31971L0349Úradný vestník L 239 , 25/10/1971 S. 0015 - 0021
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0088
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1971(III) S. 0767
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0088
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1971(III) S. 0865
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0227
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0105
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0105


Smernica Rady

z 12. októbra 1971

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kalibrácie nádrží plavidiel

(71/349/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže v niekoľkých členských štátoch záväzné ustanovenia stanovujú metódy, podľa ktorých sa kalibrujú nádrže, vrátane nádrží na tekuté palivá, vnútrozemských plavidiel a pobrežných plavidiel a ktorými sa meria ich obsah; keďže sa tieto požiadavky medzi jednotlivými členskými štátmi líšia a bránia tak následne tomu, aby všetky členské štáty uznávali merania vykonané pomocou nádrže kalibrovanej jedným z nich;

keďže je možné obmedziť, ba až odstrániť takéto prekážky vytvorenia a riadneho fungovania spoločného trhu, ak všetky členské štáty prijmú rovnaké požiadavky, a to buď ako dodatok, alebo ako náhradu svojich existujúcich právnych predpisov;

keďže požiadavky spoločenstva týkajúce sa spôsobu kalibrácie opísanému v tejto smernici zabezpečujú meranie množstva kvapaliny v nádržiach kalibrovaných touto metódou kedykoľvek a s dostatočnou presnosťou;

keďže kalibrácia nádrží plavidiel je porovnateľná s počiatočným overovacím postupom pre meracie prístroje; keďže niektoré ustanovenia smernice Rady z 26. júla 1971 [3] o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích prístrojov a metód metrologickej kontroly sa preto môžu v tomto prípade riadne uplatňovať,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa týka EHS kalibrácie nádrží vnútrozemských lodí a pobrežných plavidiel.

"EHS kalibrácia" znamená kalibráciu vykonanú členským štátom v súlade s touto smernicou.

Článok 2

Výsledky kalibrácie sa zaznamenávajú do osvedčenia o EHS kalibrácii v súlade s prílohami.

Členské štáty považujú osvedčenie o EHS kalibrácii za rovnocenné s príslušnými vnútroštátnymi dokumentmi.

Článok 3

Meracie prístroje používané k stanoveniu hladiny kvapaliny v nádržiach kalibrovaných v súlade s touto smernicou sa na tento účel osobitne upravia.

Spĺňajú požiadavky príslušnej samostatnej smernice.

Dočasne je však možné použiť prístroje určujúce hladinu kvapaliny v nádrži, ak sú uznané príslušným orgánom členského štátu.

Toto dočasné opatrenie sa ukončí jeden rok po dni stanovenom pre nadobudnutie účinnosti samostatnej smernice o príslušných prístrojoch.

Článok 4

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do osemnástich mesiacov od jej úradného oznámenia a ihneď o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 12. októbra 1971

Za Radu

predseda

L. Viglianesi

[1] Ú. v. ES C 108, 19.10.1968, s. 36.

[2] Ú. v. ES C 4, 14.1.1968, s. 2.

[3] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA KALIBRÁCIU NÁDRŽÍ PLAVIDIEL

1. Obsah nádrží sa stanoví:

- buď prenesením vody alebo inej vodnej kvapaliny, ktorej objem je zmeraný mierkou alebo meracím zariadením, ktorých meradlá boli kalibrované obzvlášť na tento účel,

- alebo výpočtom na základe stanovených rozmerov nádrže; táto operácia sa doplní podľa možností čiastočnou kontrolou podľa nameraného objemu kvapaliny.

2. Kalibračné činnosti sa vykonajú takým spôsobom a s takými prístrojmi, ktorých presnosť je taká, aby relatívne chyby objemu uvedeného vo vydaných dokumentoch nepresiahli:

a) všeobecne: ± 3/1000 uvedeného objemu;

b) výnimočne u nádrží s veľmi komplikovanými tvarmi, ktoré nie je možné kalibrovať prenesením: ± 5/1000 uvedeného objemu.

3. Výsledky kalibračných činností sa zaznamenajú v osvedčení o kalibrácii, ku ktorému sa priložia schémy a tabuľky, ktoré uvádzajú najmä objem kvapaliny v litroch, v kubických decimetroch alebo kubických metroch, ktorá je v nádrži, keď je úroveň voľnej hladiny kvapaliny na danej výške, vyjadrená v centimetroch alebo decimetroch, na vertikálnej prednej ploche dĺžkovej miery.

Tieto tabuľky sa môžu doplniť milimetrovou interpolačnou tabuľkou.

Tieto dokumenty zodpovedajú prílohám II, III a IV.

4. Na každú nádrž sa v blízkosti meracieho otvoru pripevní kalibračná tabuľka.

Uvádza tieto informácie:

a) číslo nádrže,

b) celkovú referenčnú výšku H,

c) číslo kalibračného osvedčenia.

Kalibračná tabuľka je vyrobená z dostatočne trvanlivého materiálu a opatrená pečaťou EHS na olovenej známke určenej na tento účel tak, aby sa nemohla odstrániť bez poškodenia pečate.

Charakteristiky a vzorka pečatnej značky EHS zodpovedajú overovacej značke EHS uvedenej v článku 10 ods. 2 a v prílohe 11.3 smernice Rady z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích prístrojov a metód metrologickej kontroly.

Článok 12 uvedenej smernice sa uplatňuje mutatis mutandis.

5. Osvedčenie o kalibrácii sa nevydá, ak konštrukcia a usporiadanie nádrží a pripojovacieho potrubia nezodpovedá bežným prevádzkovým podmienkam a nádrže i pripojovacie potrubie nie je možné bez ťažkostí úplne vyprázdniť alebo celkom naplniť bez vzduchových bublín zachytávaných nad alebo v meranej kvapaline, nižšie než je hladina, pri ktorej sa nádrž považuje za plnú.

Povolené výnimky alebo prijaté opatrenia na zabezpečenie správnosti merania sa musia uviesť v kalibračnom osvedčení.

6. Vertikálne čelá dĺžky, u ktorých sú stanovené výšky kvapaliny, spravidla prechádzajú približne ťažiskom horizontálnych sekcií nádrže v každej časti, kde môže byť vytvorená voľná hladina kvapaliny pri meraní vykonávanom za bežných prevádzkových podmienok používania.

Ak táto podmienka nie je splnená z dôvodu konštrukčných charakteristík nádrže, špecifikuje sa v kalibračnom osvedčení s tým, že hladinu kvapaliny v nádrži je možné určiť, len keď je plavidlo vyvážené pozdĺžne i priečne.

Vertikálnu polohu miery určuje os vodiaceho zariadenia.

Toto zariadenie musí zabezpečiť správnu polohu miery; spôsob jeho zhotovenia nesmie spôsobiť chyby merania. Horizontálna rovina prechádzajúca hornou hranou vodiaceho zariadenia je referenčnou rovinou. Vzdialenosť od tejto roviny k horizontálnej a neodnímateľnej stykovej doske umiestnenej vertikálne pod referenčnou rovinou sa nazýva "celková referenčná výška H" a uvedie sa v hornej časti každej tabuľky.

Prijmú sa také opatrenia, aby poloha referenčnej roviny vo vzťahu k nádrži a celková referenčná výška H boli nemenné.

Pečať EHS sa pripevní k referenčnej rovine.

7. Pri zohľadnení:

a) presnosti, s ktorou boli objemy uvedené na štítkoch stanovené,

b) presnosti, s ktorou je možné stanoviť hladinu voľného povrchu kvapaliny v nádržiach, kalibračné osvedčenie uvádza relatívnu presnosť použitia nádrží na stanovenie objemu kvapaliny, ktorú obsahujú.

V prípade uvedenom v bode 2 písm. a) tejto prílohy, relatívna nepresnosť nesmie prekročiť ± 5/1000 objemu predpísaného v tabuľke; v prípade uvedenom v bode 2 písm. b) nepresnosť nesmie prekročiť ± 8/1000 objemu špecifikovaného v tabuľke.

Najmenšia merateľná výška sa nastaví minimálne na 500 mm.

8. Pečate, kalibračné osvedčenia a kalibračné tabuľky strácajú platnosť:

- po dvanástich rokoch,

- alebo ak bola nádrž deformovaná, opravená alebo prestavaná spôsobom, ktorý by mohol zmeniť charakteristiky meraní.

Posledný mesiac a rok dvanásťročného obdobia platnosti sa uvedie na hornej časti osvedčenia a tabuľky.

Osvedčenia a tabuľky sa obnovia len po každej ďalšej kalibrácii.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZÁZNAM O KALIBRÁCII

Záznam o kalibrácii vydaný príslušným metrologickým úradom sa skladá z týchto dokumentov:

1. Vlastné osvedčenie o kalibrácii udávajúce:

a) názov a adresu príslušného úradu vydávajúceho osvedčenie;

b) názov a miesto operátora;

c) poradové číslo osvedčenia (uvádzané na všetkých ostatných dokumentoch a na kalibračných tabuľkách);

d) dátum vydania osvedčenia a adresa miesta pôsobenia kalibračného úradníka;

e) dátum skončenia platnosti osvedčenia;

f) totožnosť plavidla (názov, registračné číslo, názov a adresa vlastníka a rok výroby);

g) zoznam a druh pripojených dokumentov;

h) skupiny nádrží pre ktoré sa môžu použiť rovnaké tabuľky;

i) označenie nádrží opatrených odvodňovacími nádržkami alebo ohrievačmi;

j) celkový objem;

k) presnosť výsledkov uvedených na tabuľkách;

l) presnosť použitia záznamu o kalibrácii pre stanovenie objemov kvapaliny obsiahnutej v nádržiach;

m) najmenšia merateľná výška.

2. Schému č. 1 udávajúcu polohu nádrží v plavidle a u každej nádrže celkovú referenčnú výšku H, umiestnenie mierky a jej polohu vo vzťahu k prednej prepážke nádrže a k pozdĺžnej strednej prepážke alebo rovine.

3. Schému č. 2, na ktorej je priečny prierez nádržami, udávajúc najmä polomer dna, vypuklosť, výšku komory a spôsob výroby vodiaceho zariadenia.

4. V prípade plavidiel s ohrievačmi alebo odvodňovacími nádržkami vo vnútri nádrží schému č. 3 udávajúcu objem, ktorý zaberajú tieto ohrievače alebo nádržky a objem kvapaliny, ktorú môžu obsahovať nádržky od jedného uzavieracieho posúvača k ďalšiemu.

5. U každej nádrže alebo skupiny podobných nádrží objemovú tabuľku v centimetroch alebo decimetroch, obsahujúcu označenie celkovej referenčnej výšky H a dátum skončenia platnosti a prípadne i milimetrovú interpolačnú tabuľku.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

VZOR KALIBRAČNÉHO OSVEDČENIA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

VZOR KALIBRAČNEJ TABUĽKY

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------