31970L0524Uradni list L 270 , 14/12/1970 str. 0001 - 0017
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1970(III) str. 0743
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1970(III) str. 0840
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 6 str. 0060
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 4 str. 0082
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 4 str. 0082
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 3 str. 0118
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 3 str. 0118


Direktiva Sveta

z dne 23. novembra 1970

o dodatkih v krmi

(70/524/EG)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti členov 43 in 100,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

ker ima živinoreja zelo pomembno mesto v kmetijstvu Evropske gospodarske skupnosti; ker so zadovoljivi rezultati pretežno odvisni od uporabe primerne kakovostne krme;

ker so pravila v zvezi s krmo bistvenega pomena za povečanje kmetijske proizvodnje;

ker se v živalski prehrani čedalje več uporabljajo dodatki;

ker se zakoni in drugi predpisi držav članic v zvezi z dodatki v krmi razlikujejo v osnovnih načelih; ker iz tega sledi, da neposredno vplivajo na vzpostavitev in delovanje skupnega trga in jih je zato treba uskladiti;

ker praviloma "dodatki" pomenijo snovi, ki zboljšajo krmo, v katero so vključeni, pa tudi proizvodnjo rejnih živali; ker je zato med dodatke treba šteti antibiotike, ker imajo v majhni količini fiziološki in hranilni učinek, ne glede na to, da imajo v veliki količini zdravilni učinek;

ker se te snovi v krmi ne smejo uporabljati primarno za diagnosticiranje, zdravljenje ali preprečevanje bolezni; ker jih je treba odobriti samo za zboljšanje krme, ob preprečevanju nutritivnih pomanjkljivosti;

ker je tudi treba nekatere zgolj zdravilne učinkovine, kakršni so kokcidiostatiki, na začetni stopnji v odnosu do krme šteti za dodatke, ker jih večina držav članic uporablja za kolektivno preventivo, zlasti pri gojenju perutnine; ker se bodo naprej preverjale, če bo izdana direktiva o medicirani krmi;

ker temeljno načelo pri oblikovanju pravil na tem področju določa, da lahko krma vsebuje le dodatke, ki so navedeni v tej direktivi, in le na osnovi zahtev, ki so v njej opredeljene, in da se taki dodatki, razen predvidenih izjem, ne smejo kakor koli drugače uporabljati v živalski prehrani;

ker se je treba pred odobritvijo dodatkov prepričati, da ugodno vplivajo na značilnosti krme, kateri se dodajajo, ali na živinorejo; ker ne smejo ogrožati zdravja živali ali ljudi niti škoditi uporabnikom izdelkov, pridobljenih iz živali; ker je z upoštevanjem predvidenih izjem priporočljivo preveriti, ali se taki dodatki lahko uporabljajo za zdravljenje ali preprečevanje bolezni in ali še vedno obstajajo resni razlogi za omejitev njihove uporabe le v medicinske ali veterinarske namene;

ker je zaradi posebnih razmer v nekaterih državah članicah in zlasti zaradi njihovih različnih sistemov prehrane živali v nekaterih primerih treba dovoliti odstopanje od zgoraj omenjenih načel v obsegu, ki je sprejemljiv za zdravje živali in ljudi;

ker si države članice pridržijo pravico, da začasno ustavijo uporabo nekaterih dodatkov ali da znižajo njihovo največjo dovoljeno količino, če je ogroženo zdravje živali ali ljudi; ker države članice ne smejo izkoristiti teh pravic za oviranje prostega pretoka raznih izdelkov;

ker je treba poskrbeti za posebno označevanje krme, ki vsebuje dodatke, da je uporabnik seznanjen z naravo dodatka in zaščiten pred prevaro; ker se ta določba še zlasti nanaša na dopolnilne krmne mešanice, ki vsebujejo koncentrate nekaterih dodatkov;

ker se predpisi Skupnosti ne uporabijo za krmo, namenjeno za izvoz v tretje države, ker le-te na splošno uporabljajo drugačne predpise;

ker morajo za zagotovitev izpolnjevanja zahtev, določenih v zvezi z dodatki pri trženju, države članice poskrbeti za primerno ureditev nadzora;

ker se za krmo, ki izpolnjuje te zahteve, uporabijo le tržne omejitve, ki jih predvideva ta direktiva;

ker je za lažje izvajanje te direktive treba uporabiti postopek, ki vzpostavlja tesno sodelovanje držav članic in Komisije v Stalnem odboru za krmo,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva se uporablja za dodatke v krmi.

Člen 2

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) dodatki: snovi, ki ob vključitvi v krmo po vsej verjetnosti vplivajo na njene značilnosti ali na proizvodnjo rejnih živali;

(b) krma: organske ali anorganske snovi, ki se uporabijo posamezno ali v mešanicah, z dodatki ali brez, za oralno hranjenje živali;

(c) dnevni obrok: povprečna celotna količina krme, izračunana pri 12-odstotni vsebnosti vlage, ki jo vsak dan potrebuje žival določene živalske vrste, starostne kategorije in proizvodnosti, da zadovolji vse svoje potrebe;

(d) popolne krmne mešanice: mešanice krme, ki po sestavi zadostujejo za dnevni obrok;

(e) dopolnilne krmne mešanice: mešanice krme z visoko vsebnostjo nekaterih snovi, ki po sestavi zadostujejo za dnevni obrok le, če se uporabijo v povezavi z drugo krmo;

(f) premiksi: koncentrati dodatkov, ki so namenjeni za industrijsko proizvodnjo krmnih mešanic.

Člen 3

1. Glede krme države članice določijo, da se lahko uporabijo le dodatki, navedeni v Prilogi I, in to zgolj na osnovi zahtev iz omenjene priloge. Ti dodatki se za hranjenje živali ne smejo uporabljati na noben drug način.

2. Najvišja in najnižja dovoljena vsebnost, navedena v Prilogi I, se nanaša na popolne krmne mešanice.

3. Mešanje dodatkov, navedenih v tej direktivi, se dovoli le v tisti krmi, pri kateri so glede na želene učinke posamezne komponente mešanice fizikalno in kemijsko medsebojno združljive.

4. Antibiotik (Priloga I(A) in Priloga II(A)) se lahko meša le z enim samim drugim antibiotikom, razen če je mešanica, ki naj pri tem nastane, že predvidena v omenjenih prilogah. Komponente ne smejo pripadati isti kemijski skupini. Največja dovoljena količina vsake posamezne komponente je tista, ki jo določa ta direktiva, znižana na količino, ki je sorazmerna njenemu odstotku v mešanici.

5. Kokcidiostatiki in druge zdravilne učinkovine (Priloga I(D) in Priloga II(B)) se ne smejo medsebojno mešati, razen če je mešanica že predvidena v omenjenih prilogah.

6. V poskusne ali znanstvene namene lahko države članice predvidijo odstopanje od določb iz odstavkov 1, 3, 4 ali 5 pod pogojem, da poskrbijo za ustrezen uradni nadzor.

7. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice v petih letih po objavi te direktive na svojem ozemlju povečajo največjo odobreno količino antibiotikov (Priloga I(A)), razen v primeru snovi E 709, E 711 in E 712, in sicer:

A) oleanomicin, do 25 ppm popolne krmne mešanice:

(a) za perutnino, z izjemo rac in gosi, od izvalitve do konca četrtega tedna;

(b) za prašiče, od rojstva do konca osmega tedna;

B) vsi drugi antibiotiki, do 50 ppm popolne krmne mešanice:

(a) za perutnino, z izjemo rac in gosi, od izvalitve do konca četrtega tedna;

(b) za teleta, jagnjeta in kozličke, od rojstva do konca šestnajstega tedna;

(c) za prašiče, od rojstva do konca osmega tedna;

(d) za kožuharje.

Člen 4

1. Z odstopanjem od člena 3(1) lahko države članice na svojem ozemlju odobrijo uporabo:

(a) snovi iz skupin, ki niso navedene v Prilogi I, v petih letih po objavi te direktive pod pogojem, da preskusi pokažejo izpolnjenost pogojev iz člena 6(2)(A). To odstopanje se ne uporabi za snovi s hormonalnim ali antihormonalnim delovanjem;

(b) snovi, navedene v Prilogi II, v petih letih po objavi te direktive pod pogojem, da preskusi pokažejo izpolnjenost pogojev iz člena 6(2)(A);

(c) urea za odrasle prežvekovalce pod pogojem, da preskusi pokažejo izpolnjenost pogojev iz člena 6(2)(A);

(d) molibden, do 2,5 ppm popolne krmne mešanice;

(e) selen, do 0,5 ppm popolne krmne mešanice;

(f) saharin.

2. Države članice v dveh mesecih obvestijo druge države članice in Komisijo o vseh ukrepih, ki so jih izvedle skladno z odstavkom 1, in predložijo dokumente, za katere menijo, da utemeljujejo odobritev omenjenih ukrepov.

Člen 5

V razumnem času po tem, ko država članica odobri dodatek skladno s členom 4(1)(a), Komisija preuči, ali je glede na določbe člena 6 dodatek mogoče vključiti v Prilogo I ali pa je treba odobritev preklicati. Komisija predloži ustrezne predloge Svetu, ki deluje, kakor je predpisano v členu 6.

Člen 6

1. Svet, ki deluje na predlog Komisije in glede na znanstveni in tehnični napredek:

- določi merila za čistost dodatkov, ki jih obravnava ta direktiva,

- sprejme vse potrebne spremembe Priloge I.

2. Pri spreminjanju Priloge I uporabi Svet naslednja načela:

A) Snov se vključi v Prilogo I le, če:

(a) po vključitvi v krmo ugodno vpliva na značilnosti te krme ali na proizvodnjo rejnih živali;

(b) pri dovoljeni vsebnosti v krmi ne ogroža zdravja živali ali ljudi niti ne škoduje potrošnikom zaradi spremembe značilnosti izdelkov, pridobljenih iz rejnih živali;

(c) je mogoče nadzorovati njeno naravo in vsebnost v krmi;

(d) je pri dovoljeni vsebnosti v krmi izključeno zdravljenje ali preprečevanje bolezni živali; ta pogoj ne velja za tiste vrste snovi, ki so navedene v Prilogi I(D);

(e) iz resnih razlogov v zvezi z zdravjem ljudi ali živali njene uporabe ni treba omejiti le na medicinske ali veterinarske namene.

B) Snov se črta iz Priloge I, če kateri koli od pogojev, navedenih pod A, ni več izpolnjen.

Člen 7

1. Če obstaja možnost, da bi uporaba enega od dodatkov v krmi iz Priloge I ali največja dovoljena količina, ki je določena za tak dodatek, ogrožala zdravje živali ali ljudi, lahko država članica za največ štiri mesece prekliče odobritev uporabe omenjenega dodatka ali pa zniža največjo dovoljeno količino. O tem nemudoma obvesti Komisijo in ta se posvetuje z državami članicami v Stalnem odboru za krmo, ki je bil ustanovljen s sklepom Sveta z dne 20. julija 1970 [2].

2. Svet, ki deluje soglasno na predlog Komisije, nemudoma odloči, ali je treba spremeniti Prilogo I, in v takem primeru izda potrebne spremembe v obliki direktive. Svet, ki deluje s kvalificirano večino na predlog Komisije, lahko, če je potrebno, največ za eno leto razširi obdobje, določeno v odstavku 1.

Člen 8

Države članice zahtevajo, da dopolnilne krmne mešanice, razredčene po specifikaciji, ne smejo vsebovati dodatkov iz te direktive v večji količini, kakor je določena za popolne krmne mešanice.

Člen 9

1. Države članice zahtevajo, da antibiotiki (Priloga I(A)), antioksidanti (Priloga I(B)), kokcidiostatiki in druge zdravilne učinkovine (Priloga I(D)), vitamini D (Priloga I(H) št. 1) in oligoelementi — elementi v sledovih (Priloga I(I)) v dopolnilnih krmnih mešanicah in premiksih lahko presegajo največjo dovoljeno količino, določeno za popolne krmne mešanice same:

(a) pri snoveh, ki se pošiljajo proizvajalcem krmnih mešanic ali njihovim dobaviteljem;

(b) pri dopolnilnih krmnih mešanicah, za katere je država članica odobrila, da so lahko na voljo vsem uporabnikom, pod pogojem, da vsebnost antibiotikov, vitaminov D ali oligoelementov — elementov v sledovih v njih ne presega petkratne največje dovoljene količine;

(c) pri dopolnilnih krmnih mešanicah, ki so namenjene nekaterim vrstam živali in za katere sme država članica odobriti, da so lahko na voljo vsem uporabnikom na njenem ozemlju zaradi posebnih sistemov hranjenja, pod pogojem, da njihova vsebnost ne presega:

- 1000 ppm za antibiotike,

- petkratne največje dovoljene količine za antioksidante, kokcidiostatike in druge zdravilne učinkovine,

- 200000 IE/kg za vitamine D.

Ta določba se ne uporabi v primeru izdaje dovoljenja iz pododstavka (b).

2. Dovoljenje iz odstavka 1(b) ali (c) se lahko izda le, če ima krma značilnosti sestavin (na primer proteine ali minerale), ki v praksi zagotavljajo, da vsebnost dodatkov, ki je določena za popolne krmne mešanice, ni presežena in da se krma uporablja le za tisto vrsto živali, za katero je namenjena. Odobritev take krme se določa po predhodnem posvetovanju med državami članicami in Komisijo v Stalnem odboru za krmo.

Člen 10

1. Države članice zahtevajo, da se krmo, ki vsebuje katere koli od spodaj navedenih snovi, lahko da na trg le, če je snov navedena na embalaži bodisi neposredno ali na nalepki in zajema naslednje podatke:

(a) antibiotiki: vrsta, količina in datum prenehanja garancije za to količino;

(b) snovi z antioksidacijskimi učinki: vrsta;

(c) kokcidiostatiki in druge zdravilne učinkovine (Priloga I(D)): vrsta, količina in pogoji za uporabo, kakor so opredeljeni v prilogi;

(d) barvilo, vključno s pigmenti, navedenimi v Prilogi I(F) št. 2: vrsta;

(e) vitamini A, D in E: vrsta, količina in datum prenehanja garancije za to količino;

(f) baker: količina, izražena kot Cu, če presega 50 ppm;

(g) dodatki, odobreni v skladu s členom 4(1)(a): vrsta in količina.

Te snovi se navajajo po običajni terminologiji.

2. Pri blagu v razsutem stanju se podatki iz odstavka 1 lahko navedejo v dokumentu, ki je pritrjen na blago.

3. Navesti je mogoče zastopanost oligoelementov — elementov v sledovih in vitaminov, z izjemo vitaminov A, D in E, provitaminov in drugih podobnih učinkovin, če je po uradnih analiznih metodah mogoče določiti količino teh snovi. V takih primerih je treba navesti naslednje podatke:

(a) za oligoelemente — elemente v sledovih vrsto in količino;

(b) za druge snovi: vrsto, količino in datum prenehanja garancije za to količino.

4. Sklicevanje na dodatke, ki niso v obliki, predpisani v tej direktivi, je prepovedano.

Člen 11

1. Države članice zahtevajo, da se lahko dopolnilne krmne mešanice, ki vsebujejo dodatke nad največjo določeno dovoljeno količino za popolne krmne mešanice, dajo na trg samo, kadar je na pakiranju:

(a) naveden izraz: "dopolnilne krmne mešanice", in se označi vrsta krme;

(b) navedeno navodilo za uporabo in naslednje dodatno navodilo:

"To krmo se lahko uporablja le za … (vrsta in starostna kategorija živali) … do količine … gramov na kilogram dnevnega obroka."

Ti podatki morajo biti v skladu z določbami Priloge I. Ta določba se ne uporabi za material, ki se dobavlja proizvajalcem krmnih mešanic ali njihovim dobaviteljem.

2. Izjava iz odstavka 1(b) mora biti izražena tako, da če jo pravilno izvajamo, delež dodatkov ne presega največje dovoljene količine, določene za popolne krmne mešanice.

Člen 12

Kadar se krma trži v drugih državah članicah, je treba podatke iz členov 10 in 11 navesti vsaj v enem uradnem jeziku namembne države.

Člen 13

Države članice zagotovijo, da za krmo, ki je v skladu z določbami te direktive, kar zadeva prisotnost ali odsotnost dodatkov in kar zadeva označevanje, ne veljajo nikakršne tržne omejitve razen tistih, ki jih predvideva ta direktiva.

Člen 14

Države članice zagotovijo, da za izdelke, pridobljene iz rejnih živali, ne veljajo nikakršne tržne omejitve, ki bi sledile iz uporabe te direktive.

Člen 15

Države članice izvedejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da je krma, ki se daje na trg, pod uradnim nadzorom vsaj s kontrolnim vzorčenjem, da se preveri, ali so izpolnjeni pogoji, predpisani v tej direktivi.

Člen 16

Ta direktiva se ne uporabi za krmo, ki je vsaj z ustrezno navedbo označena za izvoz v tretje države.

Člen 17

Države članice v dveh letih po uradni notifikaciji sprejmejo zakone in druge predpise potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 18

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. novembra 1970

Za Svet

Predsednik

W. Scheel

[1] UL C 135, 14.12.1968, str. 20.

[2] UL L 170, 3.8.1970, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

EGS št. | Dodatki | Kemijska formula, opis | Vrsta živali | Najvišja starost | Najmanjša vsebnost | Največja vsebnost | Druge določbe |

| | ppm popolne krmne mešanice | ppm popolne krmne mešanice |

A.Antibiotiki

E 700 | Cinkov bacitracin | C66H103O16N17S Zn Antibiotik iz polipeptidov, ki vsebuje 12–20 % cinka | Perutnina (razen rac, gosi, kokoši nesnic) | 10 tednov | 5 | 20 |

Teleta | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Jagnjeta in kozlički | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Prašiči | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Kožuharji | - | 5 | 20 |

E 701 | Tetraciklin (izražen kot hidroklorid) | C22H24O8N2×HCl | Perutnina (razen rac, gosi, kokoši nesnic) | 10 tednov | 5 | 20 |

Teleta | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Prašiči | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

E 702 | Klorotetraciklin (izražen kot hidroklorid) | C22H23O8N2Cl×HCl | Perutnina (razen rac, gosi, kokoši nesnic) | 10 tednov | 5 | 20 |

Teleta | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Jagnjeta in kozlički | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Prašiči | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Kožuharji | - | 5 | 20 |

E 703 | Oksitetraciklin (izražen kot hidroklorid) | C22H24O9N2×HCl | Perutnina (razen rac, gosi, kokoši nesnic) | 10 tednov | 5 | 20 |

Teleta | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Jagnjeta in kozlički | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Prašiči | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Kožuharji | - | 5 | 20 |

E 704 | Oleanomicin | C35H61O12N (baza) amakrolidni antibiotik | Perutnina (razen rac, gosi, kokoši nesnic) | 10 tednov | 2 | 10 |

Prašiči | 6 mesecev | 2 | 10 |

E 705 | Kalijev penicilin-G [1] | C16H18KN2O4S | Perutnina (razen rac, gosi, kokoši nesnic) | 10 tednov | 5 | 20 |

E 706 | Natrijev penicilin-G | C16H18NaN2O4S |

E 707 | Prokainpenicilin-G | C29H38N4O6S×H2O |

E 708 | Benzatinpenicilin-G | C48H56N6O8S2 | Jagnjeta in kozlički | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Prašiči | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Kožuharji | - | 5 | 20 |

E 709 | Penicilin-G-(natrijev, prokain) - streptomicin (mešanica: 3 deli (a) penicilina-G-(natrijev, prokain) na 7 delov (b) streptomicina | (a)C16H18NaN2O4S | Teleta | 6 mesecev | 5 | 20 |

C29H38N4O6S×H2O | - | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

(b)C21H39O12N7 | Jagnjeta in kozlički | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Prašiči | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Kožuharji | - | 5 | 20 |

E 710 | Spiramicin | I.C4 5H78O15H2 | (baza) | Perutnina (razen rac, gosi, kokoši nesnic) | 10 tednov | 5 | 20 |

II.C47H80O16N2 |

III.C48H82O16N2 |

Makrolidni antibiotiki | Teleta | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Jagnjeta in kozlički | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Prašiči | 6 mesecev | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Le mlečna hrana za živali |

Kožuharji | - | 5 | 20 |

E 711 | Virginiamicin | I.C28H35H3O7 | Perutnina (razen rac, gosi, kokoši nesnic) | 10 tednov | 5 | 20 |

II.C43H49N7O10 |

Prašiči | 6 mesecev | 5 | 20 |

E 712 | Flavomicin | C70H124N6O40P | Perutnina (razen rac, gosi, kokoši nesnic) | 10 tednov | 0.5 | 20 |

Teleta | 6 mesecev | 6 | 16 |

- | 8 | 16 | Le mlečna hrana za živali |

Prašiči | 6 mesecev | 1 | 20 |

- | 10 | 25 | Le mlečna hrana za živali |

Kožuharji | - | 2 | 4 |

B.Antioksidanti

1.Vse snovi, odobrene s pravili Skupnosti za zaščito živil proti oksidaciji: | | |

E 321 | (a)butilirani hidroksi-toluen (BHT) | 2,6-di-tri-butil-p-krezol | - | - | 150 | Izpolnjevanje pogojev, ki jih za te snovi določajo pravila Skupnosti |

(b)drugo | | | 100 |

E 322 | 2.Etioksikvin | 1,2-dihidro-6-etoksi-2,2,4-trimetilkvinolin | - | - | 150 |

C.Aromatične snovi in snovi za spodbujanje teka

Vsi naravni izdelki in ustrezni sintetični izdelki | | | - | - | - |

D.Kokcidiostatiki in druge zdravilne učinkovine

E 750 | Amprolij | 1-(4-amino-2-propilpirimidin-5-il-metil)-2-metil-piridinijev klorid hidroklorid | Perutnina | - | 62·5 | 125 | Uporaba prepovedana od začetka nesnega obdobja in vsaj 3 dni pred zakolom |

E 751 | Amprolijev metopabat (mešanica: 25 delov (a) amprolija, na 1·6 delov (b) etopabata) | (a)1-(4-amino-2-propilpirimidin-5-il-metil)-2-metil-piridinijev klorid hidroklorid | Kokoši, purani in pegatke | - | 66·5 | 133 | Uporaba prepovedana od začetka nesnega obdobja in vsaj 3 dni pred zakolom |

(b)metilzični 4-acetamido-2-etoksibenzoat |

E 752 | Dinitolmid | 3·5-dinitro-o-toluamid | Perutnina | - | 62·5 | 125 | Uporaba prepovedana od začetka nesnega obdobja in vsaj 3 dni pred zakolom |

E 753 | Bukvinolat | etil 6,7-di izo-butoksi-4-hidroksi kvinolin-3-karboksilat | Brojlerji | - | 82·5 | 82×5 | Uporaba prepovedana od začetka nesnega obdobja in vsaj 3 dni pred zakolom |

E.Emulgatorji

| Vse snovi, odobrene s pravili Skupnosti za živila | | | | - | - | - | Izpolnjevanje pogojev, ki jih za te snovi določajo pravila Skupnosti |

F.Barvila, vključno s pigmenti

| 1.Karotenoidi in ksantofili: | | | Perutnina | - | - | 80(skupno) | Izpolnjevanje pogojev, ki jih za barvila za živila določajo pravila Skupnosti |

E 160c | Kapasantin | C40H58O3 | | |

E 160e | Beta-apo-8-karotenal | C30H40O | | |

E 160f | Etilester beta-apo-8-karotinske kisline | C32H4402 | | |

E 161b | Lutein | C40H56O2 | | |

E 161c | Kriptoksantin | C40H56O | | |

E 161e | Violaksantin | C40H56O | | |

E 161g | Kantaksantin | C40H52O2 | | |

E 161h | Zeaksantin | C40H56O2 | | |

| 2.Vse druge snovi, odobrene s pravili Skupnosti za barvanje živil | | | | - | - | - | Dovoljene v krmi za živali le (a)v predelanih izdelkih(i)odpadnih produktov živil(ii)žitu ali manioka moki, denaturirani z dovoljenimi rdečimi barvili; ali(iii)drugih osnovnih snoveh, denaturiranih z dovoljenimi sredstvi ali obarvanih s tehnično preparacijo za zagotavljanje potrebne identifikacije med proizvodnjo; in(b)v skladu s pogoji, ki jih za te snovi določajo pravila Skupnosti |

| G.Stabilizatorji | | | | - | - | - | |

E 400 | Alginska kislina | | | | |

E 401 | Natrijev alginat | | | | |

E 404 | Kalcijev alginat | | | | |

E 410 | Agar-agar | | | | |

E 411 | Karagin Karaginij Karaginati Karaginani | | | | |

E 412 | Moka iz rožičevega semena | | | | |

E 415 | Gumi tragakant | | | | |

E 416 | G.Gumiarabikum | | | | |

E 440 | Pektične snovi | | | | |

EGS št. | Dodatki | Kemijska formula, opis | Vrsta ivali | Najvišja starost | Največja vsebnost IE/kg popolnih krmnih mešanic ali dnevnega obroka | Druge določbe |

| |

H)Vitamini, provitamini in kemijsko dobro definirane snovi s podebnim učinkom

E 670 | 1.Vitamin D2 | Prašiči | — | 2000 | |

| | Prašički | — | 10000 | Le mlečna hrana za živali | Prepovedana je istočasna uporaba vitamina D3 |

| | Govedo | — | 4000 | |

| | Ovce in jagnjeta | — | 4000 | |

| | Teleta | — | 10000 | Le mlečna hrana za živali |

| | Konji | — | 4000 | |

| | Druge vrste (razen perutnine) | — | 2000 | |

E 671 | Vitamin D3 | | Prašiči | — | 2000 | |

| | Prašički | — | 10000 | Le mlečna hrana za živali | Prepovedana je istočasna uporaba vitamina D2 |

| | Govedo | — | 4000 | |

| | Ovce in jagnjeta | — | 4000 | |

| | Teleta | — | 10000 | Le mlečna hrana za živali |

| | Konji | — | 4000 | | |

| | Kokoši nesnice | — | 3000 | | |

| | Druga perutnina | — | 2000 | | |

| | Druge vrste | — | 2000 | | Prepovedana je istočasna uporaba vitamina D2 |

2.Vse snovi v skupin, razen vitamina D | | | | | | |

EGS št. | Komponenta | Dodatki | Kemijska formula | Največja vsebnost sledilne snovi, v ppm, v popolni krmni mešanici |

Oligoelementi- elementi v sledovih | | | |

E 1 | Železo – Fe | | | 1250 (skupno) |

Železov fumarat | FeC4 H2O4 | |

Železov citrat | Fe3(C6H5O7)2 × 6 H2O | |

Železov karbonat | FeCO3 | |

Železov klorid | FeCl2 × 4 H2O | |

Železov klorid | FeCl3 × 6 H2O | |

Železov oksid | Fe2O3 | |

Železov sulfat | FeSO4 × 7 H2O | |

E 2 | Jod – I | | | 40 (skupno) |

Kalcijev jodat | Ca(IO3)2 × 6 H2O | |

Anhidridni kalcijev jodat | Ca(IO3)2 | |

Natrijev jodid | NaI | |

Kalijev jodid | KI | |

E 3 | Kobalt - Co | | | 10 (skupno) |

Kobaltov acetat | Co(CH3 COO)2 × 4 H2O | |

Bazični kobaltov karbonat | 2 CoCO3 × 3 Co(OH)2 × H2O | |

Kobaltov klorid | CoCl2 × 6 H2O | |

Kobaltov sulfat | CoSO4 × 7 H2O | |

Monohidrirani kobaltov sulfat | CoSO4 × H2O | |

Kobaltov nitrat | Co(NO3)2 × 6 H2O | |

E 4 | Baker - Cu | | | Prašiči: 125 (skupno) Druge vrste živali: 50 (skupno) |

Bakrov acetat | Cu(CH3 COO)2 × H2O | |

Bazični bakrov karbonat, monohidrat | CuCO3 × Cu(OH)2 × H2O | |

Bakrov klorid | CuCl2 × 2 H2O | |

Bakrov oksid | CuO | |

Bakrov sulfat | CuSO4 × 5 H2O | |

E 5 | Mangan - Mn | | | 250 (skupno) |

Manganov karbonat | MnCO3 | |

Manganov klorid | MnCl2 × 4 H2O | |

Manganovodikov fosfat | MnHPO4 × 3 H2O | |

Manganov oksid | MnO | |

Manganov trioksid | Mn2O3 | |

Manganov sulfat | MnSO4 × 4 H2O | |

Manganov sulfat, monohidrat | MnSO4 × H2O | |

E 6 | Cink - Zn | | | 250 (skupno) |

Cinkov laktat | Zn(C3 H5O3)2 × 3 H2O | |

Cinkov acetat | Zn(CH3 × COO)2 × 2 H2O | |

Cinkov karbonat | ZnCO3 | |

Cinkov klorid, monohidrat | ZnCl2 × H2O | |

Cinkov oksid | ZnO | |

Cinkov sulfat | ZnSO4 × 7 H2O | |

Cinkov sulfat, monohidrat | ZnSO4 × H2O | |

[1] Deleži so enaki kakor za natrijev penicilin-G;1 ppm penicilina-G-Na ali -K = 1.66 ppm prokainpenicilina-G = 1.66 I.E./kg

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Št. | Dodatki | Kemijska formula, opis |

A)Antibiotiki

1 | Bacitracin - Mangan | C66H103O16N17S Mn, manganov kompleks polipeptidov |

2 | Eritromicin | C37H67O13N (baza), makrolidi |

3 | Higromicin B | C15H28O10N2 |

4 | Neomicin | C23H46O12N6 |

5 | Soframicin | Molekularna teža okoli 1400 do 1500 |

6 | Tilozin | C15H79O17N (baza), makrolidi |

B)Kokcidiostatiki in druge zdravilne učinkovine

1 | Dekokvinat | C24H35O5N Etil 6-deciloksi-7-etoksi-4-hidroksikvinolin-3-karboksilat |

2 | Dimitridazol | 1,2-dimetil-5-nitroimidazol |

3 | Acinitrazol (acetilenheptin) | 2-acetilamino-5-nitrotiazol |

4 | Furazolidon | 3-(5-nitrofurfurilidenamino)-oksazolidin-2-on |

5 | Klopidol | 3,5-dikloro-2,6-dimetil-4-piridinol |

6 | Nikarbazin | 4,4-dinitrokarbanilid + 2-hidroksi-4,6-dimetil-pirimidin |

7 | Nitrofurazon | 5-nitro-2-furfuriliden semikarbazon |

8 | Sulfakvinoksalin | 2-p-aminobenzensulfonamidokvinoksalin |

9 | "Vitsin" (sulfakvinoksalin + pirimetamin) | 2-p-aminobenzensulfonamidokvinoksalin + 2,4-diamino-5(4-klorofenil)-6-etilpirimidin |

10 | (Sulfakvinoksalin + diaveridin) | 2-p-aminobenzensulfonamidokvinoksalin + 2,4-diamino-5(3,4 dimetoksibenzil-pirimidin) |

11 | (Sulfadimetoksin + diaveridin) | 2,4-dimetoksi-6-sulfanilamido-1,3-diazin + 2,4-diamino-5(3,4 dimetoksi-benzil)-pirimidin |

12 | Ronidazol | (1-metil-2-karbamoiloksimetil-5-nitroimidazol |

13 | Bifuran (nitrofurazon + furazolidon) | 5-nitro-2-furfuriliden semikarbazon + 3-(5-nitrofurfuriliden-amino)-oksazolidin-2-on |

14 | Metilbenzokvat | C22H23O4N |

15 | Piperazin | |

16 | Nitrovin | 1,5-di(5-nitro-2-furil)-1,4-pentadien-3-on-amidinohidrazon-hidroklorid |

C)Emulgatorji

1 | Estri polietilenglikola | |

2 | "Tvin 80" | polioksietilen sorbitan-monooleat |

D)Stabilizatorji

1 | Karboksimetilceluloza | [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n x = 2,00 proti 2,40; y = 1,00 proti 0,60; x + y = 3,00 |

2 | Celulozni etri | |

3 | Želatina | |

E)Drugi dodatki

1 | Lignosulfonati Kaolin (snovi, ki se uporabljajo kot vezivo pri granulaciji krme) | |

2 | Silika in silikati (disperzijska in protiaglutinacijska sredstva) | |

3 | Propionska kislina in njene soli | C3H6O2 |

4 | Citranaksantin | C33H44O |

5 | Miksoksantofil | C40H56O7 ali C40H58O7 |

--------------------------------------------------