31972R1037Uradni list L 118 , 20/05/1972 str. 0019 - 0020
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 4 str. 0179
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1972(II) str. 0438
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 4 str. 0179
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1972(II) str. 0454
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 8 str. 0003
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 6 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 6 str. 0003


Uredba Sveta (EGS) št. 1037/72

z dne 18. maja 1972

o splošnih pravilih za dodeljevanje in financiranje pomoči za hmelja

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71 [1] z dne 26. julija 1971 o skupni ureditvi trga za hmelj in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 [2] z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker člen 12 Uredbe (EGS) št. 1696/71 predvideva dodeljevanje pomoči za hmelj, proizveden v Skupnosti; ker je zato treba določiti splošna pravila uporabe, predvidena v členu 13 te uredbe;

ker je iz administrativnih razlogov treba dodeliti pomoč v vsaki državi članici samo za površine, zasajene s hmeljem na ozemlju te države;

ker se pomoč dodeli samo za registrirane površine, zasajene s hmeljem; ker bi bilo zaradi tega treba izdelati določbo, da države članice uvedejo sistem prijavljanja in registracije teh površin;

ker sistem pomoči ne more ustrezno delovati brez pregledov, ki zagotavljajo, da se pomoč dodeli samo za površine, zasajena s hmeljem, na katerih se pridelek obere;

ker je treba določiti, da morajo biti površine, za katera se prosi za pomoč, zasajene s hmeljem v skladu z običajno prakso;

ker ta pomoč nalaga izdatke; ker člen 17 Uredbe (EGS) št. 1696/71 določa, da se za to pomoč uporabljajo predpisi o financiranju skupne kmetijske politike, bi bilo treba opredeliti, da se bo ta pomoč financirala v skladu s členom 3 Uredbe (EGS) št. 729/70,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Splošna pravila, določena v naslednjih členih, se uporabljajo za pomoč proizvajalcem hmelja, ki se lahko dodeli po členu 12 Uredbe (EGS) št. 1696/71.

Člen 2

1. Vsaka država članica odobri pomoč samo za površine, zasajene s hmeljem, na svojem ozemlju.

2. Pomoč se dodeli na zahtevek proizvajalca, po pogojih, ki zagotavljajo enakost obravnave upravičencev, ne glede na njihov sedež v Skupnosti.

Člen 3

1. Države članice uvedejo sistem prijav in registracije območij, zasajenih s hmeljem.

2. Države članice poskrbijo za preverjanje:

(a) točnosti prijav površin, zasajenih s hmeljem, ki jih predajo proizvajalci;

(b) površin, kjer je bil pridelek obran.

Za opravljanje tega preverjanja se ne imenujejo skupine proizvajalcev.

Člen 4

Površine, zasajene s hmeljem, za katere se zahteva pomoč, morajo imeti normalno gostoto rastlin hmelja, primernih za proizvodnjo.

Člen 5

1. Pomoč, predvidena v členu 12 Uredbe (EGS) št. 1696/71, je intervencija v pomenu člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 729/70.

2. Izdatki za pomoč iz odstavka 1, so enaki zneskom, plačanim po členu 13 Uredbe (EGS) št. 1696/71 in določbah v skladu z njo.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 1972

Za Svet

Predsednik

M. Mart

[1] UL L 175, 4.8.1971, str. 1.

[2] UL L 94, 28.4.1970, str. 13.

--------------------------------------------------