31971R0801Uradni list L 088 , 20/04/1971 str. 0007 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 3 str. 0187
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1971(I) str. 0213
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 3 str. 0187
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1971(I) str. 0237
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 6 str. 0181
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 4 str. 0176
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 4 str. 0176


Uredba Komisije (EGS) št. 801/71

z dne 19. aprila 1971

o dovoljenju državam članicam za sprejetje ukrepov za izvoz svežega rezanega cvetja v tretje države, ki odstopajo od nekaterih zahtev standardov kakovosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 234/68 [1] z dne 27. februarja 1968 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za živo drevje in druge rastline, čebulice, korenine in podobno, rezano cvetje ter okrasno listje,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 316/68 [2] z dne 12. marca 1968 o določitvi standardov kakovosti za sveže rezano cvetje in okrasno listje in zlasti člena 2(2) Uredbe,

ker lahko v skladu s členom 2(2) Uredbe (EGS) št. 316/68 države članice sprejmejo ukrepe, ki odstopajo od nekaterih zahtev standardov kakovosti, da bi izvozniki lahko izpolnili zahteve trga nekaterih tretjih držav;

ker določbe standardov kakovosti v zvezi s pakiranjem in predstavitvijo rezanega cvetja ne dopuščajo, da bi trgovci v vseh primerih izpolnili zahteve trgov nekaterih tretjih držav; ker so te zahteve trga stalne in trajne; ker je zato treba državam članicam za nedoločen čas dovoliti, da jih izpolnijo;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žive rastline,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Državam članicam se dovoli sprejetje ukrepov, ki odstopajo od določb oddelka VI(A) Priloge I k Uredbi (EGS) št. 316/68, za izvoz rezanega cvetja v Združene države Amerike in Kanado.

Člen 2

Uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. aprila 1971

Za Komisijo

Predsednik

Franco M. Malfatti

[1] UL L 55, 2.3.1968, str. 1.

[2] UL L 71, 21.3.1968, str. 8.

--------------------------------------------------