31972L0461Uradni list L 302 , 31/12/1972 str. 0024 - 0027
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 5 str. 0057
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1972(31.12)L291 str. 0073
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 5 str. 0057
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1972(31.12)L302 str. 0003
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 8 str. 0236
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 6 str. 0167
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 6 str. 0167


Direktiva Sveta

z dne 12. decembra 1972

o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom znotraj Skupnosti

(72/461/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

ker izvajanje Direktive Sveta z dne 26. junija 1964 [1] o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom znotraj Skupnosti, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta z dne 27. oktobra 1970 [2], ne bo doseglo želenih učinkov, vse dokler bodo trgovino znotraj Skupnosti ovirale razlike med zdravstvenimi zahtevami za meso; ker je treba za odstranitev takšnih razlik približati zdravstvene določbe držav članic za meso;

ker je zlasti za izboljšanje obveščanja glede zdravstvenega stanja živali, iz katerih se pridobiva sveže meso za pošiljko v drugo državo članico, treba določiti, da morajo biti živali iz nekaterih kategorij določeno obdobje na ozemlju Skupnosti, razen če namembna država odobri izjemo in to sporoči drugim državam članicam in Komisiji;

ker bi bilo treba za preprečevanje širjenja epizootskih bolezni s svežim mesom, sveže meso živali, ki prihajajo z gospodarstva ali območja, kjer v skladu s pravili Skupnosti veljajo zdravstvene omejitve, izključiti iz trgovine znotraj Skupnosti;

ker bi bilo treba poskrbeti, da sveže meso, ki ni v skladu s pravili Skupnosti, ne dobi oznake zdravstvene ustreznosti, predvidene v teh pravilih;

ker morajo imeti države članice pravico prepovedati vnos mesa na njihovo ozemlje, če meso ni v skladu z zdravstvenimi predpisi Skupnosti; ker mora imeti pošiljatelj vendar možnost, da na svojo zahtevo ali na zahtevo pooblaščenca meso vrne, razen če obstajajo zdravstveni razlogi proti temu;

ker morajo biti pošiljatelj ali njegov pooblaščenec in pristojni organi države izvoznice obveščeni o razlogih za prepoved ali omejitev, da se jih lahko zavedajo;

ker morajo države članice imeti pravico do prepovedi vnosa svežega mesa na svoje ozemlje iz države članice, v kateri je izbruhnila epizootska bolezen; ker je glede na naravo in značaj te epizootske bolezni taka prepoved lahko omejena na meso z dela ozemlja države izvoznice ali pa se razteza na celotno ozemlje; ker je ob izbruhu kužne bolezni na ozemlju države članice treba hitro sprejeti primerne ukrepe za njen nadzor; ker naj bi se nevarnosti, ki jih predstavljajo take bolezni, in potrebni ukrepi zaščite enako obravnavali v vsej Skupnosti; ker naj v ta namen Stalni veterinarski odbor, ustanovljen s Sklepom Sveta z dne 15. oktobra 1968 [3], določi hitri postopek Skupnosti za sprejem potrebnih ukrepov;

ker je zaželeno, da se v tej direktivi določi splošno načelo nediskriminacije; ker bi moralo biti do sprejema posebnih pravil Skupnosti o uvozu iz tretjih držav zatorej izrecno določeno, da obravnava, ki jo za tretje države uporablja vsaka država članica, ne bo ugodnejša kakor obravnava, ki se v skladu s to direktivo uporablja za trgovino med državami članicami,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Ta direktiva se uporablja za trgovino s svežim mesom domačega goveda, prašičev, ovc in koz ter kopitarjev znotraj Skupnosti.

2. Vsi deli teh živali, ki so primerni za prehrano ljudi, so meso.

3. Vse meso, ki ni bilo na kateri koli način konzervirano, je sveže meso; vendar je v tej direktivi ohlajeno in zmrznjeno meso sveže meso.

Člen 2

V tej direktivi je:

(a) uradni veterinar veterinar, ki ga imenuje centralni pristojni organ države članice;

(b) država izvoznica država članica, iz katere se sveže meso pošlje v drugo državo članico;

(c) namembna država država članica, v katero se sveže meso pošlje iz druge države članice.

Člen 3

Samo sveže meso, ki izpolnjuje naslednje zahteve, se lahko pošilja iz ozemlja ene države članice na ozemlje druge države članice:

(a) Meso, pridobljeno od domačih ovc, koz ali kopitarjev, mora brez poseganja v člen 6 izvirati od živali, ki so bile na ozemlju Skupnosti najmanj enaindvajset dni neposredno pred zakolom ali od rojstva v primeru živali, starih manj kakor enaindvajset dni.

(b) Meso ne sme biti pridobljeno od živali, ki prihajajo z gospodarstva ali območja, na katerem iz zdravstvenih razlogov veljajo prepovedi na podlagi člena 3(2)(b) Direktive Sveta z dne 26. junija 1964 [4] o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino znotraj Skupnosti z govedom in prašiči, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta z dne 7. februarja 1972, zaradi izbruha slinavke in parkljevke, prašičje kuge ali nalezljive ohromelosti prašičev (tešinska bolezen), za katere so zadevne živali dovzetne.

(c) Meso ne sme biti pridobljeno iz klavnic, v katerih so zabeleženi primeri slinavke in parkljevke, prašičje kuge ali nalezljive ohromelosti prašičev (tešinska bolezen).

Če bi izbruhnila ena izmed teh bolezni, države članice zagotovijo, da se z mesom, za katerega obstaja sum, da je okuženo, ne trguje znotraj Skupnosti.

Člen 4

Brez poseganja v člen 3(b) se sveže meso prašičev, ovc in koz ne sme pošiljati na ozemlje druge države članice, razen pod pogojem, da takšne živali ne prihajajo z gospodarstva v državi izvoznici, na katerem iz zdravstvenih razlogov velja prepoved zaradi izbruha prašičje, ovčje ali kozje bruceloze.

Takšna prepoved mora trajati najmanj šest tednov od zadnjega uradno zabeleženega primera.

Člen 5

1. Države članice zagotovijo, da sveže meso, pridobljeno od živali, ki ne izpolnjujejo zahtev členov 3 in 4, ne dobi oznake zdravstvene ustreznosti, predvidene v poglavju IX Priloge I Direktive o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom znotraj Skupnosti.

2. Namembna država lahko prepove vnos svežega mesa na svoje ozemlje, če se dokaže, da določbe členov 3 in 4 niso bile upoštevane.

3. V takem primeru mora namembna država na zahtevo pošiljatelja ali njegovega pooblaščenca odobriti vrnitev celotne pošiljke svežega mesa, če to ni v nasprotju s skrbjo za zdravstveno varstvo.

4. Pristojni organ namembne države lahko odredi, da se pošiljka uniči, če je vnos na podlagi odstavka 2 prepovedan in če izvozna država oziroma država tranzita ne dovolita vračanja.

5. Za uporabo ukrepov iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena se uporablja člen 6(7) Direktive o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti.

Člen 6

1. Ta direktiva ne vpliva na pravna sredstva, ki se po veljavnem pravu držav članic lahko uporabijo proti odločitvam pristojnih organov, predvidenim v tej direktivi.

2. Vsaka država članica odobri izvoznikom svežega mesa, ki se v skladu s členom 5(2) ne sme dati v promet, pravico, da si priskrbijo mnenje veterinarskega izvedenca. Vsaka država članica zagotovi, da ima veterinarski izvedenec možnost ugotoviti ali so bili izpolnjeni pogoji člena 5(2), preden pristojni organi sprejmejo druge ukrepe kot so uničenje mesa.

Veterinarski izvedenec mora biti državljan države članice, ki ni država izvoznica ali namembna država.

Komisija sestavi na predlog držav članic seznam veterinarskih izvedencev, ki jih je mogoče pozvati da podajo takšna mnenja. Po posvetu z državami članicami določi Komisija splošna izvedbena pravila, zlasti glede postopka, ki ga je treba upoštevati pri pripravi teh mnenj.

Člen 7

1. Namembne države lahko eni ali več državam izvoznicam odobrijo splošna dovoljenja ali dovoljenja, omejena na posebne primere za vnos svežega mesa na njihovo ozemlje, ki z odstopanjem od člena 3(a) ni pridobljeno od živali, ki so bile na ozemlju Skupnosti najmanj enaindvajset dni neposredno pred zakolom ali od rojstva v primeru živali, starih manj kakor enaindvajset dni.

2. Kadar namembna država odobri splošno dovoljenje v skladu z odstavkom 1, o tem nemudoma obvesti države članice in Komisijo.

3. Kadar namembna država odobri eno od dovoljenj, predvidenih v odstavku 1, mora v primeru tranzita pridobiti ustrezno dovoljenje od zadevnih tranzitnih držav.

Člen 8

1. Brez poseganja v člene 3, 4 in 7 lahko država članica sprejme naslednje ukrepe, če obstaja nevarnost širitve živalskih bolezni zaradi vnosa svežega mesa iz druge države članice na njeno ozemlje:

(a) v primeru izbruha epizootske bolezni v drugi državi članici, lahko začasno prepove ali omeji vnos mesa iz prizadetih območij te države članice;

(b) če postane epizootska bolezen široko razširjena ali če izbruhne druga resna kužna ali nalezljiva živalska bolezen, lahko začasno prepove ali omeji vnos mesa iz celotnega ozemlja te države.

2. Vsaka država članica mora ostale države članice in Komisijo nemudoma obvestiti o izbruhu katere koli bolezni iz odstavka 1 na svojem ozemlju ter o sprejetih ukrepih za njen nadzor. Poleg tega jih mora takoj uradno obvestiti o izkoreninjenju bolezni.

3. O ukrepih, ki jih država članica sprejme na podlagi odstavka 1, in njihovem preklicu je treba nemudoma obvestiti druge države članice in Komisijo, skupaj z natančnimi razlogi za tako ukrepanje.

V skladu s postopkom, določenim v členu 8, se lahko odloči, da bi bilo treba te ukrepe spremeniti, pretežno da bi zagotovili usklajenost z ukrepi drugih držav članic, ali jih odpraviti.

4. Če se pojavijo razmere, predvidene v odstavku 1, in se zdi potrebno, da tudi druge države članice uporabijo ukrepe, sprejete na podlagi navedenega odstavka, skupaj s kakršnimi koli spremembami v skladu z odstavkom 3, se ustrezni ukrepi sprejmejo po postopku, opredeljenem v členu 8.

5. Člen 8 Direktive o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom znotraj Skupnosti se razveljavi.

Člen 9

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo države članice preda zadevo Stalnemu veterinarskemu odboru, v nadaljevanju "odbor", ustanovljenemu s Sklepom Sveta z dne 15. oktobra 1968.

2. Glasovi držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v členu 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

3. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor poda svoje mnenje o ukrepih v roku dveh dni. Mnenje se sprejme z večino dvanajstih glasov.

4. Komisija sprejme predlagane ukrepe, kadar so v skladu z mnenjem odbora, in jih takoj izvede. Če predlagani ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo podano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v roku petnajstih dni od datuma, ko je bil obveščen, predlagane ukrepe sprejme Komisija in jih takoj izvrši, razen če se ni Svet proti njim izrekel z navadno večino.

Člen 10

Člen 9 se uporablja osemnajst mesecev od datuma, ko je bil odbor prvič obveščen, na podlagi člena 9(1) ali na podlagi katerih koli podobnih pravil.

Člen 11

Dokler se ne začnejo izvajati pravila Skupnosti o uvozu svežega mesa iz tretjih držav, nacionalne določbe o svežem mesu, ki se uvaža iz teh držav, niso bolj ugodne od tistih, ki jih določa ta direktiva.

Člen 12

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1974 in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 13

1. Do 31. decembra 1976 se Danska in Združeno kraljestvo brez Severne Irske in do 31. decembra 1977 Irska in Združeno kraljestvo glede Severne Irske pooblastijo, da za uvoz svežega mesa ohranijo svoje nacionalne predpise za varstvo pred slinavko in parkljevko, v skladu s splošnimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti.

Do 31. decembra 1976 se Danska, Irska in Združeno kraljestvo pooblastijo, da za uvoz svežega mesa ohranijo svoje nacionalne predpise za varstvo pred prašičjo kugo, v skladu s splošnimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti.

2. Pred 31. decembrom 1976 se pregleda položaj v Skupnosti kot celoti in po delih ob upoštevanju razvoja na področju veterine.

Komisija predloži Svetu poročilo do najpozneje 1. julija 1976 in kolikor je potrebno, ustrezne predloge, ki upoštevajo ta razvoj.

Člen 14

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. decembra 1972

Za Svet

Predsednik

P. Lardinois

[1] UL 121, 29.7.1964, str. 2012/64.

[2] UL L 239, 30.10.1970, str. 42.

[3] UL L 255, 28.10.1968, str. 23.

[4] UL L 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

--------------------------------------------------