31971R2706Uradni list L 280 , 21/12/1971 str. 0009 - 0009
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 4 str. 0061
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1971(III) str. 0868
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 4 str. 0061
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1971(III) str. 1000
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 7 str. 0098
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 5 str. 0130
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 5 str. 0130


Uredba Komisije (EGS) št. 2706/71

z dne 20. decembra 1971

o metodi določanja aktivnosti peroksidaze v nekaterih proizvodih iz žit

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta 120/67/EGS [1] z dne 13. junija 1967 o skupni ureditvi trga za žito, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1550/71 [2] in zlasti člena 16(6) Uredbe;

ker morajo izvozna nadomestila upoštevati kakovost proizvodov iz žit, ki so upravičena do izvoznih nadomestil, zato da se prepreči raba javnih sredstev za spodbujanje izvoza proizvodov slabše kakovosti; ker je v ta namen treba v nekaterih proizvodih iz žit imeti peroksidazo za praktično neaktivno; ker bi bilo treba za zagotovitev enotne uporabe določb, v skladu s katerimi se nadomestila odobrijo za proizvode, ki izpolnjujejo to zahtevo, določiti metodo Skupnosti, po kateri se določa aktivnost peroksidaze;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita;

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Če je za namene odobritve izvoznih nadomestil za nekatere proizvode iz žit določeno, da naj bi bila peroksidaza praktično neaktivna, se to neaktivnost preveri v skladu z metodo, opisano v prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 1971

Za Komisijo

Predsednik

Franco M. Malfatti

[1] UL 117, 19.6.1967, str. 2269/67.

[2] UL L 164, 22.7.1971, str. 1.

--------------------------------------------------