31969R2604Uradni list L 324 , 27/12/1969 str. 0034 - 0034
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1969(II) str. 0580
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1969(II) str. 0598
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 1 str. 0109


Uredba sveta (EGS) št. 2604/69

z dne 20. decembra 1969

o uporabi Uredbe (EGS) št. 2603/69 o skupnih pravilih za izvoz v francoskih prekomorskih deželah

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 227 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker se morajo določbe Skupnosti, ki se nanašajo na uvedbo skupnih pravil za izvoz, prav tako uporabljati v francoskih prekomorskih deželah,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Določbe Uredbe Sveta (EGS) št. 2603/69 [1] z dne 20. decembra 1969 o uvedbi skupnih pravil za izvoz se uporabljajo v francoskih prekomorskih deželah.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. decembra 1969.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 1969

Za Svet

Predsednik

H. J. De Koster

[1] UL L 324, 27.12.1969, str. 25.

--------------------------------------------------