31972R2351Uradni list L 253 , 09/11/1972 str. 0011 - 0011
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 5 str. 0032
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1972(11) str. 0039
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 5 str. 0032
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1972(11) str. 0040
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 8 str. 0174
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 6 str. 0122
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 6 str. 0122


Uredba Komisije (EGS) št. 2351/72

z dne 8. novembra 1972

o dopolnitvi uredb (EGS) št. 100/72 in št. 1574/72 glede postopkov denaturacije sladkorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 1009/67/EGS [1] z dne 18. decembra 1967 o skupni ureditvi trga za sladkor, kakor je bila nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 607/72 [2], in zlasti člena 9(8) Uredbe,

ker so izkušnje pokazale, da opis postopkov denaturacije sladkorja v Uredbi Komisije (EGS) št. 100/72 [3] z dne 14. januarja 1972 o podrobnih pravilih za denaturacijo sladkorja za živalsko krmo in v Uredbi Komisije (EGS) št. 1574/72 [4] z dne 24. julija 1972 o določitvi premije za denaturacijo sladkorja za živalsko krmo ni dovolj natančen, da bi zagotovil uporabo tako denaturiranega sladkorja zgolj za živalsko krmo in predvidene namene; ker je treba navedeni uredbi zato ustrezno dopolniti, vendar brez spreminjanja zadevnih postopkov;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

"bodisi (c) 0, 250 kg železovega oksida; v tem primeru mora biti zmes razločno temno rdeče do rjavo obarvana."

Člen 2

"bodisi (c) 0, 250 kg železovega oksida; v tem primeru mora biti zmes razločno temno rdeče do rjavo obarvana."

Člen 3

1. Potrdila o denaturacijskih premijah, izdana na podlagi Uredbe (EGS) št. 1574/22, se prekličejo na zahtevo bodisi imetnika ali prevzemnika, če se taka zahteva predloži pred 31. decembrom 1972.

2. Denaturacijski polog se sprosti takoj po preklicu potrdila.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 1972

Za Komisijo

Predsednik

S. L. Mansholt

[1] UL 308, 18.12.1967, str. 1.

[2] UL L 75, 28.3.1972, str. 4.

[3] UL L 12, 15.1.1972, str. 15.

[4] UL L 167, 25.7.1972, str. 18.

--------------------------------------------------