31972L0275Uradni list L 171 , 29/07/1972 str. 0039 - 0039
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 4 str. 0229
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1972(III) str. 0726
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 4 str. 0229
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1972(III) str. 0765
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 8 str. 0093
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 6 str. 0054
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 6 str. 0054


Direktiva Sveta

z dne 20. julija 1972

o spremembi Direktive o uvedbi metod vzorčenja in analiz Skupnosti za uradni nadzor krme

(72/275/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti ter zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

ker člen 4 Direktive Sveta z dne 20. julija 1970 [1] o uvedbi metod vzorčenja in analiz Skupnosti za uradni nadzor krme določa, da se mora postopek za uvedbo iz člena 3 navedene direktive končati v osemnajstih mesecih od dneva, ko je zadeva prvič predložena Stalnemu odboru za krmo bodisi po členu 3(1) bodisi po katerikoli drugi ustrezni določbi;

ker sta bila dva osnutka direktiv Komisije prvič predložena odboru na njegovem sestanku 15. in 16. decembra 1970 in bi se zato postopek moral končati 16. junija 1972;

ker se je ta postopek v preteklosti izkazal kot povsem zadovoljiv in bi ga bilo torej treba obdržati po prvotno določenem obdobju,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 4 Direktive Sveta z dne 20. julija 1970 se razveljavi z učinkom od 16. junija 1972.

Člen 2

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. julija 1972

Za Svet

Predsednik

T. Westerterp

[1] UL L 170, 3.8.1970, str. 2.

--------------------------------------------------