31970R1108Úradný vestník L 130 , 15/06/1970 S. 0004 - 0014
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 1 S. 0100
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(II) S. 0312
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 1 S. 0100
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(II) S. 0363
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 07 Zväzok 1 S. 0138
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 07 Zväzok 1 S. 0130
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 07 Zväzok 1 S. 0130


Nariadenie Rady (EHS) č. 1108/70

zo 4. júna 1970,

ktorým sa zavádza účtovný systém pre výdavky na infraštruktúru v súvislosti so železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 75,

so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. júna 1964, týkajúce sa prieskumu nákladov infraštruktúr slúžiacich železničnej, cestnej a vodnej doprave [1], a najmä na článok 7,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže na zavedenie poplatkov za využívanie infraštruktúry v rámci spoločnej dopravnej politiky je potrebná najmä znalosť o vynaložených výdavkoch na infraštruktúru; keďže najvhodnejší spôsob, ako získať túto znalosť, spočíva v zavedení priebežného účtovania, majúceho na každý druh dopravy jednotnú účtovnú osnovu vo všetkých členských štátoch;

keďže záleží na tom, aby účtovanie výdavkov na infraštruktúru pokrylo celú infraštruktúru verejnej dopravy a slúžilo železničnej, cestnej a vodnej doprave; keďže niektoré infraštruktúry druhotného významu a niektoré vodné cesty námorného charakteru môžu byť bez ťažkostí vyňaté;

keďže je vhodné umožniť členským štátom stanoviť podrobné postupy, podľa ktorých sa uskutočňuje účtovanie výdavkov na infraštruktúru, aby mohli byť vzaté do úvahy zvláštnosti a praktické možnosti rozdielne prípad od prípadu;

keďže z hľadiska zavedenia poplatkov za využívanie infraštruktúry je tiež potrebné poznať údaje o využívaní infraštruktúry a keďže je potrebné stanoviť zoznam týchto údajov;

keďže je potrebné, aby členské štáty pravidelne oznamovali účtovné výsledky výdavkov na infraštruktúru Komisii a keďže táto predkladá tieto výsledky Rade v ročnej súhrnnej správe;

keďže na zabezpečenie čo najjednotnejšieho využitia opatrení súčasného nariadenia by Komisia s pomocou Výboru vládnych expertov mala zabezpečiť koordináciu všetkých prác;

keďže je vhodné stanoviť postup, aby bolo možné spôsoby účtovania, zoznamy infraštruktúry a zoznam údajov o využívaní infraštruktúry priebežne prispôsobovať získaným skúsenostiam a rozvoju spoločnej dopravnej politiky;

keďže je potrebné predvídať určité odchýlky od všeobecných pravidiel, aby sa zobrali do úvahy ťažkosti, s ktorými sa niektoré členské štáty stretajú v priebehu prvých rokov zavádzania ustanovení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. januára 1971 sa zavádza, za podmienok uvedených v tomto nariadení, jednotné a priebežné účtovanie výdavkov na infraštruktúru v súvislosti so železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou.

Článok 2

1. Výdavky, ktoré majú byť účtované, sú výdavky špecifické pre dopravnú funkciu infraštruktúry a časť výdavkov spoločných pre dopravnú funkciu a ostatné funkcie, ktoré pripadajú dopravnej funkcii.

2. Nezávisle na účtovných zásadách používaných v členských štátoch, výdavky, ktoré majú byť účtované ako ročné, sú výdavky vynaložené v priebehu tohto roku na zabezpečenie výstavby, prevádzky a riadenia infraštruktúr. Nezahŕňajú náklady na amortizáciu a úroky z pôžičiek dojednaných na financovanie výdavkov na infraštruktúru.

Článok 3

Účtovanie výdavkov na infraštruktúru sa vykonáva pre všetky železničné trate, cesty a vnútrozemské vodné cesty otvorené verejnej doprave, s výnimkou:

a) železníc, ktoré nie sú pripojené k hlavnej sieti členského štátu;

b) ciest, uzavretých pre automobilovú dopravu, t. j. pre vozidlá s obsahom valcov 50 cm3 a viac;

c) ciest, ktoré sú používané iba poľnohospodárskymi alebo lesnými vozidlami alebo ktoré slúžia iba na zabezpečenie prístupu k poľnohospodárskym a lesným hospodárstvam;

d) vnútrozemských vodných ciest, kde je doprava obmedzená na plavidlá s nosnosťou do 250 t;

e) vodných ciest námorného charakteru, ktorých zoznam vypracuje Komisia v súlade s článkom 9. Pri vypracovávaní tohto zoznamu sa zohľadní podiel dopravy zabezpečovanej vnútrozemskou vodnou dopravou po vodných cestách námorného charakteru alebo vhodnosť zavedenia účtovného systému pre výdavky na infraštruktúru v prípade takýchto vodných ciest so zreteľom na zavádzanie systému poplatkov za používanie infraštruktúry.

Článok 4

Účtovanie výdavkov na infraštruktúru sa vykonáva v súlade s osnovou v prílohe I.

Podmienky, za ktorých sa účtovanie vykonáva, určí každý členský štát.

Článok 5

1. Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 31. decembra každého roku výsledky účtovania výdavkov na infraštruktúru za predchádzajúci rok. Výsledky sa predkladajú v súlade s osnovou podľa prílohy 1.

2. Oddelené výsledky sa predložia:

a) v prípade železníc:

i) za každú sieť uvedenú v prílohe II A,

ii) za všetky ostatné siete spolu;

b) v prípade ciest za každú z ciest uvedených v prílohe II B, pričom oddelene sú uvedené úseky ciest situované vo vnútri aglomerácií a mimo nich;

c) v prípade vnútrozemských vodných ciest, podľa údajov v prílohe IIC.

Článok 6

Členské štáty oznámia Komisii, v rovnakom termíne ako výsledky uvedené v článku 5 a za rovnaké obdobie, nasledujúce údaje v súhrne pre infraštruktúru každého odvetvia dopravy:

- o úveroch dojednaných počas roka určených na financovanie výdavkov na infraštruktúru,

- o amortizačných výdavkoch a úrokoch zo skôr dojednaných úverov.

Pri stanovení týchto údajov berú členské štáty do úvahy iba úvery, ktoré boli výhradne určené na financovanie výdavkov na infraštruktúru.

Článok 7

Členské štáty oznámia Komisii, v rovnakom termíne ako výsledky uvedené v článku 5 a za rovnaké obdobie, údaje o využívaní infraštruktúry, ktorých zoznam je v prílohe III.

V každom prípade údaje uvedené v tabuľke B2 tejto prílohy sa odovzdávajú iba raz za päť rokov a prvýkrát za rok 1970.

Článok 8

1. Pokiaľ Komisia nestanoví podľa článku 9 ods. 1 spoločné kritériá na stanovenie časti výdavkov spoločných pre dopravnú funkciu a ostatné funkcie, ktoré pripadajú dopravnej funkcii, a pokiaľ ich členské štáty neuplatňujú, zaúčtujú sa špecifické výdavky spojené s dopravnou funkciou a jednak súhrn spoločných výdavkov oddelene podľa položiek účtovnej osnovy.

2. Pokiaľ nedôjde v súlade s článkom 9 ods. 1 k zblíženiu kritérií na vymedzenie ciest mimo a vo vnútri aglomerácií, použijú členské štáty na zabezpečenie údajov uvedených v článku 5 ods. 2 písm. b) a v prílohe III B kritériá podľa svojej voľby, podrobnosti ktorých označia Komisii vo svojich správach podľa článku 5 a 7.

3. Spolková republika Nemecko je povinná odovzdávať údaje podľa prílohy II C až od zostavovania výkazov za rok 1972.

4. Údaje o využívaní infraštruktúry uvedené v tabuľke B 1 prílohy III sa za roky 1972 - 1974 oznamujú Komisii povinne pre kategórie vozidiel, ktoré majú poradové číslo uvedené jedným číslom, a dobrovoľne pre ostatné kategórie.

5. Holandsko je povinné odovzdávať Komisii údaje o využívaní infraštruktúry uvedené v tabuľke B prílohy III, pokiaľ ide o kategórie ciest tejto krajiny uvedené pod bodom 5 prílohy II B až od zostavovania výkazov za rok 1975.

6. Taliansko odovzdá po prvýkrát údaje o využívaní infraštruktúry podľa tabuľky B 2 prílohy III odovzdané Komisii pre výkazy za rok 1971. Ďalšie správy podľa tejto tabuľky sa odovzdajú za roky uvedené v druhom odseku článku 7.

7. Oznámenie údajov o využívaní infraštruktúry podľa tabuľky C prílohy III Komisii je povinné:

- pre Belgicko, pokiaľ ide o kategórie plavidiel uvedených pod písm. e) a f) a pokiaľ ide o dopravu v prímorskej zóne Šeldy,

- pre Spolkovú republiku Nemecko až od zostavovania výkazov za rok 1973,

- pre Francúzsko, pokiaľ ide o kategórie plavidiel uvedených pod písm. e) a f) a počet plavidiel preplavených vzdúvadlom, až od zostavovania výkazov za rok 1974,

- pre Holandsko, pokiaľ ide o regulované toky, až od zostavovania výkazov za rok 1972.

Článok 9

1. Komisia zabezpečuje koordináciu všetkých prác súvisiacich s týmto nariadením a dohliada na jednotné uplatňovanie svojich opatrení. Zabezpečuje najmä obsah rôznych položiek účtovných osnov v prílohe I a stanoví spoločné kritéria na určenie časti výdavkov spoločných s dopravnou funkciou a ostatnými funkciami infraštruktúry, ktoré pripadajú dopravnej funkcii.

Komisia sa tiež usiluje o postupné prispôsobovanie podmienok, podľa ktorých sa účtovanie uskutočňuje v členských štátoch, zbližovanie kritérií používaných na stanovenie ciest situovaných mimo alebo vo vnútri aglomerácií a taktiež zlepšovanie a zbližovanie metód zberu údajov o využívaní infraštruktúry.

2. Výbor vládnych expertov, uvedený v článku 5 rozhodnutia Rady z 13. mája 1965 [4], ktoré vykonáva článok 4 rozhodnutia Rady č. 64/389 EHS z 22. júna 1964, týkajúci sa prieskumu nákladov infraštruktúr slúžiacich železničnej, cestnej a vodnej doprave, pomáha Komisii pri uskutočňovaní týchto úloh rovnako tak, ako pri stanovení zoznamu vnútrozemských vodných ciest podľa článku 3 písm. e).

3. Komisia predkladá Rade každoročne šesť mesiacov po obdržaní údajov podľa článkov 5, 6 a 7 súhrnnú správu s najdôležitejšími výsledkami účtovania výdavkov na infraštruktúru.

Článok 10

Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môže upraviť prílohy tohto nariadenia v tom zmysle, aby boli vzaté do úvahy získané skúsenosti a požiadavky vyplývajúce z opatrení prijatých v súvislosti s poplatkami za využívanie infraštruktúry.

Článok 11

Členské štáty vypracujú v potrebnom čase, po porade s Komisiou, zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia.

Ak to niektorý členský štát požaduje alebo ak to považuje za vhodné, Komisia sa poradí s dotknutými členskými štátmi o navrhovaným opatreniach uvedených v predchádzajúcom odseku.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 4. júna 1970

Za Radu

predseda

A. Bertrand

[1] Ú. v. ES 102, 29.6.1964, s. 1598/64.

[2] Ú. v. ES C 135, 14.12.1968, s. 33.

[3] Ú. v. ES C 45, 16.4.1969, s. 1.

[4] Ú. v. ES 88, 24.5.1965, s. 1473/65.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

OSNOVA NA ÚČTOVANIE VÝDAVKOV PODĽA ČLÁNKU 4

A. ŽELEZNICE:

1. Investičné výdavky

(Výdavky na výstavbu, rozšírenie, rekonštrukciu a modernizáciu)

2. Bežné výdavky

(Výdavky na údržbu a prevádzku)

3. Všeobecné náklady

B. CESTY:

1. Investičné výdavky

(Výdavky na výstavbu, rozšírenie, rekonštrukciu a modernizáciu)

2. Bežné výdavky

(Výdavky na údržbu a prevádzku)

20. Údržba povrchovej vrstvy vozovky

21. Ostatné bežné výdavky

3. Dopravná polícia

4. Všeobecné náklady

C. VNÚTROZEMSKÉ VODNÉ CESTY:

1. Investičné výdavky

(Výdavky na výstavbu, rozšírenie, rekonštrukciu a modernizáciu)

2. Bežné výdavky

(Výdavky na údržbu a prevádzku)

3. Riečna polícia

4. Všeobecné náklady

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZOZNAM ŽELEZNÍC, KATEGÓRIÍ CIEST A VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CIEST PODĽA ČLÁNKU 5 ODS. 2

A. ŽELEZNICA:

Belgické kráľovstvo

- Société nationale des chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Spolková republika Nemecko

- Deutsche Bundesbahn

Francúzska republika

- Société nationale des chemins de fer français

Talianska republika

- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Luxemburské veľkovojvodstvo

- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

Holandské kráľovstvo

- N. V. Nederlandse Spoorwegen

B. CESTY:

Belgické kráľovstvo

1. AutoroutesAutosnelwegen

2. Autres Routes de l'EtatAndere rijkswegen

3. Routes provincialesProvinciale wegen

4. Routes communalesGemeentewegen

Spolková republika Nemecko

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Land-(Staats-)straßen

4. Kreisstraßen

5. Gemeindestraßen

Francúzska republika

1. Autoroutes

2. Routes nationales

3. Chemins départementaux

4. Voies communales

Talianska republika

1. Autostrade

2. Strade statali

3. Strade regionali e provinciali

4. Strade communali

Luxemburské veľkovojvodstvo

1. Routes d'Etat

2. Chemins repris

3. Chemins vicinaux

Holandské kráľovstvo

1.Autosnelwegen van het Rijkswegenplan | (primaire wegen) |

2.Overige wegen van het Rijkswegenplan |

3.Wegen van de secundaire wegenplannen | |

4.Wegen van de tertiaire wegenplannen | |

5.Overige verharde wegen | |

C. VNÚTROZEMSKÉ VODNÉ CESTY

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ZOZNAM ÚDAJOV O VYUŽÍVANÍ INFRAŠTRUKTÚRY PODĽA ČLÁNKU 7

TABUĽKA A - ŽELEZNICE

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA B - CESTY

1. Vozidlá/km za rok na cestách mimo aglomerácie

+++++ TIFF +++++

2. Vzdialenosti ubehnuté úžitkovými vozidlami podľa maximálne prípustnej celkovej hmotnosti a zaťaženia na nápravu

(Cesty mimo aglomerácie)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA C - VNÚTROZEMSKÉ VODNÉ CESTY

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------