrieverbruik onder 30 000 ton per jaar worden alleen gesloten door tussenkomst van firma's in de brandstoffengroothandel die gezien hun prestatievermogen en hun uitgebreide verkoopnet de leverantie aan de verdere handel en de industriële verbruikers kunnen waarborgen ; deze kunnen op regionale basis rechtstreeks bij Ruhrkohle AG via de districtbureaus als contractuele handelaren inkopen , indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen :

a ) door voldoende zekerheidstelling hun kredietwaardigheid bewijzen ;

b ) het aanhouden van een met aard en omvang van de zaak overeenstemmende voorraad van de gangbare soorten op de markt , met inbegrip van de daarvoor vereiste technische installaties ;

c ) regionale reclame maken voor de Ruhrkohle AG , respectievelijk aan dergelijke maatregelen deelnemen ;

d ) beschikken over markt - en warenkennis en leveren aan een heterogene klantenkring ;

e ) een overeenkomst van 2 jaar sluiten over een vaste hoeveelheid van ten minste 6 000 ton per jaar voor huisbrand en verbruik op kleine schaal op regionale basis ; bij afname conform de overeenkomst ontvangen de handelaren een contractueel rabat .

2 . Alle transacties met

- staatsspoorwegen ,

- ondernemingen in de ijzer - en staalindustrie en de mijnbouw alsmede met cokesfabrieken ,

- industriële verbruikers , waaraan Ruhrkohle AG levert in het kader van de inbreng van het mijnvermogen ,

zijn rechtstreekse transacties van de Ruhrkohle AG .

3 . De leveranties aan industriële verbruikers die meer dan 30 000 ton per jaar vaste brandstof van Ruhrkohle AG betrekken , vinden rechtstreeks door Ruhrkohle AG en de districtskantoren plaats , dan wel via contractuele handelaren indien deze in dit afzetgebied speciale prestaties ten gunste van Ruhrkohle verrichten .

4 . Voor leveranties via contractuele handelaren wordt een handelsmarge toegekend waarvan de omvang volgt uit de op dat moment geldende prijslijst van Ruhrkohle AG . "

2 . Overwegende dat uit het verzoek van Ruhrkohle AG voorts het volgende blijkt :

a ) Er zijn vijf verkoopgebieden aangewezen voor de Bondsrepubliek . Het gebied van de rest van de gemeenschappelijke markt wordt in drie verkoopgebieden verdeeld :

- Frankrijk , België , Nederland , Luxemburg

- Italië

- Verenigd Koninkrijk , Ierland , Denemarken .

b ) Ruhrkohle zal groothandelaren die hun werkzaamheid oudergewoonte vooral in twee aangrenzende verkoopgebieden uitoefenen ( zg . " grensgangers " ) met een contractuele minimumhoeveelheid van 6 000 ton aan huisbrand en kleinverbruik voor beide districten toelaten .

c ) Met de nieuwe versie van de verkoopregeling verdwijnt de vroegere uitzonderingspositie van de oudtijds met de kolenondernemingen verbonden handel ten aanzien van de rechtstreekse aankoop via de locale afzet .

d ) De geprojecteerde tweejarige overeenkomst houdt de mogelijkheid in 5 % boven of onder de contractuele hoeveelheden te blijven .

e ) Als voorbeeld voor de bijzondere prestaties die de handel moet verrichten om in aanmerking te komen voor levering van meer dan 30 000 ton per jaar Ruhr-kolen aan industriële verbruikers , worden verkoopresultaten genoemd die bijvoorbeeld leiden :

- tot extra afzet van Ruhr-kolen

- tot vervanging van andere energiebronnen door Ruhr-kolen

- tot een waarborging van de tot dusver gemaakte afzet aan Ruhr-kolen op langere termijn .

II

3 . Overwegende dat het ingediende ontwerp voor een verkoopregeling ten opzichte van de huidige toestand met name de volgende wijzigingen inhoudt :

- In plaats van de tot dusver voor de toelating van een handelaar tot de rechtstreekse afname vereiste minimumafzet van 6 000 ton steenkoolprodukten van de Ruhr in het afgelopen kolenhandelsjaar op de gemeenschappelijke markt , komt een tweejarige overeenkomst inzake een af te nemen minimumhoeveelheid van 6 000 ton per jaar uit de produktie van de RAG voor de huisbrand - en kleinverbruiksector . Daarbij vindt de leverantie van de brandstof voor rekening van een toegelaten handelaar door de RAG alleen plaats aan afnemers ( handelaren en verbruikers ) in het district waarvoor de toelating wordt verleend .

- De levering aan industriële verbruikers is alleen mogelijk na toelating tot de levering aan de huisbrand - en kleinverbruikerssector . De voorwaarden van de regionalisering zijn ten aanzien van de levering aan industriële verbruikers overigens dezelfde als voor de levering in de sector huisbrand en kleinverbruik .

- Als criterium voor de eventuele inschakeling van de toegelaten handel bij de levering aan grote industriebedrijven geldt niet langer een minimumjaarverbruik van 30 000 ton vaste brandstof van alle herkomst , maar de afname van Ruhr-produkten tot die hoeveelheid . Tot leveranties aan verbruikers boven deze grens is de handel nog slechts gerechtigd wanneer hij speciale , niet uitputtend omschreven verkoopprestaties verricht .

4 . Overwegende dat een aantal handelaren door de nieuwe verkoopregeling de mogelijkheid ontnomen zal worden om rechtstreeks bij de Ruhrkohle AG te betrekken , omdat zij geen contracten over ten minste 6 000 ton per jaar huisbrand en kleinverbruik kunnen afsluiten ; dat er onder deze handelaren weliswaar velen zijn die tengevolge van de voortdurende daling van de afzet bij de verkoop van steenkool reeds niet meer voldoen aan de tot dusver geldende toelatingscriteria ; dat anderzijds het streven van de Ruhrkohle AG gerechtvaardigd lijkt om met de sterke teruggang in de afzet van steenkool in haar marktpolitiek rekening te houden en haar verkoopregeling in dier voege aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen dat daarin de rechtstreekse samenwerking wordt beperkt tot handelaren die de afzet tot aan een bepaalde omvang waarborgen ;

Overwegende dat de nieuwe regeling van de verkoop van de Ruhrkohle AG het resultaat is van onderhandelingen met de bevoegde beroepsvertegenwoordigers in de handel gedurende meer dan twee jaar ; dat de handelaren met een geringere omzet overigens de mogelijkheid behouden om in samenwerking met andere ondernemingen aan de kwantitatieve voorwaarden voor het sluiten van een overeenkomst te voldoen ;

Overwegende dat het kwantitatieve criterium in de aangegeven verkoopgebieden in concreto leidt tot toelating van een groter aantal handelaren ; dat daardoor de voorwaarden voor een vrije concurrentie in het handelsstadium aanwezig blijven ; dat de overwogen regeling overigens bepaalt dat handelaren die volgens traditie leveren naar twee aangrenzende verkoopgebieden met de contractuele minimumhoeveelheid voor beide gebieden worden toegelaten ;

Overwegende dat de bepaling waarbij industriële transacties van een groothandelaar afhankelijk worden gesteld van zijn toelating tot de huisbrand - en kleinverbruikersbranche ten doel heeft , zijn activiteiten in de eerste plaats op dit afzetgebied te concentreren , waar zijn inspanning de kolenafzet in het bijzonder kan stimuleren ; dat tegen deze regeling evenmin als tegen de bepaling inzake de levering aan industriële afnemers met een jaarverbruik van meer dan 30 000 ton Ruhr-produkten bezwaren zijn in te brengen ;

Overwegende dat de ingediende nieuwe verkoopregeling derhalve kan worden goedgekeurd , wanneer door middel van voorwaarden het volgende wordt gewaarborgd :

- Aan handelaren die , doordat hun het recht op rechtstreekse afname bij Ruhrkohle AG wordt ontonomen in gevaar worden gebracht , moet de mogelijkheid worden gegeven , toelating te krijgen . Te dien einde wordt voor handelaren die slechts tot het afnemen van de contractuele minimumhoeveelheid in staat of bereid zijn , de tolerantiemarge van 5 % meer of minder voor verplichte aankopen gesteld op 15 % onder de minimumhoeveelheid gedurende de twaalf maanden welke volgen op de inwerkingtreding van de nieuwe verkoopregeling :

- De RAG moet alle handelaren voor de locale afzet in het kader van hun rechtstreekse afnamerecht haar verkoopinstallaties ter beschikking stellen zonder discriminatie toe te passen ;

- de speciale prestaties die de toegelaten groothandel het recht geven tot uitvoering van leveranties aan industriële afnemers met meer dan 30 000 ton per jaar Ruhrkohle-afname , moeten ter vermijding van discriminatie op objectieve wijze worden omschreven .

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De door de Ruhrkohle AG in haar verzoek van 30 juni 1972 ingediende verkoopregeling wordt goedgekeurd .

Artikel 2

Aan deze goedkeuring worden de volgende voorwaarden verbonden :

1 . De Ruhrkohle AG is verplicht , voor het eerste jaar na inwerkingtreding van deze verkoopregeling aan groothandelaren die de contractuele minimumhoeveelheid van 6 000 ton per jaar huisbrand en kleinverbruik afnemen het recht te geven 15 % beneden deze hoeveelheid te blijven .

2 . De Ruhrkohle AG is verplicht alle toegelaten groothandelaren de uitoefening van hun recht op rechtstreekse afname in de locale afzet zonder discriminaties te waarborgen .

3 . De Ruhrkohle AG beschouwt bij de levering aan industriële verbruikers met een jaarlijkse afname van meer dan 30 000 ton Ruhr-produkten als bijzondere prestaties van de groothandel uitsluitend verkoopinspanningen die leiden

- tot een extra afzet van Ruhr-kolen of

- tot vervanging van andere energiebronnen door Ruhr-kolen of

- tot een waarborging van haar tot dusver bereikte afzet gedurende een langere termijn .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Ruhrkohle AG , Essen .

Gedaan te Brussel , 21 december 1972 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

S . L . MANSHOLT