31970L0156Úradný vestník L 042 , 23/02/1970 S. 0001 - 0015
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0120
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(I) S. 0082
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0120
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(I) S. 0096
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0046
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0174
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0174


Smernica Rady

zo 6. februára 1970

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(70/156/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže motorové vozidlá určené na prepravu nákladov alebo cestujúcich v každom členskom štáte musia vyhovovať určitým záväzným technickým požiadavkám; keďže také požiadavky sa medzi štátmi navzájom líšia a následne bránia obchodu v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva;

keďže také prekážky brániace vytvoreniu a správnej funkcii spoločného trhu môžu byť redukované alebo dokonca odstránené, ak všetky členské štáty prijmú rovnaké požiadavky buď v rámci dodatku, alebo namiesto existujúcich právnych predpisov;

keďže zaužívanou praxou členských štátov je kontrolovať zhodu vozidiel s relevantnými požiadavkami predtým, než sú tieto vozidlá uvedené na trh; keďže táto kontrola sa vykonáva podľa typov vozidiel;

keďže harmonizované technické požiadavky uplatniteľné na jednotlivé časti a charakteristiky vozidiel by mali byť špecifikované v osobitných smerniciach;

keďže na úrovni spoločenstva je nevyhnutné zaviesť postup pre typové schvaľovanie spoločenstva pre každý typ vozidla, aby bola kontrolovaná zhoda s uvedenými požiadavkami a každý členský štát mohol uznať kontroly vykonávané inými členskými štátmi;

keďže takýto postup musí členskému štátu umožniť zistiť, či bol typ vozidla podrobený kontrolám, ktoré ukladajú osobitné smernice a ktoré sú uvedené v typovom schvaľovacom osvedčení; keďže postup musí výrobcom umožniť vyplniť osvedčenie o zhode pre všetky vozidlá, ktoré sa zhodujú so schváleným typom; keďže vozidlo s takýmto osvedčením musia všetky členské štáty považovať za vozidlo vyhovujúce ich vlastným právnym predpisom; keďže každý členský štát by mal informovať ostatné členské štáty o svojich rozhodnutiach zaslaním kópie typového schvaľovacieho osvedčenia vystaveného pre každý typ vozidla, ktorý bol schválený;

keďže ako prechodné opatrenie musí byť možné udeliť typové schválenie na základe požiadaviek spoločenstva, a keď nadobudnú účinnosť osobitné smernice týkajúce sa rôznych častí a charakteristík vozidla, na základe národných požiadaviek zostávajúcich v platnosti pre časti a charakteristiky dosiaľ nepokryté takýmito smernicami;

keďže bez toho, aby to malo vplyv na článok 169 a 170 zmluvy, sa v rámci spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov odporúča stanoviť opatrenia, ktoré by pomohli vyriešiť spory technickej povahy týkajúce sa zhody výrobných modelov so schválenými typmi;

keďže aj keď sa vozidlo zhoduje so schváleným typom, môže mať okrem toho určité vlastnosti, ktoré môžu potenciálne ohroziť bezpečnosť na cestách; keďže vzhľadom na to sa odporúča stanoviť príslušný postup, ktorý by vopred vylúčil také riziká;

keďže technický pokrok si vyžaduje okamžité prispôsobenie sa technických požiadaviek špecifikovaných v osobitných smerniciach; keďže v záujme uľahčenia implementácie opatrení vyžadovaných na tieto účely by mal byť predpísaný postup vytvorenia úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Výboru na prispôsobenie smerníc odstraňujúcich technické bariéry obchodu v sektore motorových vozidiel technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

DEFINÍCIE

Článok 1

Na účely tejto smernice "vozidlo" znamená akékoľvek motorové vozidlo určené na prevádzku na ceste, s karosériou alebo bez nej, najmenej so štyrmi kolesami a s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vyššou než 25 km/h, a jeho prípojné vozidlá, s výnimkou vozidiel, ktoré sa pohybujú po koľajniciach a poľnohospodárskych traktorov a strojov.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) "národné typové schválenie" znamená administratívny postup známy ako:

- "agréation par type" a "aanneming" v belgickom práve,

- "allgemeine Betriebserlaubnis" v nemeckom práve,

- "réception par type" vo francúzskom práve,

- "omologazione" alebo "approvazione del tipo" v talianskom práve,

- "agréation" v luxemburskom práve,

- "typegoedkeuring" v holandskom práve;

b) "EHS typové schválenie" znamená postup, pri ktorom členský štát potvrdí, že typ vozidla, ktorého vzor je uvedený v prílohe II, spĺňa technické požiadavky osobitných smerníc a kontrol uvedených v typovom schvaľovacom osvedčení EHS.

KAPITOLA II

EHS typové schválenie vozidla

Článok 3

Žiadosť o EHS typové schválenie vozidla predloží členskému štátu výrobca alebo jeho oprávnený zástupca. K žiadosti sa pripojí informačný dokument, ktorého vzor je uvedený v prílohe I, a dokumenty, ktoré sa naň vzťahujú. Žiadosť na ten istý typ vozidla môže byť predložená len jednému členskému štátu.

Článok 4

1. Členský štát schváli všetky typy vozidiel, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

a) typ vozidla musí zodpovedať údajom uvedeným v informačnom dokumente;

b) typ vozidla musí vyhovieť kontrolám uvedeným vo vzore spomenutom v článku 2 písm. b) typového schvaľovacieho osvedčenia.

2. Členský štát, ktorý udelil typové schválenie, prijme opatrenia nevyhnutné na to, aby verifikoval, pokiaľ je to nutné a potrebné v spolupráci s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov, že výrobné modely zodpovedajú schválenému prototypu. Taká verifikácia sa obmedzí na náhodné kontroly.

Každý členský štát vyplní všetky časti osvedčenia o typovom schválení pre každý typ vozidla, ktorý schvaľuje.

Článok 5

1. Príslušné orgány každého členského štátu zašlú v priebehu jedného mesiaca príslušným orgánom ostatných členských štátov kópiu informačného dokumentu a schvaľovacieho osvedčenia pre každý typ vozidla, ktorý schválili alebo odmietli schváliť.

2. Pre každé vozidlo vyrábané zhodne so schváleným prototypom vystaví výrobca alebo jeho oprávnený zástupca v štáte registrácie osvedčenie o zhode, ktorého vzor je uvedený v prílohe III.

3. Členské štáty však môžu na účely zdanenia vozidla alebo vyplnenia svojich registračných dokumentov vyžadovať, aby boli na osvedčení o zhode uvedené údaje, ktoré nie sú v prílohe III, a to za predpokladu, že také údaje sú jednoznačne uvedené v informačnom dokumente alebo môžu byť z neho odvodené jednoduchým výpočtom.

Článok 6

1. Členský štát, ktorý udelil EHS typové schválenie, musí prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby zabezpečil, že bude informovaný o každom zastavení výroby a o každej zmene údajov v informačnom dokumente.

2. Ak príslušný štát uváži, že taká zmena si nevyžaduje žiadnu zmenu existujúceho osvedčenia o typovom schválení alebo vystavenie nového osvedčenia, príslušné orgány tohto členského štátu budú o tom informovať výrobcu a budú zasielať príslušným orgánom ostatných členských štátov v periodických sériách kópie zmien a doplnkov informačných dokumentov, ktoré už boli vydané.

3. Ak príslušný členský štát zistí, že zmena vykonaná v informačnom dokumente oprávňuje na nové kontroly a testy, a z toho dôvodu vyžaduje zmenu existujúceho osvedčenia o typovom schválení alebo vystavenie nového osvedčenia, príslušné orgány tohto štátu budú o tom informovať výrobcu a v priebehu jedného mesiaca od vystavenia nových dokumentov ich zašlú príslušným orgánom ostatných členských štátov.

4. Ak je osvedčenie o typovom schválení zmenené a doplnené alebo nahradené alebo ak je už neplatné, lebo typ, na ktorý sa vzťahuje, bol vyradený z výroby, príslušné orgány členského štátu, ktoré toto osvedčenie udelili, oznámia v priebehu jedného mesiaca ostatným členským štátom čísla série posledného vyrobeného vozidla, ktoré ešte zodpovedá starému osvedčeniu, číslo série prvého vyrobeného vozidla, ktoré sa zhoduje s novým alebo zmeneným osvedčením.

Článok 7

1. Žiadny členský štát nesmie odmietnuť registráciu alebo zakázať predaj, uvedenie do prevádzky alebo použitie ktoréhokoľvek nového vozidla z dôvodov týkajúcich sa jeho konštrukcie alebo funkcie, ak toto vozidlo má osvedčenie o zhode.

2. Toto osvedčenie však nebude brániť členskému štátu, aby prijal opatrenia týkajúce sa vozidiel, ktoré sa nezhodujú so schváleným prototypom.

Ak sa zistia odchýlky od údajov informačného dokumentu a ak tieto odchýlky neboli schválené členským štátom, ktorý typové schválenie udelil, podľa článku 6 ods. 2 alebo 3, bude sa to považovať za nezhodu so schváleným prototypom. Ak sú osobitnými smernicami povolené tolerancie a ak sa tieto tolerancie rešpektujú, vozidlo sa má považovať za zhodné so schváleným prototypom.

Článok 8

1. Ak členský štát, ktorý udelil EHS typové schválenie, zistí, že viac vozidiel s osvedčením o zhode nezodpovedá typu, ktorý bol schválený, prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody výroby so schváleným typom. Príslušné orgány tohto členského štátu oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov prijaté opatrenia, ktoré sa môžu, ak je to nevyhnutné, rozšíriť až na odňatie EHS typového schválenia.

Uvedené orgány prijmú podobné opatrenia, ak sú príslušnými orgánmi iného členského štátu informované o takejto nezhode.

2. Príslušné orgány členských štátov sa budú v priebehu jedného mesiaca navzájom informovať o každom odobratí EHS typového schválenia a o dôvodoch, ktoré k tomu viedli.

3. Ak členský štát, ktorý EHS typové schválenie udelil, má námietky voči oznámenej nezhode, zainteresované členské štáty sa majú snažiť o urovnanie sporu.

Komisia bude priebežne informovaná, a keď je to nutné, uskutočnia sa konzultácie potrebné na urovnanie sporu.

Článok 9

Ak členský štát zistí, že vozidlá konkrétneho typu predstavujú riziko pre bezpečnosť na cestách, hoci majú príslušné osvedčenie o zhode, potom tento členský štát môže na dobu maximálne šesť mesiacov odmietnuť registráciu takýchto vozidiel alebo zakázať ich predaj, uvedenie do prevádzky alebo ich použitie na svojom území. Bude o tom ihneď informovať ostatné členské štáty a Komisiu, pričom uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

KAPITOLA III

Prechodné ustanovenia

Článok 10

1. Keď táto smernica nadobudne účinnosť a keď sa stanú uplatniteľnými osobitné smernice nevyhnutné na udelenie EHS typového schválenia:

- ak si to žiadateľ vyžaduje, národné typové schválenie sa bude zakladať na harmonizovaných technických predpisoch, a nie na príslušných národných,

- na žiadosť výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu a po predložení informačného dokumentu uvedeného v článku 3 príslušný členský štát vyplní časti osvedčenia o typovom schválení uvedeného v článku 2 písm. b). Kópiu tohto osvedčenia vydá žiadateľovi. Ostatné členské štáty, v ktorých je podaná žiadosť o národné typové schválenie pre ten istý typ vozidla, prijmú túto kópiu ako dôkaz toho, že požadované overenia boli vykonané.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto článku budú zrušené, len čo budú uplatniteľné všetky požiadavky nevyhnutné na udelenie EHS typového schválenia.

KAPITOLA IV

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 11

Všetky zmeny, ktoré sú nevyhnutné na prijatie:

- príloh I, II a III k tejto smernici alebo

- ustanovení obsiahnutých v osobitných smerniciach uvedených v prílohe II a špecifikovaných v každej z nich,

z hľadiska ich prispôsobenia technickému pokroku, sa prijmú v súlade s postupom, ktorý ukladá článok 13.

Článok 12

1. Týmto sa ustanovuje Výbor na prispôsobenie smerníc odstraňujúcich technické bariéry obchodu v sektore motorových vozidiel technickému pokroku (ďalej len "výbor"); skladá sa zo zástupcov členských štátov a zástupcu Komisie vo funkcii predsedu.

2. Výbor prijme svoje vlastné pravidlá rokovania.

Článok 13

1. V prípadoch, keď sa má postupovať podľa tohto článku, predloží predseda záležitosť Komisii buď z vlastného podnetu, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu do termínu, ktorý predseda určí podľa naliehavosti veci. Stanoviská sa prijmú väčšinou dvanástich hlasov, hlasy členských štátov sa vážia spôsobom ustanoveným v článku 148 ods. 2 zmluvy. Predseda nehlasuje.

3. a) Komisia prijme zamýšľané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo stanovisko chýba, Komisia okamžite predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré je potrebné prijať. Rada koná na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny.

c) Ak Rada po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď jej bola vec postúpená, neprijme nijaké opatrenie, Komisia prijme navrhnuté opatrenia.

Článok 14

Vo všetkých rozhodnutiach prijatých na základe ustanovení prijatých pri implementácii tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na zamietnutie alebo odňatie typového schválenia, alebo odmietnutie registrácie, alebo zákaz predaja alebo použitia, sa budú uvádzať podrobnosti o dôvodoch, ktoré k nim viedli. Rozhodnutie bude oznámené príslušnej strane, ktorá bude súčasne informovaná o použiteľných opravných prostriedkoch podľa platných zákonov a o časových lehotách na uplatnenie takýchto opravných prostriedkov.

Článok 15

1. Členské štáty uvedú do platnosti opatrenia obsahujúce požiadavky potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do osemnástich mesiacov po jej notifikácii a budú o tom okamžite informovať Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 16

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 6. februára 1970

Za Radu

predseda

P. Harmel

[1] Ú. v. ES C 160, 18.12.1969, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 48, 16.4.1969, s. 14.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

VZOR INFORMAČNÉHO DOKUMENTU (a)

0. VŠEOBECNE

0.1. Značka (obchodný názov podniku)

0.2. Typ a obchodný opis (uviesť všetky varianty)

0.3. Druh

0.4. Kategória vozidla (b)

0.5. Meno a adresa výrobcu

0.6. Meno a adresa prípadného oprávneného zástupcu výrobcu

0.7. Umiestnenie povinných štítkov a nápisov, metódy pripevnenia

0.7.1. na podvozku

0.7.2 na karosérii

0.7.3. na motore

0.8. Sériové číslo podvozku tohto typu sa začína na č..….

1. VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

(priložiť trojštvrtinové fotografie vozidla spredu a zozadu)

(priložiť kótovanú schému rozmerov celého vozidla)

1.1. Počet náprav a kolies (prípadne počet pásov alebo rozchod)

1.1.1. počet náprav s dvojitými kolesami (ak existujú)

1.2. Hnacie kolesá (počet, poloha, spojenie s ostatnými nápravami)

1.3. Rám (ak existuje) (celková schéma)

1.4. Materiál použitý na bočné rámy (c)

1.5. Poloha a usporiadanie motora

1.6. Búdka vodiča (bezkapotová, polokapotová alebo kapotová)

2. VÁHY A ROZMERY (d) (v mm a kg)

2.1. Rázvor/y (s plným zaťažením) (e)

2.1.1. V prípade návesov: vzdialenosť medzi osou zvislého čapu návesného zariadenia a prvou zadnou nápravou.

2.2. V prípade ťažných jednotiek:

2.2.1. Vyloženie návesného zariadenia (maximum a minimum) (f)

2.2.2. Maximálna výška návesného zariadenia (normalizovaná) (g)

2.2.3. Vzdialenosť medzi zadnou časťou búdky a zadnou nápravou:

2.2.3.1. Vzdialenosť medzi zadnou stenou búdky a zadnou/ými nápravou/ami (v prípade podvozku s búdkou)

2.2.3.2. Vzdialenosť medzi zadným krajným bodom volantu a zadnou/ými nápravou/ami (v prípade samotného podvozku)

2.3. Rozchod každej nápravy (h)

2.4. Maximálne rozmery vozidla (vonkajšie) (i)

+++++ TIFF +++++

2.5. Hmotnosť samotného podvozku (bez búdky, chladiaceho prostriedku, mazadiel, paliva, náhradných kolies, náradia alebo vodiča)

2.5.1. Rozloženie hmotnosti medzi nápravami

2.6. Pohotovostná hmotnosť vozidla s karosériou alebo hmotnosť podvozku s búdkou, ak výrobca nedodáva karosériu (vrátane chladiaceho prostriedku, mazadiel, paliva, náhradného kolesa, náradia a vodiča) (p)

2.6.1. Rozloženie hmotnosti medzi nápravami (rozloženie medzi nápravami a zaťaženie čapu návesného zariadenia v prípade návesu)

2.7. Maximálna celková hmotnosť s technicky prípustným nákladom, stanovená výrobcom

2.7.1 Rozloženie hmotnosti na nápravy (rozloženie na nápravy a zaťaženie čapu návesného zariadenia v prípade návesu)

2.8. Technicky prípustný maximálny nápravový tlak na každú nápravu, stanovený výrobcom (rozloženie medzi nápravami a zaťaženie čapu návesného zariadenia v prípade návesu)

2.9. Ak sa vozidlo používa ako ťažné vozidlo, technicky maximálne prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy, stanovená výrobcom (prípadne technicky prípustná maximálna hmotnosť prípojného vozidla)

2.10. Maximálne vertikálne zaťaženie bodu spojenia (hák alebo špeciálny trojbodový spojovací systém)

2.11. Plocha vozovky prekrytá vozidlom v zákrute

2.12. Pomer výkonu a maximálnej hmotnosti (v hp/kg) a stúpavosťou

3. MOTOR (q)

3.1. Výrobca

3.2. Spaľovací motor

3.2.1. Názov

3.2.2. Typ (zážihové zapaľovanie, diesel atď.), spaľovací cyklus

3.2.3. Počet a usporiadanie valcov

3.2.4. Vŕtanie, zdvih a objem valcov

3.2.5. Maximálny výkon… otáč./min. (špecifikovať použitú normu)

3.2.6. Maximálny krútiaci moment… otáč./min. (tá istá norma ako pre 3.2.5)

3.2.7. Normálne palivo

3.2.8. Palivové nádrže (objem a umiestnenie)

3.2.9. Pomocné palivové nádrže (objem a umiestnenie)

3.2.10. Palivový systém (typ)

3.2.11. Kompresor (ak je inštalovaný) (typ, ovládanie, preplňovací tlak)

3.2.12. Regulátor (ak je inštalovaný) (princíp funkcie)

3.2.13. Elektrický systém (napätie, na kostru pripojený kladný alebo záporný pól)

3.2.14. Elektrický generátor (typ a menovitý výkon)

3.2.15. Zapaľovanie (typ zariadenia, typ regulátora predstihu)

3.2.16. Odrušovač (opis)

3.2.17. Chladiaci systém (vzduch, voda)

3.2.18. Hladina hluku

3.2.19. Výfukový systém (schéma)

3.2.20. Opatrenia prijaté proti znečisťovaniu ovzdušia

3.3. Elektrický motor

3.3.1. Typ (sériový, združený)

3.3.2. Hodinový maximálny výkon a prevádzkové napätie

3.3.3. Batérie (počet článkov, hmotnosť, kapacita v ampérhodinách a umiestnenie)

3.4. Iné stroje a motory ako spaľovacie alebo elektrické (údaje týkajúce sa častí takých strojov a motorov)

4. PREVOD (r) (schéma prevodu plus nákres)

4.1. Typ (mechanický, hydraulický, elektrický atď.)

4.2. Spojka (typ)

4.2.1. Hmotnosť spojky

4.3. Prevodovka (typ, priamy záber, spôsob ovládania)

4.3.1. Hmotnosť prevodovky

4.4. Prevod z motora na prevodovku, zadnú/é nápravu/y, rozdeľovací alebo medziľahlý prevodový stupeň, ak existuje

4.5. Prevodový pomer s prídavnou/nými prevodovkou/ami alebo bez prídavnej/ých prevodovky/iek

+++++ TIFF +++++

4.6. Rýchlosť vozidla dosiahnutá pri 1000 otáč./min. motora s pneumatikami normálnej montáže (6.1) (obvod valenia pneumatík pri zaťažení je… m) (s)

+++++ TIFF +++++

4.7. Maximálna rýchlosť vozidla pri najvyššom prevodovom stupni (v km/h) (s)

4.8. Prítlačná sila (a prenesenie brzdných síl)

4.9. Rýchlomer

4.10. Zariadenie registrujúce rýchlosť (ak je inštalované) (výrobca a typ)

4.11. Uzáver diferenciálu (ak je inštalovaný)

5. NÁPRAVY

(Pripojiť kótovanú schému rozmerov každej nápravy spolu s uvedením použitého materiálu a – nezáväzne – značky a typu)

6. ZAVESENIE (celková schéma závesného zariadenia)

6.1. Pneumatiky normálnej montáže (rozmery a charakteristiky)

6.2. Typ a konštrukcia zavesenia každej nápravy alebo kolesa

6.3. Charakteristiky pružných častí zavesenia (konštrukcia, charakteristiky materiálov a rozmery)

6.4. Stabilizátory (t)

6.5. Tlmiče (t)

7. RIADENIE (schéma)

7.1. Typ mechanizmu a prevody na kolesá, prípadné posilňovacie zariadenie (spôsob a funkčná schéma, prípadne druh a typ) a sila na volante

7.2. Maximálny uhol rejdu kolies:

7.2.1. doprava… (stupňov): počet otočení volantu…

7.2.2. doľava… (stupňov): počet otočení volantu…

7.3. Minimálny priemer otáčania vozidla (u):

7.3.1. vpravo

7.3.2. vľavo

8. BRZDY (celková schéma a funkčná schéma) (v)

8.1. Prevádzková brzda

8.2. Núdzová brzda

8.3. Parkovacia brzda

8.4. Prípadné doplnkové zariadenia (odľahčovacia brzda)

8.5. Zariadenie na automatické brzdenie, ktoré funguje v prípade prerušenia spojenia (v prípade prívesov a návesov)

8.6. Výpočet brzdového systému: stanovenie pomeru medzi súčtom brzdných síl na obvode kolies a silou vynaloženou na ovládanie brzdy.

8.7. Prípadné vonkajšie zdroje energie (charakteristiky, kapacita zásobníkov energie, maximálny a minimálny tlak, manometer a signalizácia nadmerného poklesu tlaku na prístrojovom paneli, podtlakové zásobníky a plniaci ventil, plniace kompresory, ich súlad s predpismi týkajúcimi sa tlakových zariadení)

8.8. Vozidlá určené na ťahanie prípojných vozidiel:

8.8.1. Zariadenie na brzdenie prípojného vozidla

8.8.2. Spojovacie elementy, spojkové hlavice, zabezpečovacie zariadenie

9. KAROSÉRIA (kótovaná schéma rozmerov interiéru a exteriéru)

9.1. Typ karosérie

9.2. Použité materiály a spôsob konštrukcie

9.3. Dvere (počet, rozmery, smer otvárania, západky a závesy)

9.4. Výhľad vodiča

9.5. Predné okná a ostatné okná (počet, poloha, použité materiály)

9.5.1. Uhol sklonu predných okien

9.6. Predné okná

9.7. Ostrekovače predných okien

9.8. Odmrazovanie

9.9. Spätné zrkadlá

9.10. Vybavenie interiéru:

9.10.1. Vnútorná ochrana pre cestujúcich

9.10.2. Usporiadanie a označenie ovládačov

9.10.3. Sedadlá (počet, poloha, charakteristiky)

9.11. Vybavenie exteriéru

9.12. Bezpečnostné pásy a iné zariadenia na pripútanie (počet a poloha)

9.13. Kotvové úchytky bezpečnostných pásov (počet a poloha)

9.14. Miesto na montáž registračných tabuliek

9.15. Zadné ochranné zariadenia proti nárazu

10. OSVETĽOVACIE A SVETELNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIA

(vonkajšie schémy vozidla udávajúce rozmery a polohu všetkých osvetľovacích zariadení; farba svetiel)

10.1. Povinné vybavenie:

10.1.1. Tlmené svetlá

10.1.2. Diaľkové svetlá

10.1.3. Predné obrysové svetlá

10.1.4. Smerové svetlá

10.1.5. Zadné obrysové svetlá

10.1.6. Brzdové svetlá

10.1.7. Osvetlenie zadnej registračnej tabuľky

10.1.8. Červené zadné odrazky

10.1.9. Predné odrazky prípojných vozidiel

10.2. Voliteľné zariadenie:

10.2.1. Hmlové svetlá

10.2.2. Parkovacie svetlá

10.2.3. Spätné svetlá

10.2.4. Predné obrysové svetlá prípojných vozidiel

10.2.5. Bočné oranžové odrazky

10.3. Doplnkové vybavenie pre špeciálne vozidlá

11. SPOJENIA MEDZI ŤAŽNÝM VOZIDLOM A PRÍVESOM ALEBO NÁVESOM

12. RÔZNE

12.1. Zvukové výstražné zariadenia:

12.1.1. Normálne

12.1.2. Špeciálne

12.2. Špeciálne ustanovenia pre vozidlá verejnej dopravy

12.3. Špeciálne ustanovenia pre taxíky

12.4. Špeciálne ustanovenia pre nákladné vozidlá

12.5. Zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu vozidla

12.6. Záves pre príves

12.7. Nohy návesu

12.8. Výstražné zariadenie signalizujúce nebezpečenstvo

POZNÁMKY

Pre každú položku, ku ktorej musia byť priložené schémy alebo fotografie, sa uvedú čísla zodpovedajúcich priložených dokumentov.

a) Ak časť bola typovo schválená, potom táto časť nemusí byť opísaná, ak sa uvedie odkaz na takéto schválenie. Podobne nemusí byť opísaná časť, ktorej konštrukcia je zrejmá z priložených schém alebo náčrtov.

b) Klasifikácia podľa nasledujúcich medzinárodných kategórií:

1. Kategória M: Motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami alebo s tromi kolesami, s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 1 tonu, používané na prepravu cestujúcich.

- Kategória M1: Vozidlá používané na prepravu cestujúcich, ktoré majú najviac osem miest na sedenie okrem sedadla vodiča.

- Kategória M2: Vozidlá používané na prepravu cestujúcich, ktoré majú viac než osem miest na sedenie okrem sedadla vodiča a ich maximálna hmotnosť nepresahuje 5 ton.

- Kategória M3: Vozidlá používané na prepravu cestujúcich, ktoré majú viac než osem miest na sedenie okrem sedadla vodiča a ich maximálna hmotnosť presahuje 5 ton.

2. Kategória N: Motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami alebo s tromi kolesami, ak maximálna hmotnosť presahuje 1 tonu a používajú sa na prepravu tovaru.

- Kategória N1: Vozidlá používané na prepravu nákladov a ich maximálna hmotnosť nepresahuje 3,5 tony.

- Kategória N2: Vozidlá používané na prepravu nákladov a ich maximálna hmotnosť presahuje 3,5 tony, ale nepresahuje 12 ton.

- Kategória N3: Vozidlá používané na prepravu nákladov a ich maximálna hmotnosť presahuje 12 ton.

3. Kategória O: Prípojné vozidlá (vrátane návesov)

- Kategória O1: Prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 0,75 tony.

- Kategória O2: Prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 0,75 tony, ale nepresahujúcou 3,5 tony.

- Kategória O3: Prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, ale nepresahujúcou 10 ton.

- Kategória O4: Prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 10 ton.

c) Ak je to možné, názov Európska norma. Ak je to možné, treba uviesť:

- opis materiálu,

- medzu pružnosti,

- medznú pevnosť v ťahu,

- predĺženie (v %),

- tvrdosť podľa Brinella.

d) Ak je jedna verzia s normálnou búdkou a druhá má lôžkovú úpravu, majú byť uvedené hmotnosti a rozmery oboch verzií.

e) Návrh odporúčania ISO 586 [1], termín č. 2.

f) Návrh odporúčania ISO 586, termín č. 33.

g) Návrh odporúčania ISO 586, termín č. 35.

h) Návrh odporúčania ISO 586, termín č. 1.

i) Ak vozidlo predvedené na typové schvaľovanie nemá karosériu, maximálne a minimálne rozmery udávané výrobcom budú uvedené v druhom stĺpci a tretí stĺpec zostane prázdny.

j) Návrh odporúčania ISO 586, termín č. 9.

k) Návrh odporúčania ISO 586, termín č. 12.

l) Návrh odporúčania ISO 586, termín č. 13.

m) Návrh odporúčania ISO 586, termín č. 18.

n) Návrh odporúčania ISO 586, termín č. 19.

o) Návrh odporúčania ISO 586, termín č. 7.

p) Hmotnosť vodiča je odhadnutá na 75 kg.

q) Ak motor nemá vratne sa pohybujúce piesty, musí byť udaný celkový opis.

r) Pre ktorýkoľvek navrhovaný variant musia byť uvedené špecifické údaje.

s) Prípustná je tolerancia 5 %.

t) Uviesť treba len to, či sú na vozidle.

u) Návrh odporúčania ISO 586, termín č. 27.

v) Pre každú brzdovú sústavu majú byť uvedené nasledujúce údaje:

- typ a charakteristiky bŕzd (schéma rozmerov) (bubny alebo kotúče, spojenie s brzdenými kolesami, brzdové obloženie, ich vlastnosti a účinná plocha, polomer bubnov, čeľustí alebo kotúčov, hmotnosť bubnov, zariadenie na reguláciu),

- prevod bŕzd a ovládanie (schéma) (konštrukcia, nastavenie, pákový prevod, prístupnosť ovládačov a ich umiestnenie, západkové ovládanie v prípade mechanického prevodu, charakteristiky hlavných častí prevodu, valcov a piestov, brzdové valce).

[1] Dok. ISO/TC 22 (Sekretariát 133) 328 – január 1963.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

OSVEDČENIE O EHS TYPOVOM SCHVÁLENÍ

A. VŠEOBECNE

Osvedčenia o typovom schválení vydané podľa EHS typového schválenia sa majú vyhotoviť takto:

1. Vyplnia sa príslušné časti osvedčenia o typovom schválení uvedeného v bode B tejto prílohy, a to na základe údajov v informačnom dokumente a po ich verifikácii.

2. Uvedú sa skratky pri každom bode vzorového osvedčenia o typovom schválení po ukončení relevantných kontrol a testov:

"CONF" overenie zhodnosti príslušných častí alebo charakteristík s údajmi;

"SD" overenie zhodnosti príslušných častí alebo charakteristík s harmonizovanými predpismi prijatými pri implementácii relevantných osobitných smerníc;

"R" vystavenie správy o teste, ktorá má byť pripojená k osvedčeniu o typovom schválení;

"S" kontrola, či bol priložený náčrt a/alebo schéma.

B. VZOR OSVEDČENIA O TYPOVOM SCHVÁLENÍ PRE MOTOROVÉ VOZIDLO

0.VŠEOBECNÉ

0.1.Značka (obchodný názov podniku) |

0.2.Typ a obchodný opis (uviesť akékoľvek varianty) |

0.3.Druh |

0.4.Kategória vozidla |

0.5.Meno a adresa výrobcu |

0.6.Meno a adresa oprávneného zástupcu výrobcu (ak existuje) |

0.7.Umiestnenie povinných štítkov, nápisov a metódy pripevnenia: | SD |

0.7.1.na podvozku0.7.2.na karosérii0.7.3.na motore |

0.8.Sériové číslo podvozku tohto typu sa začína číslom… |

1.VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

1.1.Rám (ak existuje) | CONF |

2.HMOTNOSTI A ROZMERY (v mm a kg)

2.1.V prípade ťažných jednotiek |

2.1.1.Vyloženie návesného zariadenia (maximum a minimum) | CONF |

2.2.Maximálne rozmery vozidla (celkové) | SD |

+++++ TIFF +++++

|

2.3.Maximálna celková hmotnosť pri technicky prípustnom zaťažení vozidla: | CONF |

2.3.1.Rozloženie hmotnosti na nápravy (rozloženie na nápravy a zaťaženie čapu návesného zariadenia v prípade návesu) | CONF |

2.4.Maximálna prípustná celková hmotnosť: | SD |

2.4.1.Rozloženie hmotnosti na nápravy (rozloženie na nápravy a zaťaženie točnice v prípade návesu | SD |

2.5.Technicky prípustná maximálna hmotnosť na každú nápravu (rozloženie na nápravy a zaťaženie čapu návesného zariadenia v prípade návesu) | CONF |

2.6.Prípustná maximálna hmotnosť na každú nápravu (a zaťaženie čapu návesného zariadenia v prípade návesu) | SD |

2.7.Ak sa vozidlo používa ako ťažné vozidlo, technicky maximálne prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (a prípadne technicky prípustná maximálna hmotnosť prípojného vozidla) | CONF |

2.8.Ak sa vozidlo používa ako ťažné vozidlo, maximálne prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (a prípadne maximálna hmotnosť prípojného vozidla) | SD |

2.9.Plocha vozovky prekrytá vozidlom v zákrute | SD |

2.10.Pomer výkonu a maximálnej hmotnosti (hp/kg), stúpavosť | SD |

3.MOTOR

3.1.Výrobca |

3.2.Spaľovací motor:

3.2.1.Maximálny výkon.… otáč./min. (špecifikovať použitú normu) | CONF |

3.2.2.Palivové nádrže | SD |

3.2.3.Pomocné palivové nádrže | SD |

3.2.4.Elektrický systém | CONF |

3.2.5.Odrušovač | SD R |

3.2.6.Hladina hluku | SD R |

3.2.7.Tlmiče | SDR D |

3.2.8.Znečistenie vzduchu:

3.2.8.1.Vozidlá s benzínovými motormi | SD R |

3.2.8.2.Vozidlá s naftovými motormi | SD R |

4.PREVOD

4.1.Maximálna rýchlosť vozidla pri najvyššom prevodovom stupni (v km/h) | CONF |

4.2.Rýchlomer | SD |

4.3.Spätný chod | SD |

5.NÁPRAVY | CONF |

6.ZAVESENIE

6.1.Pneumatiky normálnej montáže | SD |

6.2.Charakteristiky pružných častí zavesenia | SD |

7.RIADENIE

7.1.Typ mechanizmu a prevodu riadenia | SD |

7.2.Spôsob posilnenia a sila na volante | SD |

7.3.Minimálny priemer zatáčania vozidla: | CONF |

7.3.1.vpravo7.3.2.vľavo |

8.BRZDY

8.1.Prevádzková brzda | SD |

8.2.Núdzová brzda | SD |

8.3.Parkovacia brzda | SD |

8.4.Prípadné doplnkové zariadenia (odľahčovacia brzda) | SD |

8.5.Zariadenie na automatické brzdenie, ktoré funguje v prípade v prípade prerušenia spojenia (v prípade prívesov a návesov) | SD |

8.6.V prípade vozidiel určených na ťahanie prípojných vozidiel |

8.6.1.brzdové zariadenie prípojného vozidla | SD |

8.7.Všetky vonkajšie zdroje energie | SD |

8.8.Podmienky testu | R |

8.9.Výsledky testu | R |

9.KAROSÉRIA

9.1.Dvere (počet, rozmery, smer otvárania, západky a závesy) | SD |

9.2.Výhľad vodiča | SD |

9.3.Čelné sklá a ostatné okná | SD |

9.3.1.Uhol sklonu čelných skiel |

9.4.Stierače čelných skiel | SD |

9.5.Ostrekovače čelných skiel | SD |

9.6.Odmrazovanie | SD |

9.7.Spätné zrkadlá | SD |

9.8.Vybavenie interiéru: | SD |

9.8.1.Vnútorná ochrana pre cestujúcich9.8.2.Usporiadanie a označenie ovládačov9.8.3.Sedadlá (počet, poloha, charakteristiky) |

9.9.Vybavenie exteriéru | SD |

9.10.Bezpečnostné pásy a iné zariadenia na pripútanie | SD |

9.11.Kotvové úchytky bezpečnostných pásov | SD |

9.12.Miesto na montáž registračných tabuliek | SD |

9.13.Zadné ochranné zariadenia | SD |

10.OSVETĽOVACIE A SVETELNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIA

10.1.Povinné vybavenie:

10.1.1.Stretávacie svetlá | SD |

10.1.2.Diaľkové svetlá | SD |

10.1.3.Predné obrysové svetlá | SD |

10.1.4.Smerové svetlá | SD |

10.1.5.Zadné obrysové svetlá | SD |

10.1.6.Brzdové svetlá | SD |

10.1.7.Osvetlenie zadnej registračnej tabuľky | SD |

10.1.8.Červené zadné odrazky | SD |

10.1.9.Predné odrazky prípojných vozidiel | SD |

10.2.Nepovinné vybavenie:

10.2.1.Hmlové svetlá | SD |

10.2.2.Parkovacie svetlá | SD |

10.2.3.Spätné svetlá | SD |

10.2.4.Predné obrysové svetlá prípojných vozidiel | SD |

10.2.5.Bočné odrazky oranžové | SD |

11.SPOJENIA MEDZI ŤAŽNÝM VOZIDLOM A PRÍVESOM ALEBO NÁVESOM | SD |

12.RÔZNE

12.1.Zvukové výstražné zariadenia | SD |

12.2.Špeciálne ustanovenia pre vozidlá verejnej dopravy | SD |

12.3.Špeciálne ustanovenia pre taxíky | SD |

12.4.Špeciálne ustanovenia pre nákladné vozidlá | SD |

12.5.Zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu vozidla | SD |

12.6.Záves pre prívesy | SD |

12.7.Nohy návesu | SD |

12.8.Výstražné zariadenie signalizujúce nebezpečenstvo | SD |

12.9.Zariadenie registrujúce rýchlosť (ak je inštalované) | SD |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

VZOR

OSVEDČENIE O ZHODE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------