31970L0387Úradný vestník L 176 , 10/08/1970 S. 0005 - 0011
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0152
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(II) S. 0497
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0152
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(II) S. 0564 - 0570
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0097
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0234
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0234


Smernica Rady

z 27. júla 1970

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dverí motorových a ich prípojných vozidiel

(70/387/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže technické požiadavky, ktoré musia motorové vozidlá spĺňať podľa vnútroštátnych predpisov, sa medzi iným týkajú ich dverí;

keďže sa tieto požiadavky líšia medzi jednotlivými členskými štátmi; keďže je vzhľadom na to nevyhnutné, aby všetky členské štáty prijali tie isté požiadavky buď ako dodatok k ich existujúcim pravidlám, alebo namiesto nich, aby bolo najmä možné používať EHS typový schvaľovací postup pre každý typ vozidla, ktorý bol predmetom smernice Rady [1] zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice "vozidlo" znamená akékoľvek motorové vozidlo určené na prevádzku na ceste, najmenej so štyrmi kolesami a s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h, a jeho prípojné vozidlá, s výnimkou vozidiel verejnej dopravy, vozidiel jazdiacich na koľajniciach, poľnohospodárskych traktorov a strojov a stavebných vozidiel.

Článok 2

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť udeliť EHS typové schválenie alebo vnútroštátne typové schválenia vozidla z dôvodov týkajúcich sa jeho dverí, ak tieto spĺňajú požiadavky stanovené v prílohách.

Článok 3

Akékoľvek úpravy potrebné na prispôsobenie požiadaviek prílohy technickému pokroku sa prijmú podľa postupu stanoveného v článku 13 smernice Rady zo dňa 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

Článok 4

1. Členské štáty prijmú do osemnástich mesiacov od notifikácie tejto smernice opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a informujú o nich Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijali v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 27. júla 1970

Za Radu

predseda

W. Arendt

[1] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970 s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

1. VŠEOBECNE

1.1 Konštrukčné charakteristiky vozidla musia dovoliť úplne bezpečný vstup do vozidla a výstup.

1.2 Dvere, vstupy a výstupy musia byť také, aby sa mohli používať ľahko a bez nebezpečenstva.

1.3 Dvere a dverové zámky musia byť konštruované takým spôsobom, aby sa bolo možné vyhnúť obťažujúcemu hluku pri ich zatváraní.

1.4 Dverové zámky musia byť konštruované takým spôsobom, aby sa zabránilo náhodnému otváraniu.

2. DVEROVÉ ZÁMKY A ZÁVESY (konštrukčné a montážne požiadavky)

2.1 Závesy dverí montovaných na závesy (s výnimkou sklápacích dverí), ak sú montované k bokom vozidla, musia byť upevnené pri prednom okraji dverí v smere jazdy vpred. V prípade dvojitých dverí platí táto požiadavka na krídlo dverí, ktoré sa otvára ako prvé; druhé krídlo dverí musí byť možné zavrieť na závoru.

2.2 Zámky a závesy bočných dverí osobných automobilov [1] musia spĺňať požiadavky stanovené v prílohe II k tejto smernici.

3. STÚPAČKY (konštrukčné a montážne požiadavky)

3.1 Ak je podlaha na vstupe do vozidla viac než 700 mm nad zemou, musí mať vozidlo jednu alebo viac stúpačiek. Stúpačka alebo dolná stúpačka, ak je ich viac, nesmie byť vyššie než 700 mm nad zemou a musí byť konštruovaná tak, aby sa zabránilo riziku pošmyknutia. Náboj kolesa, ráfiky a iné časti kolesa sa nepokladajú za stúpačky na účely tejto smernice, s výnimkou prípadu, keď dôvody týkajúce sa konštrukcie alebo používania vylučujú montáž stúpačiek kdekoľvek inde na vozidle.

[1] Kategória M1 Medzinárodnej klasifikácie, stanovenej v poznámke b) k prílohe k smernici Rady uvedenej v článku 3 tejto smernice.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA KONŠTRUKCIU A MONTÁŽ A PEVNOSTNÉ TESTY PRE ZÁMKY A ZÁVESY BOČNÝCH DVERÍ PRE VSTUP ALEBO VÝSTUP Z OSOBNÝCH AUTOMOBILOV

1. VŠEOBECNE

1.1 Zámky a závesy musia byť konštruované, vyrábané a montované tak, aby pri normálnom používaní vozidla spĺňali požiadavky tejto smernice.

1.2 Každá zámka musí mať medzipolohu uzavretia, ako aj plne uzavretú polohu.

2. ÚDAJE A SADY ZÁMOK A ZÁVESOV PREDKLADANÉ VÝROBCOM ALEBO JEHO OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca musí predložiť tieto údaje a sady zámok a závesov:

2.1 dostatočne podrobné výkresy dverí a ich zámok a závesov v primeranom meradle a

2.2 technický opis zámok a závesov;

2.3 súbor piatich sád závesov pre každé dvere. Ak sú však tie isté sady použité na niekoľko dverí, stačí predložiť jeden súbor sád. Sady závesov, ktoré sa líšia len tým, že sú konštruované na montáž vľavo alebo vpravo, sa nepovažujú za rozdielne;

2.4 súbor piatich kompletných zámok vrátane ovládacieho mechanizmu pre každé dvere. Ak sú však tie isté úplné zámky použité na niekoľko dverí, stačí predložiť jeden súbor takýchto zámok. Zámky, ktoré sa líšia len tým, že sú konštruované na montáž vľavo alebo vpravo, sa nepovažujú za rozdielne.

3. KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY

3.1 Zámky

3.1.1 Pozdĺžne zaťaženie

Súprava zámky a zapadacej časti zámky musí byť schopná odolávať pozdĺžnemu zaťaženiu 453 kp (444 daN) v medzipolohe uzavretia a 1134 kp (1111 daN) v plne uzavretej polohe (obrázok 2).

3.1.2 Priečne zaťaženie

Súprava zámky a zapadacej časti zámky musí byť schopná odolávať priečnemu zaťaženiu 453 kp (444 daN) v medzipolohe uzavretia a 907 kp (889 daN) v plne uzavretej polohe (obrázok 3).

3.1.3 Odolnosť proti zaťaženiu účinkom zotrvačnosti

Zámka sa nesmie pohnúť z plne uzavretej polohy, ak pôsobí pozdĺžne alebo priečne zotrvačné zaťaženie v oboch smeroch s veľkosťou 30 g na zámkovú súpravu vrátane mechanizmu, ktorý ju uvádza do činnosti.

3.2 Závesy

3.2.1 Každý systém závesu musí byť schopný niesť dvere a odolávať pozdĺžnemu zaťaženiu 1134 kp (1111 daN) a priečnemu zaťaženiu 907 kp (889 daN) v oboch smeroch.

4. POŽIADAVKY NA TESTOVANIE PEVNOSTI DVEROVÝCH ZÁMOK A ZÁVESOV

Zhoda s požiadavkami uvedenými v bodoch 3.1 a 3.2 sa overuje takto:

4.1 Nastavenie, postup a vybavenie pre testy statickým zaťažením

4.1.1 Nastavenie

4.1.1.1 Závesy

4.1.1.1.1 Testy sa vykonajú s použitím tuhých komponentov, reprodukujúcich geometrické podmienky montáže plne uzavretých dverí na vozidlo.

4.1.1.1.2 Na toto zariadenie sa pôsobí v bode uprostred medzi závesmi:

4.1.1.1.2.1 predpísaným pozdĺžnym zaťažením, kolmým na os čapov závesov, situovaným v rovine prechádzajúcej touto osou;

4.1.1.1.2.2 predpísaným priečnym zaťažením, kolmým na rovinu definovanú pozdĺžnym zaťažením a osou čapov a situovaným v rovine prechádzajúcej touto osou.

4.1.1.1.3 Pre každý test sa použije nová sada závesov.

4.1.1.1.4 Obrázok 1 zobrazuje testovaciu súpravu.

4.1.1.2 Zámky

4.1.1.2.1 Testy sa vykonajú s použitím tuhých komponentov, reprodukujúcich montáž dvoch komponentov zámok na vozidlo, telesa zámky a zapadacej časti zámky.

4.1.1.2.2 Predpísaným zaťažením sa pôsobí na toto zariadenie tak, aby nedošlo k napínaniu zámky. Ďalej sa pôsobí priečnym statickým zaťažením 90,7 kp (88,9 daN) tak, aby pohlo zámkou od jej zapadacej časti v smere, v ktorom sa dvere otvárajú.

4.1.1.2.3 Obrázky 2 a 3 zobrazujú testovaciu súpravu.

4.1.2 Testovací postup a zariadenie

Zariadenia uvedené v bodoch 4.1.1.1 a 4.1.1.2 vyššie sa montujú na trhací testovací stroj s minimálnou kapacitou 1500 kp (1470 daN). Zaťažením postupne sa zvyšujúcim až na hodnoty predpísané v bodoch 3.1. a 3.2 sa pôsobí tak, že rýchlosť oddeľovania sa upínacích zariadení nepresiahne 5 mm/min.

4.2 Postup stanovenia odolnosti zámok voči zrýchleniu

4.2.1 Odpor proti otváraniu v oboch smeroch vplyvom pozdĺžneho a priečneho zotrvačného zaťaženia 30 g, v oboch prípadoch vztiahnutý na otvárací ovládač v smere, v ktorom sa ovláda, sa stanoví dynamicky alebo analyticky (obrázok 4), bez ohľadu na:

4.2.1.1 trecie sily;

4.2.1.2 zložky gravitačného zrýchlenia, ktoré majú sklon k tomu, aby udržali zámku uzavretú.

4.2.2 Ak má zámka zabezpečovacie zariadenie, nesmie byť použitá.

4.3 Rovnocenné testovacie metódy

4.3.1 Rovnocenné nedeštruktívne testovacie metódy sú prípustné za predpokladu, že výsledky uvedené v bodoch 4.1.2 a 4.2 vyššie môžu byť získané buď úplne pomocou náhradného testu, alebo výpočtom z výsledkov testu. Ak je použitá metóda iná, než je opísaná v bodoch 4.1.2 a 4.2 vyššie, musí byť preukázaná jej rovnocennosť.

Systém dverového závesu – upínací prípravok pre test statickým zaťažením (priečnym zaťažením)

+++++ TIFF +++++

Zámka dverí – testovacie zariadenie pod statickým zaťažením (pozdĺžnym zaťažením)

+++++ TIFF +++++

Zámka dverí – testovacie zariadenie pod statickým zaťažením (priečnym zaťažením)

+++++ TIFF +++++

Odpor voči účinkom zotrvačnosti – príklad výpočtu

+++++ TIFF +++++

Dané:

Systém dverovej zámky vystavený spomaleniu 30 g

F Ma =

+++++ TIFF +++++

a =

+++++ TIFF +++++

30 g = 30 W

F1 =

W1 × 30 – priemerné zaťaženie na pružinu tlačidla

= (0,016 kg × 30) – 0,454 kg = 0,036 kg

F2 = W2 × 30 = 0,023 kg × 30 = 0,68 kg

F3 W

2

× 30 =

+++++ TIFF +++++

× 30 = 0,184 kg

ΣMo = F1 × d1 + F2 × d2 – F3 × d3 = 0,036 kg × 31,5 mm + 0,68 kg × 10,67 mm – 0,184 kg × 4,83 mm = 7,51 mm/kg

+++++ TIFF +++++

F5 =

+++++ TIFF +++++

= 0,238 kg

F6 = W4 × 30 = 0,042 × 30 = 1,265 kg

ΣMp =

zaťaženie na pružinu tlačidla (F5 d5 + F6 d6)

= 45,62 mm/kg – (0,238 × 37,59 + 1,265 × 1,9)

= 45,62 mm/kg – 11,36 mm/kg = 34,26 mm/kg

--------------------------------------------------