31972R2843Uradni list L 301 , 31/12/1972 str. 0162 - 0163
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 1 str. 0203
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1972(31.12)L301 str. 0164
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 1 str. 0203
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1972(31.12)L301 str. 0164
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 4 str. 0164
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0166
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 3 str. 0166


Uredba sveta (EGS) št. 2843/72

z dne 19. decembra 1972

o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je bil Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo podpisan v Bruslju 22. julija 1972;

ker so za namene izvajanja zaščitnih klavzul, določenih v Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, postopki opredeljeni v Pogodbi sami;

ker pa je treba določiti še podrobna pravila za izvajanje zaščitnih klavzul in previdnostnih ukrepov, določenih v členih 23 do 28 Sporazuma,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Svet lahko v skladu s postopkom, določenim v členu 113 Pogodbe, sklene, da se za sprejemanje ukrepov, določenih v členih 23, 25 in 27 Sporazuma, obrne na Skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (v nadaljnjem besedilu: "Sporazum"). Kadar je to potrebno, Svet navedene ukrepe sprejme v skladu z istim postopkom.

Komisija lahko v ta namen na lastno pobudo ali na zahtevo države članice predloži potrebne predloge.

Člen 2

1. Komisija v primeru ravnanj, na podlagi katerih lahko Skupnost upravičeno uporabi ukrepe, predvidene s členom 24 Sporazuma, po proučitvi primera na lastno pobudo ali na zahtevo države članice odloči, ali so taka ravnanja združljiva s Sporazumom. Komisija po potrebi Svetu predlaga sprejem zaščitnih ukrepov, Svet pa ravna v skladu s postopkom iz člena 113 Pogodbe.

2. V primeru ravnanj, na podlagi katerih se lahko za Skupnost uporabijo zaščitni ukrepi na podlagi člena 24 Sporazuma, Komisija po proučitvi primera odloči, ali so ta ravnanja združljiva z načeli, določenimi v Sporazumu. Komisija po potrebi oblikuje ustrezna priporočila.

Člen 3

V primeru ravnanj, na podlagi katerih lahko Skupnost upravičeno uporabi ukrepe, določene v členu 26 Sporazuma, se uporabljajo postopki, določeni z Uredbo (EGS) št. 459/68 [1].

Člen 4

1. Kadar je zaradi izrednih okoliščin treba nemudoma ukrepati v situacijah, navedenih v členih 25 in 27 Sporazuma, ali v primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino, se lahko na spodaj navedeni način sprejmejo previdnostni ukrepi, določeni v členu 28(3)(d) Sporazuma.

2. Komisija lahko na lastno pobudo ali na zahtevo države članice predloži potrebne predloge, o katerih odloči Svet v skladu s postopkom, opredeljenim v členu 113 Pogodbe.

3. Zadevna država članica lahko, razen v primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino, uvede količinske omejitve pri uvozu. O teh ukrepih nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo.

Komisija odloči po hitrem postopku in v največ treh delovnih dneh od prejema obvestila iz prvega pododstavka v primeru iz člena 25 oziroma petih delovnih dneh od prejema obvestila iz prvega pododstavka v primeru iz člena 27, ali je treba ukrepe ohraniti, spremeniti ali odpraviti.

O sklepu Komisije, ki je takoj izvršljiv, se obvestijo vse države članice.

Katera koli država članica lahko sklep Komisije posreduje Svetu v največ petih delovnih dneh od prejema obvestila o sklepu v primeru iz člena 25 oziroma desetih delovnih dneh od prejema obvestila o sklepu v primeru iz člena 27. Svet se nemudoma sestane. S kvalificirano večino lahko spremeni ali razveljavi sklep, ki jo je sprejela Komisija.

Če država članica, ki je sprejela ukrepe v skladu s tem odstavkom, zadevo posreduje Svetu, se sklep Komisije odloži. Odložitev preneha petnajst dni v primeru iz člena 25 in trideset dni v primeru iz člena 27 po predložitvi zadeve Svetu, če ta do takrat ne spremeni ali razveljavi sklepa Komisije.

Za namene izvajanja tega odstavka je pri izbiri ukrepov treba dati prednost tistim, ki najmanj ovirajo delovanje skupnega trga.

Komisija se posvetuje preden sprejme sklep glede ukrepov, ki jih zadevna država članica sprejme za namene izvajanja tega odstavka.

Ta posvetovanja se opravijo v okviru svetovalnega odbora, ki ga sestavljajo predstavniki vsake države članice, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

Odbor se sestane, kadar ga skliče njegov predsednik. Predsednik odbora državam članicam v najkrajšem možnem času posreduje vse ustrezne informacije.

Člen 5

Določbe te uredbe ne vplivajo na izvajanje zaščitnih klavzul, določenih v Pogodbi in zlasti v členih 108 in 109 Pogodbe, v skladu s postopki, določenimi v Pogodbi.

Člen 6

Komisija je odgovorna za obveščanje skupnega odbora s strani Skupnosti v skladu s členom 28(2) Sporazuma.

Člen 7

Do 31. decembra 1974 Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije, odloči o takih spremembah te uredbe in zlasti člena 4(3), ki se lahko na podlagi izkušenj izkažejo za potrebne, da se izogne nevarnosti ogrožanja enotnosti skupnega trga.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 1972

Za Svet

Predsednik

T. Westerterp

[1] UL L 93, 17.4.1968, str. 1.

--------------------------------------------------