31970L0524Úradný vestník L 270 , 14/12/1970 S. 0001 - 0017
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(III) S. 0743
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(III) S. 0840
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 6 S. 0060
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 4 S. 0082
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 4 S. 0082
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 3 S. 0118
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 3 S. 0118


Smernica Rady

z 23. novembra 1970

o prídavných látkach do krmív

(70/524/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej články 43 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže živočíšna výroba tvorí veľmi dôležitú súčasť poľnohospodárstva Európskeho hospodárskeho spoločenstva; keďže uspokojivé výsledky závisia v značnej miere od používania vhodných kvalitných krmív;

keďže základným faktorom na zvýšenie poľnohospodárskej produktivity je existencia predpisov týkajúcich sa krmív;

keďže pri kŕmení zvierat sa v rastúcej miere používajú prídavné látky;

keďže opatrenia ustanovené v členských štátoch na základe zákonov, predpisov alebo administratívnych postupov týkajúcich sa prídavných látok v krmivách, pokiaľ existujú, sa odlišujú v základných princípoch; keďže z toho vyplýva, že priamo ovplyvňujú vytváranie a funkciu spoločného trhu a mali by sa z tohto dôvodu harmonizovať;

keďže spravidla "prídavné látky" znamenajú látky, ktoré zlepšujú tak vlastnosti krmív, do ktorých sa zapracujú, ako aj živočíšnu výrobu; keďže z tohto dôvodu by sa mali aj antibiotiká považovať za prídavné látky, pretože pri používaní v malých množstvách majú fyziologický vplyv na výživu, aj keď pri používaní vo veľkých množstvách majú liečebné účinky;

keďže sa tieto látky nesmú používať v krmivách za prvotným účelom diagnostikovania, liečby alebo predchádzania chorobám; keďže by však mali byť povolené jedine s cieľom zlepšenia krmív na zabránenie nedostatočnej výžive;

keďže okrem toho by sa mali určité výhradne liečivé látky, ako sú kokcidiostatiká, posudzovať vo vzťahu ku krmivám v priebehu prvého štádia ako prídavné látky, keďže väčšina členských štátov ich používa na plošnú profylaxiu hlavne pri chove hydiny; keďže sa však bude ďalej skúmať, či sa vydá smernica o krmivách obsahujúcich liečivá;

keďže základnou zásadou obsiahnutou v predpisoch v tejto oblasti musí byť, že sa v krmivách môžu nachádzať iba tie prídavné látky, ktoré sú vymenované v tejto smernici a iba na základe požiadaviek v nej ustanovených a že sa takéto prídavné látky v závislosti od ustanovených výnimiek nesmú používať žiadnym iným spôsobom na účely kŕmenia zvierat;

keďže je potrebné, aby sa v čase, keď sa prídavné látky povoľujú, preverilo, či majú priaznivý vplyv na vlastnosti krmív, ku ktorým sa pridávajú, alebo na živočíšnu výrobu; keďže nesmú ohrozovať zdravie zvierat a ľudí, ani poškodzovať spotrebiteľa živočíšnych produktov; keďže v závislosti od ustanovených výnimiek sa odporúča preskúmať, či sa takéto prídavné látky môžu v súčasnosti používať na liečbu alebo prevenciu chorôb, alebo či ešte existujú závažné dôvody na obmedzenie ich používania na liečebné alebo veterinárne účely;

keďže kvôli rozdielnej situácii v jednotlivých členských štátoch a hlavne kvôli rôznym systémom kŕmenia zvierat je potrebné v určitých prípadoch povoliť výnimky z uvedených zásad v rozsahu prijateľnom pre zdravie zvierat a ľudí;

keďže členské štáty by si tiež mali zachovať v prípade ohrozenia zdravia zvierat a ľudí právo na pozastavenie používania určitých prídavných látok alebo na zníženie ich najvyšších prípustných hodnôt; keďže členské štáty by sa však nemali uchýliť k použitiu tohto práva na zabránenie voľnému pohybu rozličných produktov;

keďže by sa malo prijať ustanovenie, aby krmivá obsahujúce prídavné látky boli špeciálne označené tak, aby užívateľ bol informovaný o vlastnostiach prídavnej látky a aby bol chránený proti podvodu; keďže toto ustanovenie sa týka hlavne doplnkových krmív obsahujúcich koncentráty určitých prídavných látok;

keďže by sa nemali uplatňovať predpisy spoločenstva na krmivá určené na vývoz do tretích krajín, pretože sa vo všeobecnosti v týchto krajinách uplatňujú iné predpisy;

keďže, aby sa zabezpečilo, že ustanovené požiadavky týkajúce sa prídavných látok budú počas obchodovania splnené, musia členské štáty prijať opatrenie na príslušné kontrolné mechanizmy;

keďže krmivá vyhovujúce týmto požiadavkám musia podliehať iba obchodným obmedzeniam ustanoveným v tejto smernici;

keďže, aby sa uľahčila implementácia tejto smernice, mal by sa uplatniť postup, ktorým sa ustanoví úzka spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre krmivá,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa vzťahuje na prídavné látky v krmivách.

Článok 2

Na účely tejto smernice platia tieto definície:

a) prídavné látky: látky, ktoré v prípade, keď sú zapracované do krmív, môžu ovplyvniť ich vlastnosti alebo živočíšnu výrobu;

b) krmivá: organické alebo anorganické látky používané samostatne alebo v zmesiach na perorálne kŕmenie zvierat obsahujúce alebo neobsahujúce prídavné látky;

c) denná kŕmna dávka: celkové množstvo krmiva v prepočte na 12 % vlhkosť, ktoré priemerne potrebuje zviera určitého druhu, vekovej kategórie a úžitkovosti, na uspokojenie svojich potrieb;

d) kompletné krmivá: zmesi krmív, ktoré na základe svojho zloženia postačujú ako denná kŕmna dávka;

e) prídavné krmivá: zmesi krmív, ktoré majú vysoký obsah určitých látok a ktoré na základe svojho zloženia postačujú ako denná kŕmna dávka iba v prípade, keď sa používajú v kombinácii s inými krmivami;

f) premixy: koncentráty prídavných látok určených na priemyselnú výrobu kŕmnych zmesí pre zvieratá.

Článok 3

1. Členské štáty zabezpečia, aby do krmív sa mohli zapracovať iba tie prídavné látky, ktoré sú uvedené v prílohe I a iba na základe v nej stanovených požiadaviek. Tieto prídavné látky sa žiadnym iným spôsobom nesmú používať na kŕmenie zvierat.

2. Najvyšší a najnižší obsah uvedený v prílohe I sa týka kompletných krmív.

3. Zmiešanie prídavných látok, ktoré sú vymenované v tejto smernici, sa povolí v krmivách len ak vzhľadom k želaným účinkom existuje fyzikálna a chemická kompatibilita medzi zložkami zmesi.

4. Antibiotikum (príloha I (A) a príloha II (A)) sa môže zmiešať iba s jediným ďalším antibiotikom, pokiaľ zhotovená zmes už nie je uvedená v týchto prílohách. Zložky nesmú patriť do rovnakej chemickej skupiny. Najvyšším povoleným obsahom každej zložky je množstvo ustanovené v tejto smernici premenené na hodnotu zodpovedajúcu jej percentuálnemu podielu v zmesi.

5. Kokcidiostatiká a iné liečivé látky (príloha I (D) a príloha II (B)) sa nesmú spolu zmiešať, pokiaľ v týchto prílohách už nie je zmes uvedená.

6. Členské štáty môžu na výskumné alebo vedecké účely poskytnúť výnimky z ustanovení odseku 1, 3, 4 alebo 5 pod podmienkou, že existuje primeraný úradný dohľad.

7. Členské štáty môžu výnimkou z odseku 1 počas piatich rokov po oznámení tejto smernice zvýšiť na svojom území najvyšší povolený obsah antibiotika (príloha I (A)) okrem látok E 709, E 711 a E 712 takto:

A. Oleandomycín do 25 ppm kompletného krmiva:

a) pre hydinu okrem kačíc a husí od vyliahnutia do konca štvrtého týždňa;

b) pre ošípané od narodenia do konca ôsmeho týždňa;

B. Všetky ostatné antibiotiká do 50 ppm kompletného krmiva:

a) pre hydinu okrem kačíc a husí od vyliahnutia do konca štvrtého týždňa;

b) pre teľatá, jahňatá a kozľatá od narodenia do konca šestnásteho týždňa;

c) pre ošípané od narodenia do konca ôsmeho týždňa;

d) pre zvieratá chované pre ich kožušinu.

Článok 4

1. Členské štáty môžu povoliť výnimkou z článku 3 (1), aby sa na ich území používali:

a) látky, ktoré patria do iných skupín, ako sú uvedené v prílohe I, ak testy počas obdobia piatich rokov po oznámení tejto smernice preukážu, že sú splnené podmienky ustanovené v článku 6 (2) (A). Táto výnimka sa nevzťahuje na látky, ktoré majú hormonálny alebo antihormonálny účinok;

b) látky, ktoré sú uvedené v prílohe II, ak testy počas obdobia piatich rokov po oznámení tejto smernice preukážu, že sú splnené podmienky ustanovené v článku 6 (2) (A);

c) močovina pre dospelé prežúvavce, ak testy preukážu, že sú splnené podmienky ustanovené v článku 6 (2) (A);

d) molybdén do 2,5 ppm kompletného krmiva;

e) selén do 0,5 ppm kompletného krmiva;

f) sacharín.

2. Členské štáty oznámia do dvoch mesiacov ostatným členským štátom a Komisii všetky opatrenia prijaté podľa odseku 1 a poskytnú dokumenty, ktoré podľa ich názoru potvrdzujú oprávnenosť povolenia.

Článok 5

Komisia posúdi v priebehu primeranej doby potom, ako členský štát povolil prídavnú látku podľa článku 4 (1) a), či sa vzhľadom na ustanovenia článku 6 môže prídavná látka zahrnúť do prílohy I, alebo či sa povolenie zruší. Komisia predloží Rade príslušné návrhy, ktorá koná podľa článku 6.

Článok 6

1. Rada konajúc na základe návrhu Komisie a vzhľadom na vedecké a technické poznatky:

- stanoví kritériá čistoty pre prídavné látky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica,

- prijme všetky zmeny v prílohe I.

2. Pri zmene a doplnení prílohy I Rada uplatní tieto zásady:

A. Látka sa zahrnie do prílohy I iba ak:

a) má priaznivý vplyv na vlastnosti týchto krmív alebo na živočíšnu výrobu, keď sa zapracuje do týchto krmív;

b) pri obsahu, ktorý je povolený v krmivách, neohrozí zdravie zvierat alebo ľudí, ani nepoškodí spotrebiteľa zmenou vlastností živočíšnych produktov;

c) sa dajú kontrolovať jej vlastnosti a obsah v krmive;

d) pri obsahu, ktorý je povolený v krmivách, je liečba alebo prevencia chorôb zvierat vylúčená; táto podmienka neplatí na látky, ktoré sú uvedené v prílohe I (D);

e) zo závažných dôvodov týkajúcich sa zdravia ľudí a zvierat nie je nevyhnutné jej použitie obmedziť na liečebné a veterinárne účely.

B. Látka sa odstráni z prílohy I, ak sa viac neplní niektorá z podmienok, ktoré sú uvedené v bode A.

Článok 7

1. Členský štát môže pozastaviť povolenie na použitie prídavnej látky najviac na štyri mesiace, alebo môže znížiť ustanovený najvyšší obsah, ak jedna z prídavných látok uvedených v prílohe I alebo najvyšší obsah stanovený pre takúto prídavnú látku by mohol ohroziť zdravie zvierat alebo ľudí. Okamžite o tom informuje Komisiu, ktorá informuje členské štáty v rámci Stáleho výboru pre krmivá ustanoveného na základe rozhodnutia Rady z 20. júla 1970 [2].

2. Rada na základe návrhu Komisie bezodkladne jednohlasne rozhodne, či sa upraví príloha I a v takomto prípade prijme na základe smernice potrebné zmeny a doplnenia. Rada môže tiež kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu z Komisie v prípade potreby rozšíriť obdobie ustanovené v odseku 1 najviac na jeden rok.

Článok 8

Členské štáty nariadia, aby prídavné krmivá zriedené podľa špecifikácie neobsahovali prídavné látky uvedené v tejto smernici v množstvách, ktoré presiahnu hodnoty stanovené pre kompletné krmivá.

Článok 9

1. Členské štáty nariadia, aby obsah antibiotík (príloha I (A), antioxidantov (príloha I (B), kokcidiostatík a iných liečivých látok (príloha I (D), vitamínov D (príloha I (H) č. 1) a stopových prvkov (príloha I (I) v pridavných krmivách a premixoch mohol presiahnuť najvyššie hodnoty ustanovené pre kompletné krmivá iba v prípade:

a) materiálov, ktoré sa dodávajú výrobcom kŕmnych zmesí alebo ich dodávateľom;

b) prídavných krmív, ktoré podľa povolenia členského štátu sú dostupné všetkým užívateľom pod podmienkou, že obsah antibiotík, vitamínov D alebo stopových prvkov v nich nepresiahne päťnásobok najvyššieho ustanoveného obsahu;

c) prídavných krmív, ktoré sú určené pre určité druhy zvierat a ktoré podľa povolenia členského štátu sú dostupné na jeho území všetkým užívateľom na špeciálny systém kŕmenia pod podmienkou, že ich obsah nepresiahne:

- pre antibiotiká 1000 ppm,

- pre antioxidanty, kokcidiostatiká a iné liečivé látky päťnásobok najvyššieho ustanoveného obsahu,

- pre vitamíny D 200000 m.j./kg.

Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade povolenia udeleného na základe pododseku b).

2. Povolenie na základe odseku 1 b) alebo c) sa môže udeliť, iba ak krmivo má také zloženie (pokiaľ ide napríklad o bielkoviny alebo minerálne látky), ktoré pri užívaní zabezpečia, aby nebol presiahnutý obsah prídavných látok ustanovený pre kompletné krmivá a aby sa krmivo nepoužívalo pre iné druhy zvierat, ako je určené. O povolení takýchto krmív sa rozhodne na základe predchádzajúcej konzultácie medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre krmivá.

Článok 10

1. Členské štáty nariadia, aby krmivá obsahujúce ktorúkoľvek z uvedených látok boli uvedené na trh iba, ak je látka špecifikovaná priamo na obale alebo formou etikety s uvedením týchto údajov:

a) antibiotiká: druh, obsah a dátum expirácie tohto obsahu;

b) látky, ktoré majú antioxidačné účinky: druh;

c) kokcidiostatiká a iné liečivé látky (príloha I (D)): druh, obsah a podmienky použitia, ako sú uvedené v prílohe;

d) farbivo vrátane pigmentov, uvedené v prílohe I (F) č. 2: druh;

e) vitamíny A, D a E: druh, obsah a dátum expirácie tohto obsahu;

f) meď: obsah vyjadrený ako Cu, ak presahuje 50 ppm;

g) prídavné látky povolené na základe článku 4 (1) a): druh a obsah.

Tieto látky sú pomenované bežnými názvami.

2. V prípade voľne uloženého tovaru sa údaje uvedené v odseku 1 môžu uviesť na doklade, ktorý je priložený k tovaru.

3. Stopové prvky a iné vitamíny ako vitamín A, D a E, provitamíny a iné obdobné účinné látky možno uviesť, ak je možné stanoviť úradnými analytickými metódami obsah týchto prítomných látok. V takýchto prípadoch sa uvádzajú tieto údaje:

a) pre stopové prvky: druh a obsah;

b) pre iné látky: druh, obsah a dátum expirácie tohto obsahu.

4. Zakazujú sa akékoľvek iné formy odkazov týkajúce sa prídavných látok, ako sú ustanovené v tejto smernici.

Článok 11

1. Členské štáty nariadia, aby prídavné krmivá, ktoré obsahujú prídavné látky v množstvách presahujúcich najvyššie obsahy ustanovené pre kompletné krmivá, mohli byť uvedené na trh, iba keď na obale:

a) sa nachádzajú slová "prídavné krmivá" a uvedie sa druh krmiva;

b) sa uvedie návod na použitie a táto dodatočná inštrukcia:

"Toto krmivo možno používať iba pre… (druhy a veková kategória zvieraťa)… najviac v množstve… gramov na kilogram dennej kŕmnej dávky."

Tieto údaje musia byť v súlade s ustanoveniami prílohy I. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na materiály dodané výrobcom kŕmnych zmesí alebo ich dodávateľom.

2. Prehlásenie uvedené v odseku 1 b) sa sformuluje tak, aby v prípade správneho použitia množstvo prídavných látok nepresiahlo najvyšší obsah ustanovený pre kompletné krmivá.

Článok 12

V prípade, keď sa obchoduje s krmivami v iných členských štátoch, uvedú sa údaje uvedené v článkoch 10 a 11 aspoň v jednom z úradných jazykov krajiny určenia.

Článok 13

Členské štáty zabezpečia, aby sa na krmivá, ktoré sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice, nevzťahovali žiadne iné obchodné obmedzenia týkajúce sa prítomnosti alebo neprítomnosti prídavných látok a označenia, ako sú ustanovené v tejto smernici.

Článok 14

Členské štáty zabezpečia, aby sa na základe uplatňovania tejto smernice nevzťahovali na živočíšne produkty žiadne obchodné obmedzenia.

Článok 15

Členské štáty vykonajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby sa krmivá, ktoré boli uvedené na trh, úradne kontrolovali aspoň odoberaním vzoriek na overovanie, aby sa zistilo, či sú splnené podmienky ustanovené v tejto smernici.

Článok 16

Táto smernica sa nevzťahuje na krmivá, ktoré sú aspoň primeranou formou označené, že sú určené na vývoz do tretích krajín.

Článok 17

Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov po jej oznámení. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Článok 18

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 23. novembra 1970

Za Radu

predseda

W. Scheel

[1] Ú. v. ES C 135, 14.12.1968, s. 20.

[2] Ú. v. ES L 170, 3.8.1970, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

EHS č. | Prídavné látky | Chemický vzorec, popis | Druh zvierat | Najvyšší vek | Najnižší obsah | Najvyšší obsah | Iné ustanovenia |

| | ppm kompletných krmív | ppm kompletných krmív |

A.Antibiotiká

E 700 | Bacitracín – zinočnatý komplex | C66H103O16N17S Zn polypeptidické antibiotikum s obsahom 12–20 % zinku | Hydina (okrem kačíc, husí, nosníc) | 10 týždňov | 5 | 20 |

Teľatá | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Jahňatá a kozľatá | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Ošípané | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Kožušinové zvieratá | – | 5 | 20 |

E 701 | Tetracyklín | C22H24O8N2 HCl | Hydina (okrem kačíc, husí, nosníc) | 10 týždňov | 5 | 20 |

Teľatá | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Ošípané | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmiv |

E 702 | Chlórtetracyklín | C22H23O8N2Cl HCl | Hydina (okrem kačíc, husí, nosníc) | 10 týždňov | 5 | 20 |

Teľatá | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Jahňatá a kozľatá | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Ošípané | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Kožušinové zvieratá | – | 5 | 20 |

E 703 | Oxytetracyklín (vyjadrený ako hydrochlorid) | C22H24O9N2 HCl | Hydina (okrem kačíc, husí, nosníc) | 10 týždňov | 5 | 20 |

Teľatá | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Jahňatá a kozľatá | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Ošípané | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Kožušinové zvieratá | – | 5 | 20 |

E 704 | Oleandomycín | C35H61O12N (báza) Amakrolidové antibiotikum | Hydina (okrem kačíc, husí, nosníc) | 10 týždňov | 2 | 10 |

Ošípané | 6 mesiacov | 2 | 10 |

E 705 | Penicilín G – draselná soľ [1] | C16H18KN2O4S | Hydina (okrem kačíc, husí, nosníc) | 10 týždňov | 5 | 20 |

E 706 | Penicilín G – sodná soľ | C16H18NaN2O4S |

E 707 | Penicilín G prokaínová soľ [1] | C29H38N4O6S H2O |

E 708 | Penicilín G – benzatínová soľ | C48H56N6O8S2 | Jahňatá a kozľatá | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Ošípané | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Kožušinové zvieratá | – | 5 | 20 |

E 709 | Penicilín -G- (sodná soľ, prokaínová soľ) — streptomycín (zmes: 3 diely a) penicilínu -G- (sodná soľ, prokaínová soľ) ku 7 dielom b) streptomycínu | a)C16H18NaN2O4S | Teľatá | 6 mesiacov | 5 | 20 |

C29H38N4O6S H2O | – | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

b)C21H39O12N7 | Jahňatá a kozľatá | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Ošípané | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Kožušinové zvieratá | – | 5 | 20 |

E 710 | Spiramycín | I.C45H78O15N2 | (báza) | Hydina (okrem kačíc, husí, nosníc) | 10 týždňov | 5 | 20 |

II.C47H80O16N2 |

III.C48H82O16N2 |

Makrolidové antibiotiká | Teľatá | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Jahňatá a kozľatá | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Ošípané | 6 mesiacov | 5 | 20 |

– | 5 | 80 | Iba mliečne krmivá |

Kožušinové zvieratá | – | 5 | 20 |

E 711 | Virginiamycín | I.C28H35N3O7 | Hydina (okrem kačíc, husí, nosníc) | 10 týždňov | 5 | 20 |

II.C43H49N7O10 |

Ošípané | 6 mesiacov | 5 | 20 |

E 712 | Flavomycín | C70H124N6O40P | Hydina (okrem kačíc, husí, nosníc) | 10 týždňov | 0,5 | 20 |

Teľatá | 6 mesiacov | 6 | 16 |

– | 8 | 16 | Iba mliečne krmivá |

Ošípané | 6 mesiacov | 1 | 20 |

– | 10 | 25 | Iba mliečne krmivá |

Kožušinové zvieratá | – | 2 | 4 |

B.Antioxidanty

1.Všetky látky povolené na základe predpisov spoločenstva na ochranu potravín proti oxidácii: | | |

E 321 | a)Butylhydroxytoluén (BHT) | 2,6-di-tert-butyl-p-krezol | – | – | 150 | Splnenie podmienok pre tieto látky ustanovených v predpisoch spoločenstva |

b)Iné | | | 100 |

E322 | 2.Etoxyquin | 1,2-dihydro-6-etoxy-2,2,4-trimetylchinolín | – | – | 150 |

C.Aromatické a schutňujúce látky

Všetky prírodné produkty a zodpovedajúce syntetické produkty | | | – | – | – |

D.Kokcidiostatiká a iné liečivé látky

E 750 | Amprolium | 1-(4-amino-2-propylpyrimidín-5-yl-metyl) -2-metyl-pyridinium chlorid hydrochlorid | Hydina | – | 62,5 | 125 | Používanie zakázané od započatia znášky a najmenej 3 dni pred zabitím |

E 751 | Amproliumetopabát (zmes: 25 dielov a) amprolia 1,6 dielu b) etopabátu | a)1-(4-amino-2-propylpyrimidín-5-yl-metyl)-2-metyl-pyridinium chlorid hydrochlorid | Sliepky, morky a perličky | – | 66,5 | 133 | Používanie zakázané od započatia znášky a najmenej 3 dni pred zabitím |

b)metylsic 4-acetamido-2-etoxybenzoát |

E 752 | Dinitolmid | 3,5-dinitro-o-toluamid | Hydina | – | 62,5 | 125 | Používanie zakázané od započatia znášky a najmenej 3 dni pred zabitím |

E 753 | Buquinolát | Etyl 6,7-di iso-butoxy-4-hydroxychinolín-3-karboxylát | Výkrm kurčiat | – | 82,5 | 82,5 | Používanie zakázané od započatia znášky a najmenej 3 dni pred zabitím |

E.Emulgačné látky

| Všetky látky povolené na základe predpisov spoločenstva týkajúcich sa potravín | | | | – | – | – | Splnenie podmienok pre tieto látky ustanovených v predpisoch spoločenstva |

F.Farbivá vrátane pigmentov

| 1.Karotenoidy a xantofyly: | | | Hydina | – | – | 80(celkový obsah) | Splnenie podmienok na farbenie potravín ustanovených v predpisoch spoločenstva |

E 160c | Kapsantín | C40H58O3 | | |

E 160e | Beta-apo-8-carotenal | C30H40O | | |

E 160f | Etylester beta-apo-8-karotinovej kyseliny | C32H44O2 | | |

E 161b | Luteín | C40H56O2 | | |

E 161c | Kryptoxantin | C40H56O | | |

E 161e | Violaxantin | C40H56O | | |

E 161g | Kantaxantin | C40H52O2 | | |

E 161h | Zeaxantin | C40H56O2 | | |

| 2.Všetky ostatné látky povolené ako potravinové farbivá na základe predpisov spoločenstva | | | | – | – | – | Povolené v krmivách zvierat iba a)v spracovaných produktochi)z potravinových odpadovii)obilnín a maniokovej múky denaturovanej povolenými červenými farbivami; aleboiii)iných základných látok denaturovaných povolenými látkami alebo farbených počas technologickej prípravy na zabezpečenie identifikácie počas výroby;b)v súlade s podmienkami pre tieto látky ustanovenými v predpisoch spoločenstva |

| G.Stabilizačné látky | | | | – | – | – | |

E 400 | Alginová kyselina | | | | |

E 401 | Alginát sodný | | | | |

E 404 | Alginát vápenatý | | | | |

E 410 | Agar agar | | | | |

E 411 | Karagén Karageniny Karagenáty Karagenany | | | | |

E 412 | Múka zo semien svätojánskeho chleba | | | | |

E 415 | Xantanová guma | | | | |

E 416 | Arabská guma | | | | |

E 440 | Pektínové látky | | | | |

EHS č. | Prídavné látky | Chemický vzorec, popis | Druh zvierat | Najvyšší vek | Najvyšší obsah v m.j./kg kompletných krmív alebo dennej kŕmnej dávky | Iné ustanovenia |

| |

H.Vitamíny, provitamíny a chemicky definované látky, ktoré majú obdobné účinky

E 670 | 1.Vitamín D2 | Ošípané | – | 2000 | |

| | Prasiatka | – | 10000 | Iba mliečne krmivá | Súčasné používanie vitamínu D3 je zakázané |

| | Hovädzí dobytok | – | 4000 | |

| | Ovce a jahňatá | – | 4000 | |

| | Teľatá | – | 10000 | Iba mliečne krmivá |

| | Kone | – | 4000 | |

| | Iné druhy (okrem hydiny) | – | 2000 | |

E 671 | Vitamín D3 | | Ošípané | – | 2000 | |

| | Prasiatka | – | 10000 | Iba mliečne krmivá | Súčasné používanie vitamínu D2 je zakázané |

| | Hovädzí dobytok | – | 4000 | |

| | Ovce a jahňatá | – | 4000 | |

| | Teľatá | – | 10000 | Iba mliečne krmivá |

| | Kone | – | 4000 | | |

| | Nosnice | – | 3000 | | |

| | Iná hydina | – | 2000 | | |

| | Iné druhy | – | 2000 | | Súčasné používanie vitamínu D2 je zakázané |

2.Všetky látky v skupine okrem vitamínu D | | | | | | |

EHS č. | Zložka | Prídavné látky | Chemický vzorec | Najvyšší obsah prvku v ppm kompletného krmiva |

I.Stopové prvky

E 1 | Železo – Fe | | | 1250 (celkový obsah) |

| Fumaran železnatý | FeC4H2O4 | |

| Citronan železnatý | Fe3(C6H5O7)2 · 6 H2O | |

| Uhličitan železnatý | FeCO3 | |

| Chlorid železnatý | FeCl2 · 4 H2O | |

| Chlorid železitý | FeCl3 · 6 H2O | |

| Oxid železitý | Fe2O3 | |

| Síran železnatý | FeSO4 · 7 H2O | |

E 2 | Jód – I | | | 40 (celkový obsah) |

| Jodičnan vápenatý | Ca(IO3)2 · 6 H2O | |

| Jodičnan vápenatý bezvodý | Ca(IO3)2 | |

| Jodid sodný | Na I | |

| Jodid draselný | K I | |

E 3 | Kobalt – Co | | | 10 (celkový obsah) |

| Octan kobaltnatý | Co(CH3COO)2 · 4 H2O | |

| Uhličitan kobaltnatý zásaditý | 2 CoCO3 · 3Co(OH)2 · H2O | |

| Chlorid kobaltnatý | CoCl2 · 6 H2O | |

| Síran kobaltnatý | CoSO4 · 7 H2O | |

| Síran kobaltnatý monohydrát | CoSO4 · H2O | |

| Dusičnan kobaltnatý | Co(NO3)2 · 6 H2O | |

E 4 | Meď – Cu | | | Ošípané: 125 (celkový obsah) Iné druhy zvierat: 50 (celkový obsah) |

| Octan meďnatý | Cu(CH3COO)2 · H2· O | |

| Uhličitan meďnatý, zásaditý monohydrát | CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O | |

| Chlorid meďnatý | CuCl2 · 2 H2O | |

| Oxid meďnatý | CuO | |

| Síran meďnatý | CuSO4 · 5 H2O | |

E 5 | Mangán – Mn | | | 250 (celkový obsah) |

| Uhličitan manganatý | MnCO3 | |

| Chlorid manganatý | MnCl2 · 4 H2O | |

| Hydrofosforečnan manganatý | MnHPO4 · 3 H2O | |

| Oxid manganatý | MnO | |

| Oxid manganitý | Mn2O3 | |

| Síran manganatý | MnSO4 · 4 H2O | |

| Síran manganatý monohydrát | MnSO4 · H2O | |

E 6 | Zinok – Zn | | | 250 (celkový obsah |

| Mliečnan zinočnatý | Zn(C3H5O3)2 · 3 H2O | |

| Octan zinočnatý | Zn(CH3· COO)2 · 2H2O | |

| Uhličitan zinočnatý | ZnCO3 | |

| Chlorid zinočnatý monohydrát | ZnCl2 · H2O | |

| Oxid zinočnatý | ZnO | |

| Síran zinočnatý | ZnSO4 · 7H2O | |

| Síran zinočnatý monohydrát | ZnSO4· H2O | |

[1] Pomery ako pre Penicilín G - sodná soľ; 1 ppm penicilín G - sodná soľ = 1,66 ppm penicilín G prokaínová soľ = 1,66 m.j./kg.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

č. | Prídavná látka | Chemický vzorec, popis |

A.Antibiotiká

1 | Bacitracín – mangánový komplex | C66H103O16N17S Mn, mangánový komplex polypeptidov |

2 | Erytromycín | C37H67O13N (báza), makrolidy |

3 | Hygromycín B | C15H28O10N2 |

4 | Neomycín | C23H46O12N6 |

5 | Soframycín | Molekulová hmotnosť okolo 1400 až 1500 |

6 | Tylozín | C45H79O17N (báza), makrolidy |

B.Kokciodiostatiká a iné liečivé látky

1 | Decoquinat | C24H35O5N Etyl 6-decyloxy-7-etoxy-4-hydroxychinolín- 3-karboxylát |

2 | Dimitridazol | 1,2-dimetyl-5-nitroimidazol |

3 | Acinitrazol (acetylénheptín) | 2-acytylamino-5-nitrotiazol |

4 | Furazolidón | 3-(5-nitrofurfurylideneamino)-oxyzolidín-2- on |

5 | Clopidol | 3,5-dichloro-2,6-dimetyl-4-pyridinol |

6 | Nicarbazín | 4,4-dinitrocarbanilid + 2-hydroxy-4,6-dimetyl-pyrimidín |

7 | Nitrofurazón | 5-nitro-2-furfurylidén semikarbazón |

8 | Sulfaquinoxalin | 2-p-aminobenzénsulfónamidoquinoxalin |

9 | "Whitsyn" (Sulfaquinoxalin + pyrimetamín) | 2-p-aminobenzénsulfónamidoquinoxalin + 2,4-diamino-5(4-chlórfenyl)-6-etylpyrimidín |

10 | (Sulfaquinoxalin + diaveridín) | 2-p-aminobenzénsulfónamidoquinoxalin + 2,4-diamino-5(3,4 dimetoxybenzyl-pyrimidín) |

11 | (Sulfadimetoxyn + diaveridín) | 2,4-dimetoxy-6-sulfanilamido-1,3-diazín + 2,4-diamo-5(3,4 dimetoxy-benzyl)-pyrimidín |

12 | Ronidazol | (1-metyl-2-karbamoyloxymetyl-5-nitroimidazol |

13 | Bifurán (nitrofurazón + furazolidón) | 5-nitro-2-furfurylidén semikarbazón + 3-(5-nitrofurfurylidén-amino)-oxazolidín-2-on |

14 | Metybenzoquat | C22H23O4N |

15 | Piperazín | |

16 | Nitrovín | 1,5-di(5-nitro-2-furyl)-1,4-pentadién-3- on-amidinohydrazón-hydrochlorid |

C.Emulgačné látky

1 | Estery polyetylénglykolu | |

2 | "Tween 80" | Polyoxyetylén sorbitan-monooleát |

D.Stabilizujúce látky

1 | Karboxymetylcelulóza | [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n x = 2,00 až 2,40; y = 1,00 až 0,60; x + y = 3,00 |

2 | Celulózové étery | |

3 | Želatína | |

E.Iné prídavné látky

1 | Lignosulfonáty Kaolín (látky používané ako pojivá pri granulácii krmív) | |

2 | Oxid kremičitý a kremičitany (dispergujúce a protispekavé látky) | |

3 | Kyselina propionová a jej soli | C3H6O2 |

4 | Citranaxantin | C33H44O |

5 | Myxoxantofyl | C40H56O7 alebo C40H58O7 |

--------------------------------------------------