31971L0348Úradný vestník L 239 , 25/10/1971 S. 0009 - 0014
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0083
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1971(III) S. 0762
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0083
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1971(III) S. 0860
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0222
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0099
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0099


Smernica Rady

z 12. októbra 1971

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prídavných zariadeniach k meradlám na kvapaliny okrem vody

(71/348/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže v členských štátoch sa na konštrukciu a metódy kontroly pomocných zariadení k meračom kvapalín vzťahujú záväzné ustanovenia, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia, a v dôsledku toho bránia obchodu s týmito prístrojmi; keďže je preto potrebné zjednotiť tieto ustanovenia;

keďže smernica Rady z 26. júla 1971 [3] o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly ustanovila typové overenie EHS a postupy prvého overovania EHS pre meracie prístroje; keďže v súlade s touto smernicou je potrebné ustanoviť technické požiadavky na dizajn a fungovanie pomocného zariadenia k meračom na meranie kvapalín okrem vody;

keďže smernica Rady z 26. júla 1971 [4] o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meradiel na kvapaliny iné než voda už ustanovila technické požiadavky na dizajn a fungovanie, ktoré musia tieto meracie prístroje spĺňať; keďže pomocné zariadenia buď môžu, alebo musia tvoriť integrálnu súčasť niektorých meračov na kvapaliny okrem vody,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa vzťahuje na pomocné zariadenia pre volumetrické merače kvapalín okrem vody, ktoré sú určené v prílohe.

Článok 2

Pomocné zariadenia pre volumetrické merače, ktoré môžu byť označené značkami a symbolmi EHS, sú opísané v prílohe. Sú predmetom typového osvedčenia EHS. Predkladajú sa na prvé overenie EHS súčasne s meračmi, ku ktorým patria.

Článok 3

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do osemnástich mesiacov od jej oznámenia a ihneď o tom budú informovať Komisiu.

2. Členské štáty zabezpečia, aby znenie hlavných opatrení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou, bolo oznámené Komisii.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 12. októbra 1971

Za Radu

predseda

I. Viglianesi

[1] Ú. v. ES C 100, 12.10.1971, s. 4.

[2] Ú. v. ES C 93, 21.9.1971, s. 27.

[3] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 32.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

KAPITOLA I

NULOVACÍ MECHANIZMUS UKAZOVATEĽOV OBJEMU

1.1. Nulovací mechanizmus je zariadenie, ktoré vracia ukazovateľ na nulu buď ručne, alebo pomocou automatického systému.

1.2. Nulovací mechanizmus nesmie ovplyvňovať výsledok merania.

1.3. Keď sa začne proces nulovania, nesmie sa dať označiť novoodmerané množstvo, až kým sa nulovací proces neskončí.

1.4. Požiadavky uvedené v bodoch 1.2. a 1.3. nie sú povinné:

1.4.1. pri ukazovateľoch, ktorých číselník je označený nápisom "Priamy predaj verejnosti je zakázaný" alebo iným rovnocenným obmedzením použitia;

1.4.2. pri ručičkových ukazovateľoch umiestnených na meračoch, ktorých maximálna prietoková rýchlosť neprekračuje 1200 litrov za hodinu; ak sú tieto merače určené na obchodné účely, nesmie byť možné ručne zvýšiť indikované množstvo.

1.5. Na ukazovateľoch s nepretržitým pohybom nesmie byť prípustná odchýlka vzhľadom k nule po každom jednotlivom vynulovaní vyššia ako polovica maximálnej prípustnej chyby minimálneho výkonu označeného na číselníku snímacieho mechanizmu, ale nesmie prekročiť jednu pätinu hodnoty dielika stupnice.

Na snímačoch s prerušovaným pohybom musí byť indikovaná presne nula.

KAPITOLA II

SČÍTANIE POČÍTADIEL OBJEMU

2.1. Ukazovateľ s nulovacím mechanizmom môže byť vybavený jedným alebo viacerými počítadlami, ktoré po sčítaní ukazujú rôzne objemy zaznamenané snímačom v následnosti po sebe.

2.2. Počítadlá nesmú mať zabudovaný nulovací mechanizmus.

2.3. Počítadlá môžu byť iba lineárneho typu.

2.4. Počítadlá môžu byť umiestnené iba tak, aby boli skryté.

2.5. Jednotka, v ktorej sa vyjadrí celkový objem (alebo jej značka), musí byť vyznačená a musí byť v súlade s požiadavkami smernice o meračoch kvapalín okrem vody.

2.6. Dielik stupnice prvého prvku každého počítadla musí mať formu 1 x 10n, 2 x 10n alebo 5 x 10n autorizovanej volumetrickej jednotky, pričom n je celé kladné alebo záporné číslo alebo nula. Musí sa rovnať dieliku stupnice prvého elementu na ukazovateli s nulovacím mechanizmom alebo byť väčšie ako tento dielik.

2.7. Ak je možné súčasne vidieť namerané hodnoty na počítadlách a hodnoty na ukazovateli s nulovacím mechanizmom, číslice na počítadlách nesmú mať rozmery väčšie ako polovica príslušných rozmerov číslic na ukazovateli s nulovacím mechanizmom.

KAPITOLA III

ZARIADENIA UKAZUJÚCE VIACNÁSOBNÝ OBJEM [1]

3.1. Ukazovacie zariadenie môže mať niekoľko číselníkov. Okrem toho môže byť k nemu súčasne pripojený jeden alebo viacero zosilnených ukazovacích zariadení.

3.2. Dieliky stupnice na rôznych ukazovateľoch môžu mať rôzne hodnoty, ale minimálny výkon musí byť stále rovnaký a musí byť ustanovený ako funkcia dielika stupnice, ktorej dôsledkom je najvyššia hodnota tohto výkonu.

3.3. Požiadavky tejto smernice a požiadavky smernice týkajúcej sa meračov kvapalín okrem vody sa vzťahujú na každý ukazovateľ a na každý číselník.

3.4. Údaje na rôznych číselníkoch ukazovateľa alebo ukazovateľov sa nesmú líšiť o viac ako o maximálnu prípustnú chybu na minimálnom výkone vyznačenom na číselníku alebo číselníkoch.

KAPITOLA IV

ZARIADENIA NA VÝPOČET CENY

4.1. Lineárne ukazovatele objemu s nulovacím mechanizmom môžu byť doplnené lineárnym ukazovateľom vypočítanej ceny s nulovacím mechanizmom, ktorého jednotková cena je cena za jednotku objemu, ktorá sa použila na vyjadrenie meraného objemu.

4.2. Jednotková cena musí byť nastaviteľná. Zvolená jednotková cena musí byť zobrazená na displeji.

4.3. Mechanizmus voľby a zobrazenia jednotkovej ceny musí byť pripojený k ukazovateľu ceny takým spôsobom, aby cena zodpovedajúca meraniu sa vždy rovnala súčinu zvolenej a zobrazenej jednotkovej ceny a označenému objemu.

4.4. Požiadavky vzťahujúce sa na ukazovatele objemu ustanovené v smernici týkajúcej sa meračov kvapalín okrem vody, rovnako ako ustanovenia kapitol I, II a III tejto prílohy analogicky platia aj pre ukazovatele vypočítanej ceny s výnimkou bodu 1.5 týkajúceho sa nulovacích mechanizmov.

4.5. Použitá peňažná jednotka alebo jej symbol musí byť zobrazená na číselníku ukazovateľa vypočítanej ceny.

4.6. Rozmery číslic na ukazovateli s funkciou výpočtu ceny nesmú byť väčšie ako rozmery číslic na ukazovateli objemu.

4.7. Nulovacie mechanizmy ukazovateľa ceny a ukazovateľa objemu musia byť navrhnuté tak, aby činnosť mechanizmu na ktoromkoľvek z týchto dvoch ukazovateľov automaticky vracala druhý ukazovateľ na nulu.

4.8.1. Vypočítaná cena množstva rovnajúceho sa maximálnej prípustnej chybe pri minimálnom výkone vyznačenej na číselníku indikačného mechanizmu nesmie byť menšia ako jedna pätina hodnoty dielika stupnice, ale nie menej, ako je cena zodpovedajúca intervalu dvoch milimetrov na stupnici prvého elementu na ukazovateli ceny, v prípadoch, keď je pohyb tohto prvku nepretržitý.

Avšak tento interval jednej pätiny hodnoty alebo dvoch milimetrov nemusí zodpovedať hodnote menšej ako jedna z nasledujúcich peňažných hodnôt v závislosti od konkrétnej krajiny, v ktorej sa prístroj používa:

10 | belgických alebo luxemburských centimov |

1 | francúzsky centime |

1 | holandský cent |

1 | líra |

1 | pfennig |

4.8.2. Cena nejakého množstva rovnajúca sa maximálnej prípustnej chybe na minimálnom výkone vyznačenej na číselníku indikačného mechanizmu sa musí rovnať aspoň dvom intervalom na stupnici v prípade, keď je pohyb prvého prvku na ukazovateli ceny prerušovaný.

Avšak interval stupnice nemusí byť menší ako niektorá z peňažných hodnôt uvedených v bode 4.8.1.

4.9. V normálnych pracovných podmienkach rozdiel medzi indikovanou cenou a cenou vypočítanou na základe jednotkovej ceny a indikovaného množstva nesmie prevýšiť cenu množstva rovnajúceho sa maximálnej prípustnej chybe pri minimálnom výkone vyznačenom na číselníku indikačného zariadenia.

Avšak tento rozdiel nemusí byť menší než dvojnásobok jednej z peňažných hodnôt uvedených v bode 4.8.1.

4.10. Na ukazovateľoch s nepretržitým pohybom po každom návrate na nulu prípustná odchýlka vzhľadom na nulu nesmie byť väčšia než polovica ceny množstva rovnajúceho sa maximálnej prípustnej chybe pri minimálnom výkone vyznačenom na číselníku indikačného mechanizmu, ale nesmie prevýšiť jednu pätinu hodnoty intervalu stupnice.

Avšak tento rozdiel nemusí byť menší než jedna z peňažných hodnôt uvedených v bode 4.8.1.

Na ukazovateľoch s prerušovaným pohybom musí byť indikovaná presne nula.

KAPITOLA V

ZARIADENIE PRE TLAČ

5.1. K ukazovateľu meracieho prístroja môže byť pripojené zariadenie pre tlač číselného množstva.

5.2. Hodnota tlačeného dielika stupnice musí mať formu 1 × 10n, 2 × 10n alebo 5 × 10n autorizovaných volumetrických jednotiek, pričom n je celé kladné alebo záporné číslo alebo nula.

5.3. Hodnota tlačeného dielika stupnice nesmie byť väčšia ako maximálna prípustná chyba pri minimálnom výkone vyznačenom na číselníku indikačného mechanizmu.

5.4. Hodnota vytlačeného dielika stupnice musí byť vyznačená na zariadení pre tlač.

5.5. Vytlačené množstvo musí byť vyjadrené v niektorej z autorizovaných volumetrických jednotiek.

Čísla, použitá jednotka alebo jej značka a prípadne všetky desatinné čiarky musí mechanizmus vytlačiť na lístok.

5.6. Tlačiaci mechanizmus môže tlačiť informácie týkajúce sa výkonu, ako sú: sériové číslo, dátum, miesto merania, druh kvapaliny.

5.7. Zariadenie môže byť navrhnuté takým spôsobom, že tlačenie je možné opakovať. V takom prípade vytlačené záznamy musia plne súhlasiť a musia mať rovnaké sériové číslo.

5.8. Ak sa množstvo stanovuje rozdielom medzi dvomi vytlačenými množstvami, z ktorých jedno môže byť vyjadrené nulou, lístok sa nesmie dať odstrániť zo zariadenia, kým na meracom prístroji prebieha meranie.

5.9. S výnimkou prípadov uvedených v bode 5.8 musí byť zariadenie pre tlač vybavené nulovacím mechanizmom spojeným s nulovacím mechanizmom ukazovateľa.

5.10. Rozdiel medzi indikovaným množstvom a vytlačeným množstvom nesmie byť väčší ako hodnota jedného vytlačeného dielika stupnice.

5.11. Zariadenie pre tlač môže tlačiť okrem meraného množstva buď cenu tohto množstva, alebo jeho cenu a jednotkovú cenu. V prípadoch, keď je zariadenie pre tlač pripojené k indikačnému mechanizmu množstva a vypočítanej ceny môže tiež tlačiť iba cenu, ktorú treba zaplatiť v prípade priameho predaja verejnosti.

Čísla, použitá peňažná jednotka alebo jej symbol a prípadne všetky desatinné čiarky musia byť vytlačené zariadením na lístku. Vytlačené rozmery čísiel označujúcich ceny nesmú byť väčšie, ako sú rozmery vytlačených čísel meraného množstva.

5.12. Hodnota vytlačenej ceny dielika stupnice musí mať formu 1 × 10n, 2 × 10n alebo 5 × 10n peňažných jednotiek, pričom n je celé kladné alebo záporné číslo alebo nula.

Táto hodnota nesmie presiahnuť cenu množstva rovnajúceho sa maximálnej prípustnej chybe pri minimálnom výkone vyznačenom na číselníku indikačného mechanizmu.

Avšak hodnota tohto dielika na stupnici nemusí byť menšia než jedna z peňažných jednotiek uvedených v bode 4.8.1.

5.13.1. Ak je merač vybavený indikátorom ceny, rozdiel medzi indikovanou cenou a vytlačenou cenou nesmie byť väčší ako hodnota vytlačeného dielika na stupnici.

5.13.2. Ak merač nie je vybavený indikátorom ceny, rozdiel medzi vytlačenou cenou a cenou vypočítanou z indikovaného množstva a jednotkovej ceny musí spĺňať podmienky ustanovené v bode 4.9.

KAPITOLA VI

PROGRAMOVACIE ZARIADENIA [2]

6.1. Merače môžu byť vybavené programovacími zariadeniami.

Programovacie zariadenia sú zariadenia, ktoré umožňujú voľbu množstva, ktoré sa má merať, a ktoré automaticky zastavia tok kvapaliny, keď sa odmeria jej predvolené množstvo.

6.2. Zvolené množstvo sa zobrazí pomocou zariadenia so stupnicou a nulovou čiarou alebo pomocou numerického zariadenia.

6.3. V prípadoch, keď sa naprogramovanie môže vykonať pomocou niekoľkých samostatných riadiacich mechanizmov, hodnota dielika stupnice jedného mechanizmu sa musí rovnať programovaciemu rozpätiu riadiaceho mechanizmu pre ďalšiu najmenšiu desiatku.

6.4. Programovacie zariadenia môžu byť upravené tak, aby pri opakovanej voľbe množstva nebolo potrebné nové nastavenie riadiacich mechanizmov.

6.5. V prípadoch, keď zobrazené čísla programovacieho zariadenia sú oddelené od čísiel ukazovateľa, a ak je možné vidieť ich súčasne, nesmú mať čísla programovacieho zariadenia väčšie rozmery ako tri štvrtiny príslušných rozmerov čísel ukazovateľa.

6.6. Zobrazenie zvoleného množstva môže počas merania buď zostať nezmenené, alebo sa môže postupne vrátiť na nulu.

6.7. Rozdiel zistený za normálnych pracovných podmienok medzi zvoleným množstvom a množstvom indikovaným na konci procesu merania nesmie prekročiť jednu polovicu maximálnej prípustnej chyby pri minimálnom výkone.

6.8. Zvolené množstvá a množstvá indikované na ukazovateli musia byť vyjadrené v rovnakej jednotke. Zvolené množstvo (alebo jeho symbol) musí byť vyznačený na programovacom zariadení.

6.9. Hodnota najmenšieho dielika na stupnici programovacieho zariadenia nesmie byť menšia než hodnota dielika na stupnici na prvom prvku indikátora.

6.10. Programovacie zariadenie môže mať zabudované zariadenie na rýchle zastavenie toku kvapaliny v prípade potreby.

6.11. Ak má programovacie zariadenie zabudované zariadenie na reguláciu zníženia rýchlosti toku na konci merania, musí byť vybavené uzatváracím zariadením, ak je toto zariadenie potrebné na ochranu pred zmenou zvoleného nastavenia.

6.12. Požiadavky v bodoch 6.7 a 6.11 neplatia, ak je zariadenie pre tlač (kapitola V) spojené s meračom, aby bolo možné vydať tlačený lístok, alebo ak v prípade priameho predaja verejnosti je programovacie zariadenie skryté.

6.13. Merače s ukazovateľom ceny môžu tiež byť vybavené zariadením na programovanie ceny. V takom prípade sa tok kvapaliny zastavuje v momente, keď vydané množstvo zodpovedá zvolenej cene. Požiadavky uvedené v bodoch 6.1 a 6.12 platia.

KAPITOLA VII

ZAPEČATENIE

7.1. Musia sa používať pečatiace pomôcky, aby chránili pomocné zariadenia pred oddelením a pred prístupom k súčastiam, ktoré umožňujú nastavovanie kalibrácie.

[1] Meraním na diaľku nemechanickými prostriedkami sa bude zaoberať ďalšia smernica.

[2] Samoobslužným zariadením na platenie vopred sa bude zaoberať niektorá ďalšia smernica.

--------------------------------------------------