31970L0311Úradný vestník L 133 , 18/06/1970 S. 0010 - 0013
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0139
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(II) S. 0323
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0139
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(II) S. 0375
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0093
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0221
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0221


Smernica Rady

z 8. júna 1970

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa mechanizmu riadenia motorových a ich prípojných vozidiel

(70/311/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení EHS a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže technické požiadavky, ktoré musia motorové vozidlá spĺňať podľa vnútroštátnych právnych predpisov, sa týkajú medzi iným mechanizmov riadenia;

keďže sa tieto požiadavky líšia medzi jednotlivými členskými štátmi; keďže je vzhľadom na to nevyhnutné, aby všetky členské štáty prijali tie isté požiadavky buď ako dodatok k ich existujúcim pravidlám, alebo namiesto nich, aby bolo najmä umožnené používať typový schvaľovací postup EHS pre každý typ vozidla, ktorý podlieha smernici Rady [3] zo dňa 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel;

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice "vozidlo" znamená akékoľvek motorové vozidlo určené na prevádzku na ceste, s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h, a jeho prípojné vozidlá, s výnimkou koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a zariadení a pracovných strojov.

Článok 2

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť udeliť typové schválenie EHS alebo vnútroštátne typové schválenie vozidla z dôvodov týkajúcich sa jeho mechanizmu riadenia, ak tento mechanizmus spĺňa požiadavky uvedené v prílohe.

Článok 3

Zmeny a doplnky potrebné na prispôsobenie požiadaviek prílohy technickému pokroku, s výnimkou požiadaviek uvedených v bode I, sa prijmú postupom stanoveným v článku 13 smernice Rady zo 6. februára 1970 o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Článok 4

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou v priebehu osemnástich mesiacov po jej oznámení a budú o nich ihneď informovať Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 8. júna 1970

Za Radu

predseda

P. Harmel

[1] Ú. v. ES C 160, 18.12.1969, s. 7

[2] Ú. v. ES C 10, 27.1.1970, s. 18

[3] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1. DEFINÍCIE

1.1 Mechanizmus riadenia

"Mechanizmus riadenia" znamená celé zariadenie, ktorého účelom je meniť smer pohybu vozidla.

Mechanizmus riadenia sa môže skladať z:

- ovládacieho orgánu riadenia,

- prevodu riadenia,

- riadených kolies,

- prípadne špeciálneho zariadenia, ktoré je doplnkovým a nezávislým zdrojom energie.

1.1.1 Ovládací orgán riadenia

"Ovládací orgán riadenia" znamená časť priamo ovládanú vodičom na účel riadenia vozidla.

1.1.2 Prevod riadenia

1.1.2.1 V prípade motorových vozidiel "prevod riadenia" znamená všetky komponenty medzi ovládacím orgánom riadenia a riadenými kolesami, s výnimkou osobitného zariadenia podľa bodu 1.1.4. Prevod riadenia môže byť mechanický, hydraulický, pneumatický, elektrický alebo kombinovaný.

1.1.2.2 V prípade prípojných vozidiel "prevod riadenia" znamená všetky komponenty, ktoré prenášajú na riadené kolesá silu potrebnú na zmenu smeru pohybu vozidla.

1.1.3 Riadené kolesá

"Riadené kolesá" znamenajú kolesá, ktorých orientácia sa vzhľadom na vozidlo môže meniť priamo alebo nepriamo tak, aby sa dosiahla zmena smeru pohybu vozidla.

1.1.4 Špeciálne zariadenie

"Špeciálne zariadenie" znamená časť mechanizmu riadenia, ktoré je doplnkovým a nezávislým zdrojom energie. Zdroj doplnkovej a nezávislej energie môže byť mechanický, hydraulický, pneumatický, elektrický alebo kombinovaný systém (napr. olejové čerpadlo, vzduchové čerpadlo alebo akumulátor).

1.2 Rôzne druhy mechanizmov riadenia

1.2.1 Podľa druhu zdroja energie, ktorá je potrebná na vychýlenie riadených kolies, sa rozlišujú nasledovné druhy:

1.2.1.1 mechanizmus ručného riadenia, v ktorom je riadiaca sila zabezpečená výhradne svalovou silou vodiča;

1.2.1.2 mechanizmus riadenia s posilnením, v ktorom je riadiaca sila zabezpečená svalovou silou vodiča a špeciálnym zariadením podľa bodu 1.1.4;

1.2.1.3 mechanizmus servoriadenia, v ktorom je riadiaca sila zabezpečená výhradne špeciálnym zariadením podľa bodu 1.1.4.

1.3 Riadiaca sila

"Riadiaca sila" znamená silu, ktorou vodič pôsobí na ovládací orgán za účelom riadenia vozidla.

2. POŽIADAVKY NA KONŠTRUKCIU, MONTÁŽ A KONTROLU

2.1 Všeobecné požiadavky

2.1.1 Mechanizmus riadenia musí zabezpečovať ľahké a bezpečné riadenie vozidla; ak je to potrebné, musí byť vybavený posilnením.

2.2 Podrobné požiadavky

2.2.1 Ovládací orgán riadenia

2.2.1.1 Ovládací orgán riadenia musí byť ľahko použiteľný a ľahko ovládateľný. Musí byť konštruovaný tak, aby umožňoval postupné vychýlenie. Smer pohybu ovládacieho orgánu musí jednoznačne zodpovedať zamýšľanej zmene smeru jazdy vozidla.

2.2.1.2 Riadiaca sila na dosiahnutie otáčania v kruhu s polomerom 12 metrov, počínajúc z polohy pohybu v priamom smere, nesmie presiahnuť 25 kilogramov.

V prípade mechanizmov riadenia s posilnením, nesmie potrebná riadiaca sila presiahnuť 60 kg v prípade zlyhania posilnenia.

2.2.1.3 Na účel kontroly splnenia požiadavky uvedenej v bode 2.2.1.2 vyššie, sa vozidlo z jazdy v priamom smere zatáča do špirály pri rýchlosti 10 km/h. Meria sa riadiaca sila na volante až do polohy volantu zodpovedajúcej polomeru kruhu otáčania 12 metrov; riadiaca sila nesmie prekročiť predpísané hodnoty. Trvanie manévra otáčania (čas od začiatku pôsobenia na volant do okamihu dosiahnutia polohy merania) nesmie presiahnuť štyri sekundy v normálnych prípadoch a 6 sekúnd pri zlyhaní posilnenia riadenia. Musí sa vykonať jeden manéver otáčania doprava a jeden doľava.

Pri teste musí byť vozidlo naložené na maximálne technicky prípustnú hmotnosť; maximálna hmotnosť musí byť rozdelená na nápravy podľa údajov výrobcu a pneumatiky musia byť nahustené na predpísaný tlak.

2.2.2 Prevod riadenia

2.2.2.1 Riaditeľnosť vozidla sa musí zachovať i pri čiastočnej alebo úplnej poruche hydraulických, pneumatických alebo elektrických častí prevodu riadenia.

2.2.2.2 Zariadenia na mechanický prevod musia byť konštruované tak, aby spĺňali akúkoľvek prevádzkovú požiadavku. Musia byť ľahko prístupné pre údržbu a kontrolu.

2.2.3 Riadené kolesá

2.2.3.1 Riadenými kolesami nesmú byť len samotné zadné kolesá. Táto požiadavka neplatí pre návesy.

2.2.3.2 Motorové vozidlá, v ktorých sú riadenými kolesami tiež zadné kolesá, sa musia podrobiť nasledujúcemu testu:

2.2.3.2.1 Vodič musí byť schopný udržať zadné kolesá v priamom smere, bez neprimeraných korektúr, na rovnej a priamej ceste pri rýchlosti 80 kilometrov za hodinu, alebo pri konštrukčnej maximálnej rýchlosti, ak je menšia než 80 kilometrov za hodinu.

2.2.3.3 Prípojné vozidlá sa taktiež podrobia testu špecifikovanému v bode 2.2.3.2.1, pri rýchlosti 80 kilometrov za hodinu alebo s maximálnou technicky prípustnou rýchlosťou uvedenou výrobcom, ak je táto menšia než 80 kilometrov za hodinu, v nasledujúcich prípadoch:

- keď má prípojné vozidlo viac ako jednu nápravu s riadenými kolesami,

- keď je prípojným vozidlom náves, ktorý má aspoň jednu nápravu s riadenými kolesami [1].

2.2.4 Špeciálne zariadenie

2.2.4.1 Mechanizmus servoriadenia nie je prípustný.

2.2.4.2 Ak mechanizmus riadenia s posilnením nemá svoj vlastný zdroj posilovej energie, musí mať zásobník energie. Ak ako energia slúži stlačený vzduch, musí byť zásobník zabezpečený jednosmerným ventilom.

2.2.4.3 V prípade poruchy špeciálneho zariadenia musí byť zachovaná možnosť riadenia vozidla.

[1] Opravené podľa corrigenda uverejneného v Ú. v. ES L 196 z 3. septembra 1970.

--------------------------------------------------