31969L0493Úradný vestník L 326 , 29/12/1969 S. 0036 - 0039
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0115
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1969(II) S. 0581
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0115
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1969(II) S. 0599
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0042
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0170
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0170


Smernica Rady

z 15. decembra 1969

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle

(69/493/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže v súvislosti s používaním osobitného popisu pre výrobky z krištáľového skla a následnou povinnosťou týkajúcou sa zloženia týchto výrobkov existujú rozdiely v pravidlách v niektorých členských štátoch a keďže tieto rozdiely zabraňujú obchodu s takýmito výrobkami a môžu viesť k narušeniu hospodárskej súťaže v rámci spoločenstva;

keďže tieto prekážky na vytvorenie a riadne fungovanie spoločného trhu je možné odstrániť tak, že všetky členské štáty prijmú jednotné požiadavky;

keďže v súvislosti s opisom stanoveným pre rôzne kategórie krištáľového skla a charakteristikami týchto kategórií účelom ustanovení spoločenstva, ktoré majú byť prijaté, je chrániť kupujúcich pred podvodom a zároveň aj výrobcov, ktorí spĺňajú tieto ustanovenia;

keďže vykonávanie systému pravidiel spoločenstva si vyžaduje vytvorenie štandardných metód pre stanovovanie chemických a fyzikálnych vlastností výrobkov z krištáľového skla, ktoré nesú opis stanovený v tejto smernici,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa uplatňuje na všetky výrobky, ktoré spadajú pod položku č. 70.13 Spoločného colného sadzobníka.

Článok 2

Členské štáty prijmú všetky potrebné kroky, aby zabezpečili, že zloženie, výrobné charakteristiky a označenie výrobkov uvedených v článku 1 a všetky formy publicity pre takéto výrobky budú v súlade s definíciami a pravidlami stanovenými v tejto smernici a v jej prílohách.

Článok 3

Členské štáty podniknú všetky potrebné kroky, aby zabránili tomu, aby sa opis v stĺpci b) prílohy I nepoužíval komerčne pre výrobky, ktoré nemajú zodpovedajúce charakteristiky špecifikované v stĺpcoch d) až g) prílohy I.

Článok 4

1. Ak výrobok spadajúci pod túto smernicu nesie jeden z opisov uvedených v stĺpci b) prílohy I, môže tiež niesť zodpovedajúci identifikačný symbol uvedený a opísaný v stĺpcoch h) a i) tejto prílohy.

2. Ak obchodná známka, názov podniku alebo iný nápis obsahuje ako hlavnú časť, ako prídavné meno alebo ako slovesný koreň, popis uvedený v stĺpcoch b) a c) prílohy I alebo opis, ktorý by sa s ním dal zameniť, členské štáty musia urobiť všetky potrebné kroky, aby zabezpečili, že pred touto obchodnou známkou, názvom alebo nápisom bude bezprostredne uvedené veľmi výraznými písmenami:

a) opis výrobku, ak tento výrobok má vlastnosti špecifikované v stĺpcoch d) až g) prílohy I;

b) vyhlásenie o presnej povahe výrobku, ak výrobok nemá vlastnosti špecifikované v stĺpcoch d) až g) prílohy I.

Článok 5

Opis a identifikačné symboly uvedené v prílohe I môžu byť na jednej a tej istej etikete.

Článok 6

Na overenie, či výrobky, ktoré nesú opisy a identifikačné symboly, majú tomu zodpovedajúce charakteristické vlastnosti špecifikované v stĺpcoch d) až g) prílohy I., sa musia používať výlučne metódy opísané v prílohe II.

Článok 7

Výrobky určené na vývoz zo spoločenstva nie sú predmetom ustanovení tejto smernice.

Článok 8

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné pre zosúladenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov s touto smernicou do 18 mesiacov od jej oznámenia a budú o tom v predstihu informovať Komisiu. Čo najskôr po oznámení tejto smernice členské štáty takisto zabezpečia, aby informovali Komisiu včas, aby Komisia mohla vydať svoje stanovisko k akýmkoľvek následným návrhom zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení, ktoré budú navrhovať na prijatie v oblasti, ktorej sa venuje táto smernica.

Článok 9

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 15. decembra 1969

Za Radu

predseda

H. J. De Koster

[1] Ú. v. ES C 108, 19.10.1968, s. 35.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

Zoznam kategórií krištáľového skla

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

METÓDY URČENIA CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ KATEGÓRIÍ KRIŠTÁĽOVÉHO SKLA

1. CHEMICKÉ ANALÝZY

1.1. BaO a PbO

1.1.1. Stanovenie kombinácie BaO + PbO

Odvážte s presnosťou 0,0001 gramu približne 0,5 gramu práškového skla a umiestnite ho do platinovej misky. Navlhčite vodou a pridajte 10 mililitrov 15 % roztoku kyseliny sírovej a 10 mililitrov kyseliny fluorovodíkovej. Zohrievajte v pieskovom kúpeli, až kým sa nezačne uvoľňovať biely dym. Nechajte vychladnúť a opäť pridajte 10 mililitrov kyseliny fluorovodíkovej. Zohrievajte, až kým sa opäť neobjaví biely dym. Nechajte vychladnúť a opláchnite steny misky vodou. Zohrievajte, až kým sa opäť neobjaví biely dym. Nechajte ochladiť, opatrne pridajte 10 mililitrov vody, potom premiestnite do 400 mililitrovej kadičky. Opláchnite misku viackrát 10 % roztokom kyseliny sírovej a zrieďte na 100 mililitrov tým istým roztokom. Povarte 2 až 3 minúty. Nechajte stáť cez noc.

Prefiltrujte cez filtračný téglik s pórovitosťou 4, najprv premyte 10 % roztokom kyseliny sírovej, potom dva alebo trikrát s etylalkoholom. Sušte jednu hodinu v peci pri 150 °C. Odvážte BaSO4 + PbSO4.

1.1.2. Stanovenie BaO

Odvážte s presnosťou 0,0001 gramu približne 0,5 gramu práškového skla a vložte do platinovej misky. Navlhčite vodou a pridajte 10 mililitrov kyseliny fluorovodíkovej a 5 mililitrov kyseliny chloristej. Zohrievajte v pieskovom kúpeli, až kým sa nezačne uvoľňovať biely dym.

Nechajte vychladnúť a opäť pridajte 10 mililitrov kyseliny fluorovodíkovej. Zohrievajte, až kým sa opäť neobjaví biely dym. Nechajte vychladnúť a opláchnite steny misky vodou. Opäť ohrejte a odparujte až takmer do sucha. Pridajte 50 mililitrov 10 % roztoku kyseliny chlorovodíkovej a mierne ohrievajte, aby došlo k rozpusteniu. Preneste do 400 mililitrovej kadičky a zrieďte vodou na 200 mililitrov. Priveďte do varu a cez horúci roztok prepúšťajte prúd sírovodíka. Keď zrazenina sírnika olovnatého klesne na dno kadičky, vypnite sírovodík. Prefiltrujte cez jemný filtračný papier a prepláchnite studenou vodou nasýtenou sírovodíkom.

Uveďte filtráty do varu a potom, ak je to potrebné, zmenšite ich objem odparovaním na 300 mililitrov. Do vriacej zmesi pridajte 10 mililitrov 10 % roztoku kyseliny sírovej. Odstavte z ohrievania a nechajte stáť aspoň štyri hodiny.

Prefiltrujte cez jemný filtračný papier, premyte studenou vodou. Kalcinujte zrazeninu pri 1050 °C a odvážte BaSO4.

1.2. Stanovenie ZnO

Odparte filtráty zo separácie BaSO4 tak, aby sa ich objem zmenšil na 200 mililitrov. Neutralizujte čpavkom za prítomnosti metylčervene a pridajte 20 mililitrov N/10 kyseliny sírovej. Nastavte pH na 2 (pH meter) pridaním N/10 kyseliny sírovej alebo N/10 hydroxidu sodného podľa okolností a vyzrážajte sírnik zinočnatý za studena prúdom sírovodíka. Nechajte zrazeninu usadzovať štyri hodiny, potom zozbierajte na jemný filtračný papier. Premyte studenou vodou nasýtenou sírovodíkom. Rozpustite zrazeninu na filtri preliatím 25 mililitrov horúceho 10 % roztoku kyseliny chlorovodíkovej cez filter. Preplachujte filter vriacou vodou, až kým sa nezíska objem asi 150 mililitrov. Neutralizujte čpavkom v prítomnosti lakmusového papierika, potom pridajte 1 až 2 gramy tuhého urotropínu na pufrovanie roztoku približne na pH 5. Pridajte niekoľko kvapiek 0,5 % čerstvo pripraveného vodného roztoku xylenolovej oranže a titrujte N/10 roztokom komplexonu III, až kým sa ružová nezmení na citrónovo žltú.

1.3. Stanovenie K2O

vyzrážaním a odvážením tetrafenylboritanu draselného.

Rozpustenie: | 2 gramy skla sa po rozdrvení a preosiatí vystavia pôsobeniu: |

| 2 mililitrov koncentrovanej HNO3, |

| 15 mililitrov HCO4, |

| 25 mililitrov HF |

v platinovej miske vo vodnom kúpeli potom v pieskovom kúpeli. Po tom, ako sa uvolnil hustý dym kyseliny chloristej (pokračujte až do sucha), rozpustite 20 mililitrami horúcej vody a 2 až 3 mililitrami koncentrovanej HCl.

Preneste do 200 mililitrovej odmernej banky a doplňte do objemu destilovanou vodou.

Činidlá: 6 % roztok tetrafenylboritanu sodného: rozpustite 1,5 gramu činidla v 250 mililitroch destilovanej vody. Odstráňte zostávajúci slabý zákal pridaním 1 gramu hydratovaného oxidu hlinitého. Premiešavajte päť minút a prefiltrujte, dajte pozor na opätovné prefiltrovanie prvých získaných 20 mililitrov.

Premývací roztok pre zrazeninu: pripravte trochu draselnej soli vyzrážaním z roztoku asi 0,1 gramu KCl v 50 mililitroch N/10 HCl, do ktorého sa za stáleho miešania nalieva roztok tetrafenylboritanu až kým sa nezastaví vyzrážavanie. Prefiltrujte cez sinter, premyte destilovanou vodou. Vysušte v exikátore pri izbovej teplote. Potom nasypte 20 až 30 miligramov tejto soli do 250 mililitrov destilovanej vody. Občas premiešajte. Po tridsiatich minútach pridajte 0,5 až 1 gram hydratovaného oxidu hlinitého. Miešajte niekoľko minút. Prefiltrujte.

Pracovný postup: Vezmite alikvotnú časť vyššie uvedeného kyselinového výluhu vzorky zodpovedajúcu približne 10 miligramom K2O. Zrieďte približne na 100 mililitrov. Pomaly pridajte roztok činidla približne 10 mililitrov na každých predpokladaných 5 miligramov K2O za súčasného mierneho miešania. Nechajte stáť maximálne pätnásť minút, potom prefiltrujte cez odvážený sintrovaný téglik s pórovitosťou 3 alebo 4. Premyte premývacím roztokom. Sušte tridsať minút pri 120 °C. Prevodný koeficient je 0,13143 pre K2O.

1.4. Tolerancie

± 0,1 absolútnej hodnoty pre každé stanovenie. Ak sú analýzou zistené hodnoty (v medziach tolerancií) nižšie než stanovené limity (30, 24 alebo 10 %), potom je potrebné brať priemer minimálne troch analýz. Ak je tento priemer vyšší alebo rovný 29,95, 23,95 alebo 9,95, musí byť sklo akceptované v kategórii zodpovedajúcej 30, 24 a 10 %.

2. FYZIKÁLNE STANOVENIE

2.1. Hustota

Metóda hydrostatického váženia s presnosťou ± 0,01. Vzorka hmotnosti minimálne 20 gramov sa odváži vo vzduchu a pri ponorení do destilovanej vody pri 20 °C.

2.2. Index lomu

Index sa meria na refraktometri s presnosťou ± 0,001.

2.3. Mikrotvrdosť

Tvrdosť podľa Vickersa sa meria podľa normy ASTM E 92-65 (revízia 1965) ale so zaťažením 50 gramov a berie sa priemer z 15 stanovení.

--------------------------------------------------