31971L0162Uradni list L 087 , 17/04/1971 str. 0024 - 0028
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1971(I) str. 0209
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1971(I) str. 0232
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 6 str. 0176
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 4 str. 0171
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 4 str. 0171
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 3 str. 0182
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 3 str. 0182


Direktiva Sveta

z dne 30. marca 1971

o spremembi direktiv z dne 14. junija 1966 o trženju semena pese, semena krmnih rastlin, semena žit in semenskega krompirja, Direktive z dne 30. junija 1969 o trženju semena oljnic in predivnic ter Direktive z dne 29. septembra 1970 o trženju semena zelenjadnic

(71/162/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

ker je ustrezno, da se zaradi razlogov, navedenih v naslednjih uvodnih izjavah, spremenijo določene določbe Direktiv Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena pese [2], kakor je bila spremenjena z Direktivo z dne 18. februarja 1969 [3], o trženju semena krmnih rastlin [4], kakor je bila spremenjena z Direktivo z dne 18. februarja 1969 [5], o trženju semena žit [6], kakor je bila spremenjena z Direktivo z dne 18. februarja 1969 [7], ter o trženju semenskega krompirja [8], kakor je bila spremenjena z Direktivo z dne 18. februarja 1969 [9], Direktive z dne 30. junija 1969 o trženju semena oljnic [10] in predivnic ter Direktive z dne 29. septembra 1970 o trženju semena zelenjadnic [11];

ker je bil v Direktivi Sveta z dne 29. septembra 1970 [12] določen skupni katalog sort poljščin;

ker je treba izvedbo v glavnem tehničnih sprememb prilog olajšati s hitrim postopkom;

ker je treba v prihodnje odobriti uporabo samolepilnih etiket;

ker je treba razširiti določbe o primerjalnih testih;

ker je ustrezno, da se določeni rodovi krmnih rastlin razdelijo na več vrst večjega pomena za kmetijstvo in da se spremenijo določene tehnične določbe;

ker pri semenu oljnic in predivnic, vrst kloščevec in sezam ni treba ohraniti v področju uporabe te direktive; ker je po drugi strani ustrezno, da se določijo posebne določbe za enodomno konopljo;

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva z dne 14. junija 1966 o trženju semena pese se spremeni:

1. Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Države članice zagotovijo, da se opis genealoških sestavin, ki se morda zahteva, na zahtevo žlahtnitelja obravnava kot tajnost.";

2. Členu 11(1)(a) se za besedami

"za certificirano seme;"

doda

"odobrena je uporaba samolepilnih etiket; te se lahko uporabljajo kot uradne plombe;"

3. Datum, naveden v zadnjem stavku člena 16(2), se nadomesti z datumom 1. julij 1972.

4. Člen 20(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Primerjalni testi Skupnosti se izvajajo v Skupnosti za naknadno kontrolo vzorcev certificiranega semena pese, odvzetih med kontrolnim vzorčenjem. Med naknadno kontrolo se lahko preveri skladnost s pogoji, ki jih mora seme izpolnjevati. Program izvedbe testov in njihovi rezultati se predložijo Odboru, navedenem v členu 21.";

5. Za členom 21 se doda naslednji člen:

"Člen 21 a

Na predlog Komisije in glede na sedanja znanstvena in tehnična dognanja Svet sprejme kakršne koli spremembe prilog, ki so potrebne."

Člen 2

Direktiva z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin se spremeni:

1. V členu 2(1)(A)(a) se besedilo:

"Agrostis spec. | šopulja" |

nadomesti z naslednjim:

"Agrostis canina L. ssp. canina Hwd. | pasja šopulja |

Agrostis gigantea Roth. | orjaška šopulja |

Agrostis stolonifera L. | plazeča šopulja |

Agrostis tenuis Sibth. | lasasta šopulja." |

2. V členu 2(1)(A)(a) se besedilo:

"Lolium spec. | ljuljka" |

nadomesti z naslednjim:

"Lolium multiflorum Lam. | laška ljuljka (vključno z westerwoldsko ljuljko) |

Lolium perenne L. | trpežna ljuljka |

Lolium x hybridum Hausskn. | hibridna ljuljka." |

3. V členu 2(1)(A)(a) se besede:

"Poa spec. | latovka" |

nadomestijo z naslednjim:

"Poa annua L. | enoletna latovka |

Poa nemoralis L. | podlesna latovka |

Poa palustris L. | močvirska latovka |

Poa pratensis L. | travniška latovka |

Poa trivialis L. | navadna latovka." |

4. V členu 2(1)(A)(b) se besede:

"Lupinus spec, razen Lupinus perennis L. | volčji bob razen trpežni volčji bob" |

nadomestijo z naslednjim:

"Lupinus albus L. | beli volčji bob |

Lupinus angustifolius L. | modri volčji bob |

Lupinus luteus L. | rumeni volčji bob." |

5. V členu 2(1)(A)(b) se besede:

"Vicia spec, razen Vicia faba major L. | grašica, razen boba" |

nadomestijo z naslednjim:

"Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. | konjski bob |

Vicia faba L. var. minor (Peterm.) bull. | konjski bob |

Vicia pannonica Crantz | panonska grašica |

Vicia sativa L. | navadna grašica |

Vicia villosa Roth | kuštrava grašica." |

6. V členu 3(1) se besede:

"Lolium spec." |

nadomestijo z naslednjim:

"Lolium multiflorum Lam. |

Lolium perenne L. |

Lolium x hybridum Hausskn." |

7. Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Države članice zagotovijo, da se opis genealoških sestavin, ki se morda zahteva, na zahtevo žlahtnitelja obravnava kot tajnost."

8. V členu 10(1)(a) se za besedami

"za trgovsko seme;"

doda naslednje:

"odobrena je uporaba samolepilnih etiket; te se lahko uporabljajo kot uradne plombe;".

9. Datum, naveden v zadnjem stavku člena 16(2), se nadomesti z datumom 1. julij 1972.

10. Člen 20(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Primerjalni testi Skupnosti se izvedejo v Skupnosti za naknadno kontrolo vzorcev osnovnega semena, razen semena hibridnih ali sintetičnih sort, ter certificiranega semena krmnih rastlin, odvzetih med kontrolnim vzorčenjem. Med naknadno kontrolo se lahko preveri skladnost s pogoji, ki jih mora seme izpolnjevati. Program izvedbe testov in njihovi rezultati se predložijo Odboru, navedenem v členu 21."

11. Za členom 21 se doda naslednji člen:

"Člen 21a

Na predlog Komisije in glede na sedanja znanstvena in tehnična dognanja Svet sprejme kakršne koli spremembe prilog, ki so potrebne."

12. V Prilogi II(I)(3)(A)(a) se besedilo "Agrostis alba" nadomesti z besedilom "Agrostis gigantea Roth." in besedilo "Lolium multiflorum spec." z besedilom "Lolium multiflorum Lam."

13. V Prilogi II(I)(3)(A)(b) se število "0,1" nadomesti s številom "1,5", ki pomeni največjo vsebnost semena plevelov za Hedysarum coronarium L.

14. Prilogi II(I)(3)(B) se doda naslednje:

"(f) Število semen Rumex obtusifolius in Rumex crispus ne sme preseči 2 v 5-gramskem vzorcu.";

15. Besedilo Priloge II(I)(3)(C)(a) se nadomesti z naslednjim:

"(a) Odstotek števila semen druge barve ne sme preseči 2 pri grenkem volčjem bobu in 1 pri drugih volčjih bobih.";

16. Besedilo Priloge II(III)(4)(a) se nadomesti z naslednjim:

"Odstotek števila semen druge barve ne sme preseči 4 pri grenkem volčjem bobu in 2 pri drugih volčjih bobih."

17. Prilogi IV(A)(a) se doda naslednja točka:

"10. Za seme sort trav, za katere ni bil opravljeno preizkušanje vrednosti za pridelavo in uporabo po členu 4(2)(a) Direktive Sveta z dne 29. septembra 1970 [13] o skupnem katalogu sort poljščin: "ni namenjeno za proizvodnjo krme"."

Člen 3

Direktiva z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit se spremeni:

1. V členu 2(1)(A) se besede:

"Zea mays L. | koruza" |

nadomestijo z naslednjim:

"Zea mays L., razen Zea mays convar. microsperma (Koern) in Zea mays convar. saccharata | koruza, razen koruze pokovke in sladke koruze." |

2. Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Države članice zagotovijo, da se opis genealoških sestavin, ki se morda zahteva, na zahtevo žlahtnitelja obravnava kot tajnost."

3. V členu 10(1)(a) se za besedami

"druge generacije;"

doda naslednje:

"odobrena je uporaba samolepilnih etiket; te se lahko uporabljajo kot uradne plombe;".

4. Datum, naveden v zadnjem stavku člena 16(2), se nadomesti z datumom 1. julij 1972.

5. Člen 20(1) se nadomesti z naslednjim:

"Primerjalni testi Skupnosti se izvajajo v Skupnosti za naknadno kontrolo vzorcev osnovnega semena, razen semena hibridnih ali sintetičnih sort, ter certificiranega semena vseh vrst žit, odvzetih med kontrolnim vzorčenjem. Med naknadno kontrolo se lahko preveri skladnost s pogoji, ki jih mora seme izpolnjevati. Program izvedbe testov in njihovi rezultati se predložijo Odboru, navedenem v členu 21.";

6. Za členom 21 se doda naslednji člen:

"Člen 21a

Na predlog Komisije in glede na sedanja znanstvena in tehnična dognanja Svet sprejme kakršne koli spremembe prilog, ki so potrebne."

Člen 4

Direktiva z dne 14. junija 1966 o trženju semenskega krompirja se spremeni:

1. Člen 5 se črta.

2. Členu 14(1) se doda naslednje:

"Med primerjalnim testiranjem se lahko preveri tudi izpolnjevanje drugih minimalnih pogojev, določenih v Prilogi I.";

3. Datum, naveden v zadnjem stavku člena 15(2), se nadomesti z datumom 1. julij 1972.

4. Za členom 19 se doda naslednji člen:

"Člen 19a

Na predlog Komisije in glede na sedanja znanstvena in tehnična dognanja Svet sprejme kakršne koli spremembe prilog, ki so potrebne."

Člen 5

Direktiva z dne 30. junija 1969 o trženju semen oljnic in predivnic se spremeni:

1. V členu 2 se črtajo besede "Ricinus communis L – navadni kloščevec" in "Sesamum orientale L – sezam" ter vse navedbe kloščevca in sezama.

2. Členu 2(1) se doda naslednje:

(a) na koncu oddelka B(b), besedilo:

"ali, kjer je to primerno, "certificirano seme, tretja generacija";"

(b) v oddelku C, pred besedo "konoplja", beseda "dvodomna"

(c) v oddelku D, za besedilom "zemeljski orešček", besedilo "enodomna konoplja"

(d) v oddelku D(b), za besedilom

"certificirano seme, druga generacija"

, besedilo:

"ali, kjer je to primerno, kategorije "certificirano seme, tretja generacija";"

(e) na koncu oddelka E(b), besedilo:

"ali, kjer je to primerno, ki je namenjeno za proizvodnjo semena kategorije "certificirano seme, tretja generacija";"

(f) za oddelkom E naslednje:

"E a. Certificirano seme, druge generacije (enodomna konoplja): seme

(a) proizvedeno neposredno iz certificiranega semena prve generacije, ki je bilo določeno in uradno preverjeno za proizvodnjo certificiranega semena druge generacije;

(b) namenjeno za proizvodnjo konoplje, ki se bo žela med cvetenjem;

(c) ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogah I in II za certificirano seme; in

(d) za katero je bilo pri uradnem pregledu ugotovljeno, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje."

3. Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Države članice zagotovijo, da se opis genealoških sestavin, ki se morda zahteva, na zahtevo žlahtnitelja obravnava kot tajnost."

4. V členu 10(1) se za besedami

"za trgovsko seme;"

doda:

"odobrena je uporaba samolepilnih etiket; te se lahko uporabljajo kot uradne plombe;"

5. Datum, naveden v zadnjem stavku člena 15(2), se nadomesti z datumom 1. julij 1973.

6. Člen 19(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Primerjalni testi Skupnosti se izvajajo v Skupnosti za naknadno kontrolo vzorcev osnovnega semena, razen semena hibridnih ali sintetičnih sort, ter certificiranega semena vseh vrst oljnic in predivnic, odvzetih med kontrolnim vzorčenjem. Med naknadno kontrolo se lahko preveri skladnost s pogoji, ki jih mora seme izpolnjevati. Program izvedbe testov ter njihovi rezultati se predložijo Odboru, navedenem v členu 20."

7. Za členom 20 se doda naslednji člen:

"Člen 20a

Na predlog Komisije in glede na sedanja znanstvena in tehnična dognanja Svet sprejme kakršne koli spremembe prilog, ki so potrebne."

8. V Prilogi I(5) in Prilogi II(I)(2)(A) se črtajo besede "navadni kloščevec", "Ricinus communis" in "Sesamum orientale L" ter vse navedbe, ki so z njimi povezane.

9. V Prilogi II(I)(2)(B)(e) se besedilo "Linum usitatissimum" nadomesti z besedilom "Cannabis sativa".

Člen 6

Direktiva z dne 29. septembra 1970 o trženju semena zelenjadnic se spremeni:

1. Člen 39(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Primerjalni testi Skupnosti se izvajajo v Skupnosti za naknadno kontrolo vzorcev osnovnega semena, razen semena hibridnih in sintetičnih sort, ter certificiranega ali standardnega semena zelenjadnic, odvzetih med kontrolnim vzorčenjem. Med naknadno kontrolo se lahko preveri skladnost s pogoji, ki jih mora seme izpolnjevati. Program izvedbe testov in njihovi rezultati se predložijo Odboru, navedenem v členu 40."

2. Za členom 40 se doda naslednji člen:

"Člen 40a

Na predlog Komisije in glede na sedanja znanstvena in tehnična dognanja Svet sprejme kakršne koli spremembe prilog, ki so potrebne."

Člen 7

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z:

(a) določbami člena 1(3), člena 2(9), člena 3(4), člena 4(3) ter člena 5(1), (2) in (7), z začetkom veljavnosti 1. julija 1970;

(b) določb člena 1(1), člena 2(7) in (17), člena 3(2), člena 4(1), člena 5(3) in člena 6, najkasneje do 1. julija 1972;

(c) drugimi določbami te direktive, najkasneje do 1. julija 1971.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. marca 1971

Za Svet

Predsednik

M. Schumann

[1] UL C 101, 4.8.1970, str. 44.

[2] UL 125, 11.7.1966, str. 2290/66.

[3] UL L 48, 26.2.1969, str. 4.

[4] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

[5] UL L 48, 26.2.1969, str. 8.

[6] UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66.

[7] UL L 48, 26.2.1969, str. 1.

[8] UL 125, 11.7.1966, str. 2320/66.

[9] UL L 48, 26.2.1969, str. 7.

[10] UL L 169,10.7.1969, str. 3.

[11] UL L 225, 12.10.1970, str. 7.

[12] UL L 225, 12.10.1970, str. 1.

[13] UL L 225, 12.10.1970, str. 1.

--------------------------------------------------