31970L0524

Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer

EF-Tidende nr. L 270 af 14/12/1970 s. 0001 - 0017
den danske specialudgave: serie I kapitel 1970(III) s. 0743
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1970(III) s. 0840
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 6 s. 0060
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 4 s. 0082
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 4 s. 0082
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 3 s. 0118
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 3 s. 0118


++++

RAADETS DIREKTIV

af 23 . november 1970

om tilsaetningsstoffer til foderstoffer

( 70/524/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Den animalske produktion er for landbruget i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab af stor betydning ; den afhaenger i meget hoej grad af anvendelsen af gode og egnede foderstoffer ;

en ordning paa foderstofomraadet er en vaesentlig faktor for en produktivitetsstigning inden for landbruget ;

i foderstoffer anvendes i stigende grad tilsaetningsstoffer ;

i det omfang , i hvilket der i medlemsstaterne allerede bestaar visse administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om tilsaetningsstoffer i foderstoffer , afviger de paa vaesentlige punkter fra hinanden ; de har umiddelbare virkninger for Faellesmarkedets oprettelse og funktion ; de boer derfor harmoniseres ;

for saa vidt angaar tilsaetningsstoffer drejer det sig i reglen om stoffer , der indvirker gunstigt paa de foderstoffer , de tilsaettes og paa den animalske produktion ; hertil hoerer ogsaa antibiotika , som , anvendt i smaa doser , har en ernaeringsfysiologisk virkning , medens de , indgivet i stoerre doser , har virkning som laegemidler ;

anvendelsen af disse tilsaetningsstoffer i foderstoffer boer udelukkes , saafremt de hovedsageligt har til formaal at stille en diagnose , behandle eller forebygge sygdomme ;

disse stoffer boer imidlertid tillades , saafremt de udelukkende tjener til at oege foderstoffernes vaerdi ved at forebygge ernaeringsfejl ;

paa den anden side skal nogle stoffer , der udelukkende tjener som laegemidler , saerlig coccidiostatica , foerst og fremmest betragtes som tilsaetningsstoffer i foderstoffer , fordi disse hidtil i de fleste medlemsstater anvendes inden for rammerne af en kollektiv profylakse , hovedsageligt i fjerkraeavlen ; disse stoffer skal dog paany undersoeges , naar et direktiv om fodringslaegemidler udarbejdes ;

det grundlaeggende princip i den fastsatte ordning boer vaere det , at kun de i direktivet naevnte tilsaetningsstoffer maa forekomme i foderstofferne , og kun paa de i direktivet fastlagte betingelser ; endvidere maa disse stoffer heller ikke - bortset fra de fastsatte undtagelsestilfaelde - paa anden maade tilsaettes foderstoffer ;

med hensyn til godkendelsen af tilsaetningsstoffer skal der isaer drages omsorg for , at disse ved anvendelse i foderstoffer indvirker gunstigt paa disses beskaffenhed eller paa den animalske produktion ; de maa ikke udsaette dyrs eller menneskers sundhed for fare og ikke tilfoeje forbrugeren af animalske produkter skade ; yderligere skal det sikres , at de - bortset fra de fastsatte undtagelsestilfaelde - ikke aktuelt er bestemt til behandling eller forebyggelse af sygdomme eller af tungtvejende grunde fortsat skal forbeholdes medicinsk og veterinaermedicinsk anvendelse ;

paa grund af den saerlige situation i visse medlemsstater , og saerlig paa grund af de forskellige fodringssystemer , boer der i nogle tilfaelde gives medlemsstaterne mulighed for i det omfang , som hensynet til dyrs og menneskers sundhed tillader det , at fravige de ovennaevnte principper ;

endvidere boer medlemsstaterne fortsat have mulighed for ved fare for dyrs eller menneskers sundhed at suspendere tilladelsen til anvendelse af visse tilsaetningsstoffer eller at nedsaette det fastsatte maksimale indhold ; medlemsstaterne kan imidlertid ikke paaberaabe sig denne mulighed for at standse den fri omsaetning af de enkelte produkter ;

for at oplyse forbrugeren om de anvendte tilsaetningsstoffer og for at beskytte ham mod fejltagelser skal der foreskrives en saerlig betegnelse for foderstoffer med tilsaetningsstoffer ; dette gaelder saerligt tilskudsfoderblandinger med koncentrater af visse tilsaetningsstoffer ;

da der i tredjelande i almindelighed gaelder andre regler , boer faellesskabsordningen ikke anvendes paa foderstoffer , der er bestemt til udfoersel til disse lande ;

for at sikre , at reglerne om tilsaetningsstoffer overholdes i omsaetningen , skal medlemsstaterne fastsaette egnede kontrolforanstaltninger ;

foderstoffer , der opfylder disse forskrifter maa kun underkastes de i dette direktiv fastsatte begraensninger for omsaetningen ;

for at lette anvendelsen af dette direktiv boer der anvendes en fremgangsmaade , ved hvilken der inden for rammerne af en staaende komité for foderstoffer skabes et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv angaar tilsaetningsstoffer i foderstoffer .

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved :

a ) Tilsaetningsstoffer : stoffer , der er egnet til ved anvendelse i foderstoffer at paavirke disses beskaffenhed eller den animalske produktion ;

b ) Foderstoffer : organiske eller uorganiske stoffer enkeltvis eller i blandinger , med eller uden tilsaetningsstoffer , som er bestemt til fodring af dyr ;

c ) Daglig ration : samlet maengde af foderstoffer i relation til et vandindhold af 12 % , som et dyr af en bestemt art , aldersklasse og ydelse gennemsnitligt kraever dagligt for at daekke sit samlede behov for naering ;

d ) Fuldfoderblandinger : blandinger af foderstoffer , som alene paa grund af deres sammensaetning fuldt ud daekker den daglige ration ;

e ) Tilskudsfoderblandinger : blandinger af foderstoffer , der har et stort indhold af visse stoffer , og som paa grund af deres sammensaetning kun sammen med andre foderstoffer daekker den daglige ration ;

f ) Forblandinger : koncentrater af tilsaetningsstoffer , der er bestemt til industriel fremstilling af foderblandinger .

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at der inden for foderstofomraadet i fodermidler kun maa forekomme de i bilag I naevnte tilsaetningsstoffer og kun paa de der naevnte betingelser . Tilsaetningsstoffer maa inden for foderstofomraadet ikke anvendes paa anden maade .

2 . De i bilag I naevnte mindste - og hoejesteindhold har relation til fuldfoderblandinger .

3 . Blanding af de i dette direktiv anfoerte tilsaetningsstoffer med foderstoffer er kun tilladt , saafremt en kemisk-fysisk forenelighed mellem denne blandings komponenter med henblik paa de ventede virkninger er givet .

4 . Et antibiotikum ( bilag I , A og bilag II , A ) maa kun blandes med ét andet antibiotikum , medmindre det drejer sig om en allerede i disse bilag fastsat blanding . Komponenterne maa ikke tilhoere en og samme kemiske gruppe . Det hoejeste tilladte indhold af de enkelte komponenter er fastsat i dette direktiv reduceret til et tal , der svarer til komponentens procentvise forekomst i blandingen .

5 . Coccidiostatica og andre laegemidler ( bilag I , D og bilag II , B ) maa ikke blandes med hinanden , medmindre det drejer sig om en allerede i disse bilag fastsat blanding .

6 . Medlemsstaterne kan til forsoeg og i videnskabeligt oejemed fastsaette undtagelser fra stk . 1 , 3 , 4 og 5 , saafremt den fornoedne officielle kontrol er sikret .

7 . Medlemsstaterne kan uanset stk . 1 inden for et tidsrum af fem aar fra meddelelsen af dette direktiv for saa vidt angaar deres omraade forhoeje det hoejeste tilladte indhold af antibiotika ( bilag I , A ) med undtagelse af stofferne E 709 , E 711 og E 712

A . Oleandomycin indtil 25 ppm af fuldfoderet :

a ) til fjerkrae undtagen aender og gaes , fra de kommer ud af aegget til slutningen af den 4 . uge ,

b ) til svin fra foedslen til slutningen af den 8 . uge ;

B . Alle oevrige antibiotika indtil 50 ppm af fuldfoderet :

a ) til fjerkrae undtagen aender og gaes , fra de kommer ud af aegget til slutningen af den 4 . uge ,

b ) til kalve , lam og gedekid fra foedslen til slutningen af den 16 . uge ,

c ) til svin fra foedslen til slutningen af den 8 . uge ,

d ) til pelsdyr .

Artikel 4

1 . Medlemsstaterne kan uanset artikel 3 , stk . 1 , paa deres omraade tillade :

a ) inden for et tidsrum af fem aar efter meddelelsen af dette direktiv brug af stoffer , der tilhoerer andre end de i bilag I anfoerte stofgrupper , saafremt det efter sagkyndige undersoegelser viser sig , at de i artikel 6 , stk . 2 , litra A , naevnte krav er opfyldt ; dette gaelder ikke stoffer med hormonal eller antihormonal virkning ;

b ) inden for et tidsrum af fem aar efter meddelelsen af dette direktiv brug af de i bilag II anfoerte stoffer , saafremt det efter sagkyndige undersoegelser viser sig , at de i artikel 6 , stk . 2 , litra A , naevnte krav er opfyldt ;

c ) brug af urinstof til udvoksede droevtyggere , saafremt det efter sagkyndige undersoegelser viser sig , at de i artikel 6 , stk . 2 , litra A , naevnte krav er opfyldt ;

d ) brug af molybdaen indtil 2,5 ppm af fuldfoderblandingen ;

e ) brug af selen indtil 0,5 ppm af fuldfoderblandingen ;

f ) brug af saccharin .

2 . Medlemsstaterne underretter inden to maaneder de oevrige medlemsstater og Kommissionen om alle i henhold til stk . 1 trufne foranstaltninger og fremlaegger den dokumentation , paa grundlag af hvilken tilladelsen forekom dem forsvarlig .

Artikel 5

Inden for en passende frist efter en medlemsstats godkendelse af et tilsaetningsstof i henhold til artikel 4 , stk . 1 , litra a ) undersoeger Kommissionen under hensyntagen til artikel 6 , om tilsaetningsstoffet kan anfoeres i bilag I , eller om der maa ses bort fra tilladelsen i medlemsstaten . I overensstemmelse hermed afgiver Kommissionen forslag til Raadet ; Raadet traeffer afgoerelse i henhold til artikel 6 .

Artikel 6

1 . Paa forslag af Kommissionen og under hensyntagen til videnskabelig og teknisk viden fastsaetter Raadet

- renhedskriterierne med hensyn til de i direktivet naevnte tilsaetningsstoffer ,

- de noedvendige aendringer i bilag I .

2 . Raadet anvender med henblik paa en aendring i bilag I foelgende principper :

A . Et stof anfoeres kun i bilag I , saafremt det

a ) ved anvendelse i foderstoffer indvirker gunstigt paa foderstoffernes beskaffenhed eller den animalske produktion ;

b ) med det for foderstoffer tilladte indhold ikke skader dyrs eller menneskers sundhed og ikke for forbrugeren medfoerer ulemper ved forandring af beskaffenheden af de animalske produkter ;

c ) i foderstofferne kan bestemmes efter art og indhold ;

d ) med henblik paa sit tilladte indhold i foderstoffer udelukker en helbredelse eller forebyggelse af dyresygdomme , saafremt det ikke drejer sig om stoffer af den i bilag I , del D anfoerte art ;

e ) af tungtvejende grunde vedroerende menneskers eller dyrs sundhed ikke fortsat skal forbeholdes medicinsk eller veterinaermedicinsk anvendelse .

B . Et stof slettes i bilag I , saafremt et af de i litra A naevnte krav ikke laengere er opfyldt .

Artikel 7

1 . Konstateres det , at anvendelsen af et i bilag I anfoert tilsaetningsstof eller et fastsat hoejeste indhold i foderstoffer frembyder fare for dyrs eller menneskers sundhed , kan en medlemsstat for et tidsrum af hoejst 4 maaneder suspendere tilladelsen til at anvende dette tilsaetningsstof i foderstoffer eller nedsaette det fastlagte hoejeste indhold . Den underretter omgaaende Kommissionen herom ; Kommissionen hoerer medlemsstaterne inden for rammerne af de ved Raadets afgoerelse af 20 . juli 1970 ( 2 ) nedsatte staaende komité for foderstoffer .

2 . Paa forslag af Kommissionen beslutter Raadet omgaaende med enstemmighed , om bilag I skal aendres og udsteder i givet fald ved direktiv de noedvendige aendringer . Om fornoedent kan Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen ogsaa forlaenge det i stk . 1 naevnte tidsrum med hoejst et aar .

Artikel 8

Medlemsstaterne foreskriver , at tilskudsfoderblandinger i den for deres anvendelse fastsatte fortynding ikke maa indeholde stoerre andele af tilsaetningsstoffer , der er naevnt i dette direktiv , end fastlagt for fuldfoderblandinger .

Artikel 9

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at andelen af antibiotika ( bilag I , A ) , af antioksydanter ( bilag I , B ) , af coccidiostatica og andre laegemidler ( bilag I , D ) , af D-vitaminer ( bilag I , H , nr . 1 ) og af mikronaeringsstoffer ( bilag I , I ) i tilskudsfoderblandinger og forblandinger ud over de for fuldfoderblandinger fastlagte hoejeste indhold kun maa overskrides i foelgende tilfaelde :

a ) for alle produkter , der udleveres til fremstillere af foderblandinger eller deres leverandoerer ;

b ) for tilskudsfoderblandinger , som af en medlemsstat tillades udleveret til enhver , saafremt indholdet af antibiotika , D-vitaminer eller mikronaeringsstoffer ikke overstiger det femfoldige af det fastsatte hoejeste indhold ;

c ) for de tilskudsfoderblandinger til visse dyrearter , for hvilke en medlemsstat kan tillade , at de paa dens omraade udleveres til enhver , saafremt dette paa grund af det saerlige fodringssystem kan forsvares , og indholdet ikke overstiger foelgende vaerdier :

- for antibiotika 1.000 ppm ;

- for antioksydanter samt coccidiostatica og andre laegemidler det femfoldige af det fastsatte hoejeste indhold ;

- for D-vitaminer 200.000 IE/kg .

Dette gaelder ikke en tilladelse efter litra b ) .

2 . En tilladelse i henhold til stk . 1 , litra b ) og litra c ) kan kun meddeles , saafremt foderstoffet udviser en eller flere egenskaber i sammensaetningen ( f . eks . indhold af protein eller af mineraler ) som sikrer , at en overskridelse af de for fuldfoderblandinger fastsatte indhold af tilsaetningsstoffer eller et misbrug gennem anvendelse til andre dyrearter praktisk taget er udelukket . Tilladelsen til anvendelse af disse foderstoffer er genstand for en forudgaaende hoering af medlemsstaterne og af Kommissionen i den staaende komité for foderstoffer .

Artikel 10

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at foderstoffer til hvilke de nedenfor anfoerte stoffer er tilsat , kun maa bringes i handelen , saafremt disse stoffer er anfoert umiddelbart paa emballagen eller paa en etiket med foelgende enkeltheder :

a ) antibiotika : art , indhold og indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato ;

b ) stoffer med antioksiderende virkning : art ;

c ) coccidiostatica og andre laegemidler ( bilag I , D ) : art , indhold samt anvendelsesbetingelser i overensstemmelse med bilaget ;

d ) farvestoffer , derunder pigmenter , i henhold til bilag I , F , nr . 2 : art ;

e ) A - , D - og E-vitaminer : art , indhold og indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato ;

f ) kobber : indhold , udtrykt i Cu , saafremt indholdet overskrider 50 ppm ;

g ) i henhold til artikel 4 , stk . 1 , litra a ) tilladte tilsaetningsstoffer : art og indhold .

Disse stoffer skal betegnes efter den saedvanligt anvendte terminologi .

2 . Bringes varen i handelen i loes vaegt , kan de i stk . 1 naevnte oplysninger indeholdes paa en erklaering , der ledsager varen .

3 . Der kan henvises til tilstedevaerelsen af mikronaeringsstoffer samt af vitaminer , der ikke er A - , D - og E-vitaminer , af provitaminer og af paa lignende maade virkende stoffer , saafremt disse stoffer kan konstateres med de officielle analysemetoder . I dette tilfaelde skal der gives foelgende oplysninger :

a ) for mikronaeringsstoffer : art og indhold ;

b ) for de oevrige naevnte stoffer : art , indhold og indholdsgarantiens sidste gyldighedsdato .

4 . Andre end i dette direktiv fastsatte henvisninger til tilsaetningsstoffer er ikke tilladt .

Artikel 11

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at tilskudsfoderblandinger , som af tilsaetningsstoffer , indeholder en andel , der overskrider det for fuldfoderblandinger fastsatte hoejeste indhold , kun maa bringes i handelen , saafremt der paa emballagen anfoeres foelgende :

a ) betegnelsen " tilskudsfoderblanding " og dets art ;

b ) brugsanvisning med foelgende tilfoejelse :

" Dette foder maa kun anvendes til ... ( dyreart og aldersklasse ) med indtil ... gram pr . kilogram af den daglige ration " .

Disse oplysninger skal vaere i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I .

Disse bestemmelser gaelder ikke produkter , der leveres til producenter af foderblandinger eller deres leverandoerer .

2 . Erklaeringen i henhold til stk . 1 , litra b ) affattes saaledes , at andelen af tilsaetningsstoffer ved korrekt iblanding ikke overskrider det for fuldfoderblandinger fastsatte hoejeste indhold .

Artikel 12

Til brug ved handelen mellem medlemsstaterne affattes de i artiklerne 10 og 11 foreskrevne oplysninger i mindst et af bestemmelseslandets officielle sprog .

Artikel 13

Medlemsstaterne drager omsorg for , at de foderstoffer , der er undergivet bestemmelserne i dette direktiv med hensyn til tilstedevaerelsen af eller manglen paa tilsaetningsstoffer og deres tilsvarende betegnelser kun er undergivet de i dette direktiv fastsatte begraensninger for omsaetningen .

Artikel 14

Medlemsstaterne drager omsorg for , at de animalske produkter ikke er undergivet nogen begraensninger for omsaetningen som foelge af dette direktivs anvendelse .

Artikel 15

Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger til i handelen i det mindste ved stikproever officielt at kunne kontrollere overholdelsen af de i dette direktiv fastsatte bestemmelser for foderstoffer .

Artikel 16

Dette direktiv gaelder ikke foderstoffer , for hvilke det i det mindste ved en egnet deklaration godtgoeres , at de er bestemt til udfoersel til tredjelande .

Artikel 17

Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden to aar efter dets meddelelse og underretter omgaaende Kommissionen herom .

Artikel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 23 . november 1970 .

Paa Raadets vegne

W . SCHEEL

Formand

( 1 ) EFT nr . C 135 af 14 . 12 . 1968 , s . 20 .

( 2 ) EFT nr . L 170 af 3 . 8 . 1970 , s . 1 .

BILAG I

EOEF-Nr . * Tilsaetningsstoffer * Kemisk betegnelse Beskrivelse * Dyreart * Maksimumsalder indtil ( inkl . ) * mg . pr . kg af fuldfoderet * Bestemmelser ioevrigt *

* * * * * Mindste indhold * Stoerste indhold * *

* A . Antibiotika * * * * * * *

E 700 * Zink-Bacitracin * C66H103O16N17S Zn Antibiotikum af polypeptider som zinkkompleks med et zinkindhold af 12 til 20 % * Fjerkrae ( undt . aender , gaes , aeglaeggende hoens ) * 10 uger * 5 * 20 * *

* * * Kalve * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Lam og gedekid * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Svin * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Pelsdyr * - * 5 * 20 * *

E 701 * Tetracyklin ( udtrykt som hydroklorid ) * C22H24O8N2 * HCl * Fjerkrae ( undt . aender , gaes , aeglaeggende hoens ) * 10 uger * 5 * 20 * *

* * * Kalve * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Svin * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

E 702 * Klortetracyklin ( udtrykt som hydroklorid ) * C22H * O8N2Cl * HCl * Fjerkrae ( undt . aender , gaes , aeglaeggende hoens ) * 10 uger * 5 * 20 * *

* * * Kalve * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Lam og gedekid * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Svin * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Pelsdyr * - * 5 * 20 * *

EOEF-Nr . * Tilsaetningsstoffer * Kemisk betegnelse Beskrivelse * Dyreart * Maksimumsalder indtil ( inkl . ) * mg . pr . kg af fuldfoderet * Bestemmelser ioevrigt *

* * * * * Mindste indhold * Stoerste indhold * *

E 703 * Oxytetracyklin ( udtrykt som hydroklorid ) * C22H24O9N2 * HCl * Fjerkrae ( undt . aender , gaes , aeglaeggende hoens ) * 10 uger * 5 * 20 * *

* * * Kalve * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Lam og gedekid * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Svin * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Pelsdyr * - * 5 * 20 * *

E 704 * Oleandomycin * C35H61O12N ( Base ) Antibiotikum af makrolider * Fjerkrae ( undt . aender , gaes , aeglaeggende hoens ) * 10 uger * 2 * 10 * *

* * * Svin * 6 maaneder * 2 * 10 * *

E 705 * Penicillin-G-Kalium ( 1 ) * C16H18KN2O4S * Fjerkrae ( undt . aender , gaes , aeglaeggende hoens ) * 10 uger * 5 * 20 * *

E 706 * Penicillin-G-Natrium * C16H18NaN2O4S * * * * * *

E 707 * Penicillin-G-Procain ( 1 ) * C19H38N4O6S * H2O * * * * * *

E 708 * Penicillin-G-Benzaten ( 1 ) * C48H56N6O8S2 * Lam og gedekid * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Svin * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Pelsdyr * - * 5 * 20 * *

EOEF-Nr . * Tilsaetningsstoffer * Kemisk betegnelse Beskrivelse * Dyreart * Maksimumsalder indtil ( inkl . ) * mg . pr . kg af fuldfoderet * Bestemmelser ioevrigt *

* * * * * Mindste indhold * Stoerste indhold * *

E 709 * Penicillin-G-(Natrium , Procain ) - Streptomycin ( Blanding : 3 dele a ) Penicillin-G-(Natrium/Procain ) og 7 dele b ) Streptomycin ) * C16H18NaN2O4S * Kalve * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * a ) C29H38N4O6S * H2O * Lam og gedekid * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * b ) C21H39O12N7 * Lam og gedekid * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Svin * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Pelsdyr * - * 5 * 20 * *

E 710 * Spiramycin * I C45H78O13N2 ( Base ) * Fjerkrae ( undt . aender , gaes , aeglaeggende hoens ) * 10 uger * 5 * 20 * *

* * II C47H80O16N2 ( Base ) * Fjerkrae ( undt . aender , gaes , aeglaeggende hoens ) * 10 uger * 5 * 20 * *

* * III C48H82O16N2 ( Base ) * Fjerkrae ( undt . aender , gaes , aeglaeggende hoens ) * 10 uger * 5 * 20 * *

* * Antibiotikum af makrolider * Kalve * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Lam og gedekid * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Svin * 6 maaneder * 5 * 20 * *

* * * * - * 5 * 80 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Pelsdyr * - * 5 * 20 * *

E 711 * Virginiamycin * I C28H35N3O7 * Fjerkrae ( undt . aender , gaes , aeglaeggende hoens ) * 10 uger * 5 * 20 * *

* * II C48H49N7O10 * Fjerkrae ( undt . aender , gaes , aeglaeggende hoens ) * 10 uger * 5 * 20 * *

* * * Svin * 6 maaneder * 5 * 20 * *

E 712 * Flavofosfolipol * C70H134N6O40P * Fjerkrae ( undt . aender , gaes , aeglaeggende hoens ) * 10 uger * 0,5 * 20 * *

* * * Kalve * 6 maaneder * 6 * 16 * *

* * * * - * 8 * 16 * kun i maelkeerstatningsfoder *

EOEF-Nr . * Tilsaetningsstoffer * Kemisk betegnelse Beskrivelse * Dyreart * Maksimumsalder indtil ( inkl . ) * mg . pr . kg af fuldfoderet * Bestemmelser ioevrigt *

* * * * * Mindste indhold * Stoerste indhold * *

E 712 ( fortsat ) * * * Svin * 6 maaneder * 1 * 20 * *

* * * * - * 10 * 25 * kun i maelkeerstatningsfoder *

* * * Pelsdyr * - * 2 * 4 * *

* B . Stoeffer med antioxyderende virkning * * * * * * *

* 1 . Alle stoffer , der i faellesskabsreglerne er godkendt til beskyttelse af levnedsmidler mod oxyderingsforekomster * * * * * * *

E 321 * a ) Butylhydroxitoluol ( BHT ) * 2,6-Ditertbutyl-p-hydrocitoluol * * - * - * 150 * Overholdelse af de for disse stoffer i faellesskabsreglerne fastsatte betingelser *

* b ) Andre * 1,2-Dihydro-6-aetoxi-2,2,4-trimetylkinolin * * - * - * 100 * Overholdelse af de for disse stoffer i faellesskabsreglerne fastsatte betingelser *

E 322 * 2 . AEtoxyquin * * * - * - * 150 * *

* C . Aroma - og appetitvaekkende stoffer * * * * * * *

* Alle naturligt forekommende produkter og de til disse svarende syntetiske produkter * * * - * - * - * *

* D . Coccidiostatica og andre laegemidler * * * * * * *

E 750 * Amprolium * 1-(4-Amino-2-n-Propyl-5 - Pyrimidinylmetyl)-2-Picolin-klorid-Hydroklorid * Fjerkrae * - * 62,5 * 125 * Indgivelse fra laeggemodenhed og mindst 3 dage forud for slagtning forbudt . *

EOEF-Nr . * Tilsaetningsstoffer * Kemisk betegnelse Beskrivelse * Dyreart * Maksimumsalder indtil ( inkl . ) * mg . pr . kg af fuldfoderet * Bestemmelser ioevrigt *

* * * * * Mindste indhold * Stoerste indhold * *

E 751 * Amproliumetopabat ( Blanding : 25 dele a ) Amprolium og 1,6 dele b ) Etopabat ) * a ) 1-(4-Amino-2-n-Propyl-5-Pyrimidinylmetyl )- 2-Picolin-klorid-Hydroklorid * Hoens , kalkuner og perlehoens * - * 66,5 * 133 * Indgivelse fra laeggemodenhed og mindst 3 dage forud for slagtning forbudt . *

* * b ) 4-Acetamido-2-Etoxymetylbenzoat * Hoens , kalkuner og perlehoens * - * 66,5 * 133 * Indgivelse fra laeggemodenhed og mindst 3 dage forud for slagtning forbudt . *

E 752 * DOT * 3,5 Dinitro-Orthotoluamid * Fjerkrae * - * 62,5 * 125 * Indgivelse fra laeggemodenhed og mindst 3 dage forud for slagtning forbudt . *

E 753 * Buquinolat * AEtyl-4-hydroxy-6,7-diisobutoxy-3 - kinolincarboxylat * Kornfedede kyllinger * - * 82,5 * 82,5 * Indgivelse fra laeggemodenhed og mindst 3 dage forud for slagtning forbudt . *

* E . Emulgatorer * * * * * * *

* Alle stoffer , som i faellesskabsreglerne er godkendt med hensyn til levnedsmidler * * * - * - * - * Overholdelse af de for disse stoffer i faellesskabsreglerne fastlagte betingelser *

* F . Farvestoffer derunder pigment * * * * * * *

* 1 . Carotinoider og Xantofyller : * * Fjerkrae * - * - * 80 ialt * Overholdelse af de i faellesskabsreglerne fastsatte forudsaetninger med hensyn til farvning af levnedsmidler *

E 160c * Capsantin * C40H * O3 * * * * * *

E 160e * Beta-Apo-8' Carotinal * C30H40O * * * * * *

E 160f * Beta-Apo-8' Carotinsyre-AEtylester * C32H44O2 * * * * * *

E 161b * Lutein * C40H56O2 * * * * * *

E 161c * Kryptoxantin * C40H56O * * * * * *

E 161e * Violaxantin * C40H56O4 * * * * * *

E 161g * Cantaxantin * C40H52O2 * * * * * *

E 161h * Ceaxantin * C40H56O2 * * * * * *

EOEF-Nr . * Tilsaetningsstoffer * Kemisk betegnelse Beskrivelse * Dyreart * Maksimumsalder indtil ( inkl . ) * mg . pr . kg af fuldfoderet * Bestemmelser loevrigt *

* * * * * Mindste indhold * Stoerste indhold * *

* 2 . Alle andre stoffer , som i faellesskabsreglerne er godkendt til farvning af levnedsmidler * * * - * - * - * Kun godkendt i foderstoffer : *

* * * * * * * a ) i produkter forarbejdet paa grundlag af *

* * * * * * * i ) Levnedsmiddelaffald *

* * * * * * * ii ) Korn eller Tapiokamel , som er blevet denatureret med godkendte roede farvestoffer eller *

* * * * * * * iii ) produktionsmateriale ioevrigt , som er blevet denatureret med godkendte stoffer eller som er blevet farvet under den tekniske behandling for at sikre den noedvendige identifikation under fabrikationen ; og *

* * * * * * * b ) under overholdelse af de i faellesskabsreglerne fastlagte forudsaetninger for disse stoffer . *

* G . Stabilisatorer * * * * * * *

E 400 * Alginsyre * * * - * - * - * *

E 401 * Natriumalginat * * * - * - * - * *

E 404 * Calciumalginat * * * - * - * - * *

E 410 * Agar-agar * * * - * - * - *

E 411 * Carragener , Carrageniner , Carragenater , Carragenaner * * * - * - * - * *

E 412 * Johannesbroedkaernemel * * * - * - * - * *

EOEF-Nr . * Tilsaetningsstoffer * Kemisk betegnelse Beskrivelse * Dyreart * Maksimumsalder indtil ( inkl . ) * mg . pr . kg af fuldfoderet * Bestemmelser ioevrigt *

* * * * * Mindste indhold * Stoerste indhold * *

E 415 * Tragant * * * - * - * - * *

E 416 * Gummi arabicum * * * - * - * - * *

E 440 * Pektinstoffer * * * - * - * - * *

EOEF-Nr . * Tilsaetningsstoffer * Kemisk betegnelse Beskrivelse * Dyreart * Maksimumsalder indtil ( inkl . ) * Stoerste indhold IE/kg af fuldfoder eller af dagsrationer * Bestemmelser ioevrigt *

* H . Vitaminer , provitaminer og lignende virkende stoffer , som er beskrevet kemisk entydigt . * * * * * * *

E 670 * 1 . Vitamin D2 * * Svin * - * 2.000 * * Samtidig indgivelse af vitamin D2 forbudt *

* * * Grise * - * 10.000 * Kun i maelkeerstatningsfoder * Samtidig indgivelse af vitamin D3 forbudt *

* * * Okser * - * 4.000 * * Samtidig indgivelse af vitamin D3 forbudt *

* * * Faar * - * 4.000 * * Samtidig indgivelse af vitamin D3 forbudt *

* * * Kalve * - * 10.000 * Kun i maelkeerstatningsfoder * Samtidig indgivelse af vitamin D3 forbudt *

* * * Heste * - * 4.000 * * *

* * * Oevrige dyrearter ( udover fjerkrae ) * - * 2.000 * * *

E 671 * Vitamin D3 * * Svin * - * 2.000 * * *

* * * Grise * - * 10.000 * Kun i maelkeerstatningsfoder * Samtidig indgivelse af vitamin D2 forbudt *

* * * Okser * - * 4.000 * * Samtidig indgivelse af vitamin D2 forbudt *

* * * Faar * - * 4.000 * * Samtidig indgivelse af vitamin D2 forbudt *

* * * Kalve * - * 10.000 * Kun i maelkeerstatningsfoder * Samtidig indgivelse af vitamin D2 forbudt *

* * * Heste * - * 4.000 * * *

* * * AEglaeggende hoens * - * 3.000 * * *

* * * Fjerkrae ioevrigt * - * 2.000 * * *

* * * Oevrige dyrearter * - * 2.000 * * Samtidig indgivelse af vitamin D3 forbudt *

* 2 . Alle stoffer i gruppen undtagen D-vitaminer * * * - * - * * *

EOEF-Nr . * Elementer * Tilsaetningsstoffer * Kemisk betegnelse , Beskrivelse * Stoerste indhold af element mg pr . kg af fuldfoderet *

* I . Mikronaeringsstoffer * * * *

E 1 * * * * 1250 ( total ) *

* * Jern-(II)-fumarat * FeC4H2O4 * *

* * Jern-(II)-citrat * Fe3(C6H5O7)2 * 6H2O * *

* * Jern-(II)-carbonat * FeCO3 * *

* * Jern-(II)-klorid * FeCl2 * 4H2O * *

* * Jern-(III)-klorid * FeCl3 * 6H2O * *

* * Jern-(III)-oxyd * Fe2O3 * *

* * Jern-(II)-sulfat * FeSO4 * 7H2O * *

E 2 * Jod-J * * * 40 ( total ) *

* * Calciumjodat * Ca(JO3)2 * 6H2O * *

* * Vandfrit Calciumjodat * Ca(JO3)2 * *

* * Natriumjodid * NaJ * *

* * Kaliumjodid * KJ * *

E 3 * * * * 10 ( total ) *

* * Kobolt-(II)-acetat * Co(CH3COO)2 * 4H2O * *

* * Basisk Kobolt-(II)-karbonat * 2 CoCO3 * 3Co(OH)2 * H2O * *

* * Kobolt-(II)-klorid * CoCl2 * 6H2O * *

* * Kobolt-(II)-sulfat * CoSO4 * 7H2O * *

* * Kobolt-(II)-sulfat-Monohydrat * CoSO4 * H2O * *

* * Kobolt-(II)-nitrat * Co(NO3)2 * 6H2O * *

E 4 * Kobber-Cu * * * 125 : Svin ( total ) *

* * * * 50 : Andre dyrearter ( total ) *

* * Kobber-(II)-acetat * Cu(CH3COO)2 * H2O * *

* * Basisk kobber-(II)-karbonat , Monohydrat * CuCO3 * Cu(OH)2 * H2O * *

* * Kobber-(II)-klorid * CuCl2 * 2H2O * *

* * Kobber-(II)-oxyd * CuO * *

* * Kobber-(II)-sulfat * CuSO4 * 5H2O * *

EOEF-Nr . * Elementer * Tilsaetningsstoffer * Kemisk betegnelse , Beskrivelse * Stoerste indhold af element mg pr . kg af fuldfoderet *

E 5 * Mangan-Mn * * * 250 ( total ) *

* * Mangan-(II)-carbonat * MnCO3 * *

* * Mangan-(II)-klorid * MnCl2 * 4H2O * *

* * Sekundaert mangan-(II)-fosfat * MnHPO4 * 3H2O * *

* * Mangan-(II)-oxyd * MnO * *

* * Mangan-(III)-oxyd * Mn2O3 * *

* * Mangan-(II)-sulfat * MnSO4 * 4H2O * *

* * Mangan-(II)-sulfat , Monohydrat * MnSO4 * H2O * *

E 6 * Zink-Zn * * * 250 ( total ) *

* * Zinklactat * Zn(C3H5O3)2 * 3H2O * *

* * Zinkacetat * Zn(CH3 * COO)2 * 2H2O * *

* * Zinkcarbonat * ZnCO3 * *

* * Zinkklorid , Monohydrat * ZnCl2 * H2O * *

* * Zinkoxyd * ZnO * *

* * Zinksulfat * ZnSO4 * 7H2O * *

* * Zinksulfat , Monohydrat * ZnSO4 * H2O * *

( 1 ) Dosering er fastlagt under hensyntagen til Penicillin-G-Natrium :

1 ppm Penicillin-G-Na eller K = 1,66 ppm

Penicillin-G-Procain = 1,66 IE/kg .

BILAG II

Nr . * Tilsaetningsstoffer * Kemisk betegnelse , beskrivelse *

* A . Antibiotika * *

1 * Mangan-Bacitracin * C66H103O16N17S Mn , Polypeptide-mangankompleks *

2 * Erytromycin * C37H67O13N ( Base ) , Makrolid *

3 * Hygromycin B * C15H28O10N2 *

4 * Neomycin * C23H46O12N6 *

5 * Soframycin * Molekylevaegt ca . 1400-1500 *

6 * Tylosin * C45H79O17N ( Base ) , Makrolid *

* B . Coccidiostatica og andre laegemidler * *

1 * Decoquinat * C24H35O5N *

* * Decyloxi-6-aetoxi-7-hydroxi-4-kinolin - aetylcarboxilat-3 *

2 * Dimetridazol * 1,2-Dimetyl-5-nitroimidazol *

3 * Enheptin A * 2-acetylamino-5-nitrotiazol *

* ( Acetylenheptin ) * *

4 * Furasolidon * N-(5-nitro-2-furfuryliden)-3-amino-2-oxa - solidon *

5 * Meticlorpindol * 3,5-Diklor-2,6-Dimetyl-4-pyridinol *

6 * Nicarbacin * 4,4-dinitrocarbanilide-2-hydroxi-4,6 - dimetylpyrimidin *

7 * Nitrofurazon * 5-nitro-2-furfuryliden semicarbazon *

8 * Sulfaquinoxalin * 2-Sulfanilamidoquinoxalin *

9 * Whytsin * 2-Sulfanilamidokinoxalin + 2,4-diamino-5-4-Klorofenyl-6-aetylpyrimidin *

* ( Sulfaquinoxalin + Pyrametamin ) * *

10 * ( Sulfaquinoxalin + Diaveridin ) * 2-Sulfanilamidoquinoxalin + 2,4 diamino-5-(3,4 dimetoxibenzylpyrimidin ) *

11 * ( Sulfadimetoxin + Diaveridin ) * 2,4-dimetoxi-6 - sulfanilamid-1,3-diacin + 2,4-diamino-5-(3,4 - dimetooxibenzyl-pyrimidin ) *

12 * Ronidazol * ( 1-metyl-5-nitroimidasol-2-yl )- metylcarbamat *

13 * Bifuran * 5-nitro-2-furfuryliden-semicarbazon + N-(5-nitro-2-furfuryliden)-3-amino-2-oxasolidon *

* ( Nitrofurazon + Fursasolidon ) * *

14 * Metylbenzoquat * C22H23O4N *

15 * Piperacin * *

16 * Nitrovin * 1,5-di(5-nitro-2-furyl)-1,4-pentadien-3 - onamidinhydrason-HCl *

* C . Emulgatorer * *

1 * Polyetylenglycolester * *

2 * Tween 80 * Polyoxietylen Sorbitan-mono-oleat *

Nr . * Tilsaetningsstoffer * Kemisk betegnelse , beskrivelse *

* D . Stabilisatorer * *

1 * Carboximetylcellulose * ( C6H7O2 ( OH ) gange ( OCH2COONa)y)n *

* * x = 2,00 til 2,40 *

* * y = 1,00 til 0,60 *

* * x + y = 3,00 *

2 * Celluloseaeter * *

3 * Gelatine * *

* E . Oevrige * *

1 * Ligninsulfater * *

* Kaolin * *

* ( Stoffer , der tjener som bindemiddel til at give foderstoffer en kornet konsistens ) * *

2 * Kaliumsilicater * *

* ( Skille - og antiagglutineringsmidler ) * *

3 * Propionsyre og dens salte * C3H6O2 *

4 * Citranaxantin * C33H44O *

5 * Myxoxantofyl * C40H56O7 eller C40H58O7