31972L0462Úradný vestník L 302 , 31/12/1972 S. 0028 - 0054
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 5 S. 0061
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1972(31.12)L291 S. 0077
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 5 S. 0061
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1972(31.12)L302 S. 0007
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 9 S. 0003
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 6 S. 0171
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 6 S. 0171


Smernica Rady

z 12. decembra 1972

o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnych inšpekcií pri dovoze hovädzieho dobytka a ošípaných a čerstvého mäsa z tretích krajín

(72/462/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 43 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže spoločenstvo vydalo nariadenie týkajúce sa zdravotných požiadaviek pri obchodovaní vo vnútri spoločenstva s hovädzím dobytkom, ošípanými a čerstvým mäsom;

keďže je nevyhnutné definovať, ako je stanovené v uvedených nariadeniach, ustanovenia spoločenstva pre dovozy takýchto zvierat a mäsa z tretích krajín;

keďže tieto ustanovenia si nevyhnutne vyžadujú vyhotovenie zoznamu platného pre celé spoločenstvo, v ktorom budú uvedené tretie krajiny alebo časti tretích krajín, z ktorých môžu byť dovážané zvieratá a čerstvé mäso, a zariadenia, z ktorých môže byť dovážané čerstvé mäso;

keďže výber týchto krajín a zariadení musí byť založený na všeobecných kritériách, ako sú zdravotný stav dobytka, organizácia a právomoci veterinárnych služieb a platné zdravotné predpisy; keďže by sa naviac malo stanoviť, že zariadenie musí zodpovedať určitému počtu noriem, ktoré majú zaručovať, aby mäso z nich pochádzajúce spĺňalo zdravotné podmienky považované spoločenstvom za nevyhnutné;

keďže okrem iného by sa nemali povoliť dovozy buď zvierat, alebo čerstvého mäsa z krajín zamorených nákazami zvierat, ktorých je spoločenstvo zbavené, alebo z krajín, ktoré sú týchto nákaz zbavené počas príliš krátkeho obdobia a ktoré tak následne predstavujú vážne nebezpečie pre stáda spoločenstva; keďže tieto úvahy platia i pre dovozy z tretích krajín, v ktorých sa proti týmto nákazám vykonáva vakcinácia;

keďže všeobecné podmienky platné pre dovozy zo všetkých tretích krajín musia byť doplnené zvláštnymi podmienkami špecifikovanými podľa zdravotnej situácie v každej krajine; keďže vzhľadom k technickému charakteru a rozdielnosti kritérií, na ktorých tieto zvláštne podmienky závisia, sa musí pri stanovovaní týchto kritérií využiť pružný a rýchly postup spoločenstva, počas ktorého Komisia a členské štáty úzko spolupracujú;

keďže predloženie osvedčení zodpovedajúceho štandardnému vzoru pri dovoze zvierat je jedným z účinných prostriedkov pre overenie aplikácie nariadení spoločenstva; keďže tieto nariadenia môžu obsahovať zvláštne ustanovenia, ktoré sa môžu u jednotlivých tretích krajín líšiť, a keďže toto musí byť brané do úvahy pri vystavovaní štandardných vzorov osvedčení;

keďže kontrola pri dovoze musí byť taktiež zameraná na pôvod a zdravotný stav zvierat;

keďže pri príchode zvierat na územie spoločenstva a po dobu ich prepravy do miesta určenia musí byť členským štátom dovolené, aby prijali všetky opatrenia, vrátane usmrtenia a deštrukcie, ktoré sú potrebné pre ochranu zdravia ľudí a zvierat;

keďže musí byť požadované, aby čerstvé mäso pochádzalo zo schválených zariadení a že musia byť stanovené podmienky hygieny a kontroly, ktoré musí mäso spĺňať najmä pri produkcii, skladovaní a preprave;

keďže je nutné, že členské štáty by mali prijať spoločný postoj, pokiaľ ide o čerstvé mäso, ktorého prísun do spoločenstva je zakázaný zo zdravotných dôvodov a že by sa mal predovšetkým zakázať dovoz mäsa obsahujúceho stopy určitých látok, ktoré sú škodlivé alebo môžu pravdepodobne spôsobiť, že konzumácia mäsa je nebezpečná alebo škodlivá pre ľudské zdravie;

keďže predloženie osvedčenia o zdravotnej nezávadnosti a veterinárno-zdravotného osvedčenia vystaveného úradným veterinárom vyvážajúcej tretej krajiny je najvhodnejším spôsobom ako poskytnúť záruku, že zásielka čerstvého mäsa je vhodná pre dovoz;

keďže nezávisle na colnom režime, ktorým je mäso preclievané, musí byť čerstvé mäso po príchode na územie spoločenstva podrobené zdravotnej kontrole, aby sa zabránilo doručeniu mäsa, ktoré nie je doprevádzané požadovanými osvedčeniami a ktoré prichádza z tretích krajín, z ktorých dovoz nie je povolený alebo doručenie mäsa, ktoré nemá riadne vyplnené zdravotné osvedčenie;

keďže s cieľom overenia toho, či sú ustanovenia tejto smernice dodržované vyvážajúcou treťou krajinou a aby sa predišlo dovozu mäsa nebezpečného pre ľudské zdravie, musí členský štát podrobiť pri dovoze každú zásielku čerstvého mäsa kontrole zdravotnej nezávadnosti a veterinárno-zdravotnej kontrole, ktoré musia byť vykonané úradným veterinárom; keďže s cieľom štandardizovania musia byť stanovené také dovozné kontroly, že pravidlá pre ich uskutočnenie majú byť prijaté podľa postupu, počas ktorého Komisia a členské štáty úzko spolupracujú;

keďže každá zásielka čerstvého mäsa vpustená do členského štátu po dovoznej kontrole musí v prípade čerstvého mäsa dopraveného do iného členského štátu, s výnimkou mäsa nasekaného po dovoze v schválenom zariadení na spracovanie, byť doprevádzaná osvedčením úradne prehlasujúcim, že predpísané podmienky dovozu boli splnené;

keďže kontrola zvierat i mäsa je vykonávaná vo všeobecnom záujme spoločenstva; keďže by malo byť stanovené, že kontrola by sa mala uskutočňovať v staniciach schválených podľa kritérií a postupu spoločenstva;

keďže každý členský štát musí mať právo okamžite zakázať dovozy z tretej krajiny, ak tieto dovozy môžu byť nebezpečné pre zdravie ľudí alebo zvierat; keďže v takom prípade musí byť bez omeškania zaistená koordinácia stanovísk členských štátov k tejto tretej krajine, bez dopadu na možné zmeny a doplnky v zozname krajín a zariadení schválených pre vývoz do spoločenstva;

keďže veterinárni experti spoločenstva by mali byť poverení overovaním toho, či je najmä v tretích krajinách smernica dodržovaná;

keďže predtým, ako takto navrhnuté ustanovenia spoločenstva môžu vstúpiť do účinnosti, musí spoločenstvo pripraviť rad aktov nevyhnutných pre fungovanie ustanovení a členské štáty musia previesť závažné zmeny v svojich predpisoch; keďže realizácia týchto ustanovení by sa preto mala vykonávať postupne,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Táto smernica sa týka nasledujúcich dovozov z tretích krajín:

- chovných, úžitkových alebo jatočných zvierat domestikovaných druhov hovädzieho dobytka a ošípaných;

- čerstvého mäsa zo zvierat týchto domestikovaných druhov: hovädzí dobytok, ošípané, oviec, kozy a nepárnokopytníky.

2. Tato smernica sa nevzťahuje na:

a) zvieratá určené výhradne k dočasnému pastevnému alebo pracovnému pobytu v blízkosti hranice spoločenstva;

b) mäso, ktoré je v osobnej batožine cestujúcich a ktoré je určené pre ich osobnú spotrebu, pokiaľ prepravované množstvo nie je vyššie ako 1 kg na osobu a pokiaľ pochádza z tretej krajiny alebo z časti tretej krajiny, ktorá je uvedená na zozname vyhotovenom v súlade s článkom 3 a z ktorej nie sú zakázané dovozy podľa článku 28;

c) mäso, ktoré je ako malé zásielky adresované súkromným osobám za predpokladu, že tieto dovozy nemajú obchodný charakter, že odosielané množstvo nie je vyššie ako 1 kg a že pochádzajú z tretej krajiny alebo z časti tretej krajiny, ktorá je uvedená na zozname vyhotovenom v súlade s článkom 3 a z ktorej nie sú zakázané dovozy podľa článku 28;

d) mäso určené pre stravovanie personálu a cestujúcich dopravných prostriedkov zaisťujúcich medzinárodnú prepravu.

Ak takéto mäso alebo kuchynský odpad nebol naložený, musí byť zničený. Avšak nie je nutné mäso zničiť, ak je preložené priamo alebo po prechodnom umiestnení pod colným dohľadom, z jedného dopravného prostriedku na iný.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) "úradný veterinár" je veterinár menovaný príslušným ústredným úradom členského štátu alebo tretej krajiny;

b) "krajina určenia" znamená členský štát, do ktorého sú dovážané zvieratá alebo čerstvé mäso z tretej krajiny;

c) "tretie krajina" je krajina, na ktorú sa nevzťahuje smernica Rady z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat, ktoré ovplyvňujú obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri spoločenstva [1], naposledy zmenená a doplnená smernicou zo 7. februára 1972 [2], ani smernica Rady z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchod s čerstvým mäsom vo vnútri spoločenstva [3] naposledy zmenená a doplnená smernicou z 27. októbra 1970 [4];

d) "dovoz" znamená vstup zvierat alebo čerstvého mäsa z tretej krajiny na územie spoločenstva;

e) "farma" znamená úradne kontrolovaný poľnohospodársky, priemyselný alebo obchodný podnik umiestnený na území tretej krajiny, v ktorom sú obvyklým spôsobom držané alebo chované plemenné, úžitkové alebo jatočné zvieratá;

f) "jatočné zvieratá" na účely kapitoly II znamenajú hovädzí dobytok alebo ošípané určené pri príchode do krajiny určenia priamo na odvoz na bitúnok;

g) "plemenné alebo úžitkové zvieratá" znamenajú hovädzí dobytok alebo ošípané iné ako tie, ktoré sú stanovené v f), vrátane tých, ktoré sú určené na chov, produkciu mlieka alebo mäsa alebo účely návrhu;

h) "stádo hovädzieho dobytka úradne zbavené tuberkulózy" znamená stádo hovädzieho dobytka, ktoré spĺňa podmienky stanovené v prílohe A, kapitola I;

i) "stádo hovädzieho dobytka úradne zbavené brucelózy" znamená stádo hovädzieho dobytka, ktoré spĺňa podmienky stanovené v prílohe A, kapitola II (A) (1);

j) "stádo hovädzieho dobytka zbavené brucelózy" znamená stádo hovädzieho dobytka, ktoré spĺňa podmienky stanovené v prílohe A, kapitola II (A) (2);

k) "ošípané zbavené brucelózy" znamenajú ošípané, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe A, kapitola II (B) (1);

l) "stádo ošípaných úradne zbavené brucelózy" znamená stádo ošípaných, ktoré spĺňa podmienky stanovené v prílohe A, kapitola II (B) (2);

m) "územie zbavené nákazy" znamená územie, v ktorom podľa úradných zistení zvieratá netrpeli žiadnou prenosnou chorobou uvedenou v zozname vyhotovenom v súlade s postupom uvedeným v článku 29 v čase a na území o polomere, ktoré sú stanovené v súlade s rovnakým postupom;

n) "mäso" znamená všetky časti zvierat domestikovaných druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a nepárnokopytníkov, ktoré sú vhodné pre ľudskú spotrebu;

o) "čerstvé mäso" znamená mäso, ktoré neprešlo žiadnym konzervačným procesom; avšak zmrazené a zachladené mäso sa považuje za čerstvé;

p) "jatočné telo" znamená celé telo zabitého zvieraťa po vykrvácaní, vyňatí orgánov z tela, oddelení končatín vo výške zápästného a bedrového kĺbu, oddelení hlavy, zadnej časti a vemena a naviac v prípade hovädzieho dobytka, oviec, kôz a nepárnokopytníkov po stiahnutí z kože;

q) "drobky" znamenajú čerstvé mäso iné ako jatočné telo definované v p), aj keď zostane prirodzene pripojené k jatočnému telu;

r) "vnútornosti" znamenajú drobky z hrudnej, brušnej a panvovej dutiny, vrátane priedušnice a hltana;

s) "dopravný prostriedok" znamená tie časti motorových vozidiel, koľajových vozidiel a lietadla určených na nakladanie a priestory lodí alebo kontajnery pre pozemnú, námornú alebo leteckú dopravu;

t) "zásielka" znamená množstvo mäsa alebo počet zvierat, na ktoré sa vzťahuje rovnaké osvedčenie;

u) "zariadenie" znamená schválený bitúnok, schválené zariadenie na spracovanie alebo schválené mraziace zariadenie nachádzajúce sa mimo takýchto schválených jatiek a zariadení, ktoré bolo schválené treťou krajinou a ktoré je na zozname alebo zoznamoch zostavených v súlade s článkom 4.

Článok 3

1. Rada na návrh Komisie stanoví zoznam krajín alebo častí krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovozy hovädzieho dobytka, ošípaných a čerstvého mäsa alebo jednej alebo viacerých z týchto kategórií zvierat a komodít berúc do úvahy zdravotnú situáciu v týchto krajinách alebo častiach krajín. Tento zoznam môže byť doplnený alebo zmenený a doplnený v súlade s postupom stanoveným v článku 30.

2. Pri rozhodovaní v prípade hovädzieho dobytka a ošípaných a v prípade čerstvého mäsa, či krajina alebo časť krajiny môže byť uvedená na zozname stanovenom v odseku 1, sa do úvahy berie najmä:

a) zdravotný stav hospodárskych zvierat, ostatných domestikovaných zvierat a voľne žijúcich zvierat v tretej krajine, najmä s ohľadom na exotické ochorenia zvierat a zdravotná situácia životného prostredia krajiny, ktorá by mohla ohroziť zdravie ľudí a zdravie zvierat v členských štátoch;

b) pravidelnosť a rýchlosť poskytovania informácií treťou krajinou o výskyte prenosných chorôb zvierat na jej území, najmä chorôb, ktoré sú uvedené na zoznamoch A a B Medzinárodného úradu pre nákazy;

c) predpisy týchto krajín pre prevenciu a kontrolu ochorení zvierat;

d) štruktúra veterinárnych služieb v týchto krajinách a ich právomoci;

e) organizácia a vykonávanie opatrení prevencie a kontroly prenosných chorôb zvierat.

3. Zoznam uvedený v odseku 1 a všetky jeho zmeny a doplnky sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

1. V súlade s postupom uvedeným v článku 29 sa zostaví jeden alebo viac zoznamov zariadení, z ktorých môžu členské štáty povoliť dovoz čerstvého mäsa. Zoznam alebo zoznamy môžu byť zmenené a doplnené alebo doplnené v súlade s postupom stanoveným v článku 30.

2. Pri rozhodovaní, či bitúnok, zariadenie na spracovanie alebo mraziace zariadenie nachádzajúce sa mimo bitúnku alebo zariadenia na spracovanie je možné uviesť na jeden zo zoznamov uvedených v odseku 1, sa do úvahy berú najmä:

a) záruky, ktoré môže poskytnúť tretia krajina, týkajúce sa vyhovenia požiadavkám tejto smernice;

b) nariadenia tretej krajiny týkajúce sa podávania akejkoľvek látky jatočným zvieratám, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotnú nezávadnosť mäsa;

c) v každom jednotlivom prípade súlad s požiadavkami tejto smernice;

d) organizácia služieb tretej krajiny alebo časti krajiny vykonávajúcich prehliadku mäsa, právomoci týchto služieb a dohľad, ktorému podliehajú.

3. Bitúnok, zariadenie na spracovanie alebo mraziace zariadenia nachádzajúce sa mimo bitúnku alebo zariadenia na spracovanie môžu byť zapísané do zoznamu alebo zoznamov uvedených v odseku 1 len vtedy, ak sa nachádzajú v niektorej z krajín uvedených v článku 3 (1) a ak boli úradne schválené príslušnými úradmi tretej krajiny pre vývozy do spoločenstva. Toto schválenie berie do úvahy súlad s nasledujúcimi požiadavkami:

a) súlad s ustanoveniami prílohy B;

b) trvalý dozor úradného veterinára tretej krajiny.

4. Zoznam alebo zoznamy uvedené v odseku 1 a všetky ich zmeny a doplnky sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Veterinárni odborníci členských štátov a Komisie vykonávajú kontroly na mieste s cieľom overenia, či sú skutočne uplatňované ustanovenia tejto smernice, najmä ustanovenia článku 3 (2) a článku 4 (2) a (3).

Odborníkov členských štátov vymenuje Komisia na základe návrhu členských štátov.

Tieto kontroly sa vykonávajú v mene spoločenstva, ktoré uhradí v tejto súvislosti náklady na akékoľvek výdaje.

Frekvencie a postup týchto kontrol sa stanovia v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

KAPITOLA II Dovoz hovädzieho dobytka a ošípaných

Článok 6

Napriek ustanoveniam článku 3 (1) členské štáty povolia len dovoz zvierat uvedených v tejto smernici, ak pochádzajú z nečlenských krajín;

a) zbavených akejkoľvek nákazy, na ktorú sú zvieratá náchylné:

- v predchádzajúcich 12 mesiacoch, pokiaľ ide o mor hovädzieho dobytka, exotickej krívačky a slintačky, prenosnú pleuropneumóniu, africký mor ošípaných a prenosnú obrnu ošípaných (tešínsku chorobu);

- v predchádzajúcich šiestich mesiacoch, pokiaľ ide o katarálnu horúčku oviec a prenosnú vezikulárnu stomatitídu;

b) ktoré neboli v predchádzajúcich 12 mesiacoch vakcinované proti nákazám uvedeným pod písmenom a) prvá zarážka, na ktoré sú zvieratá náchylné.

Článok 7

V súlade s postupom stanoveným v článku 29 môže byť rozhodnuté, že ustanovenia článku 6 a) sa vzťahujú iba na časť územia nečlenskej krajiny.

V súlade s rovnakým postupom a výnimkou z ustanovenia článku 6 b), import zvierat stanovených v tejto smernici, môže byť za určitých podmienok povolený z nečlenských krajín alebo častí týchto krajín, v ktorých sa uskutočňuje vakcinácia proti jednej alebo viacerým nákazám uvedeným v článku 6 a) prvá zarážka.

Článok 8

1. Bez dosahu na ustanovenia článkov 6 a 7, členské štáty povolia dovoz zvierat stanovených v tejto smernici z nečlenskej krajiny len ak spĺňajú zdravotné podmienky prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 29 pre dovozy z tejto nečlenskej krajiny podľa druhu a miesta určenia zvierat.

2. V súlade s postupom stanoveným v článku 29 môže byť rozhodnuté o obmedzení povolenia na jednotlivé druhy, na jatočné, plemenné alebo úžitkové zvieratá alebo na zvieratá určené na zvláštne účely, a aplikovať všetky nutné zdravotné opatrenia po dovoze.

3. V súlade s postupom stanoveným v článku 29 môže byť rozhodnuté o odchýlke od ustanovení prílohy A, kapitola II, sekcia A s ohľadom na:

- získanie kvalifikácie o úradnom zbavení brucelózy stáda alebo čriedy zbavenej brucelózy;

- začlenenie hovädzieho dobytka zo stáda zbaveného brucelózy do stáda úradne zbaveného brucelózy;

- zrušenie kvalifikácie "stádo alebo črieda úradne zbavená brucelózy".

Článok 9

Pokiaľ sa členský štát domnieva, že vakcíny proti slintačke a krívačke používané v nečlenskej krajine proti typom vírusu A, O a C majú určité nedostatky, zakáže vstup hovädzieho dobytka a ošípaných z príslušnej nečlenskej krajiny na svoje územie. V čo najkratšej možnej dobe informuje ostatné členské štáty a Komisiu o svojom rozhodnutí a uvedie dôvody tohto rozhodnutia. Po tomto oznámení sa v čo najkratšej možnej dobe zíde Stály veterinárny výbor. Rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 30.

Článok 10

Členské štáty povolia dovoz hovädzieho dobytka a ošípaných, ak ku dňu nakládky k odoslaniu do krajiny určenia tieto zvieratá boli nepretržite na území alebo časti územia nečlenskej krajiny uvedenej na zozname vyhotovenom podľa článku 3 (1):

a) najmenej 6 mesiacov v prípade plemenných alebo úžitkových zvierat;

b) najmenej 3 mesiace v prípade jatočných zvierat.

V prípade zvierat mladších ako 6 mesiacov prípadne mladších ako 3 mesiace sa doba počíta od narodenia.

Článok 11

1. Členské štáty povolia dovoz hovädzieho dobytka a ošípaných, predtým ako budú spracované, len ak úradný veterinár vyvážajúcej nečlenskej krajiny vystaví osvedčenie na tieto zvieratá.

Toto osvedčenie musí:

a) byť vydané v deň nakládky zvierat k odoslaniu do krajiny určenia;

b) byť napísané najmenej v jednom z úradných jazykov krajiny určenia a v jednom z úradných jazykov krajiny vykonávajúcej kontrolu dovozu podľa článku 12;

c) originál tohto osvedčenia musí doprevádzať zvieratá;

d) poskytovať dôkaz, že hovädzí dobytok a ošípané zodpovedajú podmienkam stanoveným v tejto smernici a podmienkam stanoveným podľa tejto smernice, pokiaľ ide o dovoz z tretích krajín;

e) pozostávať z jedného listu papiera;

f) byť určené pre jedného príjemcu.

2. Toto osvedčenie musí zodpovedať vzoru stanovenému v súlade s postupom uvedeným v článku 29.

Článok 12

1. Členské štáty zaistia, aby hovädzí dobytok a ošípané podstúpili pri príchode na územie spoločenstva zdravotnú kontrolu (dovoznú kontrolu) vykonanú úradným veterinárom.

2. Členské štáty zaistia, aby bol zakázaný pohyb hovädzieho dobytka a ošípaných v rámci spoločenstva, ak sa počas kontroly predpísanej v odseku (1) preukáže, že:

- zvieratá nepochádzajú z územia alebo časti územia tretej krajiny zahrnutej v zozname zostavenom v súlade s článkom 3 (1);

- zvieratá sú infikované alebo sa predpokladá, že sú infikované alebo kontaminované prenosnou nákazou;

- podmienky stanovené touto smernicou a prílohami k nej neboli splnené exportujúcou nečlenskou krajinou;

- osvedčenie sprevádzajúce zvieratá nespĺňa podmienky stanovené v článku 11.

3. Členské štáty, ktoré vykonávajú kontrolu spomínanú v (1), prijmú všetky opatrenia, ktoré považujú za potrebné.

Tieto opatrenia môžu, inter alia, obsahovať:

a) - umiestnenie zvierat, u ktorých sa predpokladá, že sú infikované alebo kontaminované infekčnou nákazou, do karantény;

- v prípade stanovenom v odseku 2 štvrtá zarážka na žiadosť vývozcu, dovozcu alebo ich zástupcov držanie zvierat pod kontrolou, kým osvedčenie nebude objasnené;

b) vrátenie zvierat, ktorým nemôže byť povolený pohyb v súlade s odsekom 2, ak neexistujú námietky o zdraví zvierat.

Ak nie je možné vrátiť zvieratá späť, kompetentný orgán nariadi, aby boli porazené a určí zariadenie, ktoré sa má použiť na tento účel.

c) porážku alebo odstránenie všetkých zvierat príslušnej dodávky, ak hore uvedená kontrola preukáže dôkaz alebo podozrenie na jednu z epidemických nákaz zo zoznamu zostaveného v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

4. Osvedčenie sprevádzajúce hovädzí dobytok a ošípané pri dovoze musí podľa zdravotnej kontroly zvierat (dovoznej kontroly) jasne stanoviť, či bol zvieratám vstup povolený alebo zakázaný.

5. Pri prekročení územia spoločenstva s cieľom dosiahnuť členský štát určenia členské štáty zavedú zdravotné opatrenia stanovené v odseku 3 a) prvá zarážka a v odseku 3 c), ak sú zvieratá infikované alebo sa predpokladá, že sú infikované alebo kontaminované prenosnou nákazou.

6. Zvieratá, ktoré získali dovozné oprávnenie a ktorých miestom určenia nie je členský štát, ktorý vykonal dovoznú kontrolu stanovenú v odseku 1, musia byť zaslané do krajiny určenia pod colnou kontrolou bez toho, aby boli naložené.

7. Zvieratá, ktoré prešli dovoznou kontrolou predpísanou v odseku 1, podstúpia akúkoľvek ďalšiu kontrolu potrebnú v krajine určenia v zmysle overenia, či ustanovenia tejto smernice, vrátane zvláštnych podmienok definovaných v súlade s postupom stanoveným v článku 29 podľa článku 3, boli splnené.

Tieto kontroly sa môžu uskutočniť buď na hranici, alebo na akomkoľvek inom mieste určenom kompetentným orgánom krajiny určenia, alebo na obidvoch miestach.

8. Vývozca, dovozca alebo ich zástupca je zodpovedný za akékoľvek výdavky spôsobené podľa tohto článku, vrátane porazenia alebo odstránenia zvierat, bez náhrady od štátu.

Článok 13

Ihneď po príchode do krajiny určenia sa jatočné zvieratá dopravia priamo na bitúnok a v súlade so zdravotnými požiadavkami zvierat sa porazia najneskôr do troch pracovných dní od ich vstupu do tohto bitúnku.

Bez dosahu na zvláštne podmienky, ktoré môžu byť stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 29, môže príslušný úrad krajiny určenia zo zdravotných dôvodov stanoviť bitúnky, do ktorých musia byť tieto zvieratá dopravené.

KAPITOLA III Dovoz čerstvého mäsa

Článok 14

1. Čerstvé mäso musí pochádzať zo zvierat, ktoré boli na území alebo časti územia krajiny uvedenej na zozname vyhotovenom podľa článku 3 (1) najmenej po dobu troch mesiacov pred porážkou alebo od narodenia, pokiaľ sa jedná o zvieratá mladšie ako 3 mesiace.

2. Napriek ustanoveniam článku 3 (1) členské štáty povolia len dovoz čerstvého mäsa pochádzajúceho z nečlenských krajín:

a) ktoré boli po dobu posledných 12 mesiacov zbavené tých z nasledujúcich nákaz, na ktoré sú zvieratá, z ktorých mäso pochádza, náchylné: mor hovädzieho dobytka, exotická krívačka a slintačka, africký mor ošípaných, prenosná obrna ošípaných (tešínska choroba);

b) v ktorých po dobu 12 mesiacov nebola vykonávaná vakcinácia proti nákazám uvedeným pod a), na ktoré sú zvieratá, z ktorých mäso pochádza, náchylné.

Článok 15

Môže byť rozhodnuté, podľa postupu uvedeného v článku 29, že ustanovenia článku 14 (2) a) sa vzťahujú iba na časť územia nečlenskej krajiny.

Podľa rovnakého postupu a napriek ustanoveniam článku 14 (2) b) môže byť za určitých podmienok povolený dovoz čerstvého mäsa z nečlenskej krajiny alebo časti územia nečlenskej krajiny, v ktorej sa uskutočnila vakcinácia proti jednej alebo viacerým nákazám uvedeným v článku 14 (2) a).

Článok 16

Bez dosahu na ustanovenia článkov 14 a 15 povolia členské štáty dovoz čerstvého mäsa z nečlenskej krajiny, len ak mäso zodpovedá zdravotným požiadavkám prijatým v súlade s postupom uvedeným v článku 29 pre dovoz čerstvého mäsa z nečlenskej krajiny podľa druhu zvierat.

Článok 17

1. Členské štáty povolia dovoz čerstvého mäsa vo forme jatočných tiel, prípadne polovičiek u ošípaných a polovičiek alebo štvrtí u hovädzieho dobytka a nepárnokopytníkov, len ak je možné zložiť dohromady jatočné telo každého zvieraťa.

2. Takýto dovoz podlieha nasledujúcim podmienkam: čerstvé mäso musí

a) byť získané na bitúnku uvedenom na zozname vyhotovenom v súlade s článkom 4 (1);

b) pochádzať z jatočného zvieraťa, ktoré bolo v súlade s prílohou B, kapitola V podrobené prehliadke post mortem vykonanou úradným veterinárom a ktoré bolo schválené pre porážku v súlade s ustanoveniami tejto smernice s cieľom exportu do spoločenstva;

c) byť ošetrené v hygienických podmienkach v súlade s prílohou B, kapitola VI;

d) byť podrobené v súlade s prílohou B, kapitola VII prehliadke post mortem vykonanou úradným veterinárom a nesmú vykazovať žiadnu zmenu s výnimkou traumatických zmien spôsobených tesne pred porážkou, lokálnych malformácií alebo zmien, a práve tak musí byť zistené, v prípade potreby vhodnými laboratórnymi vyšetreniami, že jatočné telá a vnútornosti neobsahujú časti, ktoré nie sú vhodné pre ľudskú spotrebu alebo sú nebezpečné pre zdravie ľudí;

e) byť sprevádzané osvedčením definujúcim nezávadnosť pre zdravie ľudí v súlade s prílohou B, kapitola X;

f) byť po prehliadke post mortem skladované v skladovacích priestoroch vo vyhovujúcich hygienických podmienkach v súlade s prílohou B, kapitola XII;

g) byť prepravované do krajiny určenia za vyhovujúcich hygienických podmienok.

3. Len metylvioleť sa môže použiť na značkovanie čerstvého mäsa čerňou.

Iné typy farbenia sa môžu použiť v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

4. Pri prehliadke post mortem stanovenej v odseku 2 d) môžu úradnému veterinárovi pomáhať asistenti, za ktorých zodpovedá.

Títo asistenti musia:

a) byť ustanovení príslušným ústredným úradom vyvážajúcej krajiny v súlade s platnými predpismi;

b) mať primerané vzdelanie;

c) mať status zaisťujúci ich nezávislosť na pracovníkoch vedúcich zariadenie;

d) nemať žiadnu právomoc v rozhodovaní týkajúcom sa konečného výsledku zdravotnej kontroly.

Článok 18

1. Napriek článku 17 (1) členské štáty povolia dovozy:

a) polovičiek, oddelených štvrtí alebo vnútorností spĺňajúcich podmienky uvedené v článku 17 (2) a (3) a pochádzajúcich z bitúnkov určených na tento účel podľa postupu uvedeného v článku 29;

b) kusov menších ako štvrtiny alebo vykosteného mäsa zo závodov na spracovanie, ktoré sú kontrolované podľa článku 4 a schválené na tento účel podľa postupu uvedeného v článku 29. Takéto mäso okrem podmienok stanovených článkom 17 (2) a (3) zodpovedá nasledujúcim požiadavkám:

i) musí byť rozdelené a získané v súlade s predpismi prílohy B, kapitola VIII;

ii) musí byť podrobené prehliadke vykonanej úradným veterinárom v súlade s ustanoveniami prílohy B, kapitola IX;

iii) jeho balenie spĺňa predpisy stanovené v prílohe B, kapitola XI;

iv) musí byť podrobené všetkým kontrolám vykonávaným veterinármi spoločenstva, ktoré sú vyžadované pre zaistenie toho, aby vyššie uvedené ustanovenia boli splnené;

v) ak ide o čerstvé mäso nepárnokopytníkov, musí podliehať kontrolám krajiny určenia s ohľadom na prípadné obmedzenia jeho použitia.

2. Podľa postupu uvedeného v článku 29 a napriek prílohe B, bod 32 môže byť mäso delené za tepla, v tomto prípade musia byť splnené nasledujúce minimálne podmienky:

a) čerstvé mäso musí byť prevezené priamo z bitúnku do zariadenia na spracovanie, ktoré musí byť umiestnené v tej istej skupine budov a dostatočne blízko seba, pretože mäso určené na delenie musí byť prevezené naraz z jednej miestnosti do druhej predĺženou linkou dopravnej siete z bitúnku a delenie sa musí vykonať okamžite;

b) hneď ako je predpísané delenie a balenie ukončené, mäso musí byť prevezené do mraziacej miestnosti podľa prílohy B, kapitola II, bod 2 a).

Článok 19

Články 17 a 18 sa nevzťahujú na:

a) čerstvé mäso dovážané na základe povolenia krajiny určenia na iné účely ako výživu ľudí;

b) čerstvé mäso určené na výstavy alebo zvláštne štúdie alebo k analýzam za predpokladu, že úradná kontrola umožňuje zaistiť, že toto mäso nie je použité pre spotrebu ľudí a za predpokladu, že po skončení výstavy alebo po prevedených štúdiách alebo analýze je toto mäso, s výnimkou množstva použitého pri analýze, stiahnuté späť z územia spoločenstva alebo zničené.

V tomto prípade a v prípade uvedenom v a) krajiny určenia zaistia, aby uvedené mäso nemohlo byť použité na iné účely ako k tie, pre ktoré bolo dovezené na územie tejto krajiny;

c) čerstvé mäso určené výhradne k zásobovaniu medzinárodných organizácií podliehajúce schváleniu podľa postupu stanoveného v článku 29 a za predpokladu, že toto mäso pochádza z krajiny uvedenej v zozname vyhotovenom podľa článku 3 (1) a že sú splnené zdravotné požiadavky zvierat. Členské štáty, na ktorých území sú príslušné medzinárodné organizácie, zaistia, aby toto mäso nebolo dané do volného obehu.

Článok 20

Členské štáty zakážu dovoz:

a) čerstvého mäsa pochádzajúceho z kancov a z kryptorchidných ošípaných;

b) čerstvého masa obsahujúceho zbytky estrogénnych alebo tyreostatických látok, antibiotík, antimónu, arzénu, pesticídov alebo iných látok, ktoré sú škodlivé alebo môžu pravdepodobne konzumáciu čerstvého mäsa učiniť nebezpečnou alebo škodlivou pre zdravie ľudí, pokiaľ tieto zbytky prekračujú povolenú hranicu.

Povolené hranice sú stanovené Radou na návrh Komisie a môžu byť ďalej zmenené a doplnené v súlade s postupom uvedeným v článku 29;

c) čerstvého mäsa ošetreného ionizujúcim alebo ultrafialovým žiarením a tiež čerstvého mäsa pochádzajúceho zo zvierat, ktorým boli aplikované ukľudňujúce alebo iné prostriedky schopné zmeniť jeho organoleptické zloženie alebo charakter;

d) čerstvého mäsa, do ktorého boli pridané s cieľom zdravotného označenia látky iné ako látky uvedené v článku 17 (3);

e) čerstvého mäsa pochádzajúceho zo zvierat, u ktorých bola zistená akákoľvek forma tuberkulózy a ktoré boli označené ako majúce tuberkulózu po pozitívnej reakcii na tuberkulín;

f) čerstvého mäsa pochádzajúceho zo zvierat, u ktorých bola po porážke zistená akákoľvek forma tuberkulózy alebo prítomnosť viacerých živých alebo mŕtvych cysticerci alebo u ošípaných prítomnosť svalovcov;

g) čerstvého mäsa pochádzajúceho zo zvierat porazených veľmi mladých;

h) častí jatočných tiel alebo vnútorností vykazujúcich traumatické zmeny, ku ktorým došlo bezprostredne pred porážkou alebo malformácie alebo zmeny uvedené v článku 17 (2) d);

i) krvi;

j) mletého mäsa alebo upraveného podobným spôsobom;

k) častí svaloviny alebo tukového tkaniva a iných tkanív pochádzajúcich z delenia a vykosťovania mäsa alebo z častí upnutých na kosti a častí svaloviny a iných tkanív hlavy okrem jazyka.

Článok 21

Na návrh Komisie Rada stanoví metódu a postupy nutné pre zistenie prítomnosti svalovcov v čerstvom mäse ošípaných.

Článok 22

1. Členské štáty povolia dovoz čerstvého mäsa len po predložení zdravotného osvedčenia zvierat a osvedčenia o zdravotnej nezávadnosti vystavených úradným veterinárom exportujúcej tretej krajiny.

Tieto osvedčenia musia:

a) byť napísané najmenej v jednom z úradných jazykov krajiny určenia a v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom sa vykonávajú dovozné kontroly stanovené článkami 23 a 24;

b) sprevádzať čerstvé mäso v originálnom exemplári;

c) pozostávať iba z jedného listu papiera;

d) byť určené iba jednému príjemcovi.

Zdravotné osvedčenie zvierat musí potvrdzovať, že čerstvé mäso zodpovedá zdravotným požiadavkám stanoveným touto smernicou a požiadavkám stanoveným podľa tejto smernice s ohľadom na dovoz čerstvého mäsa z nečlenských krajín.

2. Osvedčenie musí zodpovedať vzoru vyhotovenému v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

3. Osvedčenie o zdravotnej nezávadnosti musí zodpovedať svojou formou a svojim obsahom vzoru uvedenému v prílohe C a musí byť vydané v deň nakladania čerstvého mäsa pre odoslanie do krajiny určenia.

Článok 23

1. Členské štáty zaistia, aby čerstvé mäso bez odkladu podstúpilo hneď pri príchode na územie spoločenstva zdravotnú kontrolu vykonanú kompetentným orgánom bez ohľadu na colný postup, ktorým bolo preclené.

2. Bez dopadu na ustanovenia odseku 3 členské štáty zaistia, aby sa zakázal dovoz, ak táto kontrola odhalí, že:

- mäso nepochádza z územia alebo časti územia nečlenskej krajiny zahrnutej v zozname vypracovanom v súlade s článkom 3 (1);

- mäso pochádza z územia alebo časti územia nečlenskej krajiny, z ktorej je dovoz zakázaný v súlade s článkami 14 a 27;

- zdravotné osvedčenie zvierat, ktoré sprevádza mäso, nie je v súlade s podmienkami stanovenými podľa článku 22.

3. Členské štáty povolia prevoz čerstvého mäsa z jednej nečlenskej krajiny do inej nečlenskej krajiny pod podmienkou, že:

a) príslušná strana poskytne dôkaz, že prvá nečlenská krajina, do ktorej je mäso zaslané, po prechode cez územie spoločenstva v žiadnom prípade nezamietne alebo nevráti späť do posledne menovanej krajiny mäso, ktorého dovoz alebo prechod povolila;

b) tento prevoz bol predtým povolený kompetentnými orgánmi členských štátov, na území ktorých je vykonávaná zdravotná dovozná kontrola;

c) tento prevoz je vykonaný bez opätovného naloženia na území spoločenstva pod dozorom kompetentných orgánov v dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch zapečatených kompetentnými orgánmi; jediná povolená manipulácia počas tohto prevozu je tá, ktorá je vykonaná prípadne v bode vstupu na územie spoločenstva alebo výstupu z územia spoločenstva pre priamy prevoz z lode alebo lietadla do akéhokoľvek iného dopravného prostriedku alebo naopak.

4. Všetky náklady vyplývajúce z tohto článku sa oznámia odosielateľovi, príjemcovi alebo ich zástupcom bez náhrady štátom.

Článok 24

1. Členské štáty zaistia, aby každá zásielka čerstvého mäsa bola podrobená kontrole zdravotnej nezávadnosti predtým, ako bude daná ku spotrebe a veterinárno-zdravotnej kontrole vykonávanej úradným veterinárom.

Členské štáty zaistia, aby dovozcovia mali povinnosť oznámiť najmenej dva pracovné dni vopred miestnej službe poverenej kontrolou dovozu miesto, kde sa čerstvé mäso má podrobiť kontrole a upresniť množstvo, druhy mäsa a okamih, od ktorého je možné kontrolu vykonať.

2. Kontrola zdravotnej nezávadnosti uvedená v odseku 1 sa vykonáva na každom jatočnom tele, polovici alebo štvrtine v prípade dovozov uvedených v článku 17 (1) a náhodným výberom vzoriek v prípade dovozov iných častí. Táto kontrola sa vykonáva najmä s cieľom overiť v súlade s ustanoveniami odseku 3:

a) osvedčenie o zdravotnej nezávadnosti, zhodu čerstvého mäsa s ustanoveniami tohto osvedčenia, označenia;

b) stav konzervácie, prítomnosť nečistôt a patogénnych pôvodcov;

c) prítomnosť zbytkov látok uvedených v článku 20;

d) či porážka a delenie boli vykonané v zariadení schválenom na tento účel;

e) podmienky prepravy.

3. Prijmú sa, podľa postupu uvedeného v článku 29, vykonávajúce predpisy nevyhnutné k zaisteniu jednotného vykonávania kontrol stanovených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o aplikáciu ustanovení článku 20, a najmä metód analýzy, frekvencie a noriem označovania.

4. Členské štáty zakážu obchodovanie s čerstvým mäsom tam, kde sa pri kontrolách uvedených v odseku 1 zistilo, že:

- čerstvé mäso nie je vhodné pre ľudskú spotrebu;

- nie sú splnené podmienky stanovené touto smernicou a jej prílohami;

- jedno z osvedčení uvedených v článku 22 doprevádzajúcich každú zásielku nevyhovuje podmienkam stanoveným v spomenutom článku.

5. Ak čerstvé mäso nemôže byť dovezené, musia byť vrátené späť, ak tomu nezabraňujú dôvody veterinárno-zdravotnej kontroly alebo zdravotnej nezávadnosti.

Ak navrátenie mäsa nie je možné, mäso musí byť zničené na území členského štátu, v ktorom sa kontroly vykonávajú.

Výnimkou z tohto ustanovenia a na žiadosť dovozcu alebo jeho zástupcu členský štát, ktorý vykonáva veterinárno-zdravotnú kontrolu a kontrolu zdravotnej nezávadnosti, môže povoliť jeho vstup na svoje územie pre iné použitie ako pre ľudskú spotrebu za predpokladu, že to nie je nebezpečné pre zdravie ľudí alebo zvierat a pokiaľ mäso pochádza z krajiny uvedenej na zozname zostavenom v súlade s ustanoveniami článku 3 (1) a pokiaľ dovoz nie je zakázaný podľa článku 28. Toto mäso nemôže opustiť územie toho členského štátu, ktorý musí kontrolovať konečné určenie mäsa.

6. V každom prípade po kontrolách stanovených v odseku 1 musí byť na osvedčeniach jasne uvedené konečné použitie mäsa.

Článok 25

1. Každá zásielka čerstvého mäsa, ktorého uvedenie do obehu v spoločenstve bolo povolené členským štátom na základe kontrol stanovených v článku 24 (1), musí byť pred odoslaním do krajiny určenia doprevádzaná osvedčením zodpovedajúcim svojou formou a obsahom vzoru uvedenému v prílohe D.

Toto osvedčenie musí:

a) byť vystavené oprávneným veterinárom na mieste kontroly alebo mieste uskladnenia;

b) byť vydané v deň nakládky pre odoslanie čerstvého mäsa do krajiny určenia;

c) byť napísané aspoň v jednom úradnom jazyku krajiny určenia;

d) doprevádzať zásielku čerstvého mäsa v originálnom exemplári.

Článok 26

Všetky náklady spojené s uplatňovaním článkov 24 a 25, najmä výdavky na kontrolu čerstvého mäsa, náklady na uskladnenie a prípadné náklady na zničenie mäsa, idú na vrub odosielateľa, príjemcu alebo ich zástupcu bez náhrady štátom.

KAPITOLA IV Všeobecné ustanovenia

Článok 27

1. Členské štáty zostavujú a dodávajú Komisii zoznamy:

a) pohraničných staníc pre dovoz hovädzieho dobytka a ošípaných;

b) kontrolných staníc pre dovoz čerstvého mäsa.

Tieto pohraničné a kontrolné stanice musia byť schválené v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

2. Aby pohraničné stanice uvedené v odseku 1 a) mohli byť schválené, ich zástupcovia musia mať k dispozícií najmä zariadenie nutné k vykonávaniu kontrol uvedených v článku 12 (1) a nutné k dezinfekcii, k odstráneniu odpadov krmiva, podstielky, hnoja, moču a akéhokoľvek iného odpadu.

3. Aby kontrolné stanovištia uvedené v odseku 1 b) mohli byť schválené, ich zástupcovia musia mať k svojej dispozícii aspoň:

a) priestory dostatočných rozmerov pre prehliadku, ktoré dovolia normálny priebeh kontrol;

b) primerané priestory pre chladenie a zmrazovanie;

c) primerane veľkú miestnosť pre rozmrazovanie;

d) laboratórium.

4. Zodpovednosť za kontroly preberá úradný veterinár. Tento môže mať pri vykonávaní výhradne technických úkonov pomocníkov vyškolených špeciálne na tento účel.

Podrobné pravidlá tejto výpomoci sú prijaté podľa postupu stanoveného v článku 29.

5. Veterinárni experti overujú, či zariadenia schválených pohraničných a kontrolných staníc zodpovedajú podmienkam tohto článku a či sú kontroly vykonávané v súlade s touto smernicou.

Títo experti musia mať národnosť iného štátu ako toho členského štátu, v ktorom je umiestnená kontrolná stanica.

Podmienky aplikácie tohto odseku, najmä menovanie veterinárnych expertov a postupy overovania, sa určia podľa postupu stanoveného v článku 29.

6. Všetky náklady spojené s aplikáciou odseku 5, prvý pododsek, nesie spoločenstvo.

Článok 28

1. Bez dosahu na ustanovenia článku 6, ak prenosná nákaza zvierat, ktorá by mohla ohroziť zdravie hospodárskych zvierat jedného z členských štátov, prepukne alebo sa rozšíri do nečlenskej krajiny, alebo ak to umožní akýkoľvek iný dôvod spojený s veterinárnou kontrolou, príslušný členský štát zakáže dovoz druhov zvierat, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, či už sú dovážané priamo alebo nepriamo cez iný členský štát, buď z celej nečlenskej krajiny, alebo z časti územia posledne menovanej.

2. Bez dosahu na ustanovenia článku 14, ak v nečlenskej krajine zahrnutej v zozname vypracovanom v súlade s článkom 3 (1) prepukne alebo sa rozšíri prenosná nákaza zvierat, ktorá sa môže roznášať čerstvým mäsom a môže ohroziť zdravie ľudí alebo zdravie hospodárskych zvierat v jednom z členských štátov, alebo ak to umožní akýkoľvek iný dôvod spojený s veterinárnou kontrolou, príslušný členský štát zakáže dovoz tohto mäsa, či už je dovážané priamo alebo nepriamo cez iný členský štát, buď z celej nečlenskej krajiny, alebo z časti územia posledne menovanej.

3. Opatrenia prijaté členskými štátmi podľa odsekov 1 a 2 a zrušenie takýchto opatrení musí byť okamžite oznámené ostatným členským štátom a Komisii spolu s dôvodmi s tým spojenými.

Stály veterinárny výbor sa čo najskôr po tomto oznámení oboznámi a rozhodne v súlade s postupom v článku 30, či by sa tieto opatrenia mali zmeniť a doplniť, najmä v zmysle ich koordinácie s opatreniami prijatými inými členskými štátmi, alebo zrušiť.

Ak vznikne situácia predpokladaná v odsekoch 1 a 2 a ak sa ukáže, že je potrebné, aby ostatné členské štáty tiež uplatňovali opatrenia podľa týchto odsekov zmenené a doplnené, ak je to potrebné, v súlade s predchádzajúcim pododsekom, prijmú sa vhodné opatrenia podľa postupu stanoveného v článku 30.

4. Obnovenie dovozu z nečlenskej krajiny sa povolí v súlade s tým istým postupom.

Článok 29

1. Ak sa má použiť postup stanovený v tomto článku, predseda bez odkladu oznámi vec, buď na jeho vlastný podnet, alebo na žiadosť členského štátu, Stálemu veterinárnemu výboru (ďalej len "výbor") založenému rozhodnutím Rady z 15. októbra 1968.

2. V rámci výboru majú hlasy členských štátov váhu, ktorá je stanovená v článku 148 (2). Predseda nehlasuje.

3. Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vyjadrí svoje stanovisko k návrhu v lehote dvoch dní. Stanovisko sa prijíma väčšinou dvanástich hlasov.

4. Komisia prijíma opatrenia a uvádza ich okamžite do účinnosti, pokiaľ sú v súlade so stanoviskom výboru. Ak nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo pokiaľ nie je žiadne stanovisko predložené, Komisia bez odkladu predloží Rade opatrenia, ktoré sa majú prijať.

Rada prijíma opatrenia kvalifikovanou väčšinou.

Ak počas troch mesiacov od dátumu predloženia návrhu Rada nevyhlásila žiadne opatrenia, Komisia prijme navrhované opatrenia a uvedie ich okamžite do účinnosti berúc ohľad na tie opatrenia, proti ktorým sa Rada vyjadrila jednoduchou väčšinou.

Článok 30

1. Ak sa má použiť postup stanovený v tomto článku, predseda bez odkladu oznámi vec, buď z jeho vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu, Stálemu veterinárnemu výboru (ďalej len "výbor") založenému rozhodnutím Rady z 15. októbra 1968.

2. V rámci výboru majú hlasy členských štátov váhu, ktorá je stanovená v článku 148 (2). Predseda nehlasuje.

3. Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vyjadrí svoje stanovisko k návrhu v lehote dvoch dní. Stanovisko sa prijíma väčšinou dvanástich hlasov.

4. Komisia prijíma opatrenia a uvádza ich okamžite do účinnosti, pokiaľ sú v súlade so stanoviskom výboru. Ak nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo pokiaľ nie je žiadne stanovisko predložené, Komisia bez odkladu predloží Rade návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Komisia prijíma opatrenia kvalifikovanou väčšinou.

Ak počas pätnástich dní od dátumu predloženia návrhu Rada nevyhlásila žiadne opatrenia, Komisia prijme navrhované opatrenia a uvedie ich okamžite do účinnosti berúc ohľad na tie opatrenia, proti ktorým sa Rada vyjadrila jednoduchou väčšinou.

Článok 31

Ustanovenia článku 29 a 30 sa budú uplatňovať osemnásť mesiacov odo dňa, kedy bola záležitosť prvýkrát oznámená Komisii, buď podľa článku 29 (1) a 30 (1), alebo podľa ktorýchkoľvek zodpovedajúcich pravidiel.

Článok 32

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s touto smernicou a jej prílohami:

a) najneskôr 1. októbra 1973, pokiaľ ide o ustanovenia článku 23 (1) a odsek 3 a), b) a c);

b) najneskôr 1. januára 1976, pokiaľ ide o všetky ostatné ustanovenia s výnimkou tých, ktoré predstavujú ustanovenia pre postup spoločenstva.

2. Sú v súlade s ustanoveniami zahrňujúcimi postup v rámci spoločenstva stanovený smernicou najneskôr 1. januára 1977.

Avšak medzi prijatím opatrení vyhlásených na základe týchto ustanovení a vyššie uvedeným dátumom musia uplynúť minimálne dva roky.

3. Ku dňu uvedenému v odseku 2 sú zrušené články 4 a 11 smernice Rady z 26. júna 1964 o veterinárno-zdravotných problémoch ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vnútri spoločenstva a článok 9 smernice Rady z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch pri obchodovaní s čerstvým mäsom vnútri spoločenstva.

Článok 33

1. Nové členské štáty sú oprávnené, ak rešpektujú všeobecné ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, uplatňovať do 31. decembra 1977 svoje vnútorné pravidlá upravujúce dovozy z tretích krajín z ohľadom na:

a) chovný, úžitkový a jatočný hovädzí dobytok a ošípané;

b) čerstvé mäso domácich zvierat nasledovných druhov: hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy a nepárnokopytníky.

V kontexte týchto pravidiel budú vypracované úpravy v príprave uplatňovania v celom spoločenstve pravidiel upravujúcich takéto dovozy; na tento účel tieto pravidlá preskúma Stály veterinárny výbor.

2. Komisia najneskôr do 1. júla 1976 predloží Rade správu a ak je potrebné, predloží vhodné návrhy berúc do úvahy riešenia problémov zapríčinených rozšírením pravidiel upravujúcich obchod s príslušnými produktmi vnútri spoločenstva do celého spoločenstva.

Článok 34

Táto smernica neovplyvňuje práva a povinnosti vyplývajúce z dohôd o hygienických otázkach uzavretých medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými nečlenskými krajinami pred dátumom prijatia tejto smernice.

Pokiaľ tieto dohody nie sú zlučiteľné s touto smernicou, dotyčný členský štát alebo štáty použijú všetky vhodné prostriedky k odstráneniu zistených nezhôd.

Článok 35

Tato smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 12. decembra 1972

Za Radu

predseda

P. Lardinois

[1] Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

[2] Ú. v. ES L 38, 12.2.1972. s. 95.

[3] Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

[4] Ú. v. ES L 239, 30.10.1970, s. 42.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

KAPITOLA I STÁDO HOVÄDZIEHO DOBYTKA ZBAVENÉ TUBERKULÓZY

Stádo hovädzieho dobytka sa úradne považuje za zbavené tuberkulózy, ak:

a) všetky zvieratá nepreukazujú klinické znaky tuberkulózy;

b) všetky zvieratá staršie ako šesť týždňov reagovali negatívne aspoň na dva úradné vnútrokožné tuberkulínové testy, prvý šesť mesiacov po dokončení dezinfekcie stáda, druhý o šesť mesiacov neskôr a ďalšie v jednoročných intervaloch. Ak v nečlenskej krajine, v ktorej sú všetky stáda hovädzieho dobytka podrobené úradným opatreniam boja proti tuberkulóze, percento stád hovädzieho dobytka infikovaných tuberkulózou nepresahuje viac ako 1 % počas dvoch po sebe idúcich kontrolných periód oddelených intervalom jedného roka; tento interval sa môže zvýšiť na dva roky. Ak percento infikovaných stád hovädzieho dobytka nie je väčšie ako 0,2 % počas dvoch po sebe idúcich kontrolných periód oddelených intervalom dvoch rokov; tento interval sa môže zvýšiť na tri roky;

c) do neho nebol umiestnený žiadny kus hovädzieho dobytka bez osvedčenia od úradného veterinára potvrdzujúceho, že zviera pochádza zo stáda hovädzieho dobytka úradne zbaveného tuberkulózy a v prípade zvierat starších ako šesť týždňov, že reagovali negatívne na úradný vnútrokožný tuberkulínový test;

i) Vnútrokožné tuberkulínové testovanie sa však nepožaduje v tretích krajinách, na farmách ktorých percento zahrňujúce hovädzí dobytok infikovaný tuberkulózou je menšie ako 0,2 % a kde osvedčenie od úradného veterinára uvádza, že zviera:

1. je riadne označené,

2. pochádza zo stáda hovädzieho dobytka úradne zbaveného tuberkulózy z tejto nečlenskej krajiny,

3. počas prevozu neprišlo do kontaktu s hovädzím dobytkom, ktorý nepochádza zo stáda hovädzieho dobytka úradne zbaveného tuberkulózy.

ii) Osvedčenie uvedené v i) nie je potrebné požadovať v nečlenskej krajine, v ktorej najmenej štyri roky:

- najmenej 99,80 % stád hovädzieho dobytka bolo úradne uznaných za zbavených tuberkulózy, a kde

- stáda, ktoré nie sú úradne zbavené tuberkulózy, boli pod úradným dozorom, prevod hovädzieho dobytka z týchto stád bol zakázaný, okrem toho, ak sú pod úradným dozorom pre porážku.

KAPITOLA II OŠÍPANÉ ZBAVENÉ BRUCELÓZY A STÁDA HOVÄDZIEHO DOBYTKA A OŠÍPANÝCH ZBAVENÉ BRUCELÓZY

A. Stáda hovädzieho dobytka

1. Stádo hovädzieho dobytka sa považuje za oficiálne zbavené brucelózy, ak:

a) nezahŕňa žiadny hovädzí dobytok, ktorý bol vakcinovaný proti brucelóze okrem samíc, ktoré boli vakcinované najmenej pred tromi rokmi;

b) všetok hovädzí dobytok nepreukazoval klinické znaky brucelózy najmenej šesť mesiacov;

c) všetok hovädzí dobytok starší ako dvanásť mesiacov:

i) preukazoval výsledok brucelózy nižší ako 30 aglutinačných m.j. na mililiter, ak boli uskutočnené dve úradné séroaglutinácie v najmenej trojmesačných intervaloch a najviac dvanásťmesačných; prvá séroaglutinácia sa môže nahradiť tromi krúžkovými testmi vykonanými v trojmesačných intervaloch avšak za predpokladu, že druhá séroaglutinácia je vykonaná najmenej šesť týždňov po treťom krúžkovom teste;

ii) je ročne kontrolovaný, aby sa potvrdilo, že brucelóza nie je po troch krúžkových testoch uskutočnených v najmenej trojmesačných intervaloch a jednej séroaglutinácii uskutočnenej najmenej šesť týždňov po druhom krúžkovom teste prítomná. Ak sa krúžkové testy nemôžu urobiť, uskutočnia sa dve séroaglutinácie každý rok v najmenej trojmesačnom a najviac šesťmesačnom intervale. Ak v nečlenskej krajine, v ktorej sú všetky stáda hovädzieho dobytka podrobené úradným opatreniam boja proti brucelóze, percento infikovaných stád hovädzieho dobytka nepresahuje viac ako 1 %, bude postačujúce vykonať každý rok dva krúžkové testy v najmenej trojmesačnom intervale, alebo ak tieto nemôžu byť urobené, jednu séroaglutináciu;

d) do neho nebol umiestnený žiadny kus hovädzieho dobytka bez osvedčenia od úradného veterinára potvrdzujúceho, že zviera pochádza zo stáda hovädzieho dobytka úradne zbaveného brucelózy a v prípade zvierat starších ako dvanásť mesiacov, že výsledok brucelózy je nižší ako 30 aglutinačných m.j. na mililiter, ak bola uskutočnená úradná séroaglutinácia;

i) uskutočňovanie séroaglutinačných testov sa však nepožaduje v členských štátoch, v ktorých percento stád hovädzieho dobytka infikovaných brucelózou neprekročilo 0,2 % najmenej dva roky a v ktorých osvedčenie od úradného veterinára uvádza, že:

1. je riadne označené;

2. pochádza zo stáda hovädzieho dobytka úradne zbaveného brucelózy z tejto nečlenskej krajiny;

3. počas prevozu neprišlo do kontaktu s hovädzím dobytkom, ktorý nepochádza zo stáda hovädzieho dobytka úradne zbaveného brucelózy;

ii) osvedčenie uvedené v i) nie je potrebné požadovať v nečlenskej krajine, v ktorej najmenej štyri roky:

- najmenej 99,80 % stád hovädzieho dobytka bolo úradne uznaných za zbavených brucelózy, a kde

- stáda, ktoré nie sú úradne zbavené brucelózy, boli pod úradným dozorom, prevod hovädzieho dobytka z týchto stád bol zakázaný, okrem toho, ak sú pod úradným dozorom pre porážku.

2. Stádo hovädzieho dobytka sa považuje za zbavené brucelózy, ak:

a) nezahŕňa žiadneho býka, ktorý bol vakcinovaný proti brucelóze;

b) všetky alebo niektoré zo samíc hovädzieho dobytka boli vakcinované vo veku nie viac ako šesť mesiacov živou vakcínou Buck 19 alebo inými vakcínami schválenými podľa postupu stanoveného v článku 29;

c) všetok hovädzí dobytok spĺňa podmienky stanovené v 1 b) a c), rozumie sa, že hovädzí dobytok, ktorý je mladší ako tridsať mesiacov môže preukazovať výsledok brucelózy rovný alebo vyšší ako 30 aglutinačných m.j. na mililiter, ale nižší ako 80 aglutinačných m.j. na mililiter za predpokladu, že ak je testovaná reakcia na fixáciu komplementu, preukazuje:

- výsledok nižší ako 30 jednotiek EHS v prípade samíc vakcinovaných pred menej ako dvanástimi mesiacmi,

- výsledok nižší ako 20 jednotiek EHS vo všetkých ostatných prípadoch;

d) do neho nebol umiestnený žiadny kus hovädzieho dobytka bez osvedčenia od úradného veterinára potvrdzujúceho, buď, že podmienky stanovené v 1 d) sa naň vzťahujú, alebo že pochádza zo stáda hovädzieho dobytka uznaného za zbavené brucelózy a v prípade, ak je starší ako dvanásť mesiacov, že tridsať dní predtým, ako bol zaradený do stáda, preukazoval výsledok nižší ako 30 aglutinačných m.j. na mililiter a negatívnu reakciu na fixáciu komplementu. Všetky tieto vyšetrenia sa musia vykonať pod úradným dozorom.

Ak však príslušný hovädzí dobytok bol vakcinovaný a je mladší ako tridsať mesiacov, môže preukazovať výsledok brucelózy rovný alebo vyšší ako 30 aglutinačných m.j. na mililiter, ale nižší ako 80 aglutinačných m.j. na mililiter za predpokladu, že ak je testovaná reakcia na fixáciu komplementu, preukazuje:

- výsledok nižší ako 30 jednotiek EHS v prípade samíc vakcinovaných pred menej ako dvanástimi mesiacmi,

- výsledok nižší ako 20 jednotiek EHS po vakcinácii nasledujúcej po dvanástich mesiacoch.

B. Ošípané a stáda ošípaných

1. Ošípaná sa považuje za zbavenú brucelózy, ak:

a) nepreukazuje žiadne klinické znaky tejto nákazy;

b) pri hmotnosti viac ako 25 kg počas úradného sérologického testu vykonávaného súčasne preukazuje:

i) pri séroaglutinácii výsledok brucelózy nižší ako 30 aglutinačných m.j. na mililiter;

ii) negatívny výsledok pri reakcii na fixáciu komplementu.

2. Stádo ošípaných sa považuje za zbavené brucelózy, ak:

a) všetky ošípané nepreukazovali klinické znaky nákazy po dobu najmenej jedného roku;

b) hovädzí dobytok chovaný v tom istom čase na farme patrí ku stádu úradne zbavenému brucelózy alebo ku stádu zbavenému brucelózy.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

KAPITOLA I PODMIENKY PRE SCHVÁLENIE BITÚNKU

1. Bitúnky musia prinajmenšom mať:

a) dostatočne veľké priestory na ustajnenie alebo, ak to podnebné podmienky umožňujú, predporážkové čakacie ohrady pre zvieratá; tieto ohrady musia byť prinajmenšom postavené na tvrdej, nepriepustnej podlahe a musia byť vybavené zariadením na dezinfekciu, napájanie a kŕmenie zvierat a mať vhodný kanalizačný systém vybavený sifónmi a mriežkami proti spätnému prenikaniu kvapalín;

b) priestory na porážky dostatočne veľké, aby umožňovali uspokojivý priebeh porážok; ak sa prasatá a iné druhy zvierat majú porážať v rovnakom priestore, musí byť k dispozícii zvláštny priestor pre porážku prasiat; takéto zvláštne priestory však nie sú povinné, ak sa porážka prasiat a iných zvierat uskutočňuje v rozdielnom čase, ale v takýchto prípadoch sa musí párenie, odstránenie štetín, dočisťovanie a opaľovanie uskutočňovať v zvláštnych priestoroch, ktoré sú jasne oddelené od porážkovej linky, buď voľným priestorom najmenej 5 metrov dlhým, alebo prepážkou najmenej 3 metre vysokou;

c) priestor na vyprázdňovanie a čistenie žalúdkov a čriev;

d) priestory na spracovanie čriev a drobkov, ak sú tieto vykonávané na bitúnku;

e) oddelené priestory na skladovanie sadla a na skladovanie koží, rohov, kopýt a prasačích štetín v prípade, ak tieto nie sú odvážané z bitúnku v deň porážky prasiat;

f) zamkýnacie priestory alebo, ak to podnebné podmienky dovoľujú, ohrady pre držanie chorých zvierat alebo zvierat, u ktorých sa predpokladá, že sú choré; zamkýnacie priestory pre porážku týchto zvierat, skladovanie zadržaného mäsa a skladovanie zabaveného mäsa.

Priestory a ohrady pre držanie chorých zvierat alebo zvierat, u ktorých sa predpokladá, že sú choré, spolu s tými priestormi, kde sa tieto zvieratá porážajú, nie sú povinné v tých zariadeniach, v ktorých predpisy nečlenskej krajiny zakazujú porážanie týchto zvierat;

g) dostatočne veľké chladiace alebo mraziace priestory;

h) náležite vybavený zamkýnací priestor určený výhradne pre orgán veterinárnej starostlivosti; priestor vhodne vybavený pre vykonávanie vyšetrenia na svalovce, ak je takýto test povinný;

i) šatne, umývadlá, sprchy a splachovacie záchody; posledne menované sa neotvárajú priamo do pracovných priestorov; umývadlá musia mať studenú a teplú tečúcu vodu, prostriedky na čistenie a dezinfekciu rúk a jednorázové uteráky; umývadlá musia byť pri záchodoch;

j) vybavenie umožňujúce vykonávať veterinárne kontroly podľa tejto smernice účinne v akomkoľvek čase;

k) prostriedky na kontrolovanie vstupu a výstupu z bitúnku;

l) dostatočné oddelenie kontaminovaných a čistých častí budovy s cieľom ochrániť posledne menované pred akýmkoľvek znečistením, najmä pred pachmi a prachom;

m) v priestoroch uvedených v b), c), d), e), f), g) a i):

- vodotesnú podlahu, ktorá sa ľahko čistí a dezinfikuje, je odolná proti hnilobe a ktorá umožňuje odvádzanie vody; odvádzanie vody do kanalizácie vybavenej sifónmi a mriežkami musí byť zakryté;

- hladké steny so svetlým, natretým umývateľným obkladom alebo natreté najmenej do výšky 3 metrov so zaoblenými uhlami a rohmi;

n) dostatočnú ventiláciu a odvod pary v priestoroch, kde sa spracúva mäso;

o) v tých istých priestoroch prirodzené alebo umelé osvetlenie, ktoré neskresľuje farby;

p) dostatočný prívod výlučne pitnej vody pod tlakom; úžitková voda sa však môže používať vo výnimočných prípadoch na tvorbu pary za predpokladu, že potrubie inštalované na tento účel neumožňuje používať túto vodu na iné účely; okrem toho úžitková voda sa môže používať vo výnimočných prípadoch na chladenie mraziacich zariadení. V takýchto prípadoch musí byť potrubie s úžitkovou vodou jasne odlíšené od potrubia s pitnou vodou a nesmie prechádzať cez priestory, kde sa nachádza čerstvé mäso;

q) dostatočný prívod teplej pitnej vody;

r) systém odvodu odpadových vôd, ktorý spĺňa hygienické požiadavky;

s) v pracovných priestoroch dostatočné vybavenie na čistenie a dezinfekciu rúk a náradia; takéto vybavenie musí byť čo najbližšie pri pracovných miestach; kohútiky nesmú byť ovládateľné ručne; tieto zariadenia musia mať teplú a studenú tečúcu vodu, čistiace a dezinfekčné prostriedky a jednorázové uteráky; voda používaná na čistenie nástrojov musí mať teplotu najmenej 82 °C;

t) zariadenie, ktoré po omráčení umožní, pokiaľ je to možné, akúkoľvek pracovnú operáciu na zavesenom zvierati; ak sa sťahovanie uskutočňuje na kovových visutých lešeniach, tieto musia byť z nekorózneho materiálu a dostatočne vysoké, aby sa jatočné telo nedotýkalo podlahy;

u) visutú dráhu pre následné spracovanie zaveseného mäsa;

v) vhodné vybavenie na ochranu proti škodcom ako sú hmyz, hlodavce, atď.;

w) nástroje a pracovné vybavenie, najmä nádoby na bachory z nekorodujúceho materiálu a ľahko umývateľné a dezinfikovateľné;

x) priestory špeciálne vybavené pre skladovanie hnoja;

y) priestory a adekvátne vybavenie pre čistenie a dezinfekciu prepravných vozidiel; tieto nie sú povinné, ak existujú ustanovenia vyžadujúce, aby prepravné vozidlá boli čistené a dezinfikované verejnými podnikmi; ak ide o cestné vozidlá, podniky musia byť umiestnené pri bitúnku.

KAPITOLA II PODMIENKY PRE SCHVÁLENIE ZARIADENÍ NA SPRACOVANIE

2. Zariadenia na spracovanie musia prinajmenšom mať:

a) chladiace priestory dostatočne veľké pre uchovávanie čerstvého mäsa;

b) priestory pre spracovanie a vykosťovanie a pre baliace úpravy podľa odseku 46;

c) priestory pre baliace úpravy podľa odseku 45 a pre expedíciu mäsa;

d) vhodne vybavené zamkýnacie priestory určené výhradne pre orgán veterinárnej starostlivosti;

e) priestory vhodne vybavené pre uskutočňovanie testu na svalovce, ak sa tento test uskutočňuje v zariadení na spracovanie;

f) šatne, umývadlá, sprchy a splachovacie záchody; posledne menované sa neotvárajú priamo do pracovných priestorov; umývadlá musia mať teplú a studenú tečúcu vodu, prostriedky na čistenie a dezinfekciu rúk a jednorázové uteráky; umývadlá musia byť pri záchodoch;

g) zvláštne vzduchotesné a vodotesné nekorodujúce kontajnery s uzavierateľnými krytmi, aby nemohlo dôjsť k vybratiu obsahu neoprávnenými osobami, pre mäso alebo odpady z mäsa vzniknuté pri spracovávaní mäsa, ktoré nie sú určené pre ľudskú spotrebu alebo zamkýnacie priestory pre takéto mäso a odpady z mäsa, ak sú vo veľkom množstve, alebo ak nie sú odvážané alebo likvidované na konci každého pracovného dňa;

h) v priestoroch uvedených pod a) a b):

- vodotesnú podlahu, ktorá sa ľahko čistí a dezinfikuje, je odolná proti hnilobe a ktorá umožňuje odvádzanie vody; odvádzanie vody do kanalizácie vybavenej sifónmi a mriežkami musí byť zakryté;

- hladké steny so svetlým, natretým umývateľným obkladom alebo natreté najmenej do výšky 2 metrov so zaoblenými uhlami a rohmi;

i) chladiace zariadenie v priestoroch podľa a) a b) umožňujúce skladovať mäso pri vnútornej teplote najviac + 7 °C;

j) teplomer alebo diaľkový teplomer v priestoroch na spracovanie;

k) vybavenie umožňujúce vykonávať kontrolu a veterinárne vyšetrenia predpísané touto smernicou účinne v ktoromkoľvek čase;

l) vhodnú ventiláciu v priestoroch, kde sa spracúva mäso;

m) v priestoroch, kde sa spracúva mäso, prirodzené alebo umelé osvetlenie, ktoré neskresľuje farby;

n) dostatočný prívod výlučne pitnej vody pod tlakom; úžitková voda sa však môže používať vo výnimočných prípadoch na tvorbu pary za predpokladu, že potrubie inštalované na tento účel neumožňuje používať túto vodu na iné účely; okrem toho úžitková voda sa môže používať vo výnimočných prípadoch na chladenie mraziacich zariadení. Potrubie s úžitkovou vodou musí byť jasne odlíšené od potrubia s pitnou vodou a nesmie prechádzať cez priestory, kde sa nachádza čerstvé mäso;

o) dostatočný prívod teplej pitnej vody;

p) systém odvodu odpadových vôd, ktorý spĺňa hygienické požiadavky;

q) v pracovných priestoroch vhodné vybavenie na čistenie a dezinfekciu rúk a náradia, ktoré musí byť čo najbližšie pri pracovných miestach. Kohútiky nesmú byť ovládateľné ručne. Tieto zariadenia musia mať teplú a studenú tečúcu vodu, čistiace a dezinfekčné prostriedky a jednorázové uteráky. Voda používaná na čistenie nástrojov musí mať teplotu najmenej 82 °C;

r) vybavenie vyhovujúce hygienickým požiadavkám pre prepravu čerstvého mäsa a kontajnery pre uskladňovanie mäsa a to tak, aby ani mäso, ani kontajnery neprišli do priameho kontaktu s podlahou;

s) vhodné vybavenie na ochranu pred takými škodcami ako hmyz, hlodavce, atď.;

t) nástroje a pracovné vybavenie ako stoly na spracovávanie, stoly s vymeniteľnými obrábacími doskami, kontajnery, prepravné pásy a píly z nekorodujúceho materiálu, ktoré nepokazia mäso a ktoré sa dajú ľahko čistiť a dezinfikovať. Použitie dreva je zakázané.

KAPITOLA III PODMIENKY PRE SCHVÁLENIE CHLADIARENSKÝCH SKLADOV UMIESTNENÝCH MIMO BITÚNKOV A ZARIADENÍ NA SPRACOVANIE

3. Chladiarenské sklady umiestnené mimo bitúnkov a zariadení na spracovanie musia prinajmenšom mať:

a) dostatočne veľké chladiarenské priestory, ktoré sa dajú ľahko čistiť a dezinfikovať a v ktorých môže byť uskladnené čerstvé mäso tak, aby boli dodržané teploty uvedené v bode 48.

Tieto priestory nesmú byť žiadnym spôsobom spojené s priestormi, kde sú uskladnené iné produkty ako čerstvé mäso.

Chladiace zariadenie inštalované na strope musí byť vybavené odvodňovacím systémom náležite izolovaným a ústiacim priamo do odvodňovacieho potrubia.

Chladiace zariadenie inštalované na podlahe musí byť umiestnené v korytách a vybavené samostatným odvodňovacím systémom alebo napojené priamo na samotný odvodňovací systém skladu.

b) zvláštne zamkýnacie priestory pre uskladňovanie zabaveného alebo zabraného čerstvého mäsa;

c) vhodne vybavené zamkýnacie priestory určené výhradne pre orgán veterinárnej starostlivosti;

d) priestory a vhodné vybavenie na čistenie a dezinfekciu prepravných vozidiel. Tieto priestory a tieto zariadenia nie sú požadované, ak platné ustanovenia nariaďujú, aby prepravné vozidlá boli čistené a dezinfikované verejnými podnikmi. Posledne menované musia byť umiestnené pri príslušnom zariadení, ak ide o cestné vozidlá;

e) v priestoroch uvedených pod a) a b):

- vodotesnú podlahu, ktorá sa ľahko čistí a dezinfikuje, je odolná proti hnilobe, mierne naklonená a ktorá má vhodný odvodňovací systém na odvádzanie vody do kanalizácie vybavenej sifónmi a mriežkami, ktorá je zakrytá;

- hladké steny so svetlým, natretým umývateľným obkladom alebo natreté najmenej do výšky 3 metrov alebo až po strop so zaoblenými uhlami a rohmi;

- dvere z nekorodujúceho materiálu a ak sú z dreva, s obkladom alebo náterom na obidvoch stranách. Dosky týchto dverí musia byť odolné nárazu a skonštruované tak, aby sa z nich nemohla preniesť žiadna škodlivá látka na mäso; nesmú byť v žiadnom prípade porušené trhlinami;

- podlahy, steny a stropy a potrubia izolované materiálmi, ktoré sú odolné proti hnilobe, vodotesné a bez zápachu;

f) vhodné vybavenie na dosiahnutie a udržovanie teplôt uvedených v bode 48;

g) v chladiarenských priestoroch zariadenia proti korózii umožňujúce, aby čerstvé mäso počas prevozu alebo skladovania neprišlo do kontaktu s podlahou alebo so stenami;

h) dostatočný prívod výlučne pitnej vody pod tlakom; úžitková voda sa však môže používať vo výnimočných prípadoch na tvorbu pary za predpokladu, že potrubie inštalované na tento účel neumožňuje používať túto vodu na iné účely; okrem toho úžitková voda sa môže používať vo výnimočných prípadoch na chladenie mraziacich zariadení. V takomto prípade musí byť potrubie s úžitkovou vodou jasne odlíšené od potrubia s pitnou vodou a nesmie prechádzať cez priestory, kde sa nachádza čerstvé mäso;

i) systém odvodu odpadových vôd, ktorý spĺňa hygienické požiadavky;

j) vhodné vybavenie na ochranu pred takými škodcami ako hmyz, hlodavce, atď.;

k) vhodné prirodzené alebo umelé osvetlenie, ktoré neskresľuje farby;

l) vhodnú ventiláciu;

m) vhodné vybavenie na čistenie a dezinfekciu rúk a náradia, ktoré musí byť čo najbližšie pri skladovacích priestoroch; kohútiky nesmú byť ovládateľné ručne; tieto zariadenia musia mať teplú a studenú tečúcu vodu, čistiace a dezinfekčné prostriedky a jednorázové uteráky. Voda používaná na čistenie nástrojov musí mať teplotu najmenej 82 °C;

n) šatne, umývadlá, sprchy a splachovacie záchody; umývadlá musia mať teplú a studenú tečúcu vodu, prostriedky na čistenie a dezinfekciu rúk a jednorázové uteráky; umývadlá musia byť pri záchodoch;

o) teplomer alebo diaľkový teplomer v skladovacích priestoroch.

KAPITOLA IV HYGIENA PERSONÁLU, PRIESTORY A VYBAVENIE V ZARIADENIACH

4. Absolútna čistota sa vyžaduje od personálu, priestorov a vybavenia:

a) Personál musí najmä nosiť čistý pracovný odev a pokrývku hlavy, ak je potrebné, pokrývku šije. Personál zamestnaný na bitúnku, alebo kde sa spracúva mäso alebo kde sa s ním manipuluje, si umýva ruky niekoľkokrát počas pracovného dňa a vždy, keď sa vráti k prerušenej práci. Osoby, ktoré prišli do styku s chorými zvieratami alebo s infikovaným mäsom, si musia okamžite dôkladne umyť ruky a ramená teplou vodou a následne vydezinfikovať. Fajčenie je v pracovných priestoroch a v skladovacích priestoroch zakázané.

b) Do zariadenia nemôže vstúpiť žiadne zviera, okrem, ak ide o bitúnky, zvierat určených na porážku a ak ide o priestory týchto bitúnkov, zvierat potrebných k ich fungovaniu. Hlodavce, hmyz a iní škodcovia sa musia systematicky hubiť.

c) Vybavenie a nástroje určené na spracovanie čerstvého mäsa sa udržujú čisté a v dobrom stave. Dôkladne sa čistia a dezinfikujú niekoľkokrát počas pracovného dňa, na konci pracovného dňa a pred opätovným použitím, ak boli kontaminované, najmä choroboplodnými mikróbmi.

5. Priestory, náradie a pracovné vybavenie sa nesmie použiť na iné účely ako je spracovanie čerstvého mäsa. Náradie na spracovanie čerstvého mäsa sa musí použiť len na tento účel.

6. Čerstvé mäso a kontajnery s čerstvým mäsom neprichádzajú do priameho kontaktu s podlahou.

7. Použitie čistiacich, dezinfekčných a deratizačných prostriedkov nesmie ovplyvniť zdravotnú nezávadnosť čerstvého mäsa.

8. Na všetky účely sa musí použiť pitná voda; úžitková voda sa však môže používať vo výnimočných prípadoch na tvorbu pary za predpokladu, že potrubie inštalované na tento účel neumožňuje používať túto vodu na iné účely. Okrem toho úžitková voda sa môže používať vo výnimočných prípadoch na chladenie mraziacich zariadení. Potrubie s úžitkovou vodou musí byť jasne odlíšené od potrubia s pitnou vodou a nesmie prechádzať cez priestory, kde sa spracúva alebo kde sa uskladňuje čerstvé mäso.

9. Rozhadzovanie pilín alebo akéhokoľvek iného materiálu na podlahu priestorov, kde sa spracúva alebo skladuje čerstvé mäso je zakázané.

10. Spracovanie mäsa sa vykonáva tak, aby sa zabránilo akejkoľvek kontaminácii mäsa.

Úlomky kostí a krvné zrazeniny sa odstránia. Čerstvé mäso získané spracovaním a ktoré nie je určené pre ľudskú spotrebu sa priebežne ukladá do kontajnerov uvedených v 2 g).

11. Počas porážky, delenia, spracovania a inej manipulácie s čerstvým mäsom je osobám, ktoré by mohli kontaminovať mäso, zakázaný vstup, najmä osobám:

a) nakazeným alebo podozrivým z nakazenia brušným týfom, paratýfom A a B, infekčnou enteritídou (salmonelózou), dyzentériou, infekčnou hepatitídou, šarlachom alebo osobám, ktoré sú prenášačmi pôvodcov týchto ochorení;

b) nakazeným alebo podozrivým z nakazenia prenosnou tuberkulózou;

c) nakazeným alebo podozrivým z nakazenia prenosnou kožnou chorobou;

d) vykonávajúcim v tom istom čase činnosť, ktorá by mohla viesť k prenosu mikróbov na čerstvé mäso;

e) s obviazanými rukami, okrem náplasti na nehnisavom zranení prsta;

12. Zdravotný preukaz sa požaduje od každej osoby, ktorá pracuje s čerstvým mäsom. Preukaz potvrdí, že neexistujú žiadne prekážky znemožňujúce túto činnosť; každoročne sa obnovuje a tiež vždy, keď o to požiada úradný veterinár; je k dispozícii posledne menovaného.

KAPITOLA V VETERINÁRNE VYŠETRENIE ANTE MORTEM

13. Zvieratá musia podstúpiť vyšetrenie ante mortem v deň ich príchodu na bitúnok. Vyšetrenie sa musí zopakovať bezprostredne pred porážkou, ak bolo zviera ustajnené viac ako 24 hodín.

14. Úradný veterinár musí uskutočniť vyšetrenie ante mortem v súlade so stavovskými predpismi a pod dostatočným osvetlením.

15. Vyšetrenie musí určiť:

a) či sú zvieratá nakazené chorobou, ktorá sa môže preniesť na človeka a zvieratá, alebo či majú príznaky alebo sa nachádzajú v stave, ktorý vyvoláva obavy z výskytu tejto choroby;

b) či zvieratá majú príznaky choroby, alebo či ich všeobecný stav vykazuje odchýlky od normálu;

c) či sú unavené alebo podráždené.

16. Na účely vývozu čerstvého mäsa do spoločenstva nemôžu byť porazené zvieratá:

a) ktoré majú niektorý z príznakov uvedených v odseku 15 a) a b);

b) ktorým nebol dopriaty odpočinok po dostatočne dlhú dobu, ktorá u zvierat unavených a podráždených nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri hodín;

c) u ktorých bola zistená akákoľvek forma tuberkulózy alebo ktoré reagovali pozitívne na tuberkulín, a boli preto označené za nakazené tuberkulózou.

KAPITOLA VI HYGIENA PRI PORÁŽANÍ A SPRACOVÁVANÍ

17. Jatočné zvieratá musia byť po príchode na bitúnok okamžite porazené.

18. Vykrvácanie musí byť úplné; krv určená pre ľudskú spotrebu musí byť odchytená do úplne čistých nádob. Nesmie byť vyšľahaná ručne a len s nástrojmi, ktoré spĺňajú hygienické požiadavky.

19. Okamžité a úplné stiahnutie z kože je povinné, okrem prasiat. Ak nie sú hneď stiahnuté z kože, sú prasce okamžite zbavené štetín.

20. Vyňatie orgánov z tela sa musí vykonať okamžite a musí sa dokončiť najneskôr pol hodinu po vykrvácaní. Pľúca, srdce, pečeň, slezina a medzihrudný priestor sa môžu buď vybrať alebo nechať prirodzene upevnené na jatočnom tele. Ak sa vyberú, musia sa očíslovať alebo inak označiť, aby bolo jasné, ku ktorému jatočnému telu patria; toto sa vzťahuje aj na hlavu, jazyk, tráviacu sústavu a ostatné časti zvieraťa, ktoré je potrebné vyšetriť. Uvedené časti musia zostať až do ukončenia vyšetrenia v blízkosti jatočného tela. Ľadviny musia pri všetkých druhoch zostať prirodzene pripevnené na jatočnom tele, ale musia sa oddeliť od vnútorného tuku.

21. Čistenie mäsa suchými utierkami a nafukovanie je zakázané. Nafukovanie orgánov však môže byť povolené, ak to vyžadujú náboženské zvyklosti, za predpokladu, že tento orgán sa nemá vyviesť do spoločenstva.

22. Jatočné telá nepárnokopytníkov, prasiat starších ako štyri týždne a hovädzieho dobytka staršieho ako tri mesiace sa musia predkladať na vyšetrenie rozrezané pozdĺžnym rezom pozdĺž chrbtice na polovice. V prípade prasiat a nepárnokopytníkov sa aj hlava rozreže pozdĺžne. Ak to vyžaduje vyšetrenie, úradný veterinár môže požadovať pozdĺžne rozrezanie akéhokoľvek jatočného tela.

23. Delenie jatočného tela alebo vyňatie alebo spracovanie akejkoľvek časti porazeného zvieraťa pred vyšetrením je zakázané.

24. Zadržané alebo zabavené mäso, žalúdky, črevá, kožky, kože, rohy, kopytá a prasačie štetiny sa musia čo najskôr preniesť do zvláštnych priestorov.

KAPITOLA VII ZDRAVOTNÉ VYŠETRENIE POST MORTEM

25. Všetky časti zvieraťa, vrátane krvi, sa musia okamžite po porážke vyšetriť.

26. Vyšetrenie post mortem musí zahŕňať:

a) vizuálne vyšetrenie porazeného zvieraťa;

b) prehmatanie určitých častí, najmä pľúc, pečene, sleziny, pošvy, vemena a jazyka;

c) narezanie orgánov a lymfatických uzlín;

Ak sa pri vizuálnom vyšetrení alebo pri prehmataní niektorých orgánov ukáže, že zviera má poškodenia, ktoré môžu pravdepodobne zapríčiniť kontamináciu jatočných tiel, vybavenia, personálu a lebo pracovných priestorov, musia sa tieto orgány narezať v priestoroch bitúnku;

d) vyhľadanie anomálií v stavbe, farbe, zápachu a kde je to vhodné chuti;

e) v prípade potreby laboratórne testy zahrňujúce najmä detekciu látok uvedených v článku 20 b), c) a d).

27. Úradný veterinár musí vyšetriť najmä:

a) farbu krvi, jej zrážanlivosť a možnú prítomnosť cudzích telies v krvi;

b) hlavu, hrtan, zahltanové, podčeľustné a príušné lymfatické uzliny (Lnn. Retropharyngiales, mandibulares et parotedei) a mandle, jazyk, ktorý musí byť uvoľnený tak, aby sa mohla podrobne vyšetriť tlama a hltan. Mandle sa musia po vyšetrení odstrániť;

c) pľúca, priedušnicu, hrtan, priedušky a medzihrudné lymfatické uzliny (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales), priedušnica a obidve priedušky sa rozrezávajú pozdĺžnym rezom a pľúca rezom vedúcim na rozhraní strednej a dolnej tretiny kolmo na hlavnú os;

d) osrdečník a srdce, posledne menované sa rozrezáva pozdĺžnym rezom, otvoria sa tak komory a pretne sa srdcová prepážka;

e) bránicu;

f) pečeň, žlčník a žlčovody a hepatické a pankreatické lymfatické uzliny (Lnn. portales);

g) gastrointestinálny trakt, okružie, žalúdočné a mezenterické lymfatické uzliny (Lnn. gastrici mesenterici, craniales a caudales);

h) slezinu;

i) ľadviny a ich lymfatické uzliny (Lnn. renales) a močový mechúr;

j) pohrudnicu a pobrušnicu;

k) pohlavné orgány; pri kravách sa pošva otvorí pozdĺžnym rezom;

l) vemeno a jeho lymfatické uzliny (Lnn. supramammarii); pri kravách sa vemeno otvorí dlhým, hlbokým rezom až po mliekovodné dutiny;

m) pupočnú oblasť a kĺby mladých zvierat; v prípade pochybností sa musí pupočná oblasť narezať a kĺby otvoriť.

Uvedené lymfatické uzliny sa musia systematicky vyňať a rozrezať pozdĺž ich hlavných osí čo možno najtenšie.

V prípade pochybností sa musia aj nasledujúce lymfatické uzliny narezať rovnakým spôsobom: povrchové krčné, preskapulárne (Lnn. cervales superficiales), podpažné (Lnn. axillares proprii et primae costae), substernálne (Lnn. sternales craniales), hlboké krčné (Lnn. cervicales profundi), kostocervikálne (Lnn. costocervicales), podkolenné (Lnn. poplitei), predreberné (Lnn. subiliaci), sedacie (Lnn. ischiatici), iliakálne a sublumbárne (Lnn. iliaci et lumbales).

Pri ovciach a kozách sa otvorenie srdca a narezanie lymfatických uzlín hlavy musí uskutočniť len v prípade pochybností.

28. Ďalej musí úradný veterinár systematicky uskutočniť:

A. Vyšetrenie na cystercikózu:

a) pri hovädzom dobytku staršom ako šesť týždňov:

- jazyk, ktorého svalovina sa musí narezať pozdĺžne po spodnej strane, bez prílišného porušenia orgánu;

- hrtan, ktorý sa musí oddeliť od priedušnice;

- srdce, ktoré sa okrem narezania uvedeného v odseku 27 d) musí narezať z dvoch protichodných bodov od uška srdcovej predsiene ku hrotu povrchových a vnútorných žuvacích svalov, ktoré sa narežú dvomi rezmi rovnobežne s dolnou čeľusťou od spodného okraju tejto čeľuste až k hornému svalovému úponu;

- bránica, z ktorej svalovej časti sa musí odstrániť serózna blana;

- priamo viditeľná svalová hmota jatočného tela;

b) pri ošípaných priamo viditeľná svalová hmota, najmä stehenná svalovina, svalovina brušnej steny, z tukového tkaniva vyňaté bedrostehenné svaly, piliere bránice, medzirebrové svaly, srdce, jazyk a hrtan.

B. Vyšetrenie na distomatózu pri hovädzom dobytku, ovciach a kozách rezmi na žalúdočnej strane pečene s cieľom preskúmať žlčovody a hlbokým rezom pod chvostovým lalokom.

C. Vyšetrenie na vozhrivku pri nepárnokopytníkoch podrobnou prehliadkou sliznice priedušnice, hrtanu, nosných dutín, čelných dutín a ich vetvenia po rozrezaní hlavy v strednej časti a po odstránení nosnej prepážky.

KAPITOLA VIII POŽIADAVKY PRE ČERSTVÉ MÄSO URČENÉ NA SPRACOVANIE

29. Delenie na kusy menšie ako polovice a štvrtiny alebo vykostenie sa uskutočňuje len v zariadeniach na spracovanie.

30. Majiteľ zariadenia alebo jeho zástupca zabezpečí kontrolu zariadenia, najmä vykoná všetko, čo sa považuje za nevyhnutné, a dá inšpekcii k dispozícii nevyhnutné pomôcky; najmä musí byť schopný predložiť na požiadanie úradného veterinára zodpovedného za kontrolu doklady o pôvode čerstvého mäsa dovezeného do jeho zariadenia na spracovanie.

31. Čerstvé mäso, ktoré nespĺňa podmienky tejto smernice, môže zostať v schválených zariadeniach na spracovanie len pod podmienkou, že je tam skladované v zvláštnych priestoroch; musí sa spracovať na iných miestach alebo v inom čase ako čerstvé mäso, ktoré spĺňa tieto podmienky. Úradný veterinár musí mať kedykoľvek voľný prístup do chladiarenských skladov a všetkých pracovných priestorov, aby mohol overiť prísne dodržiavanie spomenutých ustanovení.

32. Čerstvé mäso určené na spracovanie sa musí hneď po privezení umiestniť do zariadenia na spracovanie a až do použitia do priestorov uvedených v odseku 2 a); konštantná teplota najviac + 7 °C sa musí udržiavať v tých priestoroch, kde sú jatočné telá a ich diely.

33. Čerstvé mäso sa musí premiestniť do priestorov uvedených v odseku 2 b) postupne podľa potreby. Hneď ako je predpísané spracovanie a balenie dokončené, mäso sa musí previesť do chladiarenského skladu uvedeného v odseku 2 a).

34. Teplota priestorov nesmie počas spracovávania prekročiť + 10 °C.

35. Počas spracovávania, vykosťovania a balenia uvedených v odsekoch 45 a 46 sa čerstvé mäso musí udržovať pri vnútornej teplote najviac + 7 °C. Počas spracovávania nesmie pH mäsa prekročiť 6,1: táto skúška sa musí vykonať na veľkom dorzálnom svale na úrovni trinásteho rebra.

36. Čistenie čerstvého mäsa suchými utierkami a nafukovanie je zakázané. Nafukovanie orgánov však môže byť povolené, ak to vyžadujú náboženské zvyklosti, za predpokladu, že nafúknutý orgán nie je určený pre ľudskú spotrebu.

KAPITOLA IX HYGIENICKÁ KONTROLA ČERSTVÉHO SPRACOVANÉHO MÄSA

37. Zariadenia na spracovanie sú kontrolované úradným veterinárom. Posledne menovaný musí byť v dostatočnom predstihu informovaný o spracovaní čerstvého mäsa určeného pre obchod vo vnútri spoločenstva.

38. Kontrola vykonávaná úradným veterinárom zahŕňa nasledujúce otázky:

- kontrolu záznamu o vstupe čerstvého mäsa a o výstupe spracovaného mäsa;

- hygienické vyšetrenie čerstvého mäsa držaného v zariadení na spracovanie a určeného pre obchod vo vnútri spoločenstva;

- hygienické vyšetrenie čerstvého mäsa určeného pre obchod vnútri spoločenstva pred spracovaním a po výstupe zo zariadenia na spracovanie;

- navrhovanie a vydávanie dokumentov potvrdzujúcich, že spracované mäso podstúpilo kontrolu uvedenú v odseku 44 a článku 22;

- kontrolu čistoty priestorov, zariadenia a nástrojov uvedených v kapitole IV a kontrolu hygieny personálu;

- akýkoľvek odber vzoriek potrebných pre laboratórne testy na detekciu, napríklad prítomnosti choroboplodných mikróbov, aditív alebo ďalších nepovolených chemických látok. Výsledky takýchto testov sa zaznamenávajú do evidencie;

- akúkoľvek inú kontrolu, ktorú veterinár považuje za potrebnú, aby sa dodržiavali ustanovenia smernice.

KAPITOLA X OZNAČOVANIE ZDRAVOTNEJ NEZÁVADNOSTI

39. Označovanie zdravotnej nezávadnosti sa musí uskutočňovať pod dozorom úradného veterinára. Na tento účel prechováva a udržuje:

a) nástroje určené na označovanie zdravotnej nezávadnosti mäsa, ktoré môže požičať pomocnému personálu len v čase označovania a len po dobu určenú na tento účel;

b) štítky uvedené v odseku 44, ktoré už boli označené razítkom podľa tejto kapitoly. Tieto štítky sa odovzdajú pomocnému personálu v čase, keď sa musia pripevniť a v požadovanom množstve.

40. Označením zdravotnej nezávadnosti musí byť oválne razítko široké 6,5 cm a vysoké 4,5 cm. Musia byť na ňom úplne čitateľne uvedené nasledujúce údaje:

- v hornej časti veľkými písmenami názov vyvážajúcej krajiny alebo prípadne skratka schválená pre túto krajinu podľa Medzinárodnej konvencie o evidencii motorových vozidiel;

- v strede číslo veterinárneho schválenia bitúnku.

Písmená musia byť 0,8 cm vysoké a číslice 1 cm vysoké.

Razítko môže uvádzať identifikačnú značku úradného veterinára, ktorý vykonal hygienickú kontrolu čerstvého mäsa.

41. Jatočné telá sa označujú čiernou farbou alebo vypálením razítka v súlade s odsekom 40:

- tie, ktoré vážia viac ako 60 kg, musia byť označené na každej polovici aspoň na nasledujúcich miestach: na vonkajšej strane stehna, bedrách, chrbte, hrudi, pleci a pohrudnici;

- ostatné jatočné telá musia byť označené aspoň na štyroch miestach, na pleciach a na vonkajšej strane stehna.

42. Pečeň musí byť označená vypálením razítka v súlade s odsekom 40.

Hlavy, jazyky, srdcia a pľúca musia byť označené čiernou farbou alebo vypálením razítka v súlade s odsekom 40.

V prípade prasiat, oviec a kôz mladších ako tri mesiace však označovanie jazykov a sŕdc nie je povinné.

43. Kusy mäsa iné ako sadlo, podkožné sadlo, chvosty, uši a nohy získané v zariadeniach na spracovanie mäsa z náležite označených jatočných tiel musia byť, ak ešte nenesú razítko, označené čiernou farbou alebo vypálením razítka v súlade s požiadavkami odseku 40 a vrátane čísla veterinárneho schválenia zariadenia na spracovanie namiesto čísla bitúnku.

Kusy pevného vonkajšieho prasačieho sadla a brucha, z ktorého je stiahnutá koža, môžu vytvárať skupiny najviac po piatich kusoch; každá skupina a každý kus, ak je oddelený, musí byť zapečatený pod úradným dozorom a označený štítkom, ktorý spĺňa požiadavky odseku 44.

Označovanie sa môže uskutočňovať aj pomocou oválnej značkovacej pečate. Táto značkovacia pečať, ktorá sa má pripevniť na každý kus, nesmie byť znovu použiteľná, musí byť vyrobená z pevného materiálu a musí spĺňať všetky hygienické požiadavky. Musia byť na nej úplne čitateľne uvedené nasledujúce údaje:

- v hornej časti veľkými písmenami názov vyvážajúcej tretej krajiny alebo skratka vyvážajúcej tretej krajiny schválená podľa Medzinárodnej konvencie o evidencii motorových vozidiel;

- v strede číslo veterinárneho schválenia zariadenia na spracovanie.

Písmená a číslice musia byť 0,2 cm vysoké.

Značkovacia pečať môže uvádzať aj identifikačnú značku úradného veterinára, ktorý vykonal hygienickú kontrolu mäsa.

44. Obaly musia mať dobre viditeľný štítok, na ktorom je úplne čitateľne uvedené označenie reprodukujúce jedno z označení v odsekoch 40 a 43. Tento štítok musí byť pripevnený takým spôsobom, aby bol pri odstránení obalu pretrhnutý. Štítok uvádza aj sériové číslo.

KAPITOLA XI BALENIE ČERSTVÉHO SPRACOVANÉHO MÄSA

45. a) Obaly (napríklad bedne, kartónové krabice) spĺňajú všetky pravidlá hygieny, najmä:

- nesmú meniť organoleptické vlastnosti čerstvého mäsa;

- nesmú byť schopné preniesť na čerstvé mäso látky škodlivé pre ľudské zdravie;

- musia byť dostatočne odolné, aby čerstvé mäso účinne chránili pri preprave a manipulácii.

b) Obaly sa nesmú znovu použiť na čerstvé mäso, pokiaľ nie sú vyrobené z nekorodujúceho materiálu, ktorý sa ľahko čistí a bol pred novým použitím vyčistený a vydezinfikovaný.

46. Ak je to potrebné, ak je čerstvé spracované mäso alebo vnútornosti zabalené do obalu, napríklad do plastikových fólií, ktorý je s nimi v priamom kontakte, musí sa táto operácia uskutočniť ihneď po spracovaní a v súlade s hygienickými požiadavkami.

S výnimkou kusov pevného vonkajšieho prasačieho sadla a brucha, čerstvé spracované mäso musí byť vždy opatrené ochranným obalom, pokiaľ nie je prepravované zavesené.

Takéto obaly musia byť priehľadné a bezfarebné a musia tiež spĺňať podmienky odseku 45 a); nesmú byť použité druhýkrát na balenie čerstvého mäsa.

47. Obaly uvedené v odsekoch 45 a 46 môžu obsahovať len čerstvé spracované mäso patriace k tomu istému živočíšnemu druhu.

KAPITOLA XII SKLADOVANIE

48. Čerstvé mäso určené pre obchod vnútri spoločenstva musí byť ihneď po vyšetrení post mortem zmrazené a udržiavané prikonštantnej teplote najviac + 7 °C pre jatočné telá a ich kusy a + 3 °C pre vnútornosti.

KAPITOLA XIII PREPRAVA

49. Čerstvé mäso sa musí prepravovať v dopravných prostriedkoch na tento účel určených a vybavených tak, aby po celú dobu prepravy boli dodržané teploty špecifikované v odseku 48 a zachovaná identita mäsa.

50. Dopravné prostriedky alebo kontajnery určené na prepravu takéhoto mäsa musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) ich vnútorné steny alebo akákoľvek iná časť, ktorá môže prísť do kontaktu s čerstvým mäsom, musí byť z nekorodujúceho materiálu, ktorý nemôže mať vplyv na organoleptické vlastnosti čerstvého mäsa alebo ho učiniť škodlivým pre ľudské zdravie; tieto steny musia byť hladké a musia sa dať ľahko čistiť a dezinfikovať;

b) musia byť vybavené účinnými zariadeniami na ochranu čerstvého mäsa proti hmyzu a prachu a musia byť vodotesné, aby nedošlo k odtekanie tekutín;

c) pre prepravu jatočných tiel, polovíc a štvrtín musia byť vybavené nekorodujúcim zariadením na prepravu mäsa upevneným v takej výške, že mäso sa nemôže dotýkať podlahy; toto ustanovenie sa nevzťahuje na mrazené mäso v hygienickom balení.

51. Dopravné prostriedky alebo kontajnery určené na prepravu čerstvého mäsa sa nemôžu v žiadnom prípade použiť na prepravu živých zvierat alebo akéhokoľvek produktu, ktorý by pravdepodobne mohol poškodiť alebo kontaminovať čerstvé mäso.

52. V tom istom dopravnom prostriedku alebo kontajneri sa nemôže prepravovať žiadny iný produkt v rovnakom čase ako čerstvé mäso. Okrem toho žalúdky sa nemôžu prepravovať, pokiaľ nie sú obarené a hlavy a nohy, pokiaľ nie sú stiahnuté z kože alebo obarené a zbavené štetín.

53. Čerstvé mäso nemôže byť prepravované v dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch, ktoré nie sú vyčistené alebo neboli vydezinfikované.

54. Jatočné telá, polovice a štvrtiny, okrem mrazeného mäsa zabaleného v súlade s hygienickými požiadavkami, musia byť vždy prepravované zavesené. Ostatné kusy a vnútornosti musia byť zavesené alebo na podperách, ak nie sú zabalené alebo uložené v nekorodujúcich kontajneroch. Takéto podpery, obaly alebo kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky a požiadavky tejto smernice. Vnútornosti musia byť vždy prepravované vo vodotesných obaloch, ktoré neprepúšťajú tuk a ktoré môžu byť znovu použité len po vyčistení a vydezinfikovaní.

55. Úradný veterinár sa musí pred odoslaním uistiť, že dopravné prostriedky alebo kontajnery a podmienky naloženia spĺňajú hygienické požiadavky tejto kapitoly.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA C

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA D

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------