31972R0574Úradný vestník L 074 , 27/03/1972 S. 0001 - 0083
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1972(I) S. 0149
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1972(I) S. 0159
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 1 S. 0138
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 1 S. 0156
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 05 Zväzok 1 S. 0156
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 1 S. 0106
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 1 S. 0106


Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72

z 21. marca 1972,

ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci spoločenstva

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej články 2, 7 a 51,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 [1] o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a najmä na jeho článok 97,

so zreteľom na návrh Komisie prijatý po porade so Správnym výborom pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov;

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže nariadenie č. 3 [2] o sociálnom zabezpečení migrujúcich pracovníkov, nahradené nariadením (EHS) č. 1408/71, ktorého článok 99 tiež nahradil nariadenie č. 4 [3], ktoré stanovilo vykonávacie postupy a doplnilo ustanovenia nariadenia č. 3 o sociálnom zabezpečení migrujúcich pracovníkov, je nutné pripraviť vykonávacie postupy prijaté na základe nových základných pravidiel a nových skúseností získaných pri uplatňovaní znenia týchto predpisov počas dvanástich rokov;

keďže je nutné najmä určiť príslušné inštitúcie každého členského štátu, dokumenty, ktoré sa majú zadovážiť, a formality, ktoré majú vyplniť dotknuté osoby s cieľom získania dávok, postupy správnych kontrol a lekárskych vyšetrení a podmienky náhrady nákladov na dávky poskytované inštitúciou jedného členského štátu na účet inštitúcie iného členského štátu, ako aj povinnosti účtovnej komisie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "nariadenie" znamená nariadenie (EHS) č. 1408/71;

b) "vykonávacie nariadenie" znamená toto nariadenie;

c) definície uvedené v článku 1 nariadenia majú význam, ktorý im bol vymedzený v uvedenom článku.

Článok 2

Vzory tlačív — Informácie o právnych predpisoch — Pokyny

1. Vzory potvrdení, osvedčení, vyhlásení, žiadostí a ďalších dokumentov potrebných na uplatňovanie nariadenia a vykonávacieho nariadenia vypracuje správna komisia. Dva členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu na základe vzájomnej dohody a po získaní stanoviska správnej komisie prijať pre vzájomný styk zjednodušené tlačivá.

2. Správna komisia môže zhromažďovať informácie o ustanoveniach vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia, v prospech príslušných orgánov každého členského štátu.

3. Správna komisia vypracuje pokyny, ako poradiť osobám zaujímajúcim sa o svoje práva a o správne formality, ktoré treba vyplniť pre výkon týchto práv.

Pred vypracovaním takýchto pokynov sa treba poradiť s poradným výborom.

Článok 3

Styčné úrady — Komunikácia medzi inštitúciami a medzi príjemcami dávok a inštitúciami

1. Príslušné orgány môžu určiť styčné úrady, ktoré môžu medzi sebou priamo komunikovať.

2. Každá inštitúcia členského štátu a každá osoba s bydliskom alebo pobytom na území členského štátu môže podať žiadosť na inštitúciu iného členského štátu priamo alebo prostredníctvom styčných úradov.

Článok 4

Prílohy

1. Príslušný orgán alebo orgány každého členského štátu sú uvedené v prílohe 1.

2. Príslušné inštitúcie každého členského štátu sú uvedené v prílohe 2.

3. Inštitúcie miesta bydliska a inštitúcie miesta pobytu každého členského štátu sú uvedené v prílohe 3.

4. Styčné orgány určené podľa článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia sú uvedené v prílohe 4.

5. Ustanovenia, na ktoré odkazujú články 5, 53 ods. 3, články 104, 105 ods. 2, články 116 a 120 vykonávacieho nariadenia sú uvedené v prílohe 5.

6. Postup pri vyplácaní dávok, ktorý si v súlade s článkom 53 ods. 1 vykonávacieho nariadenia vybrali inštitúcie zodpovedné za vyplácanie v každom členskom štáte, sa uvádza v prílohe 6.

7. Názvy a sídla bánk uvedené v článku 55 ods. 1 vykonávacieho nariadenia sú uvedené v prílohe 7.

8. Členské štáty, na ktoré sa v ich vzájomnom styku vzťahujú ustanovenia článku 10 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia, sú uvedené v prílohe 8.

9. Systémy, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte priemerných ročných nákladov vecných dávok v súlade s článkami 94 ods. 3 písm. a) a 95 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia, sú uvedené v prílohe 9.

10. V prílohe 10 sa uvádza zoznam inštitúcií alebo orgánov určených príslušnými orgánmi najmä podľa týchto ustanovení vykonávacieho nariadenia: čl. 6 ods. 1, čl. 11 ods. 1, čl. 13 ods. 2 a ods. 3, čl. 14 ods. 1, 2 a 3, čl. 38 ods. 1, čl. 70 ods. 1, čl. 80 ods. 2, čl. 81, čl. 82 ods. 2, čl. 85 ods. 2, čl. 89 ods. 1, čl. 91 ods. 2, čl. 102 ods. 2, čl. 110, čl. 113 ods. 2

HLAVA II

VYKONÁVANIE VŠEOBECNÝCH USTANOVENÍ NARIADENIA

Vykonávanie článkov 6 a 7 nariadenia

Článok 5

Nahradenie dojednaní na vykonávanie dohovorov vykonávacím nariadením

Ustanovenia vykonávacieho nariadenia nahradia dojednania na vykonávanie dohovorov uvedené v článku 6 tohto nariadenia; ďalej nahradia ustanovenia súvisiace s vykonávaním ustanovení dohovorov uvedených v článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia, ak nie sú uvedené v prílohe 5 nariadenia.

Vykonávanie článku 9 nariadenia

Článok 6

Prístup k dobrovoľnému alebo nepretržitému voliteľnému poisteniu

1. Ak na základe článkov 9 a 15 ods. 3 nariadenia osoba spĺňa podmienky účasti na dobrovoľnom alebo voliteľnom systéme nepretržitého poistenia v súvislosti s invaliditou, starobou alebo úmrtím (dôchodky) podľa právnych predpisov jedného členského štátu a ak sa na ňu nevzťahovalo povinné poistenie v rámci jedného z týchto systémov na základe jej posledného zamestnania, môže sa podľa uvedených článkov zúčastňovať na dobrovoľnom alebo voliteľnom nepretržitom systéme poistenia, spresnenom právnymi predpismi tohto členského štátu, alebo ak také nie sú, potom v systéme podľa vlastného výberu.

2. Na zabezpečenie uplatňovania ustanovení článku 9 ods. 2 nariadenia predloží dotknutá osoba inštitúcii členského štátu potvrdenie o dobách poistenia dosiahnutých podľa právnych predpisov iného členského štátu. Takéto potvrdenie vydá na požiadanie dotknutej osoby inštitúcia alebo inštitúcie, ktoré uplatňujú právne predpisy, podľa ktorých osoba tieto doby dosiahla.

Vykonávanie článku 12 nariadenia

Článok 7

Všeobecné pravidlá uplatňovania ustanovení zaoberajúcich sa zamedzením súbehu dávok — Uplatňovanie týchto ustanovení na dávky v súvislosti s invaliditou, starobou a úmrtím (dôchodky)

1. Ak má osoba nárok na dávky podľa právnych predpisov jedného členského štátu, má tiež nárok na dávky podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých iných členských štátov, a vtedy platia nasledujúce pravidlá:

a) ak má uplatňovanie čl. 12 ods. 2 alebo 3 nariadenia za následok zníženie alebo súbežné pozastavenie týchto dávok, žiadna z nich nesmie byť znížená alebo pozastavená o čiastku vyššiu, ako je čiastka získaná delením čiastky, ktorá je predmetom zníženia alebo pozastavenia podľa právnych predpisov, podľa ktorých sa dávka vypláca počtom dávok, na ktoré je daná osoba oprávnená;

b) čo sa týka dávok v súvislosti s invaliditou, starobou alebo úmrtím (dôchodky), priznaných podľa čl. 46 ods. 2 nariadenia inštitúciou členského štátu, berie táto inštitúcia do úvahy akékoľvek dávky odlišného druhu a akýkoľvek príjem alebo odmenu, ktorá by pravdepodobne spôsobila zníženie alebo pozastavenie dávky vyplácanej touto inštitúciou, nie pre výpočet teoretickej výšky dávky uvedenej v čl. 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, ale výhradne pre zníženie alebo pozastavenie čiastky uvedenej v čl. 46 ods. 2 písm. b) nariadenia. Avšak do úvahy sa berie iba zlomok celkovej čiastky tejto dávky, príjmu alebo odmeny, a tento zlomok sa určí v pomere k dĺžke trvania dosiahnutých dôb poistenia v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. b) nariadenia.

c) Čo sa týka dávok v súvislosti s invaliditou, starobou alebo úmrtím (dôchodky), priznaných podľa čl. 46 ods. 1 prvého pododseku nariadenia inštitúciou členského štátu, tam, kde platí ustanovenie čl. 46 ods. 3 nariadenia, berie inštitúcia do úvahy akékoľvek dávky odlišného druhu a akýkoľvek príjem alebo odmenu, ktoré by pravdepodobne spôsobili zníženie alebo pozastavenie dávky vyplácanej touto inštitúciou, nie pre výpočet čiastky uvedenej v čl. 46 ods. 1 nariadenia, ale výhradne pre zníženie alebo pozastavenie čiastky vyplývajúcej z uplatnenia čl. 46 ods. 3 nariadenia. Avšak do úvahy sa berie iba zlomok čiastky týchto dávok, príjmov alebo odmien; tento zlomok sa získa uplatnením na túto čiastku koeficientu rovného pomeru medzi čiastkou dávky vyplývajúcej z uplatnenia čl. 46 ods. 3 nariadenia a čiastky vyplývajúcej z uplatnenia čl. 46 ods. 1, prvého pododseku, nariadenia.

2. Na účely článku 12 ods. 2, 3 a 4 nariadenia dotknuté príslušné inštitúcie si na požiadanie vzájomne poskytnú všetky potrebné informácie.

Článok 8

Pravidlá uplatniteľné v prípade súbehu nárokov na dávky v materstve podľa právnych predpisov viacerých členských štátov

Ak pracovník alebo jeho rodinný príslušník má nárok na dávky v materstve podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, tieto dávky sa poskytujú výlučne podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území došlo k pôrodu, alebo ak k pôrodu nedošlo na území jedného z týchto členských štátov, výlučne podľa právnych predpisov členského štátu, ktoré sa na pracovníka naposledy vzťahovali.

Článok 9

Pravidlá uplatniteľné v prípade súbehu nárokov na podporu pri úmrtí podľa právnych predpisov viacerých členských štátov

1. Ak k úmrtiu došlo na území niektorého členského štátu, zachová sa len nárok na podporu pri úmrtí nadobudnutý podľa právnych predpisov tohto členského štátu, pričom nárok nadobudnutý podľa právnych predpisov iného členské štátu zanikne.

2. Ak k úmrtiu došlo na území jedného členského štátu, keď sa nárok na podporu pri úmrtí nadobudol podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, alebo ak k úmrtiu došlo mimo územia členského štátu a uvedený nárok sa nadobudol podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, zachová sa len nárok nadobudnutý podľa právnych predpisov členského štátu, podľa ktorých pracovník dosiahol poslednú dobu poistenia, pričom nárok nadobudnutý podľa právnych predpisov iného členského štátu zanikne.

Článok 10

Pravidlá uplatniteľné v prípade súbehu nárokov na rodinné dávky alebo na rodinné prídavky, alebo ak v priebehu toho istého obdobia alebo časti obdobia pracovník postupne podlieha právnym predpisom niekoľkých členských štátov

1. Ak sú počas toho istého obdobia rodinné dávky alebo prídavky splatné dvom osobám, čo sa týka toho istého rodinného príslušníka podľa článku 73 ods. 1 a 2 alebo článku 74 ods. 1 alebo 2 nariadenia a podľa právnych predpisov štátu bydliska tohto rodinného príslušníka, sú ustanovenia, ktoré sa majú uplatniť v prípade súbehu nárokov na rodinné dávky alebo prídavky, stanovené právnymi predpismi štátu bydliska rodinného príslušníka. Na tento účel sa nárok na rodinné dávky alebo prídavky podľa článku 73 ods. 1 alebo 2 alebo článku 74 ods. 1 alebo 2 nariadenia berie do úvahy, akoby išlo o nárok nadobudnutý podľa právnych predpisov štátu bydliska dotknutého rodinného príslušníka.

2. Ak pracovník postupne podliehal právnym predpisom dvoch členských štátov v priebehu obdobia oddeľujúceho dva dátumy výplaty rodinných prídavkov alebo dávok na základe právnych predpisov jedného alebo oboch dotknutých členských štátov, platia nasledujúce pravidlá:

a) rodinné prídavky alebo dávky, na ktoré si môže tento pracovník uplatňovať nárok podľa právnych predpisov každého z týchto štátov, musia zodpovedať počtu denných dávok alebo prídavkov splatných podľa príslušných právnych predpisov. Ak tieto právne predpisy neposkytujú denné prídavky ani dávky, potom sa rodinné prídavky alebo dávky priznávajú úmerne k dĺžke doby, počas ktorej sa na danú osobu vzťahovali právne predpisy každého z týchto členských štátov vo vzťahu k obdobiu stanovenému príslušnými právnymi predpismi;

b) ak boli rodinné dávky alebo prídavky poskytované inštitúciou počas obdobia, keď mali byť poskytované inou inštitúciou, dôjde medzi uvedenými inštitúciami k vyrovnaniu účtov;

c) s cieľom písm. a) a b), ak sú doby zamestnania dosiahnuté podľa právnych predpisov jedného členského štátu vyjadrené v iných jednotkách ako tie, čo sa používajú na výpočet rodinných dávok alebo prídavkov podľa právnych predpisov iného členského štátu, ktoré sa na pracovníka počas tej istej doby vzťahovali, prevod sa uskutoční v súlade s ustanoveniami článku 15 ods. 3 vykonávacieho nariadenia;

d) bez ohľadu na ustanovenia písm. a) v súvislosti so stykom medzi členskými štátmi uvádzanými v prílohe 8 k vykonávaciemu nariadeniu, inštitúcia, ktorá znáša náklady rodinných dávok alebo rodinných prídavkov z dôvodu prvého zamestnania počas danej doby, znáša takéto náklady počas celej súčasnej doby.

3. Ak rodinní príslušníci pracovníka podliehajúceho francúzskym právnym predpisom alebo nezamestnané osoby, ktoré poberajú dávky podľa francúzskych právnych predpisov, zmenia miesto svojho bydliska z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu počas toho istého kalendárneho mesiaca, inštitúcia zodpovedná za poskytovanie rodinných prídavkov na začiatku tohto mesiaca pokračuje v ich poskytovaní počas celého bežného kalendárneho mesiaca.

HLAVA III

VYKONÁVANIE USTANOVENÍ NARIADENIA NA URČENIE UPLATNITEĽNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Vykonávanie článkov 13 až 16 nariadenia

Článok 11

Formality v prípade vyslania na iné miesto

1. V prípadoch uvedených v článku 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) nariadenia inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy zostávajú uplatniteľné, vydá pracovníkovi na jeho vlastnú žiadosť alebo na žiadosť jeho zamestnávateľa, ak sú splnené vyžadované podmienky, osvedčenie, v ktorom uvedie, že až do uvedeného dátumu naďalej podlieha týmto právnym predpisom.

2. O súhlas uvedený v článkoch 14 ods. 1 písm. a) bodu ii) nariadenia žiada zamestnávateľ.

Článok 12

Osobitné ustanovenia týkajúce sa poistenia v nemeckom systéme sociálneho zabezpečenia

1. Ak sa podľa podmienok uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) a c) alebo ods. 2 písm. a) nariadenia uplatňujú nemecké právne predpisy na pracovníka zamestnaného podnikom alebo zamestnávateľom, ktorého sídlo alebo miesto podnikania sa nenachádza na nemeckom území, tieto právne predpisy platia tak, akoby daná osoba bola zamestnaná v mieste svojho bydliska na nemeckom území.

2. Ak sú príspevky platené za určitý čas podľa právnych predpisov iného členského štátu než Nemecko v rámci povinného systému v súvislosti s invaliditou, starobou, alebo úmrtím (dôchodky), môžu sa za rovnaké obdobie platiť doplnkové príspevky na pripoistenie podľa nemeckých právnych predpisov (Höherversicherung).

Článok 13

Výkon práva voľby osobami, ktoré zamestnávajú diplomatické misie alebo konzulárny úrad

1. Právo voľby stanovené v článku 16 ods. 2 nariadenia sa musí uplatniť po prvýkrát do troch mesiacov odo dňa, keď pracovníka zamestnala príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad, alebo keď nastúpil do osobnej služby zástupcu takejto misie alebo úradu. Voľba nadobúda účinnosť dňom nástupu do zamestnania.

Ak pracovník znovu uplatní svoje právo voľby koncom kalendárneho roka, voľba nadobudne účinnosť v prvý deň nasledujúceho kalendárneho roka.

2. Pracovník, ktorý uplatňuje svoje právo voľby, informuje o tom inštitúciu určenú príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy si zvolil, a súčasne to oznámi svojmu zamestnávateľovi. V prípade potreby uvedená inštitúcia zašle túto informáciu všetkým ďalším inštitúciám toho istého členského štátu v súlade so smernicami vydanými príslušným orgánom tohto členského štátu.

3. Inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy si pracovník zvolil, mu vydá osvedčenie, ktoré osvedčuje, že sa na neho vzťahujú právne predpisy tohto členského štátu v čase, keď ho zamestnáva diplomatická misia alebo konzulárny úrad, alebo keď je v osobnej službe zástupcu takejto misie alebo úradu.

4. Ak si pracovník zvolil nemecké právne predpisy, ustanovenia týchto právnych predpisov sa uplatňujú tak, akoby tento pracovník bol zamestnaný na mieste, kde má sídlo nemecká vláda. Príslušný orgán určí príslušnú inštitúciu nemocenského poistenia.

Článok 14

Výkon práva voľby pomocnými zamestnancami Európskych spoločenstiev

1. Právo voľby stanovené v článku 16 ods. 3 nariadenia sa musí vykonať v čase, keď sa uzatvára pracovná zmluva. Úrad splnomocnený uzatvárať takéto zmluvy informuje inštitúciu určenú príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy si pomocný zamestnanec zvolil. Uvedená inštitúcia v prípade potreby zašle takéto informácie všetkým ďalším inštitúciám toho istého členského štátu.

2. Inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy si pomocný zamestnanec zvolil, mu vydá osvedčenie, ktoré osvedčuje, že sa na neho vzťahujú právne predpisy tohto členského štátu v čase, keď ho ako pomocného zamestnanca zamestnávajú Európske spoločenstvá.

3. Príslušné orgány členských štátov určia, kde je to potrebné, príslušné inštitúcie v súvislosti s pomocnými zamestnancami Európskych spoločenstiev.

4. Ak si pomocný zamestnanec zamestnaný na území iného členského štátu, ako je Nemecko, zvolil nemecké právne predpisy, ustanovenia týchto právnych predpisov sa uplatňujú tak, akoby bol pracovník zamestnaný na mieste, kde má sídlo nemecká vláda. Príslušný orgán určí príslušnú inštitúciu nemocenského poistenia.

HLAVA IV

VYKONÁVANIE OSOBITNÝCH USTANOVENÍ NARIADENIA SÚVISIACICH S RÔZNYMI KATEGÓRIAMI DÁVOK

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚHRN DÔB POISTENIA

Článok 15

1. V prípadoch uvedených v článku 18 ods. 1, článkoch 38, 45 ods. 1 až 2, článkoch 64 a 67 ods. 1 a 2 nariadenia sa úhrn dôb poistenia vykonáva v súlade s týmito pravidlami:

a) k dobám poistenia dosiahnutým podľa právnych predpisov jedného členského štátu sa pripočítajú doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu do toho rozsahu, aký je potrebný na to, aby sa mohli doplniť doby poistenia na účely doplnenia dôb poistenia dosiahnutých podľa právnych predpisov prvého členského štátu na účely nadobudnutia, zachovania alebo znovunadobudnutia nárokov na dávky za predpokladu, že sa tieto doby poistenia neprekrývajú. Ak majú inštitúcie dvoch alebo viacerých členských štátov priznať dávky v súvislosti s invaliditou, starobou alebo úmrtím (dôchodky) v súlade s ustanoveniami článku 46 ods. 2 nariadenia, každá z dotknutých inštitúcií osobitne uskutoční úhrn, pričom zohľadní všetky doby poistenia dosiahnuté pracovníkom podľa právnych predpisov všetkých členských štátov, ktoré sa na neho vzťahovali, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 45 ods. 2 a článku 46 ods. 2 písm. c) nariadenia tam, kde je to vhodné;

b) ak sa doba povinného poistenia dosiahnutá podľa právnych predpisov jedného členského štátu zhoduje s dobou dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia podľa právnych predpisov iného členského štátu, prihliada sa len na dobu dosiahnutú v povinnom poistení;

c) ak sa iná doba poistenia ako doba, ktorá sa za takú považuje, dosiahnutá podľa právnych predpisov jedného členského štátu, zhoduje s dobou, ktorá sa za dobu poistenia považuje podľa právnych predpisov iného členského štátu, zohľadní sa len iná doba ako doba, ktorá sa považuje za dobu poistenia;

d) každú dobu, ktorá sa podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov považuje za dobu poistenia, zohľadní len inštitúcia členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého bola poistená osoba pred touto uvedenou dobou naposledy povinne poistená; ak poistená osoba nebola pred uvedenou dobou povinne poistená podľa právnych predpisov členského štátu, túto dobu zohľadní inštitúcia členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého bola povinne poistená po uplynutí uvedenej doby po prvý raz;

e) ak nie je možné presne určiť časové obdobie, v ktorom sa dosiahli určité doby poistenia podľa právnych predpisov jedného členského štátu, predpokladá sa, že takéto doby sa neprekrývajú s dobami poistenia dosiahnutými podľa právnych predpisov iného členského štátu, a tam, kde je to výhodné, sa zohľadnia;

f) ak sa podľa právnych predpisov jedného členského štátu zohľadňujú určité doby poistenia iba vtedy, ak sa dosiahli v určitom období, inštitúcia, ktorá uplatňuje tieto právne predpisy:

i) zohľadní len tie doby poistenia, ktoré sa dosiahli podľa právnych predpisov iného členského štátu, ak sa dosiahli v rámci uvedeného obdobia, alebo

ii) predĺži túto lehotu o dobu trvania dôb poistenia dosiahnutých celkove alebo čiastočne v rámci uvedeného obdobia podľa právnych predpisov iného členského štátu, kde doby poistenia podľa právnych predpisov druhého členského štátu majú za následok len prerušenie obdobia, v rámci ktorého sa musia dosiahnuť doby poistenia.

2. Doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje, ale ktoré sa zohľadňujú podľa právnych predpisov toho členského štátu, na ktorý sa nariadenie vzťahuje, sa považujú za doby poistenia, ktoré sa zohľadňujú na účely úhrnu.

3. Keď sú doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov jedného členského štátu vyjadrené v iných jednotkách ako tie, ktoré používajú právne predpisy iného členského štátu, prevod potrebný na účely úhrnu sa vykoná podľa týchto pravidiel:

a) ak pracovník pracoval v šesťdňovom týždni:

i) jeden deň je ekvivalentom ôsmich hodín a naopak;

ii) šesť dní je ekvivalentom jedného týždňa a naopak;

iii) 26 dní je ekvivalentom jedného mesiaca a naopak;

iv) tri mesiace alebo 13 týždňov, alebo 78 dní je ekvivalentom jedného štvrťroka a naopak;

v) pre prevod týždňov na mesiace a naopak sa týždne a mesiace prevedú na dni;

vi) používanie predchádzajúcich pravidiel nemá mať účinok, že jeho výsledkom bude celkový úhrn dôb poistenia dosiahnutý počas jedného kalendárneho roka vyšší ako 312 dní alebo 52 týždňov, alebo 12 mesiacov alebo štyri štvrťroky;

b) ak pracovník pracoval v päťdňovom týždni:

i) jeden deň je ekvivalentom deviatich hodín a naopak;

ii) päť dní je ekvivalentom jedného týždňa a naopak;

iii) 22 dní je ekvivalentom jedného mesiaca a naopak;

iv) tri mesiace alebo 13 týždňov, alebo 66 dní je ekvivalentom jedného štvrťroka a naopak;

v) pre prevod týždňov na mesiace a naopak sa týždne a mesiace prevedú na dni;

vi) používanie predchádzajúcich pravidiel nemá mať účinok, že jeho výsledkom bude celkový úhrn dôb poistenia dosiahnutý počas jedného kalendárneho roka vyšší ako 264 dní alebo 52 týždňov, alebo 12 mesiacov, alebo štyri štvrťroky.

KAPITOLA 2

CHOROBA A MATERSTVO

Vykonávanie článku 18 nariadenia

Článok 16

Potvrdenie o dobách poistenia

1. Na účel dovolania sa ustanovení článku 18 nariadenia pracovník predloží príslušnej inštitúcii potvrdenie, v ktorom sú uvedené doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré sa na neho naposledy vzťahovali.

2. Toto potvrdenie vydáva na žiadosť pracovníka inštitúcia alebo inštitúcie členského štátu, ktorého právne predpisy sa na neho naposledy vzťahovali. Ak uvedené potvrdenie pracovník nepredloží, príslušná inštitúcia ho získa priamo od dotknutej inštitúcie alebo inštitúcií.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia podobne, ak na splnenie podmienok právnych predpisov príslušného členského štátu je potrebné zohľadniť predchádzajúce doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Vykonávanie článku 19 nariadenia

Článok 17

Vecné dávky v prípade bydliska v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 19 nariadenia pracovník musí zaevidovať seba a svojich rodinných príslušníkov v inštitúcii miesta bydliska na základe predloženia potvrdenia potvrdzujúceho, že on a jeho rodinní príslušníci majú nárok na uvedené dávky. Toto potvrdenie v prípade potreby vydá príslušná inštitúcia na základe informácií od zamestnávateľa. Ak pracovník alebo jeho rodinní príslušníci uvedené potvrdenie nepredložia, inštitúcia miesta bydliska ho získa priamo od príslušnej inštitúcie.

2. Toto potvrdenie je platné dovtedy, kým inštitúcia miesta bydliska nedostane oznámenie o jeho zrušení. Ak však potvrdenie vydala francúzska inštitúcia, je platné iba tri mesiace odo dňa vydania a treba ho každé tri mesiace obnovovať.

3. Ak je pracovník sezónnym pracovníkom, potvrdenie uvedené v odseku 1 platí počas celého predpokladaného trvania sezónnej práce, ak medzitým príslušná inštitúcia neoznámi inštitúcii miesta bydliska jeho zrušenie.

4. Inštitúcia miesta bydliska oznámi príslušnej inštitúcii každé zaevidovanie vykonané v súlade s odsekom 1.

5. Pri každej žiadosti o vecné dávky predloží dotknutá osoba podporné doklady, ktoré požadujú na poskytovanie vecných dávok právne predpisy toho členského štátu, na ktorého území má bydlisko.

6. V prípade hospitalizácie inštitúcia miesta bydliska oznámi príslušnej inštitúcii dátum prijatia do nemocnice, pravdepodobné trvanie hospitalizácie a dátum prepustenia z nemocnice do troch dní odo dňa, keď sa dozvedela o hospitalizácii. Toto oznámenie však nie je potrebné v prípade, ak sa náklady na vecné dávky uhradia paušálnou sumou inštitúcii miesta bydliska.

7. Inštitúcia miesta bydliska vopred oznámi príslušnej inštitúcii každé rozhodnutie, ktoré sa týka poskytovania vecných dávok zahrnutých do zoznamu uvedeného v článku 24 ods. 2 nariadenia. Príslušná inštitúcia môže vzniesť odôvodnené námietky do 15 dní odo dňa zaslania tejto informácie; ak v tejto lehote nebola vznesená žiadna námietka, inštitúcia miesta bydliska poskytne vecné dávky. Ak sa tieto dávky musia poskytovať v mimoriadne naliehavom prípade, inštitúcia miesta bydliska o tom bezodkladne informuje príslušnú inštitúciu. Oznámenie námietky s uvedením dôvodov, na ktorých sa námietka zakladá, nie je potrebné v prípade, ak sa náklady na vecné dávky uhradia paušálnou sumou inštitúcii miesta bydliska.

8. Pracovník alebo jeho rodinní príslušníci informujú inštitúciu miesta bydliska o každej zmene v ich situácii, ktorá by mohla ovplyvniť ich nárok na vecné dávky, najmä o skončení alebo o zmene zamestnania pracovníka alebo o akejkoľvek zmene miesta bydliska alebo pobytu tohto pracovníka alebo jeho rodinného príslušníka. Podobne, ak pracovník prestal byť poistený alebo mu zanikol nárok na vecné dávky, príslušná inštitúcia o tom informuje inštitúciu miesta bydliska. Inštitúcia miesta bydliska môže kedykoľvek požiadať príslušnú inštitúciu, aby jej poskytla akékoľvek informácie týkajúce sa poistenia pracovníka alebo jeho nároku na vecné dávky.

9. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa na základe stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných vykonávacích ustanoveniach.

Článok 18

Peňažné dávky v prípade bydliska v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. Na účely poberania peňažných dávok podľa článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia pracovník požiada do troch dní od začiatku práceneschopnosti inštitúciu miesta bydliska na základe predloženia oznámenia o prerušení práce alebo ak to ustanovujú právne predpisy, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia alebo inštitúcia miesta bydliska, na základe predloženia potvrdenia o práceneschopnosti, ktoré danej osobe vydal ošetrujúci lekár.

2. Ak ošetrujúci lekári v štáte bydliska potvrdenia o práceneschopnosti nevydávajú, pracovník podá žiadosť priamo na inštitúciu miesta bydliska v lehote ustanovenej právnymi predpismi, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

Táto inštitúcia dá bezodkladne lekársky potvrdiť práceneschopnosť a dá vystaviť osvedčenie uvedené v odseku 1. Toto osvedčenie, v ktorom sa uvedie pravdepodobné trvanie práceneschopnosti, bezodkladne zašle príslušnej inštitúcii.

3. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2, inštitúcia miesta bydliska čo najskôr, najneskôr však do troch dní odo dňa, keď pracovník podal žiadosť, dá pracovníka lekársky vyšetriť, akoby bol poistený v tejto inštitúcii. Správu vyšetrujúceho lekára, v ktorej sa uvedie najmä pravdepodobné trvanie práceneschopnosti, zašle inštitúcia miesta bydliska do troch dní odo dňa vyšetrenia.

4. Inštitúcia miesta bydliska následne vykoná všetky potrebné administratívne overovania alebo lekárske vyšetrenia pracovníka, akoby bol poistený v tejto inštitúcii. Len čo dospeje k záveru, že pracovník je schopný znovu nastúpiť do práce, bezodkladne to oznámi pracovníkovi, ako aj príslušnej inštitúcii a uvedie deň skončenia práceneschopnosti pracovníka. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 6, oznámenie pracovníkovi sa považuje za rozhodnutie prijaté v mene príslušnej inštitúcie.

5. Príslušná inštitúcia si v každom prípade vyhradzuje právo dať pracovníka vyšetriť lekárom podľa vlastného výberu.

6. Ak príslušná inštitúcia odmietne poskytnúť peňažné dávky, pretože pracovník nesplnil formálne náležitosti stanovené právnymi predpismi štátu bydliska, alebo ak dospeje k záveru, že pracovník je schopný znova nastúpiť do práce, informuje pracovníka o svojom rozhodnutí, pričom kópiu tohto rozhodnutia súčasne zašle inštitúcii miesta bydliska.

7. Len čo pracovník nastúpi do práce, oznámi to príslušnej inštitúcii, ak takéto oznámenie požadujú právne predpisy, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

8. Príslušná inštitúcia vypláca peňažné dávky vhodným spôsobom, najmä prostredníctvom medzinárodnej peňažnej poukážky, o čom informuje inštitúciu miesta bydliska a pracovníka. Ak peňažné dávky na účet príslušnej inštitúcie vypláca inštitúcia miesta bydliska, príslušná inštitúcia oboznámi pracovníka s jeho právami a inštitúcii miesta bydliska oznámi výšku peňažných dávok, výplatné termíny a maximálny čas, počas ktorého by sa v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu mali peňažné dávky poskytovať.

9. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa po prijatí stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných vykonávacích ustanoveniach.

Vykonávanie článku 20 nariadenia

Článok 19

Osobitné ustanovenia pre cezhraničných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov

V prípade cezhraničných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov sa lieky, obväzy, okuliare a malé zdravotnícke pomôcky môžu vydávať a laboratórne analýzy a skúšky sa môžu vykonávať len na území členského štátu, v ktorom boli predpísané, v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto členského štátu.

Vykonávanie článku 22 nariadenia

Článok 20

Vecné dávky v prípade pobytu v inom členskom štáte, ako je príslušný štát — Osobitný prípad pracovníkov vyslaných inde a pracovníkov zamestnaných v medzinárodnej doprave a ich rodinných príslušníkov

1. Na účely poberania vecných dávok pre seba alebo pre svojich rodinných príslušníkov, ktorí ho doprevádzali v čase jeho vyslania, pracovník, na ktorého sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. a) bod i) alebo ods. 2 písm. a) nariadenia predloží inštitúcii miesta pobytu osvedčenie stanovené v článku 11 vykonávacieho nariadenia. Pracovník, ktorý predložil toto osvedčenie, sa považuje za pracovníka, ktorý splnil podmienky na získanie nároku na vecné dávky.

2. Na účely poberania vecných dávok pre pracovníka, ktorý je zamestnaný v medzinárodnej doprave, na ktorého sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. b) nariadenia a jeho sprevádzajúcich rodinných príslušníkov a ktorý pri vykonávaní svojho zamestnania prejde na územie iného členského štátu, ako je príslušný štát, predloží inštitúcii miesta pobytu čo najskôr osobitné potvrdenie vydané jeho zamestnávateľom alebo jeho zástupcom v bežnom kalendárnom mesiaci alebo počas dvoch kalendárnych mesiacov predchádzajúcich jeho predloženiu. V tomto potvrdení sa uvedie najmä deň, od ktorého je pracovník zamestnaný u uvedeného zamestnávateľa, a meno a adresa príslušnej inštitúcie; ak však podľa právnych predpisov príslušného štátu zamestnávateľ nemá povinnosť poznať príslušnú inštitúciu, pracovník pri predkladaní svojej žiadosti písomne poskytne inštitúcii miesta pobytu názov a adresu tejto inštitúcie. Pracovník, ktorý predložil toto potvrdenie, sa považuje za pracovníka, ktorý splnil podmienky na získanie nároku na vecné dávky. Ak sa pracovník nemôže skontaktovať s inštitúciou miesta pobytu prv, ako sa mu poskytne lekárske ošetrenie, ošetrenie sa mu poskytne po predložení uvedeného potvrdenia, akoby bol v tejto inštitúcii poistený.

3. Inštitúcia miesta pobytu zistí do troch dní od príslušnej inštitúcie, či dotknutá osoba splnila podmienky na vznik nároku na vecné dávky. Táto inštitúcia poskytuje vecné dávky dovtedy, kým nedostane odpoveď od príslušnej inštitúcie, najdlhšie však 30 dní.

4. Príslušná inštitúcia zašle odpoveď inštitúcii miesta pobytu do 10 dní od prijatia žiadosti od tejto inštitúcie. V prípade kladnej odpovede príslušná inštitúcia v prípade potreby uvedie maximálny čas, počas ktorého sa môžu vecné dávky poskytovať podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, a inštitúcia miesta pobytu pokračuje v poskytovaní uvedených dávok.

5. Namiesto osvedčenia uvedeného v odseku 1 alebo osobitného potvrdenia uvedeného v odseku 2 môžu pracovníci, na ktorých sa tento odsek vzťahuje, predložiť inštitúcii miesta pobytu potvrdenie, ktoré osvedčuje, že splnili podmienky na získanie nároku na vecné dávky. Ak je to potrebné, v tomto potvrdení, ktoré vydáva príslušná inštitúcia, sa uvedie maximálny čas, počas ktorého sa môžu poskytovať vecné dávky podľa právnych predpisov príslušného štátu. V takomto prípade sa odseky 1, 2, 3 a 4 nepoužijú.

6. Článok 17 ods. 6, 7 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne.

7. Náhrada vecných dávok poskytovaných na základe predpokladu uvedeného v odseku 1 alebo 2 sa uskutočňuje spôsobom ustanoveným v článku 36 ods. 1 nariadenia.

Článok 21

Vecné dávky v prípade pobytu v inom členskom štáte, ako je príslušný štát — Iní pracovníci ako tí, na ktorých sa vzťahuje článok 20 vykonávacieho nariadenia

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 22 ods. 1 písm. a) bodu 1 nariadenia, s výnimkou prípadu uvedeného v článku 20 vykonávacieho nariadenia, pracovník predloží inštitúcii miesta pobytu potvrdenie, ktoré osvedčuje, že má nárok na vecné dávky. V tomto potvrdení, ktoré na žiadosť pracovníka vydá príslušná inštitúcia podľa možnosti ešte pred jeho odchodom z územia členského štátu, v ktorom má bydlisko, sa uvedie najmä, ak je to potrebné, maximálny čas, počas ktorého sa vecné dávky môžu poskytovať podľa právnych predpisov príslušného štátu. Ak pracovník uvedené potvrdenie nepredloží, inštitúcia miesta pobytu ho získa priamo od príslušnej inštitúcie.

2. Ustanovenia článku 17 ods. 6, 7 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne.

Článok 22

Vecné dávky pre pracovníkov, ktorí zmenia miesto bydliska alebo sa vrátili do štátu svojho bydliska, a pre pracovníkov, ktorí majú povolenie vyhľadať lekárske ošetrenie v inom členskom štáte

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 22 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia pracovník predloží inštitúcii miesta bydliska potvrdenie, ktoré osvedčuje, že má naďalej nárok na uvedené dávky. Ak je to potrebné, v tomto potvrdení, ktoré vydáva príslušná inštitúcia, sa uvedie najmä maximálny čas, počas ktorého možno pokračovať v poskytovaní týchto dávok v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu. Potvrdenie sa na žiadosť pracovníka môže vydať aj po jeho odchode, ak ho nebolo možné vydať vopred z dôvodu vyššej moci.

2. Ustanovenia článku 17 ods. 6, 7 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne.

3. Odseky 1 a 2 sa použijú podobne vo vzťahu k poskytovaniu vecných dávok v prípade uvedenom v článku 22 ods. 1 písm. c) bodu i) nariadenia.

Článok 23

Vecné dávky pre rodinných príslušníkov

Ustanovenia článku 21 alebo 22 vykonávacieho nariadenia sa podobne vzťahujú, ak je to vhodné, na poskytovanie vecných dávok rodinným príslušníkom v zmysle článku 22 ods. 3 nariadenia.

Článok 24

Peňažné dávky pre pracovníkov v prípade pobytu v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Ustanovenia článku 18 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne na poberanie peňažných dávok podľa článku 22 ods. 1 písm. a) bodu ii) nariadenia. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť predložiť potvrdenie o práceneschopnosti, pracovník, ktorý má pobyt na území členského štátu bez toho, že by tam vykonával akúkoľvek zárobkovú činnosť, nie je povinný predložiť oznámenie o prerušení práce uvedené v článku 18 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.

Vykonávanie článku 23 ods. 3 nariadenia

Článok 25

Potvrdenie týkajúce sa rodinných príslušníkov, ktorí sa zohľadňujú pri výpočte peňažných dávok

1. Na účely poberania dávok podľa ustanovení článku 23 ods. 3 nariadenia pracovník predloží príslušnej inštitúcii potvrdenie týkajúce sa jeho rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom sa nachádza uvedená inštitúcia.

2. Toto potvrdenie vydáva inštitúcia miesta bydliska rodinných príslušníkov.

Jeho platnosť je 12 mesiacov odo dňa vydania. Potvrdenie možno obnoviť; v takom prípade platí odo dňa jeho obnovenia.

Pracovník bezodkladne oznámi príslušnej inštitúcii akúkoľvek skutočnosť, ktorá vyžaduje zmenu údajov v uvedenom potvrdení. Táto zmena nadobúda účinnosť dňom, keď táto skutočnosť nastala.

3. Namiesto potvrdenia uvedeného v odseku 1 môže príslušná inštitúcia pracovníka požiadať, aby predložil aktuálne doklady o rodinnom stave jeho rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom sa nachádza uvedená inštitúcia.

Vykonávanie článku 25 ods. 1 nariadenia

Článok 26

Dávky pre nezamestnané osoby, ktoré prešli do iného členského štátu, ako je príslušný štát, s úmyslom hľadať si tam zamestnanie

1. Na účely poberania peňažných a vecných dávok podľa článku 25 ods. 1 nariadenia pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov nezamestnaná osoba predloží inštitúcii nemocenského poistenia podľa miesta, kam prešla, potvrdenie, ktoré si mala pred odchodom vyžiadať od príslušnej inštitúcie nemocenského poistenia. Ak nezamestnaná osoba takéto potvrdenie nepredloží, získa ho inštitúcia miesta, kam prešla, od príslušnej inštitúcie.

V tomto potvrdení sa musí potvrdiť existencia nároku na uvedené dávky za podmienok ustanovených v článku 69 ods. 1 písm. a) nariadenia; uviesť trvanie platnosti tohto nároku so zohľadnením ustanovenia článku 69 ods. 1 písm. c) nariadenia; a špecifikovať suma peňažných dávok, ktoré sa počas uvedeného času v prípade práceneschopnosti majú poskytovať, ak je to vhodné, prostredníctvom nemocenského poistenia počas vyššie uvedeného času v prípade práceneschopnosti alebo hospitalizácie.

2. Inštitúcia poistenia pre prípad nezamestnanosti v mieste, kam nezamestnaná osoba prešla, potvrdí na kópii potvrdenia uvedeného v článku 83 vykonávacieho nariadenia, ktorú zašle inštitúcii nemocenského poistenia v tom istom mieste, že podmienky ustanovené v článku 69 ods. 1 písm. b) nariadenia boli splnené, pričom uvedie dátum, odkedy sú splnené, a dátum, odkedy bude nezamestnaná osoba poberať dávky poistenia pre prípad nezamestnanosti na náklady príslušnej inštitúcie.

Toto potvrdenie platí počas obdobia stanoveného v článku 69 ods. 1 písm. c) nariadenia dovtedy, kým sú splnené podmienky. V prípade, že podmienky už splnené nie sú, inštitúcia pre poistenie pre prípad nezamestnanosti miesto, kam nezamestnaná osoba prešla, do troch dní oznámi uvedenej inštitúcii nemocenského poistenia.

3. Ustanovenia článku 17 ods. 6 a 7 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne.

Vykonávanie článku 25 ods. 3 nariadenia

Článok 27

Vecné dávky pre rodinných príslušníkov nezamestnaných osôb v prípade bydliska v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Článok 17 vykonávacieho nariadenia sa použije podobne na poskytovanie vecných dávok rodinným príslušníkom nezamestnaných osôb, ak títo rodinní príslušníci majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát. Pri registrácii rodinných príslušníkov nezamestnaných osôb, ktorí poberajú dávky podľa ustanovení článku 69 ods. 1 nariadenia, treba predložiť potvrdenie uvedené v článku 26 ods. 1 vykonávacieho nariadenia. Toto potvrdenie platí počas obdobia, počas ktorého možno podľa článku 69 ods. 1 nariadenia poskytovať dávky.

Vykonávanie článku 26 nariadenia

Článok 28

Vecné dávky pre žiadateľov o dôchodok a pre ich rodinných príslušníkov

1. Na účely poberania vecných dávok pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov podľa článku 26 ods. 1 nariadenia na území členského štátu, v ktorom má bydlisko, žiadateľ o dôchodok a jeho rodinní príslušníci sa zaevidujú v inštitúcii miesta bydliska na základe predloženia potvrdenia, ktoré osvedčuje, že podľa právnych predpisov iného členského štátu má nárok poberať uvedené dávky pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov. Toto potvrdenie vydáva inštitúcia toho iného členského štátu, ktorý je za príslušný pre vecné dávky.

2. Inštitúcia miesta bydliska oznámi inštitúcii, ktorá potvrdenie vydala, každé zaevidovanie uskutočnené v súlade s odsekom 1.

Vykonávanie článku 28 nariadenia

Článok 29

Vecné dávky pre dôchodcov a pre ich rodinných príslušníkov, ktorí nemajú bydlisko v členskom štáte, podľa ktorého právnych predpisov majú nárok na dávky

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článkov 28 ods. 1 nariadenia na území členského štátu, v ktorom má dôchodca bydlisko, dôchodca a jeho rodinní príslušníci sa zaevidujú v inštitúcii miesta bydliska na základe predloženia potvrdenia, ktoré osvedčuje, že dôchodca má nárok na uvedené dávky pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov podľa právnych predpisov alebo jedného z právnych predpisov, podľa ktorých sa dôchodok vypláca.

2. Toto potvrdenie vydá dôchodcovi na jeho žiadosť inštitúcia alebo jedna z inštitúcií zodpovedných za vyplácanie dôchodku, alebo, ak je to vhodné, inštitúcia splnomocnená na určovanie nároku na poberanie vecných dávok, len čo dôchodca splní podmienky na získanie nároku na takéto dávky. Ak dôchodca potvrdenie nepredloží, inštitúcia miesta bydliska ho získa priamo od inštitúcie alebo inštitúcií zodpovedných za vyplácanie dôchodku, alebo ak je to vhodné, od inštitúcie splnomocnenej ho vydať. Kým inštitúcia miesta bydliska čaká na získanie tohto potvrdenia, môže na základe predložených dokladov dôchodcu a jeho rodinných príslušníkov dočasne zaevidovať. Toto zaevidovanie nie je pre inštitúciu zodpovednú za vyplácanie vecných dávok záväzné, pokiaľ inštitúcia miesta bydliska nedoručí potvrdenie stanovené v odseku 1.

3. Inštitúcia miesta bydliska informuje inštitúciu, ktorá vydala potvrdenie uvedené v odseku 1, o každom zaevidovaní uskutočnenom v súlade s ustanoveniami uvedeného odseku.

4. Pri podávaní žiadosti o vecné dávky musí dôchodca predložiť inštitúcii miesta bydliska dôkaz o tom, že jeho nárok na dôchodok trvá, prostredníctvom potvrdenky alebo kontrolného ústrižku peňažnej poukážky z poslednej uskutočnenej výplaty.

5. Dôchodca alebo jeho rodinní príslušníci informujú inštitúciu miesta bydliska o všetkých zmenách v ich situácii, ktoré by mohli zmeniť ich nárok na vecné dávky, najmä o každom pozastavení alebo odňatí dôchodku a o každej zmene svojho bydliska. Inštitúcie zodpovedné za vyplácanie dôchodkov informujú o každej takejto zmene aj inštitúciu miesta bydliska dôchodcu.

6. Správna komisia ustanoví v potrebnom rozsahu postup na určenie inštitúcie, ktorá bude niesť náklady na výplatu vecných dávok v prípade uvedenom v článku 28 ods. 2 písm. b) nariadenia.

Vykonávanie článku 29 nariadenia

Článok 30

Vecné dávky pre rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom má bydlisko dôchodca

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 29 ods. 1 nariadenia na území členského štátu, v ktorom majú bydlisko, sa rodinní príslušníci zaevidujú v inštitúcii miesta svojho bydliska na základe predloženia dokladov, ktoré vyžadujú na účely poskytovania uvedených dávok rodinným príslušníkom dôchodcu právne predpisy, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, spolu s potvrdením, ktoré osvedčuje, že dôchodca má nárok na vecné dávky pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov. Toto potvrdenie, ktoré vydáva inštitúcia miesta bydliska dôchodcu, je platné dovtedy, kým inštitúcia v mieste bydliska rodinných príslušníkov nedostane oznámenie o jeho zrušení. Ak však uvedené potvrdenie vydala francúzska inštitúcia, platí len dvanásť mesiacov odo dňa jeho vydania a treba ho každoročne obnovovať.

2. Pri podávaní žiadosti o vecné dávky rodinní príslušníci predložia inštitúcii miesta ich bydliska potvrdenie uvedené v odseku 1, ak podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, musí byť k žiadosti pripojený dôkaz o nároku na dôchodok.

3. Inštitúcia miesta bydliska dôchodcu informuje inštitúciu miesta bydliska rodinných príslušníkov o každom pozastavení alebo odňatí dôchodku a o každej zmene bydliska dôchodcu. Inštitúcia miesta bydliska rodinných príslušníkov môže kedykoľvek požiadať inštitúciu miesta bydliska dôchodcu o poskytnutie akýchkoľvek informácií týkajúcich sa nároku na vecné dávky.

4. Rodinní príslušníci informujú inštitúciu miesta bydliska o každej zmene, ktorá by mohla zmeniť ich nárok na vecné dávky, najmä o zmene bydliska.

Vykonávanie článku 31 nariadenia

Článok 31

Vecné dávky pre dôchodcov a pre ich rodinných príslušníkov, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom majú bydlisko

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 31 nariadenia dôchodca predloží inštitúcii miesta pobytu potvrdenie, ktoré osvedčuje, že má nárok na uvedené dávky. V potvrdení, ktoré vydá inštitúcia miesta bydliska dôchodcu podľa možnosti ešte pred jeho odchodom z územia členského štátu, v ktorom má bydlisko, sa uvedie, ak je to vhodné, najmä maximálny čas, počas ktorého možno podľa právnych predpisov tohto členského štátu poskytovať vecné dávky. Ak dôchodca uvedené potvrdenie nepredloží, inštitúcia miesta pobytu ho získa od inštitúcie miesta bydliska.

2. Ustanovenia článku 17 ods. 6, 7 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne. V tomto prípade sa za príslušnú inštitúciu považuje inštitúcia miesta bydliska dôchodcu.

3. Odseky 1 a 2 sa použijú podobne na poskytovanie vecných dávok rodinným príslušníkom, na ktorých sa vzťahuje článok 31 nariadenia.

Vykonávanie článku 35 ods. 1 nariadenia

Článok 32

Inštitúcie, ktorým môžu podať žiadosť pracovníci v baniach a v podobných prevádzkach a ich rodinní príslušníci v čase, keď majú pobyt alebo bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. V prípadoch uvedených v článku 35 ods. 1 nariadenia a v prípadoch, keď v štáte pobytu alebo bydliska sú dávky poskytované v rámci systému nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle ekvivalentné dávkam poskytovaným v rámci osobitného systému pre pracovníkov v baniach a v podobných prevádzkach, pracovníci v baniach a v podobných prevádzkach a ich rodinní príslušníci môžu podať žiadosť v najbližšej inštitúcii na území toho členského štátu, v ktorom majú pobyt alebo bydlisko, spresnenú v prílohe 3 vykonávacieho nariadenia, a to aj vtedy, ak je táto inštitúcia súčasťou systému pre manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle, ktorá potom poskytuje uvedené dávky.

2. Ak sú dávky poskytované v rámci osobitného systému pre pracovníkov v baniach a v podobných prevádzkach výhodnejšie, títo pracovníci alebo ich rodinní príslušníci majú možnosť podať žiadosť v inštitúcii zodpovednej za vykonávanie tohto systému alebo v najbližšej inštitúcii na území toho členského štátu, v ktorom majú pobyt alebo bydlisko, ktorá vykonáva systém pre manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle. Ak sa rozhodnú pre druhú možnosť, táto inštitúcia upozorní dotknutú osobu na skutočnosť, že podaním žiadosti v inštitúcii zodpovednej za vykonávanie osobitného systému by získala výhodnejšie dávky; okrem toho jej musí oznámiť aj názov a adresu tejto inštitúcie.

Vykonávanie článku 35 ods. 3 nariadenia

Článok 33

Zohľadnenie doby, počas ktorej dávky už poskytovala inštitúcia iného členského štátu

Na účely vykonávania ustanovení článku 35 ods. 3 nariadenia môže inštitúcia členského štátu, ktorá bola vyzvaná poskytovať dávky, požiadať inštitúciu iného členského štátu o informácie vzťahujúce sa na dobu, počas ktorej táto inštitúcia už poskytovala dávky pre ten istý prípad choroby alebo materstva.

Náhrada výdavkov vzniknutých počas pobytu v jednom členskom štáte príslušnou inštitúciou druhého členského štátu

Článok 34

1. Ak počas pobytu pracovníka v inom členskom štáte, ako je príslušný štát, nie je možné splniť náležitosti uvedené v článku 20 ods. 1 a 2 a 5 a v článkoch 21, 23 a 31 vykonávacieho nariadenia, jeho výdavky na základe jeho žiadosti nahradí príslušná inštitúcia miesta pobytu.

2. Inštitúcia miesta pobytu poskytne na žiadosť príslušnej inštitúcie potrebné informácie o takýchto sadzbách.

KAPITOLA 3

INVALIDITA, STAROBA A ÚMRTIE (DÔCHODKY)

Podávanie a prešetrovanie žiadostí o dávky

Článok 35

Žiadosti o dávky v invalidite v prípade, že na poistenie pracovníka sa vzťahujú výhradne právne predpisy uvedené v prílohe III nariadenia, ako aj v prípade uvedenom v článku 40 ods. 2 nariadenia

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článkov 37, 38 a 39 nariadenia, vrátane prípadov uvedených v článku 40 ods. 2, článku 42 ods. 1 a článku 42 ods. 2 nariadenia, pracovník podá žiadosť buď v inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy sa na neho vzťahovali v čase vzniku práceneschopnosti, po ktorej nasledovala invalidita alebo zvýšenie stupňa invalidity, alebo v inštitúcii miesta bydliska, ktorá ju zašle prvej inštitúcii s uvedením dňa, keď bola podaná; tento deň sa považuje za deň podania žiadosti v prvej inštitúcii. Ak sa však poskytovali peňažné dávky z nemocenského poistenia, za deň podania žiadosti o dôchodok sa považuje, ak je to vhodné, deň, ku ktorému sa pozastavila výplata týchto peňažných dávok.

2. V prípade uvedenom v článku 41 ods. 1 písm. b) nariadenia inštitúcia, v ktorej bol žiadateľ naposledy poistený, oznámi inštitúcii, ktorá bola pôvodne zodpovedná za vyplácanie týchto dávok, výšku a deň splatnosti dávok splatných podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje. S účinnosťou od uvedeného dátumu sa dávky splatné pred zvýšením stupňa invalidity zrušia alebo znížia na sumu, ktorá nepresahuje doplatok uvedený v článku 41 ods. 1 písm. c) nariadenia.

3. Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije v prípade uvedenom v článku 41 ods. 1 písm. d) nariadenia. V tomto prípade inštitúcia, v ktorej bol žiadateľ naposledy poistený, požiada holandskú inštitúciu o uvedenie sumy, ktorú má splatiť táto inštitúcia.

Článok 36

Žiadosti o dávky v starobe a pozostalostné dávky (okrem sirotských dávok) a o dávky v invalidite v prípadoch, ktoré nie sú uvedené v článku 35 vykonávacieho nariadenia

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 40 až 51 nariadenia, okrem prípadov uvedených v článku 35 vykonávacieho nariadenia, dotknutá osoba podá žiadosť v inštitúcii miesta bydliska v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi, ktoré táto inštitúcia uplatňuje. Ak pracovník nedosiahol doby poistenia podľa týchto právnych predpisov, inštitúcia miesta bydliska zašle žiadosť inštitúcii toho členského štátu, ktorého právne predpisy sa na túto osobu naposledy vzťahovali, s uvedením dátumu podania žiadosti. Tento deň sa považuje za deň podania žiadosti v poslednej uvedenej inštitúcii.

2. Ak má žiadateľ bydlisko na území členského štátu, podľa ktorého právnych predpisov pracovník nedosiahol doby poistenia, môže podať žiadosť v inštitúcii toho členského štátu, ktorého právne predpisy sa na pracovníka naposledy vzťahovali.

3. Ak má žiadateľ bydlisko na území štátu, ktorý nie je členským štátom, podá svoju žiadosť v príslušnej inštitúcii toho členského štátu, ktorého právne predpisy sa na pracovníka naposledy vzťahovali.

Ak žiadateľ podá žiadosť v inštitúcii členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, ten zašle uvedenú žiadosť príslušnej inštitúcii.

4. Žiadosť o dávky podaná v inštitúcii jedného členského štátu automaticky znamená, že dávky budú súbežne priznané podľa právnych predpisov všetkých dotknutých členských štátov, ktorých podmienky žiadateľ spĺňa, okrem prípadov, keď podľa článku 44 ods. 2 nariadenia žiadateľ žiada o odklad všetkých dávok v starobe, na ktoré by mal nárok.

Článok 37

Doklady a informácie, ktoré by mali byť priložené k žiadostiam o dávky uvedeným v článku 36 vykonávacieho nariadenia

Na podávanie žiadostí uvedených v článku 36 vykonávacieho nariadenia sa vzťahujú tieto pravidlá:

a) k žiadosti musia byť priložené požadované podporné doklady a žiadosť sa musí vyhotoviť na tlačive predpísanom právnymi predpismi:

i) členského štátu, na ktorého území má žiadateľ bydlisko, v prípade uvedenom v článku 36 ods. 1;

ii) členského štátu, ktoré sa na pracovníka naposledy vzťahovali, v prípade uvedenom v článku 36 ods. 2 a 3;

b) správnosť údajov musí žiadateľ doložiť úradnými dokladmi, ktoré pripojí k tlačivu žiadosti, alebo ju musia potvrdiť príslušné úrady členského štátu, na ktorého území má žiadateľ bydlisko;

c) žiadateľ musí uviesť, ak je to možné, inštitúciu alebo inštitúcie vykonávajúce poistenie pre prípad invalidity, staroby alebo úmrtia (dôchodky) v každom členskom štáte, v ktorej bol pracovník poistený, alebo zamestnávateľa, alebo zamestnávateľov, pre ktorých pracoval na území ktoréhokoľvek členského štátu, predložením potvrdení o zamestnaní, ak ich má k dispozícii;

d) ak podľa článku 44 ods. 2 nariadenia žiadateľ požaduje odklad priznania akejkoľvek dávky v starobe, na ktorú by mal nárok podľa právnych predpisov jedného alebo niekoľkých členských štátov, musí spresniť právne predpisy, podľa ktorých o dávky žiada.

Článok 38

Potvrdenia týkajúce sa rodinných príslušníkov, ktorí sa zohľadňujú pri určovaní výšky dávky

1. Na účely poberania dávok podľa ustanovení článku 39 ods. 4 alebo článku 47 ods. 3 nariadenia žiadateľ predloží potvrdenie týkajúce sa jeho rodinných príslušníkov okrem jeho detí, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom sa nachádza inštitúcia zodpovedná za priznanie dávok.

Toto potvrdenie vydáva inštitúcia nemocenského poistenia miesta bydliska rodinných príslušníkov alebo iná inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého majú bydlisko. Ustanovenia druhého a tretieho pododseku článku 25 ods. 2 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne.

Namiesto potvrdenia uvedeného v prvom pododseku môže inštitúcia zodpovedná za priznanie dávok požadovať, aby žiadateľ predložil aktuálne doklady o rodinnom stave svojich rodinných príslušníkov okrem jeho detí, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom sa nachádza uvedená inštitúcia.

2. Ak právne predpisy, ktoré uplatňuje dotknutá inštitúcia, požadujú v prípadoch uvedených v odseku 1, aby rodinní príslušníci bývali v spoločnej domácnosti s dôchodcom, potom treba skutočnosť, že takíto rodinní príslušníci, ktorí síce túto podmienku nespĺňajú, ale závisia predovšetkým od príjmu žiadateľa, podložiť dokladmi preukazujúcimi, že im žiadateľ pravidelne poukazuje časť svojho zárobku.

Článok 39

Prešetrovanie žiadostí o dávky v invalidite v prípade, že sa na pracovníka vzťahovali len právne predpisy uvedené v prílohe III k nariadeniu

1. Ak pracovník podal žiadosť o dávky v invalidite a inštitúcia dospeje k záveru, že sa použijú ustanovenia článku 37 ods. 1 nariadenia, táto inštitúcia, ak je to potrebné, získa od inštitúcie, v ktorej bol pracovník naposledy poistený, potvrdenie o dosiahnutých dobách poistenia podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje posledná uvedená inštitúcia.

2. Ak je na splnenie podmienok právnych predpisov príslušného štátu potrebné zohľadniť skôr dosiahnuté doby poistenia podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu, ustanovenia odseku 1 sa použijú podobne.

3. V prípade uvedenom v článku 39 ods. 3 nariadenia inštitúcia, ktorá prešetrovala prípad žiadateľa, zašle jeho spis inštitúcii, v ktorej bol pracovník naposledy poistený.

4. Články 41 až 50 vykonávacieho nariadenia sa nevzťahujú na prešetrovanie žiadostí uvedených v odsekoch 1, 2 a 3.

Článok 40

Určenie stupňa invalidity

Na účely určenia stupňa invalidity inštitúcia zohľadní doklady a lekárske správy, ako aj informácie administratívnej povahy, ktoré získala inštitúcia ktoréhokoľvek iného členského štátu. Každá inštitúcia si však ponechá právo dať žiadateľa vyšetriť lekárom podľa vlastného výberu okrem prípadov, keď sa použijú ustanovenia článku 40 ods. 3 nariadenia.

Prešetrovanie žiadostí o dávky v invalidite, starobe a o pozostalostné dávky v prípadoch uvedených v článku 36 vykonávacieho nariadenia

Článok 41

Určenie prešetrujúcich inštitúcií

1. Žiadosti o dávky prešetruje inštitúcia (ďalej len "prešetrujúca inštitúcia"), ktorej boli tieto žiadosti zaslané alebo postúpené v súlade s ustanoveniami článku 36 vykonávacieho nariadenia.

2. Prešetrujúca inštitúcia osobitným tlačivom bezodkladne informuje o žiadostiach o dávky všetky inštitúcie, ktorých sa to týka, aby žiadosti mohli posudzovať súčasne a bez odkladu všetky tieto inštitúcie.

Článok 42

Tlačivá používané na prešetrovanie žiadosti o dávky

1. Pri prešetrovaní žiadosti o dávky prešetrujúca inštitúcia používa tlačivo, ktoré obsahuje predovšetkým výkaz a súhrn dôb poistenia, ktoré pracovník dosiahol podľa právnych predpisov všetkých dotknutých členských štátov.

2. Odovzdanie týchto tlačív inštitúcii ktoréhokoľvek iného členského štátu nahrádza odovzdanie podporných dokladov.

Článok 43

Postup prešetrovania žiadosti dotknutou inštitúciou

1. Prešetrujúca inštitúcia zaznačí v tlačive uvedenom v článku 42 ods. 1 vykonávacieho nariadenia všetky doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, a kópiu tohto tlačiva zašle inštitúcii ktoréhokoľvek členského štátu, ktorá vykonáva poistenie pre prípad invalidity, staroby alebo úmrtia (dôchodky), v ktorej bol pracovník poistený, a kde je to vhodné, priloží všetky potvrdenia o zamestnaní, ktoré jej žiadateľ predložil.

2. Ak ide len o jednu inštitúciu, tá pri vypĺňaní tlačiva uvedie:

a) doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje;

b) výšku dávky, o ktorú by žiadateľ mohol žiadať výlučne na základe uvedených dôb poistenia;

c) teoretickú výšku a skutočnú výšku dávok vypočítanú v súlade s ustanoveniami článku 46 ods. 2 nariadenia.

Takto vyplnené tlačivo vráti prešetrujúcej inštitúcii.

Ak sa nárok na dávku získa len na základe zohľadnenia dôb poistenia dosiahnutých podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje inštitúcia druhého členského štátu, a ak výšku dávky zodpovedajúcu týmto dobám možno bezodkladne určiť, pričom spôsob výpočtu uvedený pod písm. c) by si vyžadoval podstatne viac času, tlačivo sa vráti prešetrujúcej inštitúcii s informáciami uvedenými pod písm. a) a b); informácie uvedené pod písm. c) sa prešetrujúcej inštitúcii zašlú čo najskôr.

3. Ak ide o dve alebo viac inštitúcií, uvedené tlačivo vyplní každá z týchto inštitúcií a uvedie v ňom doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré inštitúcia uplatňuje, a vráti ho prešetrujúcej inštitúcii.

Ak sa nárok na dávku získa len na základe zohľadnenia dôb poistenia dosiahnutých podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje jedna alebo viaceré tieto inštitúcie, a ak výšku dávky zodpovedajúcu týmto dobám možno bezodkladne určiť, prešetrujúcej inštitúcii sa súčasne oznámi jej výška a doby poistenia; ak si určenie uvedenej sumy vyžiada istý čas, prešetrujúcej inštitúcii sa táto suma oznámi, len čo sa určí.

Keď prešetrujúca inštitúcia dostane všetky tlačivá obsahujúce informácie o dobách poistenia, a ak je to vhodné, o sume alebo o sumách splatných podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých dotknutých členských štátov, zašle kópiu vyplnených tlačív každej z dotknutých inštitúcií; každá taká inštitúcia určí na základe nich teoretickú a skutočnú výšku dávok vypočítanú v súlade s ustanoveniami článku 46 ods. 2 nariadenia a tlačivo vrátia prešetrujúcej inštitúcii.

4. Len čo prešetrujúca inštitúcia po prijatí informácií uvedených v odseku 2 alebo 3 dospeje k záveru, že by sa mali použiť ustanovenia článku 40 ods. 2 alebo článku 48 ods. 2 alebo 3 nariadenia, informuje o tom aj ostatné dotknuté inštitúcie.

5. V prípade uvedenom v článku 37 písm. d) vykonávacieho nariadenia inštitúcie členských štátov, ktorých právne predpisy sa na žiadateľa vzťahovali, ale ktoré požiadali o odklad priznania dávok, zaznačia do tlačiva stanoveného v článku 42 ods. 1 vykonávacieho nariadenia len tie doby poistenia, ktoré žiadateľ dosiahol podľa právnych predpisov, ktorú uplatňujú.

Článok 44

Inštitúcie splnomocnené prijať rozhodnutie týkajúce sa stupňa invalidity

1. S výnimkou ustanovení odsekov 2 a 3 je iba prešetrujúca inštitúcia splnomocnená prijať rozhodnutie uvedené v článku 40 ods. 3 nariadenia o stupni invalidity žiadateľa. Toto rozhodnutie prijme, len čo je schopná posúdiť, kde je to vhodné, s prihliadnutím na článok 45 nariadenia, či sú splnené podmienky na vznik nároku, stanovené podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Toto rozhodnutie bezodkladne oznámi ostatným dotknutým inštitúciám.

2. Ak vzhľadom na ustanovenia článku 45 nariadenia nie sú splnené podmienky na vznik nároku (s výnimkou podmienok týkajúcich sa stupňa invalidity), stanovené právnymi predpismi, ktoré uplatňuje prešetrujúca inštitúcia, táto prešetrujúca inštitúcia to bezodkladne oznámi inštitúcii príslušnej pre veci súvisiace s invaliditou iného členského štátu, ktorého právne predpisy sa na pracovníka naposledy vzťahovali.

Ak sú splnené podmienky na vznik nároku, ustanovené právnymi predpismi, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, je táto inštitúcia splnomocnená rozhodnúť o stupni invalidity žiadateľa a toto rozhodnutie bezodkladne oznámi ostatným dotknutým inštitúciám.

3. Ak je to potrebné, vec sa môže za rovnakých podmienok vrátiť inštitúcii príslušnej pre veci súvisiace s invaliditou toho členského štátu, ktorého právne predpisy sa na pracovníka vzťahovali ako prvé.

Článok 45

Dočasná výplata dávok a výplata preddavkov na dávky

1. Ak prešetrujúca inštitúcia zistí, že podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, má žiadateľ nárok na dávky bez toho, aby bolo nutné zohľadniť doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu, bezodkladne začne tieto dávky dočasne vyplácať.

2. Ak žiadateľ nemá nárok na dávky podľa odseku 1, ale z informácií poskytnutých prešetrujúcej inštitúcii v súlade s článkom 43 ods. 2 alebo 3 vykonávacieho nariadenia vyplýva, že podľa právnych predpisov iného členského štátu žiadateľ získal nárok na dávky len na základe zohľadnenia dôb poistenia dosiahnutých podľa týchto právnych predpisov, inštitúcia, ktorá uvedené právne predpisy uplatňuje, začne tieto dávky dočasne vyplácať, len čo jej prešetrujúca inštitúcia oznámi, že je to jej povinnosť.

3. Ak sa v prípade uvedenom v odseku 2 nárok na dávky získal podľa právnych predpisov viac ako jedného členského štátu len na základe zohľadnenia dôb poistenia dosiahnutých podľa právnych predpisov každého z týchto štátov, zodpovednosť za dočasnú výplatu dávok má inštitúcia, ktorá ako prvá informovala prešetrujúcu inštitúciu o existencii tohto nároku; povinnosťou prešetrujúcej inštitúcie je informovať o tom ostatné dotknuté inštitúcie.

4. Inštitúcia, ktorá má povinnosť vyplácať dávky podľa odsekov 1, 2 alebo 3, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti žiadateľa, pričom ho výslovne upozorní na dočasnú povahu tohto opatrenia a na skutočnosť, že proti nemu nemožno podať odvolanie.

5. Ak sa žiadateľovi nevypláca žiadna dočasná dávka podľa odsekov 1, 2 alebo 3, ale zo získaných informácií vyplýva, že získal nárok podľa článku 46 ods. 2 nariadenia, prešetrujúca inštitúcia mu vyplatí primeraný refundovateľný preddavok, ktorého výška sa čo najviac približuje k sume, ktorá mu bude pravdepodobne priznaná podľa článku 46 ods. 2 nariadenia.

6. Dva členské štáty alebo príslušné orgány týchto členských štátov sa môžu dohodnúť, že budú uplatňovať iné spôsoby dočasného vyplácania dávok v prípadoch, ak sú dotknuté inštitúcie len inštitúcie z týchto štátov.

O každej takejto dohode uzavretej na tento účel informujú správnu komisiu.

Článok 46

Výpočet dávok v prípade súbehu dôb poistenia

1. Na výpočet teoretickej a skutočnej výšky dávky v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia sa vzťahujú pravidlá uvedené v článku 15 ods. 1 písm. b), c) a d) vykonávacieho nariadenia.

Takto zistená skutočná výška sa zvýši o sumu, ktorá zodpovedá dobám dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia, a určí sa v súlade s právnymi predpismi, podľa ktorých sa dosiahli tieto doby poistenia.

2. Na účely článku 46 ods. 3 nariadenia sa výška dávky zodpovedajúca dobám dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia nezohľadňuje.

3. Odseky 1 a 2 sa použijú podobne v prípade doplnkového voliteľného poistenia uvedeného v druhom pododseku článku 15 ods. 3 nariadenia.

Na účely nemeckých právnych predpisov sa príspevky, ktoré sa nezohľadňujú podľa článku 15 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia, zohľadňujú pri výpočte doplnkovej čiastky doplnkového voliteľného poistenia. Odseky 1 a 2 sa použijú podobne.

Článok 47

Konečný výpočet výšky dávok splatných inštitúciami podľa článku 46 ods. 3 nariadenia

V prípade uvedenom v druhom pododseku článku 46 ods. 3 nariadenia prešetrujúca inštitúcia vypočíta a oznámi každej dotknutej inštitúcii konečnú výšku dávok, ktorú musí každá inštitúcia poskytnúť.

Článok 48

Informovanie žiadateľa o rozhodnutiach inštitúcií

1. Konečné rozhodnutie, ktoré prijme každá z dotknutých inštitúcií, zohľadňujúce, kde je to vhodné, oznámenie uvedené v článku 47 vykonávajúceho nariadenia, sa doručí prešetrujúcej inštitúcii. Každé rozhodnutie musí uvádzať opravné prostriedky a lehoty na ich podanie, ustanovené príslušnými právnymi predpismi.

Keď prešetrujúca inštitúcia dostane všetky tieto rozhodnutia, informuje o nich žiadateľa v jeho vlastnom jazyku formou súhrnného oznámenia, ku ktorému sa priložia uvedené rozhodnutia. Lehoty na podanie opravných prostriedkov začnú plynúť až dňom prijatia súhrnného oznámenia žiadateľom.

2. Súčasne so zaslaním súhrnného oznámenia podľa odseku 1 prešetrujúca inštitúcia zašle jeho kópiu každej z dotknutých inštitúcii a pripojí k nej aj kópie rozhodnutí ostatných inštitúcií.

Článok 49

Prepočet dávok

1. Ustanovenia článkov 45 a 47 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne na uplatnenie článku 49 ods. 2 a 3 a článku 51 ods. 2 nariadenia.

2. V prípade prepočítavania, odňatia alebo pozastavenia výplaty dávky inštitúcia, ktorá prijala takéto rozhodnutie, bezodkladne o tom informuje dotknutú osobu, ako aj každú z inštitúcií, v ktorej uvedenej osobe vznikol nárok na dávku, v prípade potreby prostredníctvom prešetrujúcej inštitúcie. Každé rozhodnutie musí uvádzať opravné prostriedky a lehoty na ich podanie, ustanovené príslušnými právnymi predpismi. Lehoty na podanie opravných prostriedkov začnú plynúť dňom prijatia rozhodnutia dotknutou osobou.

Článok 50

Opatrenia zamerané na urýchlenie priznania dávok

1. a) i) Ak sa na pracovníka, ktorý je štátnym príslušníkom jedného členského štátu, začnú vzťahovať právne predpisy iného členského štátu, inštitúcia príslušná pre veci súvisiace s dôchodkami v tomto druhom členskom štáte, použijúc všetky dostupné prostriedky v čase zaevidovania daného pracovníka, zašle úradu poverenému príslušným orgánom toho istého členského štátu (štát zamestnania) všetky informácie vzťahujúce sa na totožnosť pracovníka, dátum nástupu do zamestnania a názov uvedenej príslušnej inštitúcie, číslo poistenia pridelené touto inštitúciou.

ii) Príslušná inštitúcia uvedená v bode i) zašle orgánu určenému podľa ustanovení bodu i), ak je to možné, aj všetky ďalšie informácie, ktoré by mohli uľahčiť a urýchliť konečné priznanie dôchodkov.

iii) Tieto informácie zašle úradu poverenému príslušným orgánom dotknutého členského štátu za podmienok určených správnou komisiou.

iv) Na vykonávanie ustanovení bodov i), ii) a iii) sa osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci považujú za štátnych príslušníkov členského štátu, ktorého právne predpisy sa na nich vzťahovali ako prvé.

b) Na požiadanie pracovníka alebo inštitúcie, v ktorej je v súčasnosti poistený, dotknuté inštitúcie zostavia výkaz o jeho doterajšom poistení, počnúc najneskôr jeden rok pred dňom, keď dosiahne vek odchodu do dôchodku.

2. Správna komisia určí metódy na vykonávanie ustanovení odseku 1.

Administratívne overovanie a lekárske vyšetrenia

Článok 51

1. Ak osoba poberajúca dávky, najmä

a) dávky v invalidite;

b) dávky v starobe priznané v prípade pracovnej nespôsobilosti;

c) dávky v starobe priznané starším nezamestnaným osobám;

d) dávky v starobe priznané v prípade skončenia zárobkovej činnosti;

e) pozostalostné dávky priznané v prípade invalidity alebo pracovnej nespôsobilosti;

f) dávky priznané pod podmienkou, že prostriedky poberateľa nepresahujú hranicu,

má pobyt alebo bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, na území ktorého sa nachádza inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok, administratívne overovanie a lekárske vyšetrenia na požiadanie tejto inštitúcie vykoná inštitúcia miesta pobytu alebo inštitúcia miesta bydliska poberateľa v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi, ktoré uplatňuje posledná uvedená inštitúcia. Inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok si však vyhradzuje právo dať poberateľa dávok vyšetriť lekárom podľa vlastného výberu.

2. Ak sa dospeje k záveru, že poberateľ uvedený v odseku 1 je zamestnaný alebo má prostriedky presahujúce predpísanú hranicu, pričom poberá dávky, inštitúcia miesta pobytu alebo inštitúcia miesta bydliska zašle správu inštitúcii zodpovednej za vyplácanie dávok, ktorá požiadala o overenie alebo o vyšetrenie. V správe sa uvedie predovšetkým povaha zamestnania, výška zárobku alebo prostriedkov, ktoré dotknutá osoba mala v priebehu posledného ukončeného štvrťroka, obvyklé zárobky, ktoré za určité rozhodujúce obdobie, určené inštitúciou zodpovednou za vyplácanie dávok, v rovnakej oblasti dosahujú pracovníci na tej istej úrovni ako dotknutá osoba v povolaní, ktoré vykonávala predtým, ako sa stala invalidnou, a kde je to vhodné, aj posudok odborného lekára o zdravotnom stave dotknutej osoby.

Článok 52

Ak dotknutá osoba po pozastavení vyplácania dávok znovu nadobudne nárok na dávky počas bydliska na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, dotknuté inštitúcie si vymenia všetky informácie potrebné na znovuobnovenie nároku na poskytovanie uvedených dávok.

Vyplácanie dávok

Článok 53

Spôsob vyplácania dávok

1. Ak inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok v členskom štáte priamo nevypláca osobám, ktoré majú nárok na dávky a majú bydlisko na území iného členského štátu, dávky, ktoré im patria, takéto dávky im vypláca na žiadosť inštitúcie zodpovednej za vyplácanie dávok styčný orgán posledného uvedeného členského štátu alebo inštitúcia miesta bydliska uvedených osôb, ktoré majú nárok na dávky, v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 54 až 58 vykonávacieho nariadenia; ak inštitúcia zodpovedná za vyplácanie vypláca dávky priamo osobám, ktoré na ne majú nárok, oznamuje túto skutočnosť inštitúcii miesta bydliska. Spôsob vyplácania, ktorý má použiť inštitúcia členského štátu, sa uvádza v prílohe 6.

2. Dva alebo viac členských štátov, alebo ich príslušné orgány sa môžu dohodnúť na inom spôsobe vyplácania dávok v prípade, ak sú dotknuté inštitúcie len príslušné inštitúcie týchto členských štátov. Všetky takéto dohody sa oznamujú správnej komisii.

3. Ustanovenia dohôd o vyplácaní dávok, ktoré sú uplatniteľné v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa uplatňujú aj naďalej pod podmienkou, že sú uvedené v prílohe 5.

Článok 54

Oznamovanie podrobného rozvrhu splatných súm platiteľovi

Inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok zašle styčnému orgánu členského štátu, na území ktorého má bydlisko osoba, ktorá má nárok na dávku, alebo inštitúcii miesta bydliska (ďalej len "platiteľ") podrobný rozvrh výplaty dávok, tak aby ho platiteľ dostal najneskôr 20 dní pred dátumom splatnosti týchto dávok.

Článok 55

Výplata splatných súm na účet platiteľa

1. Desať dní pred dňom splatnosti dávok inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok zaplatí v mene členského štátu, na území ktorého sa táto inštitúcia nachádza, sumu potrebnú na výplaty spresnené v rozvrhu podľa článku 54 vykonávacieho nariadenia. Výplata sa uskutoční v prospech platiteľa prostredníctvom národnej banky alebo inej banky členského štátu, na území ktorého sa nachádza inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok, na účet otvorený v mene národnej banky alebo inej banky členského štátu, na ktorého území sa nachádza platiteľ. Touto platbou zaniká právna zodpovednosť. Inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok zároveň pošle oznámenie o platbe platiteľovi.

2. Banka, na účet ktorej sa platba uskutočnila, pripíše v prospech platiteľa platbu podľa výmenného kurzu v mene toho členského štátu, na území ktorého sa platiteľ nachádza.

3. Názvy a sídla bánk uvedených v odseku 1 sú uvedené v prílohe 7.

Článok 56

Výplata splatných súm osobám, ktoré majú nárok na dávky, prostredníctvom platiteľa

1. Výplaty uvedené v rozvrhu vypracovanom podľa článku 54 vykonávacieho nariadenia uskutočňuje v prospech osoby, ktorá má nárok na dávky, platiteľ na účet inštitúcie zodpovednej za vyplácanie dávok. Tieto výplaty sa uskutočňujú v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi, ktoré platiteľ uplatňuje.

2. Len čo sa platiteľ alebo ktorýkoľvek iný ním poverený subjekt dozvie o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré by boli dôvodom na pozastavenie výplaty alebo na odňatie dávok, zastaví ich výplatu. To platí aj v prípade, keď osoba, ktorá má nárok na dávky, zmení miesto svojho bydlisko na územie iného štátu.

3. Platiteľ informuje inštitúciu zodpovednú za vyplácanie dávok o každom dôvode, pre ktorý dávku nevyplatil. V prípade úmrtia osoby, ktorá mala nárok na dávky, alebo jej manžela (manželky), alebo v prípade uzavretia nového manželstva vdovou alebo vdovcom platiteľ oznámi uvedenej inštitúcii dátum takejto udalosti.

Článok 57

Účtovná uzávierka v súvislosti s výplatou dávok uvedenou v článku 56 vykonávacieho nariadenia

1. Účty vedené v súvislosti s výplatami uvedenými v článku 56 vykonávacieho nariadenia sa uzavrú po skončení každého platobného obdobia, aby bolo možné určiť, aké sumy sa skutočne vyplatili osobám, ktoré majú nárok na dávky, alebo ich zákonným, alebo splnomocneným zástupcom a aké sumy zostali nevyplatené.

2. Celková suma sa vyjadrí číslom aj slovom v mene členského štátu, na území ktorého sa nachádza inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok, úradne sa potvrdí jej zhoda s výplatami, ktoré uskutočnil platiteľ, a podpisom ju potvrdí zástupca platiteľa.

3. Platiteľ ručí za riadne vykonanie určených platieb.

4. Rozdiel medzi sumami vyplatenými inštitúciou zodpovednou za vyplácanie a vyjadrenými v mene členského štátu, na území ktorého sa táto inštitúcia nachádza, a hodnotou platieb zaúčtovaných platiteľom, vyjadrenou v tej istej mene, sa zaznačí do účtov oproti sumám, ktoré má inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok v rovnakej položke následne vyplatiť.

Článok 58

Náhrada výdavkov spojených s vyplácaním dávok

Platiteľ môže od príjemcov dávok žiadať náhradu výdavkov vzniknutých pri výplate dávok, predovšetkým poštovné a bankové poplatky, a to za podmienok určených právnymi predpismi, ktoré tento platiteľ uplatňuje.

Článok 59

Oznámenie o zmene bydliska osoby, ktorá má nárok na dávky

Keď osoba, ktorá má nárok na dávky, ktoré jej patria podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov, zmení miesto svojho bydliska z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu, oznámi túto skutočnosť inštitúcii alebo inštitúciám zodpovedným za vyplácanie dávok a platiteľovi.

KAPITOLA 4

PRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIA

Vykonávanie článkov 52 a 53 nariadenia

Článok 60

Vecné dávky v prípade bydliska v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 52 písm. a) nariadenia pracovník predloží inštitúcii miesta bydliska potvrdenie, ktoré osvedčuje, že má nárok na tieto vecné dávky. Toto potvrdenie vychádzajúce z informácií zamestnávateľa vydáva, ak je to vhodné, príslušná inštitúcia. Okrem toho, ak to ustanovujú právne predpisy príslušného štátu, pracovník predloží inštitúcii miesta bydliska potvrdenie od príslušnej inštitúcie o oznámení pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Ak pracovník nepredloží tieto dokumenty, inštitúcia miesta bydliska ich získa priamo od príslušnej inštitúcie; kým ich dostane, poskytuje pracovníkovi vecné dávky z nemocenského poistenia pod podmienkou, že spĺňa podmienky na vznik nároku na tieto dávky.

2. Toto potvrdenie je platné dovtedy, kým inštitúcia miesta bydliska nedostane oznámenie o jeho zrušení. Ak však uvedené potvrdenie vydala francúzska inštitúcia, platí iba tri mesiace od dátumu vydania a musí sa každé tri mesiace obnovovať.

3. Ak ide o sezónneho pracovníka, potvrdenie uvedené v odseku 1 je platné počas celého predpokladaného trvania sezónnej práce, ak medzitým príslušná inštitúcia neoznámi inštitúcii miesta bydliska, že bolo zrušené.

4. Ku každej žiadosti o poskytovanie vecných dávok priloží pracovník podporné doklady potrebné na poskytovanie vecných dávok podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území má bydlisko.

5. V prípade hospitalizácie inštitúcia miesta bydliska do troch dní odo dňa, keď sa o hospitalizácii dozvedela, oznámi príslušnej inštitúcii dátum prijatia do nemocnice, pravdepodobné trvanie hospitalizácie a dátum prepustenia z nemocnice.

6. Inštitúcia miesta bydliska vopred informuje príslušnú inštitúciu o každom rozhodnutí, ktoré sa týka poskytovania vecných dávok zahrnutých do zoznamu uvedeného v článku 24 ods. 2 nariadenia, pričom priloží nevyhnutné podporné dokumenty. Príslušná inštitúcia má možnosť do 15 dní od zaslania tejto informácie vzniesť odôvodnené námietky; ak v uvedenej lehote nebola vznesená žiadna námietka, inštitúcia miesta bydliska začne poskytovať vecné dávky. V prípade, že je potrebné poskytnúť tieto vecné dávky v mimoriadne naliehavom prípade, inštitúcia miesta bydliska o tom bezodkladne informuje príslušnú inštitúciu.

7. Pracovník informuje inštitúciu miesta bydliska o akejkoľvek zmene v jeho situácii, ktorá by mohla zmeniť jeho nárok na vecné dávky, najmä o skončení alebo zmene zamestnania, alebo o každej zmene bydliska alebo pobytu. Podobne, keď prestane byť poistený alebo by mu zanikol nárok na vecné dávky, príslušná inštitúcia o tom zasa informuje inštitúciu miesta bydliska. Inštitúcia miesta bydliska môže kedykoľvek požiadať príslušnú inštitúciu, aby jej poskytla akékoľvek informácie týkajúce sa poistenia pracovníka alebo jeho nároku na vecné dávky.

8. V prípade cezhraničných pracovníkov sa lieky, obväzy, okuliare a malé zdravotnícke pomôcky môžu vydávať a laboratórne analýzy a skúšky vykonávať len na území toho členského štátu, v ktorom boli predpísané alebo odporúčané v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto členského štátu.

9. Dva alebo viac členských štátov, alebo ich príslušné orgány sa po získaní stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných vykonávacích ustanoveniach.

Článok 61

Peňažné dávky okrem dôchodkov v prípade bydliska v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. Na účely poberania iných peňažných dávok, ako sú dôchodky podľa článku 52 písm. b) nariadenia, pracovník požiada o ne do troch dní od začiatku práceneschopnosti inštitúciu miesta bydliska na základe predloženia oznámenia o prerušení práce alebo ak to ustanovujú právne predpisy, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia alebo inštitúcia miesta bydliska, potvrdenia o práceneschopnosti, ktoré pracovníkovi vydal ošetrujúci lekár.

2. Ak ošetrujúci lekári v štáte bydliska potvrdenia o práceneschopnosti nevydávajú, pracovník podá žiadosť priamo v inštitúcii miesta bydliska v lehote ustanovenej právnymi predpismi, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

Táto inštitúcia dá bezodkladne lekársky potvrdiť práceneschopnosť a dá vystaviť osvedčenie uvedené v odseku 1. Toto osvedčenie, v ktorom sa uvedie pravdepodobné trvanie práceneschopnosti, bezodkladne zašle príslušnej inštitúcii.

3. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2, inštitúcia miesta bydliska čo najskôr, najneskôr však do troch dní od prijatia žiadosti pracovníka, dá pracovníka lekársky vyšetriť, akoby bol poistený v tejto inštitúcii. Správu vyšetrujúceho lekára, v ktorej sa uvedie najmä pravdepodobné trvanie práceneschopnosti, zašle inštitúcia miesta bydliska do troch dní odo dňa vyšetrenia.

4. Inštitúcia miesta bydliska následne vykoná všetky potrebné administratívne overovania alebo lekárske vyšetrenia pracovníka, akoby bol v tejto inštitúcii poistený. Len čo dospeje k záveru, že je schopný znova nastúpiť do práce, bezodkladne to oznámi pracovníkovi a príslušnej inštitúcii a uvedie deň skončenia práceneschopnosti. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 6, sa oznámenie pracovníkovi považuje za rozhodnutie prijaté v mene príslušnej inštitúcie.

5. Príslušná inštitúcia si v každom prípade vyhradzuje právo dať pracovníka vyšetriť lekárom podľa vlastného výberu.

6. Ak príslušná inštitúcia odmietne poskytnúť peňažné dávky, pretože pracovník nesplnil formálne náležitosti stanovené právnymi predpismi štátu bydliska, alebo ak dospeje k záveru, že pracovník je schopný znova nastúpiť do práce, informuje pracovníka o svojom rozhodnutí, pričom kópiu tohto rozhodnutia súčasne zašle inštitúcii miesta bydliska.

7. Len čo pracovník nastúpi do práce, oznámi to príslušnej inštitúcii, ak takéto oznámenie požadujú právne predpisy, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

8. Príslušná inštitúcia vypláca peňažné dávky vhodným spôsobom, najmä prostredníctvom medzinárodnej peňažnej poukážky, o čom informuje inštitúciu miesta bydliska a pracovníka. Ak peňažné dávky na účet príslušnej inštitúcie vypláca inštitúcia miesta bydliska, príslušná inštitúcia oboznámi pracovníka s jeho právami a inštitúcii miesta bydliska oznámi výšku peňažných dávok, výplatné termíny a maximálnu dobu, počas ktorej by sa mali poskytovať v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu.

9. Dva alebo viac členských štátov, alebo ich príslušné orgány sa po prijatí stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných vykonávacích ustanoveniach.

Vykonávanie článku 55 nariadenia

Článok 62

Vecné dávky v prípade pobytu v inom členskom štáte ako je príslušný štát

1. Na účely poberania vecných dávok pre pracovníka, na ktorého sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. a) bod i) alebo ods. 2 písm. a) nariadenia, pracovník predloží inštitúcii miesta pobytu osvedčenie uvedené v článku 11 vykonávacieho nariadenia. Pracovník, ktorý predložil toto osvedčenie, sa považuje za pracovníka, ktorý splnil podmienky na získanie nároku na vecné dávky.

2. Na účely poberania vecných dávok pracovník, ktorý je zamestnaný v medzinárodnej doprave, na ktorého sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. b) nariadenia a ktorý pri vykonávaní svojho zamestnania prejde na územie iného členského štátu, ako je príslušný štát, predloží inštitúcii miesta pobytu čo najskôr osobitné potvrdenie vydané jeho zamestnávateľom alebo jeho zástupcom v bežnom kalendárnom mesiaci alebo počas dvoch kalendárnych mesiacov predchádzajúcich jeho predloženiu. V tomto potvrdení sa uvedie najmä deň, od ktorého je pracovník zamestnaný u uvedeného zamestnávateľa, a meno a adresa príslušnej inštitúcie. Pracovník, ktorý predložil toto osvedčenie, sa považuje za pracovníka, ktorý splnil podmienky na získanie nároku na vecné dávky.

Ak sa pracovník nemôže skontaktovať s inštitúciou miesta pobytu prv, ako sa mu poskytne lekárske ošetrenie, ošetrenie sa mu poskytne po predložení uvedeného potvrdenia, akoby bol v tejto inštitúcii poistený.

3. Inštitúcia miesta pobytu zistí do troch dní od príslušnej inštitúcie, či pracovník, na ktorého sa vzťahuje odsek l a 2, splnil podmienky na vznik nároku na vecné dávky. Inštitúcia miesta pobytu poskytuje vecné dávky dovtedy, kým nedostane odpoveď od príslušnej inštitúcie, najdlhšie však 30 dní.

4. Príslušná inštitúcia odpovie inštitúcii miesta pobytu do 10 dní od prijatia žiadosti od tejto inštitúcie. V prípade kladnej odpovede príslušná inštitúcia v prípade potreby uvedie maximálny čas, počas ktorého sa môžu vecné dávky poskytovať podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, a inštitúcia podľa miesta pobytu pokračuje v poskytovaní uvedených dávok.

5. Vecné dávky poskytnuté na základe predpokladu uvedeného v odseku 1 alebo 2 sa uhradia v súlade s článkom 36 ods. 1 nariadenia.

6. Namiesto osvedčenia uvedeného v odseku 1 alebo osobitného potvrdenia uvedeného v odseku 2 môžu pracovníci, na ktorých sa vzťahujú tieto odseky, predložiť inštitúcii miesta pobytu potvrdenie podľa odseku 7.

7. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 55 ods. 1 písm. a) bodu i) nariadenia, s výnimkou prípadov uplatnenia predpokladu uvedeného v odseku 1 a 2, pracovník predloží inštitúcii miesta pobytu potvrdenie, ktoré osvedčuje, že je oprávnený na vecné dávky. V tomto potvrdení, ktoré vydá príslušná inštitúcia podľa možnosti ešte skôr, ako pracovník opustí územie členského štátu, v ktorom má bydlisko, sa v prípade potreby uvedie najmä maximálny čas, počas ktorého je podľa právnych predpisov príslušného štátu možné vecné dávky poskytovať. Ak pracovník takéto potvrdenie nepredloží, inštitúcia miesta pobytu ho získa od príslušnej inštitúcie.

8. Článok 60 ods. 5, 6 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne.

Článok 63

Vecné dávky pre pracovníkov, ktorí zmenili miesto bydliska alebo sa vrátili do štátu svojho bydliska, a pre pracovníkov, ktorí majú povolenie vyhľadať lekárske ošetrenie v inom členskom štáte

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 55 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia pracovník predloží inštitúcii miesta bydliska potvrdenie o tom, že má naďalej nárok na uvedené dávky. V tomto potvrdení, ktoré vydáva príslušná inštitúcia, sa uvedie, ak je to potrebné, najmä maximálny čas, počas ktorého možno pokračovať v poskytovaní týchto dávok v súlade ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu. Potvrdenie sa na žiadosť pracovníka môže vydať aj po jeho odchode, ak ho nebolo možné vydať z dôvodu vyššej moci.

2. Článok 60 ods. 5, 6 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne.

3. Odseky 1 a 2 sa použijú podobne vo vzťahu k poskytovaniu vecných dávok v prípade uvedenom v článku 55 ods. 1 písm. c) bode i) nariadenia.

Článok 64

Peňažné dávky okrem dôchodkov v prípade pobytu v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Ustanovenia článku 61 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne na poberanie iných peňažných dávok okrem dôchodkov podľa článku 55 ods. 1 písm. a) bodu ii) nariadenia. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť predložiť potvrdenie o práceneschopnosti, pracovník, ktorý má pobyt na území členského štátu bez toho, že by tam vykonával akúkoľvek zárobkovú činnosť, nie je povinný predložiť oznámenie o prerušení práce uvedené v článku 61 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.

Vykonávanie článkov 52 až 56 nariadenia

Článok 65

Hlásenia, prešetrovanie a výmena informácií medzi inštitúciami v súvislosti s pracovným úrazom, ktorý sa stal, alebo v súvislosti s chorobou z povolania, ktorá vznikla v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. Ak sa pracovný úraz stane alebo choroba z povolania po prvý raz diagnostikuje na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, musí sa vystaviť hlásenie o pracovnom úraze alebo chorobe z povolania v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek právne ustanovenia platné na území členského štátu, v ktorom sa stal úraz alebo po prvý raz diagnostikovala choroba z povolania, ktoré v takomto prípade zostávajú uplatniteľné. Toto oznámenie sa zašle príslušnej inštitúcii a jeho kópia sa zašle inštitúcii miesta bydliska alebo inštitúcii miesta pobytu.

2. Inštitúcia členského štátu, na území ktorého sa stal pracovný úraz alebo sa po prvý raz diagnostikovala choroba z povolania, zašle príslušnej inštitúcii dvojmo lekárske potvrdenie vystavené na tomto území a všetky príslušné informácie, ktoré od nej môže príslušná inštitúcia požadovať.

3. Ak v prípade úrazu, ktorý sa stal počas cesty na územie iného členského štátu, ako je príslušný štát, existujú dôvody na prešetrovanie na území toho iného členského štátu, príslušná inštitúcia môže na tento účel vymenovať vyšetrovateľa, o čom informuje orgány uvedeného členského štátu. Tieto orgány poskytnú pomoc uvedenému vyšetrovateľovi najmä tým, že mu pridelia osobu, ktorá mu bude pomáhať pri skúmaní úradných správ a akýchkoľvek iných dokumentov súvisiacich s týmto úrazom.

4. Po skončení liečby sa príslušnej inštitúcii zašle podrobná správa s lekárskymi potvrdeniami o trvalých následkoch úrazu alebo choroby, najmä o súčasnom zdravotnom stave obeti a zotavení sa z úrazu alebo ich konsolidácii. Príslušné poplatky uhradí podľa okolnosti buď inštitúcia miesta bydliska, alebo inštitúcia miesta pobytu v súlade so sadzbami, ktoré uplatňuje, tieto sadzby však možno naúčtovať príslušnej inštitúcii.

5. Príslušná inštitúcia informuje na požiadanie inštitúciu miesta bydliska alebo inštitúciu miesta pobytu na jej žiadosť o rozhodnutí, ktorým sa určil dátum zotavenia z úrazu alebo konsolidácia, ak je to vhodné, o rozhodnutí o poskytnutí dôchodku.

Článok 66

Spory o tom, či ide o pracovný úraz, alebo chorobu z povolania

1. Ak má príslušná inštitúcia pochybnosť, či sa na prípady uvedené v článku 52 alebo 55 ods. 1 nariadenia vzťahujú právne predpisy o pracovných úrazoch alebo o chorobách z povolania, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje inštitúciu miesta bydliska alebo inštitúciu miesta pobytu, ktorá poskytovala vecné dávky; tieto dávky sa potom považujú za dávky vyplývajúce z nemocenského poistenia, z ktorého sa budú aj ďalej poskytovať na základe predloženia potvrdení alebo osvedčení uvedených v článkoch 20 a 21 vykonávacieho nariadenia.

2. Po konečnom rozhodnutí v tejto veci príslušná inštitúcia bezodkladne o tejto skutočnosti informuje inštitúciu miesta bydliska alebo inštitúciu miesta pobytu, ktorá poskytovala vecné dávky. Ak v danom prípade nejde o pracovný úraz ani o chorobu z povolania, táto inštitúcia bude aj ďalej poskytovať uvedené vecné dávky v rámci nemocenského poistenia, ak má pracovník na ne nárok. V ostatných prípadoch sa vecné dávky, ktoré dotknutá osoba poberá v rámci nemocenského poistenia, považujú za dávky poskytované v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.

Vykonávanie článku 57 nariadenia

Článok 67

Postup v prípade, že osoba bola riziku choroby z povolania vystavená vo viacerých členských štátoch

1. V prípade, na ktorý sa vzťahuje článok 57 ods. 1 nariadenia, sa oznámenie o chorobe z povolania zašle buď inštitúcii príslušnej pre choroby z povolania v tom členskom štáte, ktorého právne predpisy sa naposledy vzťahovali na vykonávanie pracovnej činnosti osoby postihnutej chorobou z povolania, ktorá pravdepodobne vyvolala danú chorobu, alebo inštitúcii miesta bydliska, ktorá zašle oznámenie uvedenej príslušnej inštitúcii.

2. Ak príslušná inštitúcia uvedená v odseku 1 dospeje k záveru, že činnosť, ktorá mohla spôsobiť danú chorobu z povolania, sa naposledy vykonávala podľa právnych predpisov iného členského štátu, oznámenie, ako aj sprievodné doklady zašle inštitúcii takéhoto členského štátu.

3. Ak inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sa naposledy vzťahovali na vykonávanie činnosti osoby postihnutej chorobou z povolania, dospeje k záveru, že táto osoba alebo pozostalí nespĺňajú podmienky týchto právnych predpisov vzhľadom na ustanovenia článku 57 ods. 2 a článku 57 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia, uvedená inštitúcia:

a) bezodkladne zašle inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy sa vzťahovali na vykonávanie činnosti osoby postihnutej chorobou z povolania, ktorá mohla vyvolať danú chorobu, oznámenie a všetky sprievodné dokumenty vrátane zistení a správ z lekárskych vyšetrení, ktoré dala urobiť prvá inštitúcia, ako aj kópiu rozhodnutia uvedeného pod písm. b);

b) svoje rozhodnutie súčasne oznámi dotknutej osobe, pričom uvedie najmä dôvody na zamietnutie dávok, dôvody a lehoty na podanie opravných prostriedkov a deň zaslania spisu inštitúcii uvedenej pod písm. a).

4. Ak je to potrebné, na základe rovnakého postupu sa prípad môže vrátiť zodpovedajúcej inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy sa vzťahovali na vykonávanie pracovnej činnosti osoby postihnutej chorobou z povolania, ktorá mohla vyvolať danú chorobu.

Článok 68

Výmena informácií medzi inštitúciami v prípade odvolania proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti — Výplata preddavkov v prípade takéhoto odvolania

1. Ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti, ktoré prijala inštitúcia jedného členského štátu, ktorého právne predpisy sa vzťahovali na vykonávanie pracovnej činnosti osoby postihnutej chorobou z povolania, ktorá mohla vyvolať danú chorobu, táto inštitúcia o tom informuje inštitúciu, ktorej bolo oznámenie postúpené v súlade s postupom ustanoveným v článku 67 ods. 3 vykonávacieho nariadenia, a následne ju informuje aj o konečnom rozhodnutí.

2. Ak sa nárok na dávky získal podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje posledná uvedená inštitúcia, táto inštitúcia vyplatí vzhľadom na ustanovenia článku 57 ods. 2, 3 písm. a) a b) nariadenia preddavky až do výšky, ktorá sa v prípade potreby určí po porade s inštitúciou, proti rozhodnutiu ktorej bolo podané odvolanie. Posledne uvedená inštitúcia nahradí vyplatenú výšku preddavku, ak výsledkom odvolania bolo rozhodnutie o jej povinnosti poskytovať dávky. Táto suma sa potom odpočíta od celkovej sumy dávok patriacich dotknutej osobe.

Článok 69

Rozdelenie nákladov na peňažné dávky v prípadoch sklerogenickej pneumokoniózy

Pri vykonávaní článku 57 ods. 3 písm. c) nariadenia sa postupuje podľa týchto pravidiel:

a) príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sa vzťahujú na poskytovanie peňažných dávok podľa článku 57 ods. 1 nariadenia (ďalej len "inštitúcia zodpovedná za vyplácanie peňažných dávok"), použije tlačivo obsahujúce najmä prehľad a úhrn všetkých dôb poistenia (poistenie pre prípad staroby) dosiahnutých osobou postihnutou chorobou podľa právnych predpisov každého dotknutého členského štátu;

b) inštitúcia zodpovedná za vyplácanie peňažných dávok zašle toto tlačivo všetkým inštitúciám poistenia pre prípad staroby tých členských štátov, v ktorých bola osoba postihnutá chorobou poistená; každá z uvedených inštitúcií zapíše do tlačiva dosiahnuté doby poistenia (poistenia pre prípad staroby) podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, a tlačivo vráti inštitúcii zodpovednej za vyplácanie peňažných dávok;

c) inštitúcia zodpovedná za vyplácanie peňažných dávok potom rozdelí náklady medzi seba a ostatné dotknuté príslušné inštitúcie; oznámenie o tomto rozdelení predloží uvedeným inštitúciám na schválenie spolu s potrebnými podpornými dokladmi, najmä ak ide o celkovú sumu poskytnutých peňažných dávok a percentuálne prepočty;

d) na konci každého kalendárneho roka inštitúcia zodpovedná za vyplácanie peňažných dávok zašle každej ďalšej dotknutej príslušnej inštitúcii výkaz peňažných dávok vyplatených v priebehu daného finančného roku, v ktorom sa uvedie suma splatná každou z nich v súlade s rozdelením nákladov podľa písm. c); každá z týchto inštitúcií nahradí čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov, splatnú sumu inštitúcii zodpovednej za vyplácanie peňažných dávok.

Vykonávanie článku 58 ods. 3 nariadenia

Článok 70

Potvrdenie týkajúce sa rodinných príslušníkov, ktorí sa zohľadňujú pri výpočte peňažných dávok, vrátane dôchodkov

1. Na účely poberania vecných dávok podľa ustanovení článku 58 nariadenia žiadateľ predloží potvrdenie týkajúce sa jeho rodinných príslušníkoch, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom sa nachádza inštitúcia zodpovedná za priznanie peňažných dávok.

Toto potvrdenie vydáva inštitúcia nemocenského poistenia miesta bydliska rodinných príslušníkov alebo iná inštitúcia poverená príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého majú svoje bydlisko. Ustanovenia článku 25 ods. 2, druhého a tretieho pododseku, vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne.

Namiesto potvrdenia uvedeného v prvom pododseku môže orgán zodpovedný za priznanie peňažných dávok požadovať od žiadateľa, aby predložil aktuálne doklady o rodinnom stave svojich rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom sa nachádza uvedená inštitúcia.

2. Ak právne predpisy, ktoré uplatňuje dotknutá inštitúcia, požadujú v prípade uvedenom v odseku 1, aby rodinní príslušníci bývali v spoločnej domácnosti s dôchodcom, potom treba skutočnosť, že takíto rodinní príslušníci, ktorí síce túto podmienku nespĺňajú, ale závisia predovšetkým od príjmu žiadateľa, podložiť dokladmi preukazujúcimi, že im žiadateľ pravidelne poukazuje časť svojho zárobku.

Vykonávanie článku 60 nariadenia

Článok 71

Zhoršenie stavu pri chorobe z povolania

1. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 60 ods. 1 nariadenia, žiadateľ poskytne inštitúcii členského štátu, v ktorej si uplatňuje nárok na dávky, všetky informácie týkajúce sa dávok, ktoré mu boli už predtým poskytnuté v súvislosti s danou chorobou z povolania. Táto inštitúcia môže požiadať akúkoľvek inú inštitúciu, ktorá bola príslušná v minulosti, o poskytnutie akejkoľvek informácie, ktorú pokladá za potrebnú.

2. V prípade, na ktorý sa vzťahuje článok 60 ods. 1 písm. c) nariadenia, príslušná inštitúcia, od ktorej sa vyžaduje vyplácať peňažné dávky, oznámi druhej dotknutej inštitúcii s cieľom schválenia výšku nákladov, ktoré by táto druhá inštitúcia mala uhradiť v dôsledku zhoršenia stavu choroby, a predloží jej primerané podporné doklady. Na konci každého kalendárneho roku pošle prvá inštitúcia druhej inštitúcii vyhlásenie o peňažných dávkach vyplatených počas daného finančného roku, v ktorom uvedie sumu, ktorú má druhá inštitúcia čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov, uhradiť prvej inštitúcii.

3. V prípade uvedenom v prvej vete článku 60 ods. 2 písm. b) nariadenia inštitúcia zodpovedná za vyplácanie peňažných dávok oznámi príslušným dotknutým inštitúciám zmeny, ktoré nastali v predchádzajúcom rozdelení nákladov, a predloží im primerané podporné doklady.

4. V prípade uvedenom v druhej vete článku 60 ods. 2 písm. b) nariadenia sa použije podobne ustanovenie odseku 2.

Vykonávanie článku 61 ods. 5 nariadenia

Článok 72

Posúdenie stupňa neschopnosti v prípade predchádzajúceho pracovného úrazu alebo choroby z povolania diagnostikovanej predtým

1. Na účely posúdenia stupňa neschopnosti v prípade uvedenom v článku 61 ods. 5 nariadenia predloží pracovník príslušnej inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy sa naňho vzťahovali v čase, keď utrpel pracovný úraz alebo keď sa po prvý raz diagnostikovala choroba z povolania, všetky informácie o predchádzajúcich pracovných úrazoch alebo chorobách z povolania získaných v čase, keď sa naňho vzťahovali právne predpisy ktoréhokoľvek iného členského štátu, a to bez ohľadu na stupeň neschopnosti spôsobenej v týchto predchádzajúcich prípadoch.

2. V súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje v súvislosti so získaním nároku na dávku a s určovaním výšky dávky, príslušná inštitúcia zohľadňuje stupeň neschopnosti spôsobenej v týchto predchádzajúcich prípadoch.

3. Príslušná inštitúcia môže požiadať ktorúkoľvek inú inštitúciu, ktorá bola príslušná v predchádzajúcich prípadoch, o akúkoľvek informáciu, ktorú považuje za potrebnú.

Ak predchádzajúcu pracovnú neschopnosť spôsobil úraz, ktorý pracovník utrpel v čase, keď sa na neho vzťahovali právne predpisy členského štátu, ktoré nerozlišujú jednotlivé príčiny vzniku pracovnej neschopnosti, príslušná inštitúcia pre predchádzajúcu pracovnú neschopnosť alebo orgán určený príslušným orgánom dotknutého členského štátu poskytne na žiadosť príslušnej inštitúcii iného členského štátu informácie o stupni pracovnej neschopnosti, a ak je to možné, aj všetky informácie, ktoré by umožnili určiť, či pracovná neschopnosť bola následkom pracovného úrazu v zmysle právnych predpisov, ktoré uplatňuje inštitúcia druhého členského štátu. V takomto prípade sa použijú podobne ustanovenia odseku 2.

Vykonávanie článku 62 ods. 1 nariadenia

Článok 73

Inštitúcie, v ktorých môžu podať žiadosť pracovníci v baniach a podobných prevádzkach v prípade, keď majú pobyt alebo bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. V prípadoch uvedených v článku 62 ods. 1 nariadenia a v prípadoch, keď v štáte pobytu alebo bydliska sú dávky poskytované v rámci systému poistenia pre prípad pracovných úrazov a chorôb z povolania manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle ekvivalentné dávkam poskytovaným v rámci osobitného systému pre pracovníkov v baniach a podobných prevádzkach, pracovníci v baniach a podobných prevádzkach môžu podať žiadosť v najbližšej inštitúcii na území toho členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo pobyt, spresnenú v prílohe 3 k vykonávaciemu nariadeniu, a to aj vtedy, ak je táto inštitúcia súčasťou systému pre manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle, ktorá potom poskytuje uvedené dávky.

2. Ak sú dávky poskytované v rámci osobitného systému pre pracovníkov v baniach a v podobných prevádzkach výhodnejšie, títo pracovníci majú možnosť podať žiadosť buď v inštitúcii zodpovednej za vykonávanie tohto systému, alebo v najbližšej inštitúcii na území toho členského štátu, v ktorom majú pobyt alebo bydlisko, ktorá vykonáva systém pre manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle. Ak sa pracovník rozhodne pre druhú možnosť, táto inštitúcia upozorní pracovníka na skutočnosť, že podaním žiadosti v inštitúcii zodpovednej za vykonávanie vyššie uvedeného osobitného systému by mohol získať výhodnejšie dávky; okrem toho mu musí oznámiť názov a adresu tejto inštitúcie.

Vykonávanie článku 62 ods. 2 nariadenia

Článok 74

Zohľadnenie doby, počas ktorej už dávky poskytovala inštitúcia iného členského štátu

Na účely článku 62 ods. 2 nariadenia môže inštitúcia členského štátu, ktorá bola vyzvaná poskytovať dávky, požiadať inštitúciu iného členského štátu o informácie týkajúce sa doby, počas ktorej táto druhá inštitúcia už poskytovala dávky v súvislosti s tým istým prípadom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Podávanie a prešetrovanie žiadostí o dôchodok okrem dôchodkov poskytovaných v súvislosti s chorobami z povolania, na ktoré sa vzťahuje článok 57 nariadenia

Článok 75

1. Na účely poberania dôchodku alebo doplnkových prídavkov pre pracovníka alebo jeho pozostalých s bydliskom na území iného členského štátu podľa právnych predpisov členského štátu títo podajú žiadosť v príslušnej inštitúcii alebo v inštitúcii miesta bydliska, ktorá zašle túto žiadosť príslušnej inštitúcii. Pri podávaní žiadosti sa musia dodržať tieto pravidlá:

a) k žiadosti sa musia pripojiť požadované podporné doklady a žiadosť sa musí podať na tlačive predpísanom právnymi predpismi, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia;

b) správnosť informácií musí žiadateľ doložiť úradnými dokladmi, ktoré sa pripájajú k žiadosti, alebo ju musia potvrdiť príslušné orgány členského štátu, na území ktorého má žiadateľ bydlisko.

2. Príslušná inštitúcia oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie buď priamo, alebo prostredníctvom styčného orgánu príslušného štátu; kópiu tohto rozhodnutia zašle styčnému orgánu členského štátu, na území ktorého má žiadateľ bydlisko.

Administratívne overovanie a lekárske vyšetrenia

Článok 76

1. Administratívne overovanie a lekárske vyšetrenia stanovené v prípade preskúmavania dôchodkov na žiadosť príslušnej inštitúcie vykonáva inštitúcia členského štátu, na území ktorého sa osoba majúca nárok na dávky nachádza, v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi, ktoré uplatňuje posledná uvedená inštitúcia. Príslušná inštitúcia si však vyhradzuje právo dať osobu, ktorá má nárok na dávky, vyšetriť lekárom podľa vlastného výberu.

2. Každá osoba, ktorá poberá dôchodok pre seba alebo pre sirotu, oznámi inštitúcii zodpovednej za vyplácanie dávok každú zmenu svojej situácie alebo situácie siroty, ktorá by mohla mať za následok zmenu nároku na dôchodok.

Vyplácanie dôchodkov

Článok 77

Výplata dôchodkov splatných inštitúciou jedného členského štátu žiadateľom, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, sa uskutočňuje v súlade s postupom stanoveným v článku 53 až 58 vykonávacieho nariadenia.

KAPITOLA 5

PODPORA PRI ÚMRTÍ

Vykonávanie článkov 64, 65 a 66 nariadenia

Článok 78

Podanie žiadosti o podporu

Na účely získania podpory pri úmrtí podľa právnych predpisov iného členského štátu, ako je štát, na území ktorého má bydlisko, žiadateľ podá žiadosť buď v príslušnej inštitúcii, alebo v inštitúcii miesta bydliska.

K žiadosti musí priložiť podporné doklady vyžadované právnymi predpismi, ktoré príslušná inštitúcia uplatňuje.

Správnosť informácií uvádzaných žiadateľom treba doložiť úradnými dokladmi pripojenými k žiadosti alebo ju musia potvrdiť príslušné orgány členského štátu, na území ktorého má žiadateľ bydlisko.

Článok 79

Potvrdenie o dobách poistenia

1. Na účely dovolania sa ustanovení článku 64 nariadenia žiadateľ predloží príslušnej inštitúcii potvrdenie, v ktorom sú uvedené doby poistenia, ktoré pracovník dosiahol podľa právnych predpisov, ktoré sa na neho naposledy vzťahovali.

2. Toto potvrdenie vydá na žiadosť žiadateľa inštitúcia nemocenského poistenia, v ktorej bol pracovník naposledy poistený. Ak žiadateľ uvedené potvrdenie nepredloží, príslušná inštitúcia ho získa od niektorej z uvedených inštitúcií.

3. Odseky 1 a 2 sa použijú podobne, ak si splnenie podmienok právnych predpisov príslušného štátu vyžadujú zohľadniť doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu.

KAPITOLA 6

DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI

Vykonávanie článku 67 nariadenia

Článok 80

Potvrdenie o dobách poistenia alebo zamestnania

1. Na účely dovolávania sa ustanovení článku 67 ods. 1, 2 alebo 4 nariadenia dotknutá osoba predloží príslušnej inštitúcii potvrdenie, v ktorom sú uvedené doby poistenia alebo doby zamestnania, ktoré dosiahla podľa právnych predpisov, ktoré sa na ňu naposledy vzťahovali, spolu so všetkými ďalšími informáciami požadovanými právnymi predpismi, ktoré uplatňuje táto inštitúcia.

2. Toto potvrdenie vydáva na žiadosť dotknutej osoby buď príslušná inštitúcia pre veci súvisiace s nezamestnanosťou, ktorá je inštitúciou členského štátu, ktorého právne predpisy sa na ňu naposledy vzťahovali, alebo iná inštitúcia poverená príslušným orgánom uvedeného členského štátu. Ak žiadateľ potvrdenie nepredloží, príslušná inštitúcia ho získa od niektorej z uvedených inštitúcií.

3. Odseky 1 a 2 sa použijú podobne, ak si splnenie podmienok právnych predpisov príslušného členského štátu vyžaduje zohľadniť doby poistenia alebo doby zamestnania dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Vykonávanie článku 68 nariadenia

Článok 81

Potvrdenie na účely výpočtu dávok

Ak je za výpočet dávok zodpovedná inštitúcia, na ktorú sa vzťahuje článok 68 ods. 1 nariadenia, a ak osoba nevykonávala posledné zamestnanie aspoň štyri týždne na území členského štátu, v ktorom sa táto inštitúcia nachádza, predloží uvedenej inštitúcii potvrdenie, v ktorom je uvedený charakter jej posledného zamestnania, ktoré vykonávala počas obdobia najmenej štyroch týždňov na území iného členského štátu, a hospodárske odvetvie, v ktorom toto zamestnanie vykonávala. Ak dotknutá osoba toto potvrdenie nepredloží, uvedená inštitúcia si ho získa buď od príslušnej inštitúcie pre veci súvisiace s nezamestnanosťou posledného uvedeného členského štátu, v ktorej bola naposledy poistená, alebo od inej inštitúcie poverenej príslušným orgánom tohto členského štátu.

Článok 82

Potvrdenie týkajúce sa rodinných príslušníkov, ktorých treba brať do úvahy pri výpočte dávok

1. Na účely dovolávania sa ustanovení článku 68 ods. 2 nariadenia dotknutá osoba predloží príslušnej inštitúcii potvrdenie týkajúce sa rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom sa nachádza uvedená inštitúcia.

2. Toto potvrdenie vydáva inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko. Musí potvrdiť, že sa rodinní príslušníci nezohľadňujú pri výpočte dávok v nezamestnanosti splatných inej osobe podľa právnych predpisov tohto členského štátu. Potvrdenie platí 12 mesiacov odo dňa jeho vydania. Potvrdenie môže byť obnovené; v takomto prípade je platné odo dňa jeho obnovenia. Dotknutá osoba bezodkladne oznámi príslušnej inštitúcii každú skutočnosť, ktorá vyžaduje zmenu uvedeného potvrdenia; táto zmena nadobudne platnosť dňom vzniku tejto skutočnosti.

Vykonávanie článku 69 nariadenia

Článok 83

Podmienky a obmedzenia zachovania nároku na dávky v prípade, že nezamestnaná osoba odíde do iného členského štátu

1. Na účely zachovania nároku na dávky nezamestnaná osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 69 ods. 1 nariadenia, predloží inštitúcii miesta, kam odišla, potvrdenie od príslušnej inštitúcie potvrdzujúce, že uvedená osoba má aj ďalej nárok na dávky za podmienok ustanovených v odseku 1 písm. b) uvedeného článku. Príslušná inštitúcia v tomto potvrdení uvedie najmä:

a) výšku dávky, ktorá nezamestnanej osobe patrí podľa právnych predpisov príslušného štátu;

b) dátum, od ktorého nezamestnaná osoba prestala byť k dispozícii službám zamestnanosti príslušného štátu;

c) lehotu ustanovenú v článku 69 ods. 1 písm. b) nariadenia na zaevidovanie sa ako osoba hľadajúca prácu v členskom štáte, do ktorého nezamestnaná osoba odišla;

d) maximálny čas podľa článku 69 ods. 1 písm. c) nariadenia, počas ktorého môže byť zachovaný nárok na dávku;

e) skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť nárok na dávku.

2. Nezamestnaná osoba, ktorá má v úmysle odísť do iného členského štátu s cieľom hľadať si zamestnanie, pred odchodom požiada o vydanie potvrdenia uvedeného v odseku 1. Ak nezamestnaná osoba toto potvrdenie nepredloží, inštitúcia miesta, na ktoré osoba odišla, si ho vyžiada od príslušnej inštitúcie. Služby zamestnanosti príslušného štátu musia zabezpečiť, aby nezamestnaná osoba bola informovaná o svojich povinnostiach podľa článku 69 nariadenia a podľa tohto článku.

3. Inštitúcia miesta, kam nezamestnaná osoba odišla, oznámi príslušnej inštitúcii deň, keď sa nezamestnaná osoba zaevidovala, a deň začatia vyplácania dávok a vypláca dávky v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi členského štátu, na územie ktorého nezamestnaná osoba odišla.

Inštitúcia miesta, kam nezamestnaná osoba odišla, si overí alebo zariadi overenie, akoby išlo o nezamestnanú osobu, ktorá má nárok na dávky podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Príslušnej inštitúcii bezodkladne oznámi akúkoľvek skutočnosť uvedenú v odseku 1 písm. e), o ktorej sa dozvie, a v prípadoch, že treba pozastaviť alebo odňať dávky, bezodkladne prestane dávky vyplácať. Príslušná inštitúcia ju bezodkladne informuje o tom, do akej miery a od ktorého dňa má uvedená skutočnosť vplyv na oprávnenie nezamestnanej osoby poberať dávky. Výplata dávok sa vo vhodných prípadoch môže obnoviť až po prijatí tejto informácie. Ak je potrebné dávku znížiť, inštitúcia miesta, kam nezamestnaná osoba odišla, jej bude aj ďalej vyplácať dávku v zníženej výške, ktorá sa môže ďalej upraviť po získaní odpovede od príslušnej inštitúcie.

4. Dva alebo viac členských štátov, alebo ich príslušné orgány sa po prijatí stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných vykonávacích ustanoveniach.

Vykonávanie článku 71 nariadenia

Článok 84

Nezamestnané osoby, ktoré počas svojho posledného zamestnania mali bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. V prípadoch uvedených v článku 71 ods. 1 písm. a) bodu ii) a v prvej vete článku 71 ods. 1 písm. b) bodu ii) nariadenia sa za príslušnú inštitúciu na účely vykonávania článku 80 vykonávacieho nariadenia považuje inštitúcia miesta bydliska.

2. Ak nezamestnaná osoba žiada o dávky podľa ustanovení článku 71 ods. 1 písm. b) bodu ii) nariadenia, predloží inštitúcii miesta bydliska okrem potvrdenia uvedeného v článku 80 vykonávacieho nariadenia aj potvrdenie o tom, že nemá nárok na dávky podľa článku 69 nariadenia, vydané inštitúciou členského štátu, ktorého právne predpisy sa na ňu naposledy vzťahovali.

3. Na účely článku 71 ods. 2 nariadenia inštitúcia miesta bydliska požiada príslušnú inštitúciu o akékoľvek informácie súvisiace s nárokmi, ktoré voči tejto inštitúcii uplatňuje nezamestnaná osoba.

KAPITOLA 7

RODINNÉ DÁVKY A RODINNÉ PRÍDAVKY

Vykonávanie článku 72 nariadenia

Článok 85

Potvrdenie o dobách zamestnania

1. Na účely dovolávania sa ustanovení článku 72 nariadenia dotknutá osoba predloží príslušnej inštitúcii potvrdenie, v ktorom sú uvedené doby zamestnania dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré sa na ňu naposledy vzťahovali.

2. Toto potvrdenie vydáva na žiadosť dotknutej osoby buď inštitúcia príslušná pre veci súvisiace s rodinnými dávkami členského štátu, v ktorej bola naposledy poistená, alebo iná inštitúcia určená príslušným orgánom uvedeného členského štátu. Ak toto potvrdenie žiadateľ nepredloží, príslušná inštitúcia si ho vyžiada od jednej alebo druhej z vyššie uvedených inštitúcii, pokiaľ jej inštitúcia nemocenského poistenia nepredloží kópiu potvrdenia uvedeného v článku 16 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.

3. Ustanovenia odseku 1 a 2 sa použijú podobne v prípade, ak si splnenie podmienok právnych predpisov príslušného štátu vyžaduje zohľadniť predchádzajúce doby poistenia, dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Vykonávanie článku 73 ods. 1 a článku 75 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia

Článok 86

Pracovníci, na ktorých sa vzťahujú právne predpisy iného členského štátu ako Francúzska

1. Na účely poberania rodinných dávok podľa článku 73 ods. 1 nariadenia zamestnanec podá žiadosť v príslušnej inštitúcii v prípade potreby prostredníctvom zamestnávateľa.

2. Na podporu svojej žiadosti predloží pracovník osvedčenie o rodinnom stave, vydané orgánmi príslušnými pre veci súvisiace s rodinným stavom v štáte bydliska rodinných príslušníkov. Toto osvedčenie sa musí každoročne obnovovať.

3. Ak právne predpisy príslušného štátu ustanovujú, že rodinné dávky sa môžu alebo musia vyplácať inej osobe, ako je pracovník, pracovník uvedie na podporu svojej žiadosti informácie o totožnosti osoby, ktorej sa rodinné dávky v štáte bydliska majú vyplácať (meno, priezvisko, úplnú adresu).

4. Príslušné orgány dvoch alebo viacerých členských štátov sa môžu dohodnúť na osobitných postupoch výplaty rodinných dávok, najmä s cieľom uľahčiť uplatňovanie článku 75 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia. O týchto dohodách informujú správnu komisiu.

5. Pracovník informuje príslušnú inštitúciu v prípade potreby prostredníctvom svojho zamestnávateľa:

- o akejkoľvek zmene v situácii rodinných príslušníkov, ktorá by mohla ovplyvniť nárok na rodinné dávky,

- o akejkoľvek zmene počtu rodinných príslušníkov, ktorým rodinné dávky patria,

- o akejkoľvek zmene bydliska alebo miesta pobytu uvedených rodinných príslušníkov,

- o vykonávaní zárobkovej činnosti, ktorá zakladá nárok na rodinné dávky aj podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko.

Vykonávanie článku 73 ods. 2 nariadenia

Článok 87

Pracovníci podliehajúci francúzskym právnym predpisom

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 73 ods. 2 nariadenia pracovník podá žiadosť v príslušnej inštitúcii, ktorá mu vydá potvrdenie, ktoré osvedčuje, že pracovník spĺňa podmienky zamestnania, ktorými sa riadi získanie nároku na rodinné prídavky podľa francúzskych právnych predpisov. Súčasne pracovník podpíše vyhlásenie potvrdzujúce, že nemá nárok na rodinné prídavky podľa právnych predpisov štátu bydliska rodinných príslušníkov, na základe vykonávania zárobkovej činnosti.

Ak francúzske právne predpisy poskytujú nárok na rodinné prídavky počas obdobia zodpovedajúceho dobe zamestnania, v potvrdení sa uvedie doba zamestnania ukončeného v priebehu daného obdobia.

Rodinní príslušníci musia byť zaevidovaní v inštitúcii miesta ich bydliska na základe predloženia tohto potvrdenia a podporných dokladov vyžadovaných právnymi predpismi, ktoré uplatňuje táto inštitúcia na udelenie rodinných prídavkov.

Ak rodinní príslušníci nepredložia uvedené potvrdenie, inštitúcia miesta bydliska ho získa od príslušnej inštitúcie.

2. Potvrdenie uvedené v odseku 1 platí tri mesiace od dátumu vydania a príslušná inštitúcia ho musí automaticky obnovovať každé tri mesiace.

3. V prípade sezónneho pracovníka potvrdenie stanovené v odseku 1 platí počas predpokladanej doby trvania sezónnych prác, ak medzitým príslušná inštitúcia neoznámi inštitúcii miesta bydliska jeho zrušenie.

4. Ak právne predpisy členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko, stanovujú mesačné alebo štvrťročné prideľovanie rodinných prídavkov, zatiaľ čo francúzske právne predpisy stanovujú, že nárok na rodinné prídavky sa zachová počas obdobia zodpovedajúceho dobe zamestnania, poskytnú sa rodinné prídavky v pomere tejto doby trvania k dobe stanovenej právnymi predpismi štátu bydliska rodinných príslušníkov.

5. Ak právne predpisy členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko, stanovujú prideľovanie prídavkov na počet dní zodpovedajúcich počtu dní zamestnania, zatiaľ čo francúzske právne predpisy stanovujú, že nárok na rodinné prídavky sa zachová jeden mesiac, potom sa rodinné prídavky pridelia na jeden mesiac.

6. V prípadoch uvedených v odsekoch 4 a 5, keď sú doby zamestnania dosiahnuté podľa francúzskych právnych predpisov vyjadrené v jednotkách odlišných od jednotiek, ktoré sa používajú pre výpočet rodinných prídavkov podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko, prevedie sa prevod v súlade s ustanoveniami článkov 15 ods. 3 vykonávacieho nariadenia.

7. Príslušná inštitúcia bezodkladne informuje inštitúciu miesta bydliska rodinných príslušníkov o dátume, kedy pracovníkovi skončil nárok na rodinné prídavky alebo kedy zmenil svoje bydlisko z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu.

Inštitúcia miesta bydliska rodinných príslušníkov môže kedykoľvek požiadať príslušnú inštitúciu o dodanie akýchkoľvek informácií vzťahujúcich sa na nároky pracovníka na rodinné prídavky.

Ak to príslušná inštitúcia považuje za potrebné, inštitúcia miesta bydliska na jej žiadosť potvrdí vyhlásenie uvedené v prvom pododseku odseku 1.

8. Od rodinných príslušníkov sa požaduje, aby informovali inštitúciu miesta svojho bydliska o akejkoľvek zmene v ich situácii, ktorá by mohla zmeniť ich nárok na rodinné prídavky, najmä o každej zmene bydliska.

Vykonávanie článku 74 ods. 1 nariadenia

Článok 88

Nezamestnané osoby, na ktorých sa vzťahujú právne predpisy iných členských štátov ako Francúzsko

Ustanovenia článku 86 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne na nezamestnané osoby, na ktoré sa vzťahuje článok 74 ods. 1 nariadenia.

Vykonávanie článku 74 ods. 2 nariadenia

Článok 89

Nezamestnané osoby, na ktoré sa vzťahujú francúzske právne predpisy

1. Na účely poberania rodinných prídavkov na území členského štátu, v ktorom majú bydlisko, rodinní príslušníci, na ktorých sa vzťahuje článok 74 ods. 2 nariadenia, predložia inštitúcii miesta svojho bydliska potvrdenie, ktoré osvedčuje, že nezamestnaná osoba poberá dávky v nezamestnanosti podľa francúzskych právnych predpisov.

Toto potvrdenie vydá francúzska inštitúcia príslušná pre veci nezamestnanosti alebo inštitúcia určená príslušným francúzskym orgánom na žiadosť nezamestnanej osoby, ktorá podpíše vyhlásenie, že nemá nárok na rodinné prídavky podľa právnych predpisov štátu bydliska rodinných príslušníkov na základe vykonávania zárobkovej činnosti.

Ak rodinní príslušníci nepredložia uvedené potvrdenie, inštitúcia miesta bydliska ho získa od príslušnej inštitúcie.

2. Článok 87 ods. 2 až 8 vykonávacieho nariadenia sa použijú podobne.

KAPITOLA 8

DÁVKY PRE NEZAOPATRENÉ DETI DÔCHODCOV A PRE SIROTY

Vykonávanie článkov 77, 78 a 79 nariadenia

Článok 90

1. Na účely poberania dávok podľa článku 77 alebo 78 nariadenia žiadateľ podá žiadosť v inštitúcii miesta bydliska v súlade s postupmi stanovenými právnymi predpismi, ktoré uplatňuje táto inštitúcia.

2. Ak však žiadateľ nemá bydlisko na území členského štátu, v ktorom má sídlo príslušná inštitúcia, môže žiadosť podať buď v príslušnej inštitúcii, alebo v inštitúcii miesta bydliska, ktorá túto žiadosť potom zašle príslušnej inštitúcii s uvedením dňa jej podania. Tento deň sa považuje za deň podania žiadosti v príslušnej inštitúcii.

3. Ak príslušná inštitúcia uvedená v odseku 2 zistí, že podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, nárok na dávky neexistuje, bezodkladne zašle žiadosť spolu so všetkými potrebnými dokladmi a informáciami inštitúcii členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého pracovník dosiahol najdlhšiu dobu poistenia.

V prípade potreby sa môže vec za rovnakých podmienok vrátiť späť inštitúcii členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého dosiahol najkratšiu dobu poistenia.

4. V prípade potreby správna komisia ustanoví potrebné dodatočné postupy na podávanie žiadostí o dávky.

Článok 91

1. Výplata dávok splatných podľa článkov 77 alebo 78 nariadenia sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami článkov 53 až 58 vykonávacieho nariadenia.

2. Príslušné orgány členských štátov v prípade potreby poveria vyplácaním dávok splatných podľa článkov 77 alebo 78 nariadenia príslušnú inštitúciu.

Článok 92

Akákoľvek osoba, ktorej sa vyplácajú dávky určené pre deti dôchodcov alebo pre siroty podľa článkov 77 alebo 78 nariadenia, informuje inštitúciu zodpovednú za vyplácanie týchto dávok o:

- akejkoľvek zmene v situácii detí alebo sirôt, ktorá by mohla zmeniť nárok na dávky,

- akejkoľvek zmene počtu detí alebo sirôt, s ohľadom na ktoré sa dávky majú vyplácať,

- akejkoľvek zmene bydliska detí alebo sirôt,

- vykonávaní zárobkovej činnosti, na základe ktorej vzniká nárok na rodinné dávky alebo rodinné prídavky na tieto deti alebo siroty.

HLAVA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 93

Náhrada dávok nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva okrem dávok ustanovených v článkoch 94 a 95 vykonávacieho nariadenia

1. Skutočnú výšku vecných dávok poskytovaných podľa článku 19 ods. 1 a 2 nariadenia pre pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území toho istého členského štátu, a vecných dávok poskytovaných podľa článku 22, článku 25 ods. 1, 3 a 4, článkov 26, 29 ods. 1 alebo článku 31 nariadenia nahradí príslušná inštitúcia inštitúcii, ktorá poskytla tieto dávky, a to podľa stavu na účtoch tejto inštitúcie.

2. V prípadoch uvedených v článku 29 ods. 1 a článku 31 nariadenia a na účely vykonávania odseku 1 sa za príslušnú inštitúciu považuje inštitúcia miesta bydliska dôchodcu.

3. Ak skutočnú výšku dávok uvedených v odseku 1 nemožno zistiť v účtoch inštitúcie, ktorá ich poskytla, a nebola uzavretá žiadna dohoda podľa odseku 6, suma na náhradu sa určí podľa paušálnej platby vypočítanej na základe všetkých vhodnýchrefe rencií a získaných z dostupných údajov. Správna komisia posúdi základy, ktoré sa majú použiť na výpočet paušálnej platby, a rozhodne o jej výške.

4. Na účely náhrady nemožno brať do úvahy sadzby, ktoré sú vyššie ako sadzby vecných dávok poskytovaných pracovníkom, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy uplatňované inštitúciou, ktorá poskytla dávky uvedené v odseku 1.

5. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú podobne na náhradu peňažných dávok vyplácaných v súlade s ustanoveniami druhej vety článku 18 ods. 8 vykonávacieho nariadenia.

6. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa po získaní stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných metódach stanovenia súm určených na náhradu, najmä na základe paušálnych súm.

Článok 94

Náhrada vecných dávok poskytovaných v rámci nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva rodinným príslušníkom pracovníka, ktorí nemajú bydlisko v tom istom členskom štáte ako pracovník

1. Sumu vecných dávok poskytovaných podľa článku 19 ods. 2 nariadenia rodinným príslušníkom pracovníka, ktorí nemajú bydlisko na území toho istého členského štátu ako tento pracovník, nahrádzajú príslušné inštitúcie inštitúciám, ktoré poskytli uvedené dávky na základe paušálnej sumy za každý kalendárny rok, ktorá sa čo najviac približuje k skutočným výdavkom.

2. Paušálna suma sa určí vynásobením priemerných ročných nákladov na jednu rodinu a priemerným ročným počtom rodín, ktoré sa berú do úvahy, a znížením výslednej sumy o 20 %.

3. Faktory potrebné na výpočet uvedenej paušálnej sumy sa určia takto:

a) priemerné ročné náklady na jednu rodinu sa pre každý členský štát získajú tak, že ročné výdavky na všetky vecné dávky, ktoré inštitúcie tohto členského štátu poskytli v rámci príslušných systémov sociálneho zabezpečenia všetkým rodinným príslušníkom pracovníkov, na ktorých sa vzťahujú právne predpisy uvedeného členského štátu, sa vydelia priemerným ročným počtom týchto pracovníkov s rodinnými príslušníkmi; systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré sa majú na tento účel brať do úvahy, špecifikuje príloha 9 k vykonávaciemu nariadeniu;

b) v styku medzi inštitúciami dvoch členských štátov priemerný ročný počet rodín, ktorý sa berie do úvahy, sa rovná priemernému ročnému počtu pracovníkov, na ktorých sa vzťahujú právne predpisy jedného z týchto členských štátov a rodinní príslušníci ktorých majú nárok na vecné dávky, ktoré má poskytnúť inštitúcia druhého členského štátu.

4. Počet rodín, ktoré sa berú do úvahy v súlade s ustanoveniami odseku 3 písm. b), sa určí na základe zoznamu, ktorý na tento účel vedie inštitúcia miesta bydliska na základe podporných dokladov, ktoré poskytne príslušná inštitúcia zodpovedná za nároky dotknutých osôb. V prípade akéhokoľvek sporu sa pripomienky dotknutých inštitúcií predložia Účtovnému výboru uvedenému v článku 101 ods. 3 vykonávacieho nariadenia.

5. Správna komisia ustanoví metódy a postupy určovania faktorov pre výpočet uvedených v odsekoch 3 a 4.

6. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa po získaní stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných metódach stanovenia súm určených na náhradu.

Článok 95

Náhrada vecných dávok poskytovaných podľa nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva dôchodcom a ich rodinným príslušníkom, ktorí nemajú nárok na dávky podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom majú bydlisko

1. Sumu vecných dávok poskytnutých podľa článkov 28 ods. 1 nariadenia nahrádzajú príslušné inštitúcie inštitúciám, ktoré uvedené dávky poskytli, na základe paušálnej sumy, ktorá sa čo najviac približuje k skutočným výdavkom.

2. Paušálna suma sa určí vynásobením priemerných ročných nákladov na jedného dôchodcu a priemerným ročným počtom dôchodcov, ktorí sa berú do úvahy, a znížením výslednej sumy o 20 %.

3. Faktory potrebné na výpočet uvedenej paušálnej sumy sa určia podľa týchto pravidiel:

a) priemerné ročné náklady na jedného dôchodcu sa pre každý členský štát získajú tak, že ročné výdavky na všetky vecné dávky, ktoré inštitúcie tohto členského štátu poskytli všetkým dôchodcom, ktorých dôchodky sú splatné podľa právnych predpisov tohto členského štátu v rámci systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré sa berú do úvahy, a ich rodinných príslušníkov, sa vydelia priemerným ročným počtom dôchodcov; systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré sa na tento účel berú do úvahy, špecifikuje príloha 9;

b) v styku medzi inštitúciami dvoch členských štátov priemerný ročný počet dôchodcov, ktorý sa berie do úvahy, sa rovná priemernému ročnému počtu dôchodcov uvedených v článku 28 ods. 2 nariadenia, ktorí v čase, keď majú bydlisko na území jedného z členských štátov, majú nárok na vecné dávky vyúčtovateľné inštitúcii iného členského štátu.

4. Počet dôchodcov, ktorý sa berie do úvahy v súlade s ustanoveniami odseku 3 písm. b), sa určí na základe zoznamu, ktorý na tento účel vedie inštitúcia miesta bydliska na základe podporných dokladov o nárokoch daných osôb, ktoré poskytne príslušná inštitúcia. V prípade akéhokoľvek sporu sa pripomienky dotknutých inštitúcií predložia Účtovnému výboru uvedenému v článku 101 ods. 3 vykonávacieho nariadenia.

5. Správna komisia ustanoví metódy a postupy na určenie faktorov pre výpočet uvedených v odsekoch 3 a 4.

6. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa po získaní stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných metódach stanovenia súm určených na náhradu.

Vykonávanie článku 63 ods. 2 nariadenia

Článok 96

Náhrada vecných dávok poskytnutých v rámci systému poistenia pre prípad pracovných úrazov a chorôb z povolania inštitúciou jedného členského štátu na účet inštitúcie iného členského štátu

Na účely vykonávania ustanovení článku 63 ods. 2 nariadenia sa použijú podobne ustanovenia článku 93 vykonávacieho nariadenia.

Vykonávanie článku 70 ods. 2 nariadenia

Článok 97

Náhrada dávok v nezamestnanosti vyplatených nezamestnaným osobám, ktoré odišli do iného štátu s úmyslom hľadať si zamestnanie

1. Sumu dávok vyplatených podľa článku 69 nariadenia nahrádza príslušná inštitúcia inštitúcii, ktorá vyplatila uvedené dávky, podľa stavu na účtoch tejto druhej inštitúcie.

2. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa môžu:

- po získaní stanoviska správnej komisie dohodnúť na iných metódach výpočtu sumy určenej na náhradu, najmä na paušálnych sumách alebo na iných metódach platby, alebo

- upustiť od akejkoľvek náhrady medzi inštitúciami.

Náhrada rodinných prídavkov vyplatených podľa článku 73 ods. 2 a článku 74 ods. 2 nariadenia

Článok 98

Rodinní príslušníci pracovníkov, na ktorých sa vzťahujú francúzske právne predpisy, alebo rodinní príslušníci nezamestnaných osôb, ktorí poberajú dávky v nezamestnanosti na základe francúzskych právnych predpisov

1. Skutočnú výšku rodinných prídavkov vyplatených podľa článku 73 ods. 2 a článku 74 ods. 2 nariadenia nahrádza príslušná francúzska inštitúcia inštitúcii, ktorá uvedené rodinné prídavky vyplatila, podľa stavu na účtoch tejto druhej inštitúcie.

2. Francúzsko a každý z ostatných členských štátov alebo príslušné orgány Francúzska a každého z ostatných členských štátov môžu po vzájomnej dohode poskytnúť náhradu paušálnej sumy týchto rodinných prídavkov. V prípade náhrady paušálnej sumy sa táto paušálna suma určí vynásobením priemerných ročných nákladov na jednu rodinu a priemerného ročného počtu rodín, ktoré sa berú do úvahy.

3. Faktory potrebné na výpočet uvedených paušálnych súm sa určia podľa týchto pravidiel:

a) priemerné ročné náklady na jednu rodinu sa získajú vydelením celkových ročných nákladov na rodinné prídavky vyplatené inštitúciami členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko, s ohľadom na všetkých rodinných príslušníkov pracovníkov alebo nezamestnaných osôb, ktorí majú bydlisko na území toho členského štátu, a priemerného ročného počtu rodín, ktoré majú nárok na dávky;

b) priemerný ročný počet rodín, ktoré sa berú do úvahy, sa rovná priemernému ročnému počtu pracovníkov, na ktorých sa vzťahujú právne predpisy príslušného štátu, a kde je to vhodné, nezamestnaných osôb, ktoré poberajú dávky v nezamestnanosti na náklady inštitúcie tohto príslušného štátu, rodinní príslušníci ktorých majú nárok poberať rodinné prídavky vyplatené inštitúciou iného členského štátu, na území ktorého majú bydlisko.

4. Správna komisia na základe správy Účtovného výboru ustanoveného v článku 101 ods. 3 vykonávacieho nariadenia stanoví metódy a postupy na určenie faktorov výpočtu uvedené v odseku 3.

5. Francúzsko a každý z ostatných členských štátov alebo príslušné orgány Francúzska a každého z ostatných členských štátov sa po získaní stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na zavedení iných metód určovania paušálnej sumy.

Spoločné ustanovenia o náhradách

Článok 99

Náklady na správu

Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa v súlade s ustanoveniami tretej vety článku 84 ods. 2 nariadenia môžu dohodnúť, že zvýšia sumu dávok uvedených v článkoch 93 až 98 vykonávacieho nariadenia o konkrétne percento s cieľom zohľadniť náklady na správu. Toto percento sa môže pre jednotlivé druhy dávok určiť odlišne.

Článok 100

Oneskorené žiadosti

1. Pri účtovnom vyrovnávaní medzi inštitúciami členských štátov nemusí inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok brať do úvahy žiadosti o náhradu dávok, ktoré súvisia s dávkami poskytnutými v kalendárnom roku, ktorý predchádzal dátumu podania týchto žiadostí o tri alebo viac rokov, a to bez ohľadu na to, či sa podali styčnému orgánu, alebo inštitúcii príslušného štátu zodpovednej za vyplácanie dávok.

2. V prípade žiadostí o náhradu paušálnych súm toto trojročné obdobie začne plynúť dňom uverejnenia priemerných ročných nákladov na vecné dávky určené v súlade s článkami 94 a 95 vykonávacieho nariadenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 101

Stav pohľadávok

1. Správna komisia vykoná články 36, 63 a 70 a článok 75 ods. 2 nariadenia vypracovaním stavu pohľadávok za každý kalendárny rok.

2. Správna komisia môže zariadiť akékoľvek primerané kontroly v súvislosti s prešetrením štatistických a účtovných údajov potrebných na vypracovanie stavu pohľadávok, ustanoveným v odseku 1, najmä s cieľom zabezpečiť ich súlad s pravidlami ustanovenými v hlave 2.

3. Správna komisia prijme rozhodnutie uvedené v tomto článku na základe správy Účtovného výboru, ktorý jej predloží svoje stanovisko spolu s dôvodmi na jeho prijatie. Správna komisia rozhoduje o metódach činnosti a zložení Účtovného výboru.

Článok 102

Právomoci Účtovného výboru — postup pri náhradách

1. Účtovný výbor:

a) zhromažďuje potrebné údaje a zabezpečuje výpočty, ktoré sú potrebné na vykonávanie ustanovení tejto hlavy;

b) pravidelne predkladá správnej komisii informácie o výsledkoch vykonávania nariadení, najmä z finančného hľadiska;

c) predkladá správnej komisii užitočné návrhy súvisiace s ustanoveniami písm. a) a b);

d) predkladá správnej komisii návrhy vyplývajúce z pripomienok, ktoré mu boli predložené v súlade s článkom 94 ods. 4 a článkom 95 ods. 4 vykonávacieho nariadenia;

e) predkladá správnej komisii návrhy súvisiace s vykonávaním článku 101 vykonávacieho nariadenia;

f) vykonáva všetku prácu, pripravuje štúdie alebo plní úlohy, ktoré jej uloží správna komisia.

2. Náhrady, ktoré ustanovujú články 36, 63 a 70 a článok 75 ods. 2 nariadenia , poskytujú veriteľským inštitúciám iného členského štátu úrady poverené príslušnými orgánmi členských štátov pre všetky príslušné inštitúcie členského štátu. Úrady, prostredníctvom ktorých sa náhrady uskutočnili, oznamujú správnej komisii sumy, ktoré boli nahradené v lehote a v súlade s postupom ustanoveným správnou komisiou.

3. Ak sa náhrady určujú na základe skutočnej sumy poskytnutých dávok vykázaných na účtoch inštitúcií, za každý kalendárny polrok sa vykonávajú v priebehu nasledujúceho kalendárneho polroka.

4. Ak sa náhrady určujú na základe paušálnej sumy, vykonávajú sa za každý kalendárny rok; v takomto prípade príslušné inštitúcie vyplatia preddavky veriteľským inštitúciám v prvý deň každého kalendárneho polroka v súlade s postupom stanoveným správnou komisiou.

5. Príslušné orgány dvoch alebo viacerých členských štátov sa môžu dohodnúť na iných lehotách náhrad alebo na iných postupoch pri výplate preddavkov.

Článok 103

Zhromažďovanie štatistických a účtovných údajov

Príslušné orgány členských štátov prijmú všetky opatrenia potrebné na vykonávanie tejto hlavy, najmä tie, ktoré si vyžadujú zhromažďovanie štatistických alebo účtovných údajov.

Článok 104

Zaradenie dohôd o náhradách medzi členskými štátmi alebo príslušnými orgánmi členských štátov do prílohy 5

1. Ustanovenia, ktoré sú podobné ustanoveniam článku 36 ods. 3, článku 63 ods. 3 a článku 70 ods. 3 nariadenia a článku 93 ods. 6, článku 94 ods. 6 a článku 95 ods. 6 vykonávacieho nariadenia a ktoré sú v platnosti v deň pred nadobudnutím účinnosti nariadenia, platia naďalej pod podmienkou, že sú zaradené do prílohy 5 k vykonávaciemu nariadeniu.

2. Ustanovenia, ktoré sú podobné ustanoveniam uvedeným v odseku 1 a ktoré na účely pre styk medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi platia aj po nadobudnutí účinnosti nariadenia, sa zaradia do prílohy 5 k vykonávaciemu nariadeniu. To isté platí o ustanoveniach dohodnutých v súlade s článkom 97 ods. 2 a článkom 98 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

Náklady na administratívne overovanie a lekárske vyšetrenia

Článok 105

1. Náklady spojené s administratívnym overovaním a lekárskymi vyšetreniami, pozorovaniami, návštevami lekára a kontrolami najrôznejšieho druhu potrebnými na priznanie, poskytovanie alebo na preskúmavanie dávok nahrádza inštitúcia, v ktorej mene sa vykonali, inštitúcii, ktorá je za ne zodpovedná, podľa poplatkov uplatňovaných touto druhou inštitúciou.

2. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa však môžu dohodnúť na iných metódach náhrad, najmä na paušálnej sume, alebo môžu upustiť od akýchkoľvek náhrad medzi inštitúciami.

Tieto dohody sa zaznamenajú v prílohe 5 k vykonávaciemu nariadeniu. Dohody, ktoré boli platné v deň predchádzajúci dňu, keď nadobudlo účinnosť toto nariadenie, platia naďalej pod podmienkou, že sú zaradené do uvedenej prílohy.

Spoločné ustanovenia o vyplácaní peňažných dávok

Článok 106

Príslušné orgány každého členského štátu oznamujú správnej komisii v určenej lehote a v súlade s postupmi ustanovenými touto komisiou sumu peňažných dávok, ktorú vyplatili inštitúcie príjemcom, ktorí majú bydlisko alebo pobyt na území ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Článok 107

Menový prepočet

1. Na účely uvedených ustanovení sa prepočet súm uvedených v rôznych národných menách prevedie na základe úradnej nominálnej hodnoty deklarovanej vnútroštátnymi menovými úradmi, ktoré uznal Medzinárodný menový fond:

a) ustanovenia nariadenia: článok 12 ods. 2, 3 a 4, posledná veta článku 19 ods. 1 písm. b), posledná veta článku 22 ods. 1 bodu ii), predposledná veta článku 25 ods. 1 písm. b), článok 41 ods. 1 písm. c) a d), článok 46 ods. 3 a 4, článok 50, posledná veta článku 52 písm. b), posledná veta článku 55 ods. 1 bodu ii), článok 57 ods. 3 písm. c), článok 60 ods. 1 písm. c), článok 60 ods. 2 písm. b), článok 70 ods. 1 a predposledná veta článku 71 ods. 1 písm. b) bodu ii);

b) ustanovenia vykonávacieho nariadenia: článok 34, 101 ods. 1, 102 ods. 1 písm. b), 119 ods. 2.

2. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, sa prepočet vykoná podľa oficiálneho výmenného kurzu platného v deň platby.

HLAVA VI

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 108

Dôkaz o postavení sezónneho pracovníka

Na účely dôkazu, že je sezónnym pracovníkom, pracovník, na ktorého sa vzťahuje článok 1 písm. c) nariadenia, musí predložiť svoju pracovnú zmluvu s odtlačkom pečiatky služieb zamestnanosti členského štátu, na územie ktorého odišiel pracovať, alebo iný doklad potvrdzujúci, že jeho zamestnanie má sezónny charakter.

Článok 109

Dojednanie o platení príspevkov

Zamestnávateľ, ktorý nemá miesto podnikania v členskom štáte, na území ktorého je pracovník zamestnaný, môže s pracovníkom uzavrieť dohodu, že preberie na seba povinnosti zamestnávateľa súvisiace s platbou príspevkov.

Zamestnávateľ o každom takomto dojednaní informuje príslušnú inštitúciu alebo ak je to potrebné, inštitúciu určenú príslušným orgánom uvedeného členského štátu.

Článok 110

Vzájomná administratívna pomoc pri vymáhaní nepatriacich dávok

Ak inštitúcia členského štátu, ktorá poskytovala dávky, navrhne prijať opatrenia proti osobe, ktorá poberala dávky, ktoré jej nepatrili, inštitúcia miesta bydliska tejto osoby alebo inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého má táto osoba bydlisko, poskytne prvej inštitúcii pomoc.

Článok 111

Vrátenie nepatriacich dávok inštitúciami sociálneho zabezpečenia a nároky orgánov poskytujúcich pomoc

1. Ak v súvislosti s priznávaním alebo preskúmavaním dávok v invalidite, starobe alebo pri úmrtí (dôchodkov) podľa kapitoly 3 hlavy III nariadenia inštitúcia členského štátu vyplatila poberateľovi dávok sumu vyššiu, ako je suma, na ktorú má nárok, táto inštitúcia môže požiadať inštitúciu ktoréhokoľvek iného členského štátu zodpovednú za vyplácanie zodpovedajúcich dávok tejto osobe, aby preplatok odpočítala od nedoplatkov, ktoré má vyplatiť uvedenému poberateľovi. Táto posledná uvedená inštitúcia prevedie odpočítanú sumu na veriteľskú inštitúciu. Ak preplatok nemožno odpočítať od nedoplatkov, použije sa odsek 2.

2. Ak inštitúcia členského štátu vyplatila poberateľovi dávok sumu vyššiu, ako je suma, na ktorú má nárok, táto inštitúcia môže v rámci podmienok a obmedzení ustanovených právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, požiadať inštitúciu ktoréhokoľvek iného členského štátu, ktorá zodpovedá za vyplácanie príslušných dávok uvedenému poberateľovi, aby preplatok odpočítala od sumy vyplácanej tomuto poberateľovi. Posledná uvedená inštitúcia toto odpočítanie uskutoční za podmienok a v rámci obmedzení ustanovených právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, akoby spôsobila preplatok ona sama, a odpočítanú sumu prevedie na veriteľskú inštitúciu.

3. Ak sa osobe, na ktorú sa vzťahuje nariadenie, poskytla pomoc na území členského štátu v čase, keď mala nárok na dávky podľa právnych predpisov iného členského štátu, môže úrad, ktorý túto pomoc poskytol, pokiaľ je zo zákona oprávnený na vrátenie dávok patriacich uvedenej osobe, požiadať inštitúciu ktoréhokoľvek členského štátu zodpovednú za vyplácanie dávok v prospech uvedenej osoby, aby odpočítala sumu zodpovedajúcu výške vyplatenej pomoci od súm ďalej vyplácaných uvedenej osobe.

Ak sa rodinnému príslušníkovi osoby, na ktorú sa vzťahuje nariadenie, poskytla pomoc na území členského štátu v čase, keď táto osoba mala z dôvodu svojho vzťahu k rodinným príslušníkom nárok na dávky podľa právnych predpisov iného členského štátu, môže úrad, ktorý pomoc poskytol, pokiaľ má zo zákona nárok na vrátenie dávok patriacich uvedenej osobe z dôvodu jej vzťahu k rodinnému príslušníkovi, požiadať inštitúciu ktoréhokoľvek iného členského štátu zodpovednú za vyplácanie dávok v prospech uvedenej osoby, aby odpočítala sumu zodpovedajúcu výške vyplatenej pomoci od súm, ktoré táto inštitúcia vypláca uvedenej osobe vo vzťahu k danému rodinnému príslušníkovi.

Inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok uskutoční toto odpočítanie za podmienok a v rámci obmedzení stanovených na takúto kompenzáciu právnymi predpismi, ktoré vykonáva, a odpočítanú sumu prevedie na veriteľskú inštitúciu.

Článok 112

Ak inštitúcia uskutočnila výplatu nepatriacich dávok, a to buď priamo, alebo prostredníctvom inej inštitúcie, a ak ich nie je možné vrátiť, príslušné sumy sa s konečnou platnosťou zaúčtujú prvej inštitúcii, s výnimkou prípadov, keď je výplata nepatriacej dávky výsledkom podvodu.

Článok 113

Vrátenie vecných dávok neoprávnene poskytnutých pracovníkom v medzinárodnej doprave

1. Ak príslušná inštitúcia neuzná nárok na vecné dávky, táto inštitúcia nahrádza vecné dávky, ktoré pracovníkovi v medzinárodnej doprave poskytla inštitúcia miesta pobytu na základe predpokladu uvedeného v článku 20 ods. 2 alebo článku 62 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

2. Výdavky, ktoré inštitúcii miesta pobytu vznikli v súvislosti s ktorýmkoľvek pracovníkom v medzinárodnej doprave, ktorý predtým nepodal žiadosť v inštitúcii miesta pobytu a nemá nárok na vecné dávky, ale napriek tomu vecné dávky poberal na základe predloženia potvrdenia uvedeného v článku 20 ods. 2 alebo článku 62 ods. 2 vykonávacieho nariadenia, nahrádza inštitúcia, ktorá sa v tomto potvrdení uvádza ako príslušná inštitúcia, alebo ktorákoľvek iná inštitúcia, ktorú na tento účel poveril príslušný orgán dotknutého členského štátu.

3. Príslušná inštitúcia alebo v prípade uvedenom v odseku 2 inštitúcia označená ako príslušná, alebo inštitúcia poverená na tento účel zaťaží poberateľa dávok sumou zodpovedajúcou hodnote vecných dávok, ktoré mu boli neoprávnene poskytnuté. Uvedená inštitúcia o tomto zaťažení informuje Účtovný výbor uvedený v článku 101 ods. 3 vykonávacieho nariadenia, ktorý o tom vypracuje správu.

Článok 114

Dočasná výplata dávok v prípadoch sporu o uplatniteľných právnych predpisoch alebo sporu o inštitúciu, ktorá by mala poskytovať dávky

V prípade sporu medzi inštitúciami alebo príslušnými orgánmi dvoch alebo viacerých členských štátov o tom, podľa ktorých právnych predpisov by sa mala vykonávať hlava II nariadenia, alebo o tom, ktorá inštitúcia by mala poskytovať dávky, dotknutá osoba, ktorá by v prípade, že by nedošlo k sporu, mohla požadovať dávky, dočasne poberá dávky ustanovené právnymi predpismi, ktoré uplatňuje inštitúcia miesta bydliska, alebo ak táto osoba nemá bydlisko na území jedného z príslušných členských štátov, dávky ustanovené právnymi predpismi, ktoré uplatňuje inštitúcia, ktorej bola jej žiadosť predložená najskôr.

Článok 115

Postupy pri lekárskych vyšetreniach vykonávaných v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska, ktorá má podľa článku 87 nariadenia povinnosť vykonať lekárske vyšetrenie, koná v súlade s postupmi ustanovenými právnymi predpismi, ktoré uplatňuje.

Ak takéto postupy nie sú ustanovené, požiada príslušnú inštitúciu o informácie o tom, aké postupy by mala uplatňovať.

Článok 116

Dohody o vrátení príspevkov

1. Dohody uzavreté podľa článku 92 ods. 2 nariadenia sú uvedené v prílohe 5 vykonávacieho nariadenia.

2. Dohody uzavreté na účely vykonávania článku 51 nariadenia č. 3 platia naďalej pod podmienkou, že sú uvedené v prílohe 5 k vykonávaciemu nariadeniu.

Článok 117

Elektronické spracovanie údajov

1. Jeden alebo viacero členských štátov alebo ich príslušné orgány môžu po získaní stanoviska správnej komisie prispôsobiť na elektronické spracovanie údajov vzory osvedčení, potvrdení, vyhlásení, žiadostí a iných dokumentov spolu s pracovnými postupmi a metódami prenosu údajov poskytnutých na uplatňovanie nariadenia a vykonávacieho nariadenia.

2. Správna komisia, ak to umožní stupeň vývoja elektronického spracovania údajov v členských štátoch, vypracuje štúdie požadované pre štandardizáciu a zabezpečí všeobecné uplatňovanie metód úprav vyplývajúce z ustanovení odseku 1.

HLAVA VII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 118

Prechodné ustanovenia týkajúce sa dôchodkov

1. Žiadosti o dôchodky, ktoré ešte neboli poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti nariadenia, zakladajú dva spôsoby udelenia:

- za obdobie predchádzajúce tomuto dátumu v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 3,

- za obdobie začínajúce týmto dátumom v súlade s ustanoveniami nariadenia.

2. Žiadosť o dôchodok v invalidite, v starobe alebo o pozostalostný dôchodok, podaná v inštitúcii od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia, si automaticky vyžiada nové prehodnotenie dávok, ktoré poskytla pre rovnaký prípad pred týmto dátumom inštitúcia alebo inštitúcie jedného alebo viacerých členských štátov v súlade s ustanoveniami nariadenia.

Článok 119

Prechodné ustanovenia vzťahujúce sa na rodinné dávky

1. Nároky uvedené v článku 94 ods. 9 nariadenia sú nároky, ktoré požívajú pracovníci vo vzťahu k svojim rodinným príslušníkom, ktorých oprávňujú k rodinným dávkam so sadzbou a v obmedzeniach uplatniteľných v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia účinnosti nariadenia buď podľa článku 41, alebo podľa nariadenia č. 3, príloha D, podľa článku 20 alebo prílohy 1 k nariadeniu Rady 36/63/EHS z 2. apríla 1963 o sociálnom zabezpečení pre cezhraničných pracovníkov [4].

2. Ak suma rodinných dávok uvedených v odseku 1 je vyššia než suma rodinných prídavkov, ktoré by boli splatné podľa článku 73 ods. 2 nariadenia, je zodpovednosťou príslušnej francúzskej inštitúcie zabezpečiť ich vyplácanie pracovníkovi alebo priamo jeho rodinným príslušníkom v mieste ich bydliska, alebo s ohľadom na deti, ktoré majú nárok na tieto dávky.

3. Ak majú byť rodinné dávky vyplatené podľa článku 73 ods. 2 nariadenia, inštitúcia miesta bydliska rodinných príslušníkov zabezpečí výplatu rodinných prídavkov v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré vykonáva, pokiaľ sú nahradené francúzskou inštitúciou.

4. V bilaterálnych vzťahoch medzi príslušnými členskými štátmi určia postup vykonávania tohto článku tieto členské štáty alebo príslušné orgány týchto štátov.

Článok 120

Dodatočné vykonávacie dohody

1. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány môžu, ak je to potrebné, uzavrieť dohody, ktorých účelom je doplniť administratívny postup na vykonávanie nariadenie. Tieto dohody sú uvedené v prílohe 5 k vykonávaciemu nariadeniu.

2. Dohody, ktoré sú podobné dohodám uvedeným v odseku 1 a ktoré sú v platnosti v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia, sa použijú naďalej pod podmienkou, že sú zahrnuté do prílohy 5 k vykonávaciemu nariadeniu.

Článok 121

Charakter a zmeny a doplnky príloh

1. Prílohy vykonávacieho nariadenia sú neoddeliteľnou súčasťou tohto vykonávacieho nariadenia.

2. Tieto prílohy môžu byť zmenené a doplnené nariadením Rady prijatým na návrh Komisie na žiadosť príslušného členského štátu alebo členských štátov, alebo ich príslušných orgánov na základe stanoviska správnej komisie.

3. "7. Na účely nariadenia sa paušálna suma príspevkov na náklady spojené s pôrodom, poskytovaná podľa nemeckých právnych predpisov rodinným príslušníkom pracovníkov, nezamestnaných osôb, dôchodcov a žiadateľov o dôchodok, považuje za vecnú dávku."

Článok 122

Nadobudnutie účinnosti vykonávacieho nariadenia

Toto vykonávacie nariadenie nadobúda účinnosť v prvý deň siedmeho mesiaca po uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 1972

Za Radu

predseda

G. Thorn

[1] Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2.

[2] Ú. v. ES L 30, 16.12.1958, s. 561/58.

[3] Ú. v. ES L 30, 16.12.1958, s. 597/58.

[4] Ú. v. ES 62, 20.4.1963, s. 1314/63.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

(článok 1 ods. 1 nariadenia a článok 4 ods. 1 vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO: | Ministre de la prévoyance sociale, Bruxelles Minister van sociale Voorzorg, Brussel (Minister sociálnych vecí, Brusel) |

B. NEMECKO: | Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Spolkový minister práce a sociálnych vecí), Bonn |

C. FRANCÚZSKO: | 1.Ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale(Minister zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia), Paríž2.Ministre du travail, de l'emploi et de la population(Minister práce, zamestnanosti a obyvateľstva), Paríž3.Ministre de l'agriculture(Minister poľnohospodárstva), Paríž4.Ministre de la marine marchande(Minister obchodného loďstva), Paríž |

D. TALIANSKO: | Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (Minister práce a sociálnej starostlivosti), Rím |

E. LUXEMBURSKO: | 1.Ministre de travail et de la sécurité sociale(Minister práce a sociálneho zabezpečenia), Luxemburg2.Ministre de la famille(Minister rodiny), Luxemburg |

F. HOLANDSKO: | 1.Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Den Haag(Minister sociálnych vecí a zdravotníctva, Haag)2.Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne(Minister zdravotníctva a životného prostredia), Leidschendam |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 2

PRÍSLUŠNÉ INŠTITÚCIE

(článok 1 písm. o) nariadenia a článok 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO

1.Choroba, materstvo:

a)na účely vykonávania článkov 16 až 29 vykonávacieho nariadenia:

i) ako všeobecné pravidlo: | poisťovací orgán, v ktorom je pracovník poistený |

ii) pre námorníkov: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belgeHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag — (Podporný a sociálny fond pre námorníkov plaviacich sa pod belgickou vlajkou), Antverpy |

b)na účely uplatňovania hlavy V vykonávacieho nariadenia: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národná inštitúci pre poistenie pre prípad choroby a pre prípad invalidity, Brusel, zastupujúci poisťovacie orgány alebo Podporný a sociálny fond pre námorníkov plaviacich sa pod belgickou vlajkou) |

2.Invalidita:

a)všeobecná invalidita (manuálni pracovníci, administratívni pracovníci a baníci): | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel (Národná inštitúci pre poistenie pre prípad choroby a pre prípad invalidity, Brusel) spolu s poisťovacím orgánom, v ktorom pracovník je alebo bol poistený |

b) osobitný systém pre prípad invalidity pre baníkov: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — (Národný dôchodkový fond pre baníkov, Brusel) |

c) systém pre prípad invalidity námorníkov: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belgeHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag — (Podporný a sociálny fond pre námorníkov plaviacich sa pod belgickou vlajkou), Antverpy |

3. Staroba, úmrtie (dôchodky): | Office national des pensions pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor werknemerspensioenen, Brussel — (Národný dôchodkový úrad pre zamestnané osoby, Brusel) |

4.Pracovné úrazy:

a) pre žiadosti o doplnkové prídavky k dôchodkom: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pre pracovné úrazy, Brusel) |

b)iné prípady:

i) všeobecne: | poisťovateľ |

ii) pre námorníkov: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pre pracovné úrazy, Brusel) |

5. Choroby z povolania: | Fonds des maladies professionnelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond pre choroby z povolania, Brusel) |

6.Podpora pri úmrtí:

a)poistenie pre prípad choroby a invalidity:

i) všeobecne: | Institut National d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národná inštitúcia poistenia pre prípad choroby a invalidity, Brusel) spolu s poisťovacím orgánom, v ktorom bol pracovník poistený |

ii) pre námorníkov: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belgeHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag — (Podporný a sociálny fond pre námorníkov plaviacich sa pod belgickou vlajkou), Antverpy |

b)Pracovné úrazy:

i) všeobecne: | poisťovateľ |

ii) pre námorníkov: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pre pracovné úrazy, Brusel) |

c) Choroby z povolania: | Fonds des maladies professionnelles; BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond pre choroby z povolania, Brusel) |

7.Nezamestnanosť:

i) všeobecne: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Národný úrad zamestnanosti, Brusel) |

ii) pre námorníkov: | Pool des marins de la marine marchande, AntwerpenPool van de zeelieden ter koopvaardij — (Účelový rezervný fond obchodného loďstva, Antverpy) |

8. Rodinné dávky: | Caisse de compensation pour allocations familiales pour travailleurs salariésCompensatiekas der gezinsvergoedingen voor werknemers — (Kompenzačný fond rodinných prídavkov pre zamestnané osoby), v ktorom je zamestnávateľ poistený |

B. NEMECKO

Jurisdikcia nemeckých inštitúcií sa spravuje ustanoveniami nemeckých právnych predpisov, ak to nie je ďalej uvedené inak

1.Nemocenské poistenie:

Na účely uplatňovania článku 25 ods. 1 nariadenia: | Inštitúcia nemocenského poistenia, v ktorej bola nezamestnaná osoba poistená v ku dňu, keď odišla z územia Nemeckej spolkovej republiky |

Z dôvodu nemocenského poistenia u žiadateľov o dôchodok a dôchodcov a ich rodinných príslušníkov podľa ustanovení oddielov 4 a 5 kapitoly 1 hlavy III nariadenia: | |

a)ak je daná osoba poistená v Allgemeine Ortskrankenkasse (miestny všeobecný nemocenský fond) alebo v Landkrankenkasse (vidiecky fond nemocenského poistenia), alebo ak nie je poistená v žiadnej inštitúcii nemocenského poistenia: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Godesberg (miestny všeobecný nemocenský fond, Bad Godesberg), Bonn-Bad Godesberg |

b) vo všetkých ostatných prípadoch: | inštitúcia nemocenského poistenia, v ktorej je žiadateľ alebo dôchodca poistený. |

2.Dôchodkové poistenie manuálnych pracovníkov, administratívnych pracovníkov a baníkov:

Na účasť na dobrovoľnom poistení a na určenie požiadaviek na dávky a priznanie dávok podľa ustanovení nariadenia: | |

a)pre osoby, ktoré boli poistené alebo sa za poistené považujú výlučne podľa nemeckej právnych predpisov, alebo pre ich pozostalých, ak tieto osoby alebo títo pozostalí majú bydlisko na území iného členského štátu, alebo sú občanmi iného členského štátu s bydliskom na území nečlenského štátu: | |

i)ak posledný príspevok bol zaplatený do systému dôchodkového poistenia manuálnych pracovníkov: | |

—ak má daná osoba bydlisko v Holandsku alebo je štátnym príslušníkom Holandska s bydliskom na území nečlenského štátu: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Regionálny úrad pre poistenie Vestfálska), Münster |

—ak má daná osoba bydlisko v Belgicku alebo je štátnym príslušníkom Belgicka s bydliskom na území nečlenského štátu: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Regionálny úrad Rýnskej provincie), Düsseldorf |

—ak má daná osoba bydlisko v Taliansku alebo je štátnym príslušníkom Talianska s bydliskom na území nečlenského štátu: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Regionálny úrad pre poistenie Švábska), Augsburg |

—ak má daná osoba bydlisko vo Francúzsku alebo v Luxembursku alebo je štátnym príslušníkom Francúzska alebo Luxemburska s bydliskom na území nečlenského štátu: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionálny úrad pre poistenie Porýnia-Falcka), Speyer |

Ale ak bol posledný príspevok zaplatený do Landesversicherungsanstalt Saarland (Regionálny úrad pre poistenie Sárska), Saarbrücken, alebo Bundesbahnversicherungsanstalt (Spolkový úrad pre poistenie železníc), Frankfurt nad Mohanom, alebo Seekasse (Poisťovací fond námorníkov), Hamburg: | inštitúcia, ktorej bol zaplatený posledný príspevok |

ii) ak posledný príspevok bol zaplatený: | |

— do systému dôchodkového poistenia administratívnych pracovníkov: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolkový úrad pre poistenie administratívnych pracovníkov), Berlín |

— do systému dôchodkového poistenia námorníkov: | Seekasse (Poisťovací fond námorníkov), Hamburg |

iii)ak bol posledný príspevok zaplatený do systému dôchodkového poistenia baníkov alebo ak sa stanovená doba potrebná na získanie baníckeho dôchodku splatného z dôvodu zníženej schopnosti naďalej vykonávať činnosť baníka (Bergmannsrente) skončila alebo sa považuje za skončenú: | Bundesknappschaft (Spolkový poisťovací fond pre baníkov), Bochum |

b)pre osoby, ktoré boli poistené alebo sa považujú za také podľa nemeckých právnych predpisov v jednom alebo vo viacerých iných členských štátoch, alebo pre ich pozostalých: | |

i)ak posledný príspevok podľa nemeckých právnych predpisov bol zaplatený do systému dôchodkového poistenia manuálnych pracovníkov: | |

—ak má daná osoba bydlisko na území Nemeckej spolkovej republiky, okrem Sárska, | |

alebo | |

—ak má daná osoba bydlisko Nemeckej mimo spolkovej republiky a posledný príspevok podľa nemeckých právnych predpisov bol zaplatený inštitúcii mimo Sárska: | |

—ak posledný príspevok podľa právnych predpisov iného členského štátu bol zaplatený holandskej inštitúcii dôchodkového poistenia: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Regionálny úrad pre poistenie Vestfálska), Münster |

—ak bol posledný príspevok podľa právnych predpisov iného členského štátu zaplatený belgickej inštitúcii dôchodkového poistenia: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Regionálny úrad pre poistenie Porýnia), Düsseldorf |

—ak bol posledný príspevok podľa právnych predpisov iného členského štátu zaplatený talianskej inštitúcii dôchodkového poistenia: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Regionálny úrad pre poistenie Švábska), Augsburg |

—ak bol posledný príspevok podľa právnych predpisov iného členského štátu zaplatený francúzskej alebo luxemburskej inštitúcii dôchodkového poistenia: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionálny úrad pre poistenie Rýnsko-Falcka), Speyer |

— ak má daná osoba bydlisko na území Nemeckej spolkovej republiky v Sársku | |

alebo | |

—ak má bydlisko mimo územia Nemeckej spolkovej republiky a posledný príspevok podľa nemeckých právnych predpisov bol zaplatený inštitúcii dôchodkového poistenia, nachádzajúcej sa v Sársku: | Landesversicherungsanstalt Saarland (Regionálny úrad pre poistenie Sárska), Saarbrücken |

—ak bol posledný príspevok podľa nemeckých právnych predpisov zaplatený Seekasse (Poisťovací fond námorníkov), Hamburg, alebo Bundesbahnversicherungsanstalt (Spolkový úrad pre poistenie železníc), Frankfurt nad Mohanom: | inštitúcia, do ktorej bol príspevok zaplatený |

ii) ak posledný príspevok podľa nemeckých právnych predpisov bol zaplatený: | |

— do systému dôchodkového poistenia administratívnych pracovníkov: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolkový úrad pre poistenie administratívnych pracovníkov), Berlín |

— do systému dôchodkového poistenia námorníkov: | Seekasse (Poisťovací fond námorníkov), Hamburg, |

iii)ak bol posledný príspevok podľa nemeckých právnych predpisov zaplatený do systému dôchodkového poistenia baníkov alebo ak sa stanovená doba potrebná na vznik nároku na banícky dôchodok splatný z dôvodu zníženej schopnosti naďalej vykonávať činnosť baníka (Bergmannsrente) skončila alebo sa považuje za skončenú, berúc do úvahy iba obdobia nemeckého poistenia alebo aj obdobia zahraničného poistenia: | Bundesknappschaft (Spolkový poisťovací fond baníkov), Bochum |

3. Doplnkové poistenie pracovníkov odvetvia železa a ocele: | Landesversicherungsanstalt Saarland (Regionálny úrad pre poistenie Sárska), Saarbrücken |

4. Úrazové poistenie (pracovné úrazy a choroby z povolania): | inštitúcia zodpovedná za úrazové poistenie v danom prípade |

5. Dávky v nezamestnanosti a rodinné dávky: | Bundesanstalt für Arbeit (Spolkový úrad práce), Norimberg |

C. FRANCÚZSKO

1.Na účely uplatňovania článku 93 ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

a) všeobecný systém: | Caisse nationale de l'assurance-maladie (Národný fond nemocenského poistenia), Paríž |

b) poľnohospodársky systém: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústredný vzájomný poľnohospodársky fond), Paríž |

c) systém pre baníkov: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národný nezávislý fond sociálneho zabezpečenia baníkov), Paríž |

d) systém pre námorníkov: | Établissement national des invalides de la marine (Národná inštitúcia pre invalidných námorníkov), Paríž |

2.Na účely uplatňovania článku 96 vykonávacieho nariadenia:

a) všeobecný systém: | Caisse nationale de l'assurance-maladie (Národný fond nemocenského poistenia), Paríž |

b) systém pre baníkov: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národný nezávislý fond sociálneho zabezpečenia pre baníkov), Paríž |

c) systém pre námorníkov: | Établissement national des invalides de la marine (Národná inštitúcia pre invalidných námorníkov), Paríž |

3.Na účely uplatňovania článku 98 vykonávacieho nariadenia:

a) všeobecný systém: | Caisse nationale d'allocations familiales (Národný fond rodinných prídavkov), Paríž |

b) poľnohospodársky systém: | Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles (Ústredný poľnohospodársky vzájomný fond rodinných prídavkov), Paríž |

c) systém pre baníkov: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národný nezávislý fond sociálneho zabezpečenia pre baníkov), Paríž |

d) systém pre námorníkov: | Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Národný fond rodinných prídavkov pre námorníkov), resp. Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (Národný fond rodinných prídavkov pre sektor námorného rybolovu) |

4.Ostatné príslušné inštitúcie sú inštitúcie definované v rámci francúzskych právnych predpisov, konkrétne:

I.KONTINENTÁLNE FRANCÚZSKO

a)všeobecný systém:

i) choroba, materstvo, úmrtie (podpora): | Caisse primaire d'assurance-maladie (miestny fond nemocenského poistenia) |

ii)invalidita:

aa) vo všeobecnosti s výnimkou Paríža a Parížskeho regiónu: | Caisse primaire d'assurance-maladie (miestny fond nemocenského poistenia) |

pre Paríž a Parížsky región: | Caisse régionale d'assurance-maladie (regionálny fond nemocenského poistenia), Paríž |

bb)osobitný systém ustanovený v článkoch L 365 až L 382 Zákonníka sociálneho zabezpečenia: | Caisse régionale d'assurance-maladie (regionálny fond nemocenského poistenia), Štrasburg |

iii)staroba:

aa) vo všeobecnosti s výnimkou Paríža a Parížskeho regiónu: | Caisse régionale d'assurance-maladie (branche vieillesse) [regionálny fond nemocenského poistenia (sekcia pre starobu)] |

pre Paríž a Parížsky región: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Národný fond poistenia pre prípad staroby pre zamestnané osoby), Paríž |

bb)osobitný systém podľa článkov L 365 až L 382 Zákonníka sociálneho zabezpečenia: | Caisse régionale d'assurance-vieillesse (regionálny fond poistenia pre prípad staroby), Štrasburg, |

| alebo |

| Caisse régionale d'assurance-maladie (regionálny fond nemocenského poistenia), Štrasburg |

iv)pracovné úrazy:

aa) dočasná neschopnosť: | Caisse primaire d'assurance-maladie (miestny fond nemocenského poistenia) |

bb) trvalá neschopnosť: | |

— dôchodky:

—úrazy, ktoré sa stali po 31. decembri 1946: | Caisse primaire d'assurance-maladie (miestny fond nemocenského poistenia) |

—úrazy, ktoré sa stali pred 1. januárom 1947: | zamestnávateľ alebo poisťovateľ konajúci namiesto neho |

— zvyšovanie dôchodkov:

—úrazy, ktoré sa stali po 31. decembri 1946: | Caisse primaire d'assurance-maladie (miestny fond nemocenského poistenia) |

—úrazy, ktoré sa stali pred 1. januárom 1947: | Caisse des dépôts et consignations (Úrad štátnej depozitnej pokladne) |

v) rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond pre rodinné prídavky) |

vi) nezamestnanosť: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (miestna agentúra zamestnanosti) |

b)poľnohospodársky systém:

i)choroba, materstvo, úmrtie (podpora), rodinné dávky: | Caisse de mutualité sociale agricole (Fond vzájomných dávok sociálneho poistenia v poľnohospodárstve) |

ii)poistenie pre prípad invalidity a staroby a dávky pre pozostalého manžela/manželku: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústredný vzájomný poľnohospodársky fond), Paríž |

iii)pracovné úrazy:

aa) vo všeobecnosti: | zamestnávateľ alebo poisťovateľ konajúci namiesto neho |

bb) na zvyšovania dôchodkov: | Caisse des dépôts et consignations (Úrad štátnej depozitnej pokladne), Arcueil (94) |

iv) nezamestnanosť: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (miestna agentúra pre zamestnanosť) |

c)systém pre baníkov:

i) choroba, materstvo, úmrtie (podpora): | Société de secours minière (Spoločnosť na podporu baníkov) |

ii) invalidita, staroba, úmrtie (dôchodky): | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Nezávislý národný fond sociálneho zabezpečenia pre baníkov), Paríž |

iii)pracovné úrazy:

aa) dočasná neschopnosť: | Société de secours minière (Spoločnosť na podporu baníkov) |

bb)trvalá neschopnosť:

— dôchodky:

—úrazy, ktoré sa stali po 31. decembri 1946: | Union régionale des sociétés de secours minières (Regionálna únia spoločností na podporu baníkov) |

—úrazy, ktoré sa stali pred 1. januárom 1947: | zamestnávateľ alebo poisťovateľ konajúci namiesto neho |

— zvyšovanie dôchodkov:

—úrazy, ktoré sa stali po 31. decembri 1946: | Union régionale des sociétés de secours minières (Regionálna únia spoločností na podporu baníkov) |

—úrazy, ktoré sa stali pred 1. januárom 1947: | Caisse des dépôts et consignations (Úrad štátnej depozitnej pokladne) |

iv) rodinné dávky: | Union régionale des sociétés de secours minières (Regionálna únia spoločností na podporu baníkov) |

v) nezamestnanosť: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (miestna agentúra zamestnanosti) |

d)systém pre námorníkov:

i)choroba, materstvo, invalidita, pracovné úrazy, úmrtie (podpora) a dôchodky pre pozostalých invalidných osôb, ktoré utrpeli pracovný úraz: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Všeobecný sociálny fond pre námorníkov, oddelenie pre námorné záležitosti) |

ii) staroba, úmrtie (dôchodky): | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Dôchodkový fond pre námorníkov, oddelenie sekcie pre námorné záležitosti) |

iii) rodinné dávky: | Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Národný fond námorníkov obchodného loďstva pre rodinné prídavky) alebo Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (Národný fond morského rybárskeho priemyslu pre rodinné prídavky), podľa príslušnosti |

iv) nezamestnanosť: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (miestna agentúra práce) |

II.ZÁMORSKÉ DEPARTMENTY

a)všetky systémy (s výnimkou systému pre námorníkov) a všetky riziká s výnimkou rodinných dávok:

i) vo všeobecnosti: | Caisse générale de sécurité sociale (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia) |

ii)pre zvyšovanie dôchodkov v súvislosti s pracovnými úrazmi, ktoré sa stali v zámorských departmentoch pred 1. januárom 1952: | Direction départementale de l'enregistrement (riaditeľstvo departmentu pre registráciu) |

b) rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond pre rodinné prídavky) |

c)systém pre námorníkov:

i)všetky riziká s výnimkou dávok v starobe a rodinných dávok: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Všeobecný sociálny fond pre námorníkov, oddelenie sekcie pre námorné záležitosti) |

ii) staroba: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Dôchodkový fond námorníkov, oddelenie sekcie pre námorné záležitosti) |

iii) rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond pre rodinné prídavky) |

D. TALIANSKO

1. Choroba (okrem tuberkulózy) a materstvo: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Národná inštitúcia nemocenského poistenia), regionálne pobočky Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano (Regionálny fond nemocenských dávok regiónu Bolzano), Bolzano Cassa mutua provinciale di malattia di Trento (Regionálny fond nemocenských dávok regiónu Trento), Trento, alebo inštitúcia, v ktorej je príslušná osoba zaevidovaná |

2. Tuberkulóza: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), regionálne pobočky |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania:

a) vo všeobecnosti: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), regionálne pobočky |

b) v prípade potreby aj pre pracovníkov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci poľnohospodárskym robotníkom) |

c) pre námorníkov: | námorný fond, v ktorom je príslušná osoba zaregistrovaná |

4.Invalidné, starobné, pozostalostné (dôchodky):

a) vo všeobecnosti: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), oblastné úrady |

b) pre pracovníkov v zábavnom priemysle: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre pracovníkov v zábavnom priemysle), Rím |

c) pre dozorný personál: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti pre dozorný personál v priemysle), Rím |

d) pre novinárov: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani -G. Amendola (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti G. Amendolu pre talianskych novinárov), Rím |

5. Podpora pri úmrtí: | príslušné inštitúcie uvedené v bodoch 1, 2 alebo 3 |

6.Nezamestnanosť:

a) vo všeobecnosti: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), provinčné úrady |

b) pre novinárov: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani -G. Amendola (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti G. Amendolu pre talianskych novinárov), Rím |

7.Rodinné prídavky:

a) vo všeobecnosti: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), provinčné úrady |

b) pre novinárov: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani -G. Amendola (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti G. Amendolu pre talianskych novinárov), Rím |

E. LUXEMBURSKO

1.Choroba, materstvo:

a) na účely uplatňovania článku 28 ods. 2 nariadenia: | inštitúcia alebo inštitúcie zodpovedné za vyplácanie dôchodkov príspevkového poistenia |

b) ostatné prípady: | nemocenský fond, v ktorom je pracovník poistený z titulu svojho zamestnania alebo v ktorom bol poistený naposledy |

2.Invalidita, staroba, úmrtie (dôchodky):

a)pre administratívnych pracovníkov vrátane technických pracovníkov v baniach (pod zemou): | Caisse de pension des employés privés (Dôchodkový fond pre administratívnych pracovníkov v súkromnom sektore) |

b) ostatné prípady: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Inštitúcia pre poistenie pre prípad staroby a invalidity), Luxemburg |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania:

a) pre pracovníkov v poľnohospodárstve a lesníctve: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Združenie pre úrazové poistenie, odbor poľnohospodárstva a lesníctva), Luxemburg |

b) ostatné prípady: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Združenie pre úrazové poistenie, odbor priemyslu), Luxemburg |

4. Nezamestnanosť: | Office national du travail (Úrad zamestnanosti), Luxemburg |

5.Rodinné dávky:

a) pre osoby poistené v inštitúcii uvedenej v bode 2 písm. b): | Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Fond rodinných prídavkov pre manuálnych pracovníkov pre prípad starobného a invalidného poistenia), Luxemburg |

b) ostatné prípady: | Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Fond rodinných prídavkov pre administratívnych pracovníkov pri Dôchodkovom fonde pre administratívnych pracovníkov), Luxemburg |

6.Podpora pri úmrtí:

na účely uplatňovania článku 66 nariadenia: | inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dôchodkov, ktorá je zodpovedná za vecné dávky |

F. HOLANDSKO

1.Choroba, materstvo:

a) vecné dávky: | The Ziekenfonds (Nemocenský fond), v ktorom je daná osoba poistená |

b) peňažné dávky: | The Bedrijfsvereniging (Profesijné a obchodné združenie), v ktorom je registrovaný zamestnávateľ poistenej osoby |

2.Invalidita:

a)ak podľa holandských právnych predpisov existuje nárok na dávky aj bez uplatňovania nariadenia: | The Bedrijfsvereniging (Profesionálne a obchodné združenie), v ktorom je registrovaný zamestnávateľ poistenej osoby |

b) ostatné prípady: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesionálne a obchodné združenie), Amsterdam |

3. Staroba, úmrtie (dôchodky): | Sociale Verzekeringsbank (Banka sociálneho poistenia), Amsterdam |

4.Nezamestnanosť:

a) dávky poistenia v nezamestnanosti: | The Bedrijfsvereniging (Profesijné a obchodné združenie), v ktorom je registrovaný zamestnávateľ poistenej osoby |

b) dávky od úradov verejnej správy: | miestny úrad v mieste pobytu |

5.Rodinné dávky:

a)ak osoba, ktorá má nárok na dávky, má bydlisko v Holandsku: | The Raad van Arbeid (Rada práce), v obvode, v ktorom má bydlisko |

b)ak osoba, ktorá má nárok na dávky, má bydlisko mimo Holandska, ale jej zamestnávateľ má bydlisko alebo podniká v Holandsku: | The Raad van Arbeid (Rada práce) v obvode, v ktorom má zamestnávateľ bydlisko, alebo v obvode, v ktorom podniká |

c) ostatné prípady: | Sociale Verzekeringsbank (Banka sociálneho poistenia), Amsterdam |

6.Choroby z povolania, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 57 ods. 3 nariadenia:

Na účely uplatňovania článku 57 ods. 3 písm. c) nariadenia:

— ak je dávka priznaná s účinnosťou od dátumu pred 1. júlom 1967: | Sociale Verzekeringsbank (Banka sociálneho poistenia), Amsterdam |

— ak je dávka priznaná s účinnosťou od dátumu po 30. júni 1967: | Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie (Profesijné a obchodné združenie banského priemyslu), Heerlen |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 3

INŠTITÚCIE MIESTA BYDLISKA A INŠTITÚCIE MIESTA POBYTU

(článok 1 písm. p) nariadenia a článok 4 ods. 3 vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO

I.INŠTITÚCIE MIESTA BYDLISKA

1.Choroba, materstvo:

a)na účely uplatňovania článkov 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 a 32 vykonávacieho nariadenia: | poisťovacie orgány |

b) na účely uplatňovania článku 31 vykonávacieho nariadenia: | |

i) vo všeobecnosti: | poisťovacie orgány |

ii) pre námorníkov: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen — (Podporný a sociálny fond pre námorníkov plaviacich sa pod belgickou vlajkou), Antverpy, |

| alebo |

| poisťovacie orgány |

2.Invalidita:

a)všeobecná invalidita (manuálni pracovníci, administratívni pracovníci a baníci): | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziegte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národná inštitúcia pre poistenie pre prípad choroby a prípad invalidity, Brusel) spolu s poistnými orgánmi |

na účely uplatňovania článku 105 vykonávacieho nariadenia: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národná inštitúcia pre poistenie pre prípad choroby a prípad invalidity, Brusel) |

b) osobitný systém pre prípad invalidity baníkov: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — (Národný dôchodkový fond pre baníkov, Brusel) |

c) systém pre prípad invalidity námorníkov: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorkskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen — (Podporný a sociálny fond pre námorníkov plaviacich sa pod belgickou vlajkou), Antverpy |

3. Staroba, úmrtie (dôchodky): | Office national des pensions pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor werknemerspensioenen, Brussel — (Národný dôchodkový úrad pre zamestnané osoby, Brusel) |

4. Pracovné úrazy (vecné dávky): | poisťovacie orgány |

5. Choroby z povolania: | Fonds des maladies professionelles, Bruxelles, Fonds voor beroepsziekten, Brussel (Fond pre choroby z povolania, Brusel) |

6. Podpora pri úmrtí: | poisťovacie orgány spolu s Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel (Národnou inštitúciou pre poistenie pre prípad choroby a invalidity, Brusel) |

7.Nezamestnanosť:

a) vo všeobecnosti: | Office national de l'emploi, BruxellesRijkdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Národný úrad zamestnanosti, Brusel) |

b) pre námorníkov: | Pool des marins de la marine marchande, AnversPool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen — (Účelový rezervný fond obchodného loďstva), Antverpy |

8. Rodinné dávky: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Národný úrad pre rodinné prídavky zamestnaných osôb, Brusel) |

II.INŠTITÚCIE MIESTA POBYTU:

1. Choroba, materstvo: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziegte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národná inštitúcia pre pre poistenie pre prípad choroby a invalidity, Brusel) prostredníctvom poisťovacích orgánov |

2. Pracovné úrazy: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národná inštitúcia pre poistenie pre prípad choroby a invalidity, Brusel) prostredníctvom poisťovacích orgánov |

3. Choroby z povolania: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond pre choroby z povolania, Brusel) |

B. NEMECKO

1.Nemocenské poistenie:

a)vo všetkých prípadoch okrem uplatňovania článku 19 ods. 2 nariadenia a článku 17 vykonávacieho nariadenia: | príslušný Allgemeine Ortskrankenkasse (miestny všeobecný fond nemocenského poistenia) miesta pobytu alebo bydliska dotknutej osoby alebo, ak takýto fond neexistuje, príslušný Landkrankenkasse (regionálny nemocenský fond) v mieste bydliska alebo pobytu dotknutej osoby |

pre osoby poistené v rámci systému pre baníkov a ich rodinných príslušníkov: | Bundesknappschaft (Spolkový fond poistenia baníkov), Bochum |

b)na účely uplatňovania článku 19 ods. 2 nariadenia a článku 17 vykonávacieho nariadenia: | inštitúcia, v ktorej bol pracovník naposledy poistený Ak takáto inštitúcia neexistuje alebo ak poistená osoba bola naposledy poistená v Allgemeine Ortskrankenkasse, v Landkrankenkasse alebo v Bundesknappschaft: príslušná inštitúcia v mieste bydliska alebo pobytu dotknutej osoby, uvedená pod písmenom a) |

c) pre liečbu tuberkulózy v sanatóriu: | príslušná inštitúcia dôchodkového poistenia pre manuálnych pracovníkov v mieste pobytu alebo bydliska dotknutej osoby |

2.Úrazové poistenie:

a)vecné dávky s výnimkou lekárskeho ošetrenia vykonaného v rámci úrazového poistenia; protézy a prístroje; peňažné dávky okrem dôchodkov; príplatky za stálu opateru (Pflegegeld) a podpora pri úmrtí: | príslušný Allgemeine Ortskrankenkasse (miestny všeobecný nemocenský fond) v mieste bydliska alebo pobytu dotknutej osoby alebo, ak takýto fond neexistuje, príslušný Landkrankenkasse (regionálny nemocenský fond) v mieste bydliska alebo pobytu dotknutej osoby |

pre osoby poistené v rámci systému pre baníkov a pre ich rodinných príslušníkov: | Bundesknappschaft (Spolkový poistný fond pre baníkov), Bochum |

b)vecné dávky a peňažné dávky s výnimkou podľa písm. a) a pre uplatňovanie článku 76 vykonávacieho nariadenia: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Zväz profesijných a živnostenských združení v priemysle), Bonn |

3.Dôchodkové poistenie:

a) dôchodkové poistenie pre manuálnych pracovníkov: | |

i) v styku s Belgickom: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Regionálny úrad pre poistenie Porýnia), Düsseldorf |

ii) v styku s Francúzskom: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionálny úrad pre poistenie Porýnia-Falcka), Speyer, alebo ako príslušná inštitúcia podľa prílohy 2 — Landesversicherungsanstalt Saarland (Regionálny úrad pre poistenie Sárska), Saarbrücken |

iii) v styku s Talianskom: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Regionálny úrad pre poistenie Švábska), Augsburg |

iv) v styku s Luxemburskom: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionálny úrad pre poistenie Porýnia-Falcka), Speyer |

v) v styku s Holandskom: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Regionálny úrad pre poistenie Vestfálska), Münster |

b) dôchodkové poistenie pre administratívnych pracovníkov: | Bundesversicherungsanastalt für Angestellte (Spolkový úrad pre poistenie administratívnych pracovníkov), Berlín |

c) dôchodkové poistenie pre baníkov: | Bundesknappschaft (Spolkový poistný fond pre baníkov), Bochum |

4. Dávky v nezamestnanosti a rodinné dávky: | príslušný úrad zamestnanosti v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby |

C. FRANCÚZSKO

I.FRANCÚZSKO (METROPOLITNÉ ÚZEMIE)

1.Iné riziká ako nezamestnanosť a rodinné dávky:

a) vo všeobecnosti: | Caisse primaire d'assurance maladie miestny fond nemocenského poistenia v mieste bydliska alebo v mieste pobytu |

b) na účely uplatňovania článku 27 nariadenia v súvislosti so systémom pre námorníkov: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Všeobecný fond sociálnej starostlivosti pre námorníkov, oddelenie sekcie námorných záležitostí) |

c) na účely uplatňovania článku 35 vykonávacieho nariadenia: | |

i) všeobecný systém: | |

aa)vo všeobecnosti, s výnimkou Paríža a Parížskeho regiónu: | Caisse primaire d'assurance maladie (miestny fond nemocenského poistenia) |

pre Paríž a Parížsky región: | Caisse régionale d'assurance maladie (regionálny fond nemocenského poistenia), Paríž |

bb)osobitný systém podľa článkov L 365 až L 382 Zákonníka sociálneho zabezpečenia: | Caisse régionale d'assurance maladie (regionálny fond nemocenského poistenia), Štrasburg |

ii) poľnohospodársky systém: | Caisse de mutualité sociale agricole (Fond vzájomných dávok sociálneho poistenia v poľnohospodárstve) |

iii) systém pre baníkov: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Nezávislý národný fond sociálneho zabezpečenia pre baníkov), Paríž |

iv) systém pre námorníkov: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Fond sociálneho zabezpečenia pre námorníkov, oddelenie sekcie námorných záležitostí) |

d)na účely uplatňovania článku 36 vykonávacieho nariadenia v súvislosti s invalidnými dôchodkami: | |

i) vo všeobecnosti, s výnimkou Paríža a Parížskeho regiónu: | Caisse primaire d'assurance maladie (miestny fond nemocenského poistenia) |

pre Paríž a Parížsky región: | Caisse régionale d'assurance maladie (regionálny fond nemocenského poistenia), Paríž |

ii)osobitný systém ustanovený v článkoch L 365 až L 382 Zákonníka sociálneho zabezpečenia: | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionálny fond nemocenského poistenia), Štrasburg |

e)na účely uplatňovania článku 35 vykonávacieho nariadenia v súvislosti so starobnými dôchodkami: | |

i) všeobecný systém: | |

aa)vo všeobecnosti, s výnimkou Paríža a Parížskeho regiónu: | Caisse régionale d'assurance maladie, branche "vieillesse" [Regionálny fond nemocenského poistenia (sekcia starobných dôchodkov)] |

pre Paríž a Parížsky región: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Národný fond starobného poistenia pre zamestnané osoby), Paríž |

bb)osobitný systém ustanovený v článkoch L 365 až L 382 Zákonníka sociálneho zabezpečenia: | Caisse régionale d'assurance vieillesse (Regionálny fond starobného poistenia), Štrasburg |

ii) poľnohospodársky systém: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústredný poľnohospodársky podporný fond), Paríž |

iii) systém pre baníkov: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národný nezávislý fond sociálneho zabezpečenia pre baníkov), Paríž |

iv) systém pre námorníkov: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Dôchodkový fond baníkov, oddelenie sekcie námorných záležitostí) |

f) na účely uplatňovania článku 75 vykonávacieho nariadenia: | Caisse primaire d'assurance maladie (miestny fond nemocenského poistenia) |

2.Nezamestnanosť:

a)na účely uplatňovania článkov 80, 81 a článku 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre riaditeľstvo departmentu pre prácu a pracovné sily miesta, pre ktoré sa požaduje osvedčenie, |

| Agence nationale pour l'emploi miestna pobočka Národnej agentúry zamestnanosti, |

| radnica v mieste bydliska rodinných príslušníkov |

b)na účely uplatňovania článku 83 ods. 1 a 2 a článku 97 vykonávacieho nariadenia: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (Združenie pre zamestnanosť v priemysle a obchode) miesta bydliska danej osoby |

c) na účely uplatňovania článku 84 vykonávacieho nariadenia: | |

i) úplná nezamestnanosť: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (Združenie pre zamestnanosť v priemysle a obchode) miesta bydliska danej osoby |

ii) čiastočná nezamestnanosť: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre riaditeľstvo departmentu pre prácu a pracovné sily miesta zamestnania danej osoby |

d) na účely vykonávania článku 89 vykonávacieho nariadenia: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre riaditeľstvo departmentu pre prácu a pracovné sily |

3. Rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných prídavkov) miesta pobytu danej osoby |

II.ZÁMORSKÉ DEPARTMENTY:

1.Iné riziká ako rodinné dávky:

a) vo všeobecnosti: | Caisse générale de sécurité sociale (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia) |

b) námorníci: | |

i) invalidné dôchodky: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Všeobecný fond sociálnej starostlivosti pre námorníkov, oddelenie sekcie námorných záležitostí) |

ii) starobné dôchodky: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Dôchodkový fond námorníkov, oddelenie sekcie námorných záležitostí) |

2. Rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales fond rodinných prídavkov miesta bydliska danej osoby. |

D. TALIANSKO

1. Choroba (okrem tuberkulózy), materstvo: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Národná inštitúcia pre nemocenské poistenie), pobočky provincií |

| Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano (Provinčný fond nemocenských dávok, Bolzano) |

| Cassa mutua provinciale di malattia di Trento (Provinčný fond nemocenských dávok, Trento) |

2. Tuberkulóza: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), pobočky provincií |

3. Pracovné úrazy a choroby z povolania: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), pobočky provincií |

4.Invalidita, staroba a pozostalí (dôchodky):

a) vo všeobecnosti: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), pobočky provincií |

b) pre zamestnancov v zábavnom priemysle: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre pracovníkov v zábavnom priemysle), Rím |

c) pre dozorný personál: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Národný úrad sociálnej starostlivosti pre dozorný personál v priemysle), Rím |

d) pre novinárov: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti G. Amendolu pre talianskych novinárov), Rím |

5. Podpora pri úmrtí: | príslušné inštitúcie uvedené v bodoch 1, 2 alebo 3. |

6.Nezamestnanosť:

a) vo všeobecnosti: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), pobočky provincií |

b) pre novinárov: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti G. Amendolu pre talianskych novinárov), Rím |

7.Rodinné prídavky:

a) vo všeobecnosti: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), provinčné úrady |

b) pre novinárov: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti G. Amendolu pre talianskych novinárov), Rím |

E. LUXEMBURSKO

1.Choroba, materstvo:

a)na účely uplatňovania článkov 19, 22, 28 ods. 1, článku 29 ods. 1 a článku 31 nariadenia a článkov 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 a 31 vykonávacieho nariadenia: | Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Národný fond nemocenského poistenia pre manuálnych pracovníkov), Luxemburg |

b) na účely uplatňovania článku 27 nariadenia: | Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxembourgeoise nemocenský fond, ktorý je podľa luxemburských právnych predpisov príslušný pre čiastočné dôchodky v Luxembursku |

2.Invalidita, staroba a úmrtie (dôchodky):

a)pre administratívnych pracovníkov vrátane technikov v baniach (podzemných): | Caisse de pension des employés privés (Dôchodkový fond pre administratívnych pracovníkov v súkromnom sektore), Luxemburg |

b) ostatné prípady: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Inštitúcia pre poistenie pre prípad staroby a poistenie invalidity), Luxemburg |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania:

a) pre pracovníkov v poľnohospodárstve a lesníctve: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Združenie pre poistenie úrazov, sekcia poľnohospodárstva a lesníctva), Luxemburg |

b) ostatné prípady: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Združenie pre poistenie úrazov, sekcia priemyslu), Luxemburg |

4. Nezamestnanosť: | Office national du travail (Národný úrad zamestnanosti), Luxemburg |

5.Rodinné dávky:

a) pre osoby poistené v inštitúcii uvedenej v bode 2 písm. b): | Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Fond rodinných prídavkov pre manuálnych pracovníkov pri inštitúcii pre poistenie pre prípad staroby a invalidity), Luxemburg |

b) ostatné prípady: | Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Fond rodinných prídavkov pre administratívnych pracovníkov v súkromnom sektore), Luxemburg |

F. HOLANDSKO

1.Choroba, materstvo, pracovné úrazy a choroby z povolania:

a) vecné dávky: | |

i) inštitúcie miesta bydliska: | jeden z príslušných nemocenských fondov miesta bydliska podľa výberu danej osoby |

ii) inštitúcie miesta pobytu: | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Všeobecný nemocenský fond Holandska), Utrecht |

b) peňažné dávky: | Nieuwe algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesionálne a obchodné združenie), Amsterdam |

2.Invalidita:

a)ak podľa holandských právnych predpisov príslušná osoba má tiež nárok na dávky aj bez uplatňovania nariadenia: | príslušné Bedrijfsvereniging (Profesionálne a obchodné združenie) |

b) vo všetkých ostatných prípadoch: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesionálne a obchodné združenie), Amsterdam |

3.Staroba a úmrtie (dôchodky):

na účely uplatňovania článku 36 vykonávacieho nariadenia:

a) vo všeobecnosti: | Sociale Verzekeringsbank (Banka sociálneho poistenia), Amsterdam |

b) v styku s Belgickom: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Úrad sociálneho zabezpečenia pre belgické záležitosti), Breda |

c) v styku s Nemeckom: | Bureau voor Duitse Zaken van de Vereening van Raden van Arbeid (Spolok pracovných rád pre nemecké záležitosti), Nijmegen. |

4.Nezamestnanosť:

a) dávky poistenia v nezamestnanosti: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesionálne a obchodné združenie), Amsterdam |

b) dávky verejných úradov: | miestny úrad miesta bydliska alebo pobytu. |

5.Rodinné prídavky:

Na účely uplatňovania článku 73 ods. 2 a článku 74 ods. 2 nariadenia: | "Raad van Arbeid" (Rada práce) v obvode, v ktorom majú rodinní príslušníci bydlisko |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 4

STYČNÉ ORGÁNY

(článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 4 vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO

Ministère de la prévoyance sociale, Bruxelles – |

Ministerie van sociale Voorzorg, Brussel – |

(Ministerstvo sociálnej starostlivosti, Brusel) |

B. NEMECKO

1. Nemocenské poistenie: | Bundesverband der Ortskrankenkassen (Spolkové združenie miestnych nemocenských fondov), Bonn-Bad Godesberg |

2. Úrazové poistenie: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Spolok profesijných a živnostenských združení), Bonn |

3. Dôchodkové poistenie manuálnych pracovníkov: | |

a) na účely uplatňovania článku 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Združenie nemeckých inštitúcií dôchodkového poistenia), Frankfurt nad Mohanom |

b)na účely uplatňovania článkov 51 a 53 ods. 1 vykonávacieho nariadenia a časti uvedenej v článku 55 vykonávacieho nariadenia pod názvom "Vyplácajúci orgán": | |

i) v styku s Belgickom: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Regionálny úrad pre poistenie provincie Rýn), Düsseldorf |

ii) v styku s Francúzskom: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionálny úrad pre poistenie Porýnia-Falcka), Speyer, alebo ako príslušná inštitúcia podľa prílohy 2, Landesversicherungsanstalt Saarland (Regionálny úrad pre poistenie Sárska), Saarbrücken |

iii) v styku s Talianskom: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Regionálny úrad pre poistenie Švábska), Augsburg |

iv) v styku s Luxemburskom: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionálny úrad pre poistenie Porýnia-Falcka), Speyer |

v) v styku s Holandskom: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Regionálny úrad pre poistenie Vestfálska), Münster |

4. Dôchodkové poistenie administratívnych pracovníkov: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolkový úrad pre poistenie administratívnych pracovníkov), Berlín |

5. Dôchodkové poistenie baníkov: | Bundesknappschaft (Spolkový poisťovací fond baníkov), Bochum |

6. Doplnkové poistenie pracovníkov odvetvia železa a ocele: | Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung (Regionálny úrad pre poistenie Sárska, odbor pre dôchodkové poistenie pracovníkov odvetvia železa a ocele), Saarbrücken |

7. Dávky v nezamestnanosti a rodinné dávky: | Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Ústredie spolkového úradu zamestnanosti), Norimberg |

C. FRANCÚZSKO

1. Vo všeobecnosti: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centrum pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov), Paríž |

2. Systém pre baníkov [invalidita, staroba a úmrtia (dôchodky)]: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Nezávislý národný fond sociálneho zabezpečenia pre baníkov), Paríž |

D. TALIANSKO

1. Choroba (iná ako tuberkulóza) a materstvo: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Direzione generale (Generálne riaditeľstvo národnej inštitúcie nemocenského poistenia), Rím |

2. Pracovné úrazy a choroby z povolania: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Direzione generale (Generálne riaditeľstvo národnej inštitúcie pre poistenie proti pracovným úrazom), Rím |

3.Invalidita, staroba, pozostalostné, tuberkulóza, nezamestnanosť a rodinné prídavky: | Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale (Generálne riaditeľstvo národnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia), Rím |

E. LUXEMBURSKO

I.NA ÚČELY UPLATŇOVANIA ČLÁNKU 53 VYKONÁVACIEHO NARIADENIA

1.Choroba a materstvo:

a) na účely uplatňovania čl. 28 ods. 2 nariadenia: | inštitúcia alebo inštitúcie zodpovedné za vyplácanie príspevkových dôchodkov |

b) pre ostatné prípady: | nemocenský fond, v ktorom je pracovník poistený z dôvodu svojho zamestnania alebo v ktorom bol poistený naposledy |

2.Invalidita, staroba a úmrtie (dôchodky):

a)pre administratívnych pracovníkov vrátane technikov pracujúcich v baniach (pod zemou): | Caisse de pension des employés privés (Dôchodkový fond pre administratívnych pracovníkov v súkromnom sektore), Luxemburg |

b) pre ostatné prípady: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Inštitúcia pre poistenie v starobe a v invalidite), Luxemburg |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania:

a) pre pracovníkov v poľnohospodárstve alebo lesníctve: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Združenie pre úrazové poistenie, odbor poľnohospodárstva a lesníctva), Luxemburg |

b) pre ostatné prípady: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Združenie pre úrazové poistenie, odbor priemyslu), Luxemburg |

4. Nezamestnanosť: | Office national du travail (Národný úrad zamestnanosti), Luxemburg |

5.Rodinné prídavky:

a)pre osoby poistené v inštitúciách uvedených v odseku 2 písm. b): | Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Fond rodinných prídavkov manuálnych pracovníkov pri inštitúcii pre poistenie v starobe a v invalidite), Luxemburg |

b) pre ostatné prípady: | Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Fond rodinných prídavkov pre administratívnych pracovníkov pri dôchodkovom fonde pre administratívnych pracovníkov v súkromnom sektore), Luxemburg |

6.Podpora pri úmrtí:

a) na účely uplatňovania článku 66 nariadenia: | inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dôchodkov, ktorá zodpovedá za vecné dávky |

b) pre ostatné prípady: | inštitúcie uvedené v bode 1 písm. b), v bodoch 2, 3 podľa toho, ktorý odbor poistenia je zodpovedný za vyplácanie dávok. |

II. INÉ PRÍPADY: | Inspection générale de la sécurité sociale (Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia), Luxemburg |

F. HOLANDSKO

1.Choroba, materstvo, invalidita, pracovné úrazy, choroby z povolania a nezamestnanosť:

a) vecné dávky: | Ziekenfondsraad (Rada nemocenských fondov), Amsterdam |

b) peňažné dávky: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesijné a obchodné združenie), Amsterdam |

2.Staroba, úmrtie (dôchodky) a rodinné dávky:

a) vo všeobecnosti: | Sociale verzekeringsbank (Banka sociálneho poistenia), Amsterdam |

b) v styku s Belgickom: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Úrad pre belgické záležitosti sociálneho zabezpečenia), Breda |

c) v styku s Nemeckom: | Bureau voor Duitse Zaken (Úrad pre nemecké záležitosti, Spolok pracovných rád), Nijmegen |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 5

VYKONÁVACIE USTANOVENIA DVOJSTRANNÝCH DOHOVOROV, KTORÉ ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI

(článok 4 ods. 5, článok 5, článok 53 ods. 3, článok 104, článok 105 ods. 2, článok 116 a článok 120 vykonávacieho nariadenia)

Všeobecné poznámky

I. Kedykoľvek sa ustanovenia uvedené v tejto prílohe vzťahujú na ustanovenia dohovorov alebo nariadení č. 3, č. 4 alebo č. 36/63/EHS, odkazy sa nahradia odkazmi na príslušné ustanovenia nariadenia alebo vykonávacieho nariadenia, pokiaľ ustanovenia týchto dohovorov zostávajú v platnosti na základe ich začlenenia do prílohy II k danému nariadeniu.

II. Klauzula o vypovedaní, obsiahnutá v dohovore, ktorej určité ustanovenia sú zahrnuté do tejto prílohy, zostáva v platnosti s ohľadom na uvedené ustanovenia.

1. BELGICKO — NEMECKO

a) Správna úprava č. 2 z 20. júla 1965 o realizácii tretej dodatkovej dohody k Všeobecnému dohovoru zo 7. decembra 1957 (vyplácanie dôchodkov za obdobie pred nadobudnutím účinnosti daného dohovoru).

b) Časť III úpravy z 20. júla 1965 o vykonávaní nariadení č. 3 a 4 Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva o sociálnom zabezpečení migrujúcich pracovníkov.

c) Dohoda zo 6. októbra 1964 o refundovaní vecných dávok poskytovaných dôchodcom, ktorí boli predtým cezhraničnými pracovníkmi, ktorou sa realizuje článok 14 ods. 3 nariadenia č. 36/63/EHS a článok 73 ods. 4 nariadenia č. 4 Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

d) Dohoda z 29. januára 1969 o vymáhaní sociálnych príspevkov.

2. BELGICKO — FRANCÚZSKO

a) Úprava z 22. decembra 1951 o realizácii článku 23 dodatkovej dohody zo 17. januára 1948 (pracovníci v baniach a podobných podnikoch).

b) Správna úprava z 21. decembra 1959 doplňujúca správnu úpravu z 22. decembra 1951 v zmysle článku 23 dodatkovej dohody zo 17. januára 1948 (pracovníci v baniach a podobných podnikoch).

c) Dohoda z 8. júla 1964 o refundovaní vecných dávok poskytovaných dôchodcom, bývalým cezhraničným pracovníkom, ktorou sa vykonáva článok 14 ods. 3 nariadenia č. 36/63/EHS a článok 73 ods. 4 nariadenia č. 4 Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

d) Ustanovenia oddielov I, II a III dohody z 5. júla 1967 o lekárskych vyšetreniach a správnych kontrolách cezhraničných pracovníkov s bydliskom v Belgicku a pracujúcich vo Francúzsku.

3. BELGICKO — TALIANSKO

a) Články 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, druhý a tretí odsek článku 24 a článku 28 ods. 4 správnej úpravy z 20. októbra 1950, zmenenej a doplnenej korigendom 1 z 10. apríla 1952, korigendom 2 z 9. decembra 1957 a korigendom 3 z 21. februára 1963.

b) Články 6, 7, 8 a 9 dohody z 21. februára 1963, pokiaľ sa týkajú realizácie nariadení č. 3 a 4 Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva o sociálnom zabezpečení migrujúcich pracovníkov.

4. BELGICKO — LUXEMBURSKO

a) Správna úprava zo 16. novembra 1959 o implementácii dohovoru zo 16. novembra 1959, zmenená a doplnená 12. februára 1964 a 10. februára 1966 okrem článkov 5 až 9 (vrátane).

b) Dohoda z 24. júla 1964 o refundácii vecných dávok poskytnutých dôchodcom, ktorí boli predtým cezhraničnými pracovníkmi, implementujúca článok 14 ods. 3 nariadenia č. 36/63/EHS a článok 73 ods. 4 nariadenia č. 4 Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

c) Dohoda z 28. januára 1961 o vymáhaní dávok sociálneho zabezpečenia.

5. BELGICKO — HOLANDSKO

a) Články 2, 3, 13, 15, 25 ods. 2, článok 26 ods. 1 a 2, články 27, 46 a 48 dohody zo 4. novembra 1957 o poistení pre prípad choroby, materstva, úmrtia (podpora), lekárskeho ošetrenia a invalidity.

b) Články 6, 9 až 15 a článok 17 ods. 4 dohody zo 7. februára 1964 o rodinných prídavkoch a prídavkoch pri narodení dieťaťa.

c) Ustanovenia článku 9, 15 ods. 2, článkov 17, 18, 29 a 37 dohody z 10. apríla 1965 o poistení pre prípad choroby, invalidity a nezamestnanosti námorníkov obchodného loďstva.

d) Dohoda z 21. marca 1968 o výbere a vymáhaní príspevkov sociálneho zabezpečenia a správna úprava z 25. novembra 1970 uzavretá podľa uvedenej dohody.

e) Ustanovenia článku 1 dohody z 22. januára 1964 o implementácii článku 8 ods. 7 a článku 15 nariadenia č. 36/63/EHS o sociálnom zabezpečení cezhraničných pracovníkov a ustanovenia článku 82 nariadenia č. 4.

f) Dohoda z 10. septembra 1964 o refundácii vecných dávok poskytnutých dôchodcom, ktorí boli predtým cezhraničnými pracovníkmi, implementujúca článok 14 ods. 3 nariadenia č. 36/63/EHS a článok 73 ods. 4 nariadenia č. 4.

g) Dohoda z 27. októbra 1971 implementujúca článok 82 nariadenia č. 4.

6. NEMECKO — FRANCÚZSKO

a) Články 2 až 4 a 22 až 28 správnej úpravy č. 2 z 31. januára 1952 o implementácii Všeobecného dohovoru z 10. júla 1950 (zvýšenie francúzskych dôchodkov za pracovné úrazy).

b) Článok 1 dohody z 27. júna 1963 o implementácii článku 74 ods. 5 nariadenia č. 4 (refundovanie vecných dávok poskytnutých rodinným príslušníkom poistených osôb).

7. NEMECKO — TALIANSKO

a) Články 14, 17 ods. 1, články 18, 35, 38 ods. 1, články 39, 42, 45 ods. 1 a článok 46 správnej úpravy zo 6. decembra 1953 o implementácii dohovoru z 5. mája 1953 (vyplácanie dôchodkov).

b) Články 1 a 2 dohody z 27. júna 1963 o implementácii článku 73 ods. 4 a článku 74 ods. 5 nariadenia č. 4 (refundovanie vecných dávok poskytnutých rodinným príslušníkom poistených osôb).

c) Dohoda z 5. novembra 1968 o refundovaní tých výdavkov príslušnými nemeckými inštitúciami, ktoré vznikli pri poskytovaní vecných dávok v Taliansku zo strany talianskych nemocenských poisťovacích inštitúcií rodinným príslušníkom talianskych pracovníkov poistených v Nemeckej spolkovej republike.

8. NEMECKO — LUXEMBURSKO

a) Články 1 a 2 dohody z 27. júna 1963 o implementácii článkov 73 ods. 4 a 74 ods. 5 nariadenia č. 4 (refundovanie vecných dávok poskytnutých rodinným príslušníkom poistených osôb).

b) Dohoda z 9. decembra 1969 o vzdaní sa refundovania umožneného v zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia č. 36/63/EHS, výdavkov, ktoré vznikli pri poskytovaní vecných dávok v chorobe dôchodcovi, bývalému cezhraničnému pracovníkovi alebo pozostalému po cezhraničnom pracovníkovi a jeho rodinným príslušníkom.

9. NEMECKO — HOLANDSKO

a) Články 9, 10 ods. 2 až 5, články 17, 18, 19 a 21 správnej úpravy č. 1 z 18. júna 1954 dohovoru z 29. marca 1951 (nemocenské poistenie a vyplácanie dôchodkov).

b) Dohoda z 27. mája 1964 o vzdaní sa refundovania výdavkov, ktoré vzniknú pri lekárskych vyšetreniach a administratívnych overovaniach týkajúcich sa poistenia pre prípad invalidity, staroby a pre pozostalých (dôchodkové poistenie).

c) Články 1 až 4 dohody z 27. júna 1963 o implementácii článku 73 ods. 4, článku 74 ods. 5 a článku 75 ods. 3 nariadenia č. 4 (refundovanie vecných dávok poskytnutých rodinným príslušníkom poistených osôb).

d) Dohoda z 21. januára 1969 o vymáhaní príspevkov sociálneho poistenia.

e) Dohoda z 3. decembra 1969 o vzdaní sa refundovania umožneného v zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia č. 36/63/EHS, výdavkov, ktoré vznikli pri poskytovaní vecných dávok v chorobe dôchodcovi, bývalému cezhraničnému pracovníkovi alebo pozostalým po cezhraničnom pracovníkovi a jeho rodinným príslušníkom.

10. FRANCÚZSKO — TALIANSKO

Články 2 až 4 správnej úpravy z 12. apríla 1950 o implementácii Všeobecného dohovoru z 31. marca 1948 (zvýšenie francúzskych dôchodkov za pracovné úrazy).

11. FRANCÚZSKO — LUXEMBURSKO

a) Dohoda z 24. februára 1969 uzavretá na implementáciu článku 51 nariadenia č. 3 a správnej úpravy z toho istého dátumu, uzavretej podľa uvedenej dohody.

b) Dohoda z 18. júna 1964 o refundovaní vecných dávok poskytnutých dôchodcom, ktorí sú bývalými cezhraničným pracovníkmi, implementujúca článok 14 ods. 3 nariadenia č. 36/63/EHS.

12. FRANCÚZSKO — HOLANDSKO

Výmena listov z 5. mája a 21. júna 1960 k článku 23 ods. 5 nariadenia č. 3 o vzdaní sa preplácania vecných dávok poskytnutých rodinným príslušníkom poistených osôb a dôchodcom a ich rodinným príslušníkom.

13. TALIANSKO — LUXEMBURSKO

Článok 4 ods. 5 a 6 správnej úpravy z 19. januára 1955 o implementácii ustanovení Všeobecného dohovoru o sociálnom zabezpečení (poistenie pre prípad choroby poľnohospodárskych pracovníkov).

14. TALIANSKO — HOLANDSKO

a) Tretí odsek článku 9 a tretí odsek článku 11 správnej úpravy z 11. februára 1955 o implementácii Všeobecného dohovoru z 28. októbra 1952 (poistenie pre prípad choroby).

b) Dohoda z 27. júna 1963 o implementácii článku 75 ods. 3 nariadenia č. 4 (refundovanie vecných dávok priznaných dôchodcom a ich rodinným príslušníkom).

15. LUXEMBURSKO — HOLANDSKO

Výmena listov z 10. októbra a 7. novembra 1960 k článku 23 ods. 5 nariadenia č. 3 o vzdaní sa preplácania vecných dávok poskytnutých rodinným príslušníkom poistených osôb a dôchodcom a ich rodinným príslušníkom.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 6

POSTUP PRI VYPLÁCANÍ DÁVOK

(článok 4 ods. 6, článok 53 ods. 1 vykonávacieho nariadenia)

Všeobecné poznámky

Nedoplatky a iné jednoduché platby sa v zásade vykonávajú prostredníctvom styčných orgánov, zatiaľ čo bežné a ostatné platby sa vykonajú v súlade s postupom ustanoveným v tejto prílohe.

A. BELGICKO

Priama platba

B. NEMECKO

1.Dôchodkové poistenie pre manuálnych pracovníkov a administratívnych pracovníkov (invalidita, staroba, úmrtie):

a) v styku s Belgickom, Francúzskom a Luxemburskom: | priama platba |

b) v styku s Talianskom a Holandskom: | platba prostredníctvom styčných orgánov (spoločná implementácia článkov 53 až 58 vykonávacieho nariadenia a ustanovení prílohy 5) |

2.Dôchodkové poistenie administratívnych pracovníkov a baníkov (invalidné, starobné, v prípade úmrtia):

a) v styku s Belgickom a Luxemburskom: | priama platba |

b) v styku s Francúzskom, Talianskom a Holandskom: | platba prostredníctvom styčných orgánov (spoločná implementácia článkov 53 až 58 vykonávacieho nariadenia a ustanovení prílohy 5) |

3.Úrazové poistenie:

a) v styku so všetkými členskými štátmi: | platba prostredníctvom styčných orgánov (spoločná implementácia článkov 53 až 58 vykonávacieho nariadenia a ustanovení prílohy 5) |

C. FRANCÚZSKO

1. Všetky systémy s výnimkou systému pre námorníkov: | priama platba |

2. Systém pre námorníkov: | platby vyplácajúcim orgánom členského štátu, v ktorom má bydlisko osoba, ktorá má nárok na dávky |

D. TALIANSKO

1. Invalidné dôchodky, starobné dôchodky a dôchodky pozostalým: | |

a)v styku s Belgickom a Francúzskom (s výnimkou fondov francúzskych baníkov): | priama platba |

b) v styku s Nemeckom a s fondmi francúzskych baníkov: | platba prostredníctvom styčných orgánov |

c) v styku s Luxemburskom a Holandskom: | priama platba |

2. Dôchodky pri pracovných úrazoch a pri chorobách z povolania: | priama platba |

E. LUXEMBURSKO

Priama platba

F. HOLANDSKO

1. v styku s Belgickom: | priama platba |

2. v styku s Nemeckom: | platba prostredníctvom styčných orgánov (spoločné vykonávanie ustanovení prílohy 5) |

3. v styku s Francúzskom, Talianskom a Luxemburskom: | priama platba. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 7

BANKY

(článok 4 ods. 7, článok 55 ods. 3 vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO: | žiadna |

B. NEMECKO: | Deutsche Bundesbank, Frankfurt nad Mohanom |

C. FRANCÚZSKO: | Banque de France, Paríž |

D. TALIANSKO: | Banca Nazionale del Lavoro, Rím |

E. LUXEMBURSKO: | Banque internationale, Luxemburg |

F. HOLANDSKO: | žiadna |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 8

POSKYTOVANIE RODINNÝCH DÁVOK

(článok 4 ods. 8 a článok 10 ods. 2 písm. d) vykonávacieho nariadenia)

Článok 10 ods. 2 písm. d) vykonávacieho nariadenia sa použije v styku: | — medzi Nemeckom a Francúzskom |

— medzi Nemeckom a Luxemburskom |

— medzi Francúzskom a Luxemburskom |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 9

VÝPOČET PRIEMERNÝCH ROČNÝCH NÁKLADOV NA VECNÉ DÁVKY

(článok 4 ods. 9, článok 94 ods. 3 písm. a) a článok 95 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berie do úvahy všeobecný systém sociálneho zabezpečenia.

B. NEMECKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berú do úvahy nasledujúce inštitúcie.

1. Na účely uplatňovania článku 94 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia: | a) Ortskrankenkassen (miestne nemocenské fondy) |

b) Landkrankenkassen (regionálne nemocenské fondy) |

c) Betriebskrankenkassen (nemocenské fondy podnikov) |

d) Innungskrankenkassen (nemocenské fondy pre remeselnícke cechy) |

e) Bundesknappschaft (Spolkový poisťovací fond pre baníkov) |

f) Seekasse (Poisťovací fond pre námorníkov) |

g) Ersatzkassen für Arbeiter (vyrovnávacie fondy pre manuálnych pracovníkov) |

h) Ersatzkassen für Angestellte (vyrovnávacie fondy pre administratívnych pracovníkov) |

v závislosti od fondu, ktorý dávky udelil |

2. Na účely uplatňovania článku 95 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia: | a) Ortskrankenkassen (miestne nemocenské fondy) |

b) Landkrankenkassen (regionálne nemocenské fondy) |

c) Bundesknappschaft (Spolkový poisťovací fond baníkov) |

v závislosti od fondu, ktorý dávky udelil |

C. FRANCÚZSKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berie do úvahy všeobecný systém sociálneho zabezpečenia.

D. TALIANSKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berú do úvahy tieto systémy: | 1.Všeobecný systém pre pracovníkov v priemysle a pre dôchodcov, spravovaný ústavom Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (národná inštitúcia pre nemocenské poistenie) |

2.Systém spravovaný ústavom Istituto nazionale della previdenza sociale (národná inštitúcia sociálnej starostlivosti) pre dávky pri tuberkulóze okrem pracovníkov v poľnohospodárstve |

E. LUXEMBURSKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berú do úvahy nemocenské fondy riadiace sa Zákonníkom sociálneho poistenia.

F. HOLANDSKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berie do úvahy systém všeobecného sociálneho zabezpečenia.

Znížia sa však, aby sa zohľadnili účinky: | 1.invalidného poistenia ( arbeidsongeschiktheidsverzekering, W. A. O.) |

2.poistenia proti osobitným nákladom na chorobu ( verzekering tegen bijzondere ziektekosten, A. W. B. Z.) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 10

INŠTITÚCIE A ORGÁNY URČENÉ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI

(článok 4 ods. 10 vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO

1.Na účely uplatňovania článku 14 ods. 1 nariadenia a článkov 11, 13, a 14 vykonávacieho nariadenia: | Office national de sécurité sociale, BruxellesRijksdienst voor maatschappelijke Zekerheid, Brussel — (Národný úrad sociálneho zabezpečenia, Brusel) |

2.Na účely uplatňovania článku 14 ods. 2 nariadenia a článku 11 vykonávacieho nariadenia: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen — (Podporný a sociálny fond námorníkov plaviacich sa pod belgickou vlajkou), Antverpy |

3.Na účely uplatňovania článku 80 ods. 2, článkov 81, 82 ods. 2, článku 85 ods. 2 a článku 88 vykonávacieho nariadenia: | |

a) vo všeobecnosti: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Národný úrad zamestnanosti, Brusel) |

b) pre námorníkov: | Pool des marins de la marine marchande, AnversPool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen — (Zväz námorníkov obchodného loďstva), Antverpy |

4. Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | |

a) choroba, materstvo a pracovné úrazy: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národná inštitúcia pre poistenie pre prípad choroby a invalidity, Brusel) |

b) choroby z povolania: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond pre choroby z povolania, Brusel) |

c) nezamestnanosť: | |

i) vo všeobecnosti: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Národný úrad zamestnanosti, Brusel) |

ii) pre námorníkov: | Pool des marins de la marine marchande, AnversPool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen — (Zväz obchodného loďstva), Antverpy |

d) rodinné dávky: | Office national des allocations familiales pour travaillleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Národný úrad pre rodinné prídavky zamestnaných osôb, Brusel). |

5. Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národná inštitúcia pre poistenie pre prípad choroby a invalidity, Brusel) |

B. NEMECKO

1.Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

a) v závislosti od charakteru naposledy vykonávanej činnosti: | inštitúcie dôchodkového poistenia pre manuálnych pracovníkov a administratívnych pracovníkov, uvedené v prílohe 2 pre rôzne členské štáty |

b) kde nie je možné určiť charakter poslednej činnosti: | inštitúcie dôchodkového poistenia pre manuálnych pracovníkov, uvedené v prílohe 2 pre rôzne členské štáty |

c)osoby, ktoré podľa holandských právnych predpisov boli poistené podľa všeobecného systému poistenia pre prípad staroby (Algemene Ouderdomswet), keď vykonávali činnosť, ktorá nebola predmetom povinného poistenia podľa nemeckých právnych predpisov: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolkový úrad pre poistenie zamestnancov), Berlín |

2.Na účely uplatňovania článku 11 ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

a) pracovník s nemocenským poistením: | inštitúcia, v ktorej je poistený |

b) pracovník bez nemocenského poistenia: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolkový úrad pre poistenie zamestnancov), Berlín |

3.Na účely uplatňovania:

a)článku 13 ods. 2 a 3 a článku 14 ods. 1, 2 a 3 vykonávacieho nariadenia: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (miestny všeobecný nemocenský fond v Bonne), Bonn |

b)článku 13 ods. 4 a článku 14 ods. 4 vykonávacieho nariadenia: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (miestny všeobecný nemocenský fond v Bonne), Bonn, s výnimkou poistenia v pomocnom fonde |

4.Na účely uplatňovania článku 80 ods. 2, článkov 81 a 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Arbeitsamt (úrad práce) toho okresu v Nemecku, v ktorom mal pracovník posledné bydlisko alebo miesto pobytu, alebo ak pracovník nemal bydlisko ani pobyt v Nemecku počas doby, keď tam pracoval, potom Arbeitsamt toho okresu v Nemecku, v ktorom bol pracovník naposledy zamestnaný |

5. Na účely uplatňovania článku 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Arbeitsamt (úrad práce) toho okresu, v ktorom bol pracovník naposledy zamestnaný |

6. Na účely uplatňovania článku 91 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | inštitúcie dôchodkového poistenia pre manuálnych pracovníkov, administratívnych pracovníkov a baníkov, určené ako príslušné inštitúcie v prílohe 2 oddielu B (2). |

7.Na účely uplatňovania:

a)článkov 36 a 63 nariadenia a článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Bundesverband der Ortskrankenkasse (Národná federácia miestnych nemocenských fondov), Bonn-Bad Godesberg; pre prípady uvedené v prílohe 3 oddielu B (2) b): Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federácia profesijných a živnostenských združení), Bonn |

b)článku 75 nariadenia a článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Bundesanstalt für Arbeit (Spolkový úrad práce), Norimberg |

8.Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)refundovanie vecných dávok nesprávne poskytnutých pracovníkom na základe predloženia osvedčenia uvedeného v článku 20 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Bundesverband der Ortskrankenkasse (Národná federácia miestnych nemocenských fondov), Bonn-Bad Godesberg, prostredníctvom kompenzačného fondu uvedeného v prílohe 5 oddielu B (5) nariadenia |

b)refundovanie vecných dávok nesprávne poskytnutých pracovníkom na základe predloženia osvedčenia uvedeného v článku 62 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | |

i)v prípade, ak by príslušná inštitúcia bola inštitúciou pre nemocenské poistenie, v ktorej by príslušnej osobe vznikol nárok na dávky: | Bundesverband der Ortskrankenkasse (Národná federácia miestnych nemocenských fondov), Bonn-Bad Godesberg, prostredníctvom kompenzačného fondu uvedeného v prílohe 5 oddielu B (5) nariadenia, |

ii) v ostatných prípadoch: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federácia profesijných a živnostenských združení), Bonn |

C. FRANCÚZSKO

1. Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | Direction régionale de la sécurité sociale (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia) |

2. Na účely uplatňovania článku 11 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | |

a)Metropolitné Francúzsko:

i) vo všeobecnosti: | Caisse primaire d'assurance-maladie (miestny fond nemocenského poistenia) |

ii) poľnohospodársky systém: | Caisse de mutualité sociale agricole (Fond vzájomných dávok sociálneho poistenia v poľnohospodárstve) |

iii) systém pre baníkov: | Société de secours minière (Spoločnosť na podporu baníkov) |

iv) systém pre námorníkov: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Dôchodkový fond pre námorníkov, odbor sekcie pre námorné záležitosti) |

b)Zámorské departmenty:

i) všeobecne: | Caisse générale de sécurité sociale (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia) |

ii) pre námorníkov: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Dôchodkový fond pre námorníkov, odbor sekcie pre námorné záležitosti) |

3.Na účely uplatňovania článku 13 ods. 2 a 3 a článku 14 ods. 3 vykonávacieho nariadenia: | Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (Miestny fond nemocenského poistenia Parížskeho regiónu) |

4.Na účely uplatňovania článku 17 nariadenia v záležitostiach v súvislosti s ustanoveniami článku 14 ods. 1 písm. a): | Direction Régionale de la sécurité sociale (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia) |

5.Na účely uplatňovania článkov 80 a 81, článku 82 ods. 2 a článku 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Departmentálne riaditeľstvo pre prácu a pracovné sily) podľa miesta zamestnania, pre ktoré sa požaduje osvedčenie |

miestna pobočka Národného úradu zamestnanosti |

radnica podľa miesta bydliska rodinných príslušníkov |

6. Na účely uplatňovania článku 84 vykonávacieho nariadenia: | |

a) úplná nezamestnanosť: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (Združenie pre zamestnanosť v priemysle a obchode) miesta bydliska danej osoby |

b) čiastočná nezamestnanosť: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Departmentálne riaditeľstvo pre prácu a pracovné sily) podľa miesta zamestnania danej osoby |

7. Na účely spoločného uplatňovania článku 89 vykonávacieho nariadenia: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Departmentálne riaditeľstvo pre prácu a pracovné sily) |

8.Na účely uplatňovania článku 36, 63 a 75 nariadenia v súvislosti s článkom 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centrum pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov), Paríž |

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (Združenie pre zamestnanosť v priemysle a obchode) |

9. Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centrum sociálneho zabezpečenia pre migrujúcich pracovníkov), Paríž |

D. TALIANSKO

1. Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti), Rím |

2.Na účely uplatňovania článku 11 ods. 1, článku 13 ods. 2 a 3 a článku 14 ods. 1, 2 a 3 vykonávacieho nariadenia: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Národná inštitúcia nemocenského poistenia), provinčné úrady |

3. Na účely uplatňovania článkov 38 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), provinčné úrady |

4. Na účely uplatňovania článku 75 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), provinčné úrady |

5.Na účely uplatňovania článku 80 ods. 2, článkov 81, 82 ods. 2, článku 85 ods. 2, článku 88 a článku 91 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), provinčné úrady |

6. Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | |

a) refundovanie v zmysle článku 36 nariadenia: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Národná inštitúcia nemocenského poistenie), Rím |

b) refundovanie v zmysle článku 63 nariadenia: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), Rím |

c) refundovanie v zmysle článkov 70 a 75 nariadenia: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), Rím |

7. Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | |

a) choroba (okrem tuberkulózy): | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Národná inštitúcia nemocenského poistenia), Rím |

b) tuberkulóza: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), Rím |

c) pracovné úrazy a choroby z povolania: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), Rím |

E. LUXEMBURSKO

1. Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | Caisse de pension des employés privés (Dôchodkový fond pre administratívnych pracovníkov v súkromnom sektore) |

alebo |

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Inštitúcia pre poistenie pre prípad staroby a invalidity), Luxemburg |

2.Na účely uplatňovania článku 11 ods. 1, článku 13 ods. 2 a 3 a článku 14 ods. 1, 2 a 3 vykonávacieho nariadenia: | Ministère du travail et de la sécurité sociale (Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia), Luxemburg |

3. Na účely uplatňovania článku 22 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | Caisse nationale d'assurance maladie de ouvriers (Národný fond nemocenského poistenia pre manuálnych pracovníkov), Luxemburg |

4.Na účely uplatňovania článkov 80 ods. 2, 81 a 82 ods. 2 a 89 vykonávacieho nariadenia: | Office nationale du travail (Národ úrad práce), Luxemburg |

5. Na účely uplatňovania článku 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | nemocenský fond, v ktorom bola daná osoba naposledy poistená |

6. Na účely uplatňovania článku 91 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | |

a)invalidita, staroba a úmrtie (dôchodky):

i)pre administratívnych pracovníkov vrátane technikov v baniach (pod zemou): | Caisse de pension des employés privés (Dôchodkový fond pre administratívnych pracovníkov v súkromnom sektore), Luxemburg |

ii) pre ostatné prípady: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Inštitúcia pre poistenie pre prípad staroby a invalidity), Luxemburg |

b)rodinné dávky:

i)pre osoby poistené v inštitúcii uvedenej v písmene a) bode ii): | Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Fond rodinných prídavkov pre manuálnych pracovníkov pri inštitúcii pre poistenia pre prípad staroby a invalidity), Luxemburg |

ii) pre ostatné prípady: | Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Fond rodinných prídavkov pre administratívnych pracovníkov pri dôchodkovom fonde pre administratívnych pracovníkov v súkromnom sektore), Luxemburg |

7. Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | |

a) choroba a materstvo: | Caisse nationale d'assurance maladie de ouvriers (Národný fond nemocenského poistenia pre manuálnych pracovníkov), Luxemburg |

b) pracovné úrazy: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Združenie úrazového poistenia, sekcia priemyslu), Luxemburg |

c) nezamestnanosť: | Office nationale du travail (Národný úrad práce), Luxemburg |

d) rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Fond rodinných prídavkov manuálnych pracovníkov v rámci inštitúcie pre poistenie pre prípad staroby a invalidity), Luxemburg |

8. Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | |

a) choroba a materstvo: | Caisse nationale d'assurance maladie de ouvriers (Národný fond nemocenského poistenia pre manuálnych pracovníkov), Luxemburg |

b) pracovné úrazy: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Združenie pre úrazové poistenie, sekcia priemyslu), Luxemburg |

F. HOLANDSKO

1.Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1, článku 11 ods. 1, článku 13 ods. 2 a 3 a článku 14 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia: | Sociale verzekeringsraas, Den Haag (Rada sociálneho poistenia, Haag) |

2.Na účely uplatňovania článku 14 ods. 3 vykonávacieho nariadenia s ohľadom na pomocný personál Európskych spoločenstiev, ktorí nemajú bydlisko v Holandsku (len pre vecné dávky): | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Všeobecný fond nemocenských dávok Holandska), Utrecht |

3. Na účely uplatňovania článku 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesijné a obchodné združenie), Amsterdam |

a) refundovanie ustanovené článkami 36 a 63 nariadenia: | Ziekenfondsraad (Rada nemocenských fondov), Amsterdam |

b) refundovanie ustanovené článkom 70 nariadenia: | Algemeen Werkloosheidsfond (Všeobecný fond nezamestnanosti, Haag) |

c) refundovanie stanovené v článoch 75 nariadenia: | Sociale Verzekeringsbank (Banka pre sociálne poistenie), Amsterdam |

--------------------------------------------------