31971R2358Úradný vestník L 246 , 05/11/1971 S. 0001 - 0005
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 4 S. 0040
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1971(III) S. 0787
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 4 S. 0040
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1971(III) S. 0894
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 7 S. 0066
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 5 S. 0097
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 5 S. 0097


Nariadenie Rady (EHS) č. 2358/71

z 26. októbra 1971

o spoločnej organizácii trhu s osivom

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä jej články 42 a 43,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže fungovanie a rozvoj spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami musí byť sprevádzané ustanovením Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorej súčasťou musí byť najmä spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, ktorá môže v závislosti na konkrétnom výrobku nadobúdať rozličné podoby;

keďže situáciu na trhu s osivom charakterizuje nutnosť udržiavať konkurencieschopnosť cien týchto výrobkov s ich cenami na svetových trhoch; keďže by sa preto mali prijať primerané opatrenia na stabilizáciu tohto trhu a zabezpečenie primeraného príjmu príslušných výrobcov;

keďže by sa preto pre niektoré druhy osiva malo ustanoviť poskytovanie pomoci pre ich výrobu; keďže vzhľadom na spôsob ich výroby by mal byť ustanovený systém stanovovania jednotnej sadzby pomoci za 100 kg vyrobeného osiva;

keďže spoločná organizácia trhu s osivom si vyžaduje zavedenie jednotného systému obchodovania na vonkajších hraniciach spoločenstva; keďže od 1. januára 1970 sa v súlade so zmluvou automaticky uplatňuje Spoločný colný sadzobník a tento systém umožňuje odstránenie všetkých ostatných ochranných opatrení; keďže by však spoločenstvo malo mať možnosť prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby neponechalo svoj trh bez ochrany pred jeho narušením, ktoré môžu spôsobiť dovozy alebo vývozy;

keďže príslušné orgány musia byť v postavení, ktoré im umožní neustále sledovať vývoj obchodovania, aby mohli posudzovať trendy na trhu a podľa potreby uplatňovať opatrenia stanovené v tomto nariadení; keďže na tento účel by malo byť ustanovené vydávanie dovozných a vývozných licencií, sprevádzané skladaním kaucií, ktoré zabezpečia, že transakcie, pre ktoré sa požaduje vydanie licencií, sa skutočne vykonajú; keďže dovozy vyplývajúce z riadne zaregistrovaných zmlúv o pestovaní by však mali byť od povinnosti skladať takéto kaucie oslobodené;

keďže v prípade hybridnej kukurice určenej na výsev je potrebné predchádzať prípadom narušenia trhu spoločenstva spôsobovaným ponukami na svetovom trhu za abnormálne nízke ceny; keďže na tento účel by pre tento výrobok mali byť stanovené referenčné ceny a v prípade, že ceny ponúk s dodaním na hranice sú po pripočítaní ciel nižšie ako tieto referenčné ceny, by sa k clám mal pridávať vyrovnávací príplatok;

keďže v rámci vnútorného trhu spoločenstva je v súlade s ustanoveniami zmluvy od januára 1970 automaticky zakázané vyberanie akýchkoľvek ciel alebo akýchkoľvek poplatkov s rovnakým účinkom a uplatňovanie akýchkoľvek kvantitatívnych obmedzení alebo akýchkoľvek opatrení s rovnakým účinkom;

keďže v prípade osiva by sa mali uplatňovať tie ustanovenia zmluvy, ktoré umožňujú posudzovať pomoci poskytované členskými štátmi a zakázať tie, ktoré sa nezlučujú so spoločným trhom;

keďže s cieľom zjednodušiť vykonávanie navrhovaných opatrení by mal byť ustanovený postup pre úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci riadiaceho výboru;

keďže prechod od systémov platných v členských štátoch k systému ustanovenému v tomto nariadení by sa mal vykonať čo najplynulejšie; keďže preto môže vzniknúť potreba prechodných opatrení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zriaďuje sa spoločná organizácia trhu s osivom, ktorá sa týka týchto výrobkov:

Č. položky Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |

ex 07.05 | Suché strukoviny na siatie |

10.05 A | Hybridná kukurica na siatie |

ex 12.01 | Olejnaté semená a olejnaté plody na siatie |

12.03 | Semená, plody a zárodky, druhov používaných na siatie |

Článok 2

Hospodársky rok pre osivá sa začína každoročne 1. júla a končí sa 30. júna nasledujúceho roka.

Článok 3

1. Ak situácia na trhu spoločenstva a jeho predvídateľný vývoj nezabezpečuje v prípade jedného alebo viacerých výrobkov uvedených v prílohe ich výrobcom primeraný príjem, možno výrobu základného alebo certifikovaného osiva podporiť poskytnutím pomoci.

Takáto pomoc, ktorej výška je v celom spoločenstve jednotná pre každý druh alebo skupinu odrôd, sa stanovuje každoročne pred 1. augustom pre hospodársky rok začínajúci sa počas nasledujúceho kalendárneho roka. Čiastka pomoci pre hospodársky rok 1972/73 sa však stanoví do 1. júla 1972.

2. Čiastka pomoci sa stanovuje za cent vyrobeného osiva, pričom sa zohľadňuje:

a) potreba zabezpečiť rovnováhu medzi objemom výroby potrebným v spoločenstve a množstvom, ktoré možno predať;

b) ceny týchto výrobkov na trhoch tretích krajín.

3. Čiastka pomoci sa stanovuje v súlade s postupom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy.

4. Rada konajúc v súlade s hlasovacím poriadkom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy prijme na návrh Komisie všeobecné pravidlá poskytovania pomoci a v prípade potreby rozhoduje o zmenách a doplneniach prílohy.

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 11.

Článok 4

1. Dovozy ktoréhokoľvek z výrobkov uvedených v prílohe do spoločenstva možno podmieniť predložením dovoznej licencie vydanej členskými štátmi ktorémukoľvek žiadateľovi nezávisle od miesta jeho usadenia v spoločenstve.

Takáto licencia platí pre dovozy do spoločenstva.

S výnimkou dovozov vyplývajúcich z riadne zaregistrovaných zmlúv o pestovaní v tretích krajinách sa vydávanie takýchto licencií podmieňuje zložením kaucie, ktorá zaručuje, že daný dovoz sa uskutoční počas obdobia platnosti príslušnej licencie; ak sa príslušná transakcia počas daného obdobia nevykoná, alebo sa vykoná iba čiastočne, daná kaucia úplne alebo čiastočne prepadá.

2. Zoznam výrobkov, ktoré si vyžadujú dovozné licencie, sa stanoví v súlade s postupom stanoveným v článku 11.

Obdobie platnosti licencií a ostatné podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa určia v súlade s tým istým postupom.

Článok 5

S výhradou odchylných ustanovení tohto nariadenia alebo v prípade, keď sa Rada, na návrh Komisie, konajúc v súlade s hlasovacím poriadkom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy, rozhodne derogovať toto nariadenie, sa v rámci obchodu s tretími krajinami zakazuje:

- vyberanie akéhokoľvek poplatku, ktorého účinok sa rovná účinku cla;

- uplatňovanie akéhokoľvek kvantitatívneho obmedzenia alebo opatrenia s rovnakým účinkom.

Článok 6

1. Referenčná cena pre každý druh hybridnej kukurice na siatie sa každoročne stanoví do 1. júla.

Tieto referenčné ceny, vyjadrené v účtovných jednotkách za100 kg, sa stanovujú na základe cien s dodaním na hranice, zaznamenaných počas ostatných troch hospodárskych rokov, pričom sa neberie zreteľ na abnormálne nízke ceny. Referenčné ceny platia od 1. júla roka, v ktorom boli stanovené, do 30. júna nasledujúceho roka.

2. Pre každý druh hybridnej kukurice, pre ktorý sa stanoví referenčná cena, sa na základe všetkých dostupných informácií pre každú krajinu pôvodu stanoví cena s dodaním na hranicu.

3. V prípade, že cena ponuky s dodaním na hranicu ktoréhokoľvek druhu hybridnej kukurice z ktorejkoľvek tretej krajiny je spolu s clami nižšia než zodpovedajúca referenčná cena, na dovozy danej hybridnej kukurice z príslušnej krajiny sa uvalí vyrovnávací poplatok, pričom sa dodržia povinnosti vyplývajúce zo záväzkov v GATT. Vyrovnávací poplatok sa rovná rozdielu medzi referenčnou cenou a cenou ponuky s dodaním na hranice po pripočítaní ciel.

Vyrovnávajúci poplatok sa neuvaľuje v prípade tretích krajín, ktoré sú v pozícii, ktorá im umožňuje zaručiť sa, že cena dovozov hybridnej kukurice pochádzajúcej a dovážanej z ich územia nebude nižšia než referenčná cena znížená o clá a že nenastane žiadne narušenie trhu, a ktoré sú pripravené takéto záruky poskytnúť.

4. Rada konajúc v súlade s hlasovacím poriadkom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy prijme na návrh Komisie o všeobecných pravidlách uplatňovania tohto článku.

5. Referenčné ceny, vyrovnávacie poplatky a podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 11.

Článok 7

1. V prípade, že je trh spoločenstva s jedným alebo viacerými výrobkami uvedenými v článku 1 vystavený v dôsledku dovozov alebo vývozov závažným narušeniam, ktoré môžu ohroziť plnenie cieľov stanovených v článku 39 zmluvy, alebo že takéto narušenia hrozia, môžu sa v rámci obchodu s tretími krajinami uplatňovať primerané opatrenia dovtedy, kým takéto narušenie alebo jeho hrozba neskončí.

Rada konajúc v súlade s hlasovacím poriadkom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy prijme na návrh Komisie podrobné pravidlá uplatňovania tohto odseku a vymedzí prípady a medze, v rámci ktorých môžu členské štáty takéto ochranné opatrenia prijať.

2. Ak nastane situácia uvedená v odseku 1, Komisia na požiadanie ktoréhokoľvek členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodne o potrebných opatreniach; opatrenia sa oznámia členským štátom a sú okamžite uplatniteľné. Ak Komisia obdrží žiadosť od ktoréhokoľvek členského štátu, rozhodne o nej do dvadsiatich štyroch hodín od jej obdržania.

3. Opatrenia, o ktorých rozhodne Komisia, môže do troch pracovných dní odo dňa ich oznámenia ktorýkoľvek členský štát postúpiť Rade. Rada sa bezodkladne zíde. V súlade s hlasovacím poriadkom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy môže príslušné opatrenia zmeniť alebo doplniť, alebo zrušiť.

Článok 8

S výhradou odchylných ustanovení tohto nariadenia sa na výrobu a obchod s výrobkami uvedenými v článku 1 vzťahujú články 92, 93 a 94 zmluvy.

Článok 9

Členské štáty a Komisia si navzájom oznamujú informácie potrebné na vykonávanie tohto nariadenia. Pravidlá oznamovania a distribúciu takýchto informácií sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 11.

Článok 10

1. Zriaďuje sa Riadiaci výbor pre osivo (ďalej len "výbor"), zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Vo výbore sa hlasy členských štátov vážia v súlade s článkom 148 (2) zmluvy. Predseda nehlasuje.

Článok 11

1. Tam, kde je potrebné dodržiavať postup ustanovený v tomto článku, postúpi predseda vec výboru buď z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor doručí svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú predseda určí podľa naliehavosti veci. Stanovisko sa prijíma väčšinou dvanástich hlasov.

3. Komisia prijme opatrenia, ktoré sa okamžite uplatňujú. Ak tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich bezodkladne oznámi Rade. V tomto prípade môže Komisia odložiť uplatňovanie opatrení, ktoré prijala, najviac na obdobie jedného mesiaca odo dňa takéhoto oznámenia.

Rada konajúc v súlade s hlasovacím poriadkom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy môže prijať odlišné rozhodnutie do jedného mesiaca.

Článok 12

Výbor môže zvažovať akékoľvek iné otázky, ktoré mu postúpi predseda, buď z vlastnej iniciatívy, alebo napožiadanie zástupcu členského štátu.

Článok 13

Toto nariadenie sa uplatňuje tak, aby sa súčasne bral zreteľ na ciele stanovené v článkoch 39 a 110 zmluvy.

Článok 14

Ustanovenia upravujúce financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky sa vzťahujú na trhy s výrobkami uvedenými v článku 1 odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 15

V článku 1 a) nariadenia č. 120/67/EHS [1] Ú. v. ES 117, 19.6.1967, s. 2269/67. sa položka "10.05: Kukurica" nahrádza položkou "10.05 B: Kukurica, iná ako hybridná kukurica na siatie".

Článok 16

V prípade, že s cieľom zjednodušenia prechodu zo systému platného v členských štátoch v súčasnosti alebo v prípade hybridnej kukurice na siatie, zo systému zavedeného nariadením č.120/67/EHS na systém ustanovený týmto nariadením vznikne potreba prechodných opatrení, najmä ak zavedenie tohto systému spôsobuje v prípade niektorých výrobkov závažné ťažkosti, prijmú sa takéto opatrenia v súlade s postupom stanoveným v článku 11. Môžu sa uplatňovať najneskôr do 30. júna 1973.

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 1972.

Uplatňuje sa od 1. júla 1972.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 26. októbra 1971

Za Radu

predseda

L. Natali

[1] Ú. v. ES C 11, 5.2.1971, s. 30.

[2] Ú. v. ES C 36, 19.4.1971, s. 38.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Č. položky Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |

| |

ex 12.03 | I.GRAMINEAEDactylis glomerata L.Festuca arundinacea Schreb.Festuca ovina L.Festuca pratensis Huds.Festuca rubra L.Lolium multiflorum LamLolium perenne L.Lolium x hybridum Hausskn.Phleum pratense L.Poa nemoralis L.Poa pratensis L.Poa trivialis L. | TRÁVYReznačka laločnatáKostrava trsťovníkovitáKostrava ametystováKostrava lúčnaKostrava červenáMätonoh mnohokvetý (vrátane Westerwolds)Mätonoh trváciMätonoh hybridnýTimotejka uzlovitáLipnica hájna praváLipnica lúčnaLipnica pospolitá pravá |

II.LEGUMINOSAEMedicago sativa L.Trifolium pratense L.Trifolium repens L.Vicia sativa L. | STRUKOVINYLucerna kosákovitáďatelina lúčnaďatelina plaziváVika siata |

--------------------------------------------------