31968R1744Uradni list L 268 , 01/11/1968 str. 0054 - 0055
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 4 str. 0047
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 3 str. 0042
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 3 str. 0042


Uredba Komisije št. 1744/68/EGS

z dne 31. oktobra 1968

o spremembi Uredbe št. 172/66/EGS o določitvi izravnalnih koeficientov za oljčno olje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in maščobe [1] in zlasti člena 13(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 162/66/EGS z dne 27. oktobra 1966 o trgovini z olji in maščobami med Skupnostjo in Grčijo [2] in zlasti člena 3(4) in člena 9 Uredbe,

ker so v Uredbi Komisije št. 172/66/EGS z dne 5. novembra 1966 [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 192/66/EGS,določeni izravnalni koeficienti za različne oznake in kakovosti nerafiniranega oljčnega olja; ker se ob ugotovitvi razvoja na svetovnem trgu in na grškem trgu zdi nujno, da se spremeni Priloga navedene uredbe;

ker se za zagotovitev pravilne uporabe predpisov o prelevmanih lahko izkaže za nujno, da Komisija med določenim obdobjem uporabi druge ali nove izravnalne koeficiente, dokler se Priloga k Uredbi št. 172/66/EGS ustrezno ne spremeni in se tako posodobi;

Ker Upravljalni odbor za olja in maščobe v roku, ki ga je določil njegov predsednik, ni izrazil svojega stališča,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi št. 172/66/EGS se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

"1. Komisija lahko uporablja druge izravnalne koeficiente, kakor so določeni v Prilogi k tej uredbi, če stopnje, ki so nastale zaradi naravnih pogojev oblikovanja cen, med vrednostjo različne ponujene kakovosti olja ne ustrezajo več stopnjam, ki so bile določene za koeficiente.

2. Če se na svetovnem trgu ali na grškem trgu ponuja kakovost olja, ki ni navedena v Prilogi k tej uredbi, potem lahko Komisija uporablja take izravnalne koeficiente, ki so izpeljani iz koeficientov v tej prilogi.

3. Določbe odstavkov 1 in 2 se lahko uporabljajo samo enaindvajset dni za enake izravnalne koeficiente.

Znotraj tega roka je treba preveriti Prilogo k tej uredbi po postopku iz člena 38 Uredbe št. 136/66/EGS. To preverjanje pa ne zadeva veljavnosti koeficientov, ki jih začasno uporablja Komisija."

Člen 3

Ta Uredba se uporablja od 1. novembra 1968.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Bruselj, 31. oktobra 1968

Za Komisijo

Predsednik

Jean Rey

[1] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[2] UL 197, 29.10.1966, str. 3393/66.

[3] UL 202, 7.11.1966, str. 3481/66.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Izravnalni koeficienti za različne oznake in kakovost nerafiniranega oljčnega olja

Oznaka v smislu Priloge k Uredbi št. 136/66/EGS in kakovosti (stopnja kislosti ustreza vsebnosti maščobnih kislin, izraženi v gramih maščobne kisline na 100 gramov olja) | Izravnalni koeficient |

Znesek, za katerega je treba ceno znižati (RE na 100 kg) | Znesek, za katerega je treba ceno zvišati (RE na 100 kg) |

Ekstra deviško olje s stopnjo kislosti največ 0,7 | 11,000 | |

Ekstra deviško olje s stopnjo kislosti med 0,7 in 1,0 | 10,000 | |

Čisto deviško olje | 4,000 | |

Navadno deviško olje | – | – |

Deviško olje standardne kakovosti s stopnjo kislosti 1,0 | | 4,600 |

Deviško olje standardne kakovosti s stopnjo kislosti 1,5 | | 5,100 |

Deviško olje standardne kakovosti s stopnjo kislosti 2,0 | | 5,600 |

Deviško olje standardne kakovosti s stopnjo kislosti 3,0 | | 6,600 |

Deviško olje standardne kakovosti s stopnjo kislosti 4,0 | | 7,600 |

Deviško olje standardne kakovosti s stopnjo kislosti 5,0 | | 8,600 |

Deviško olje standardne kakovosti s stopnjo kislosti 6,0 | | 9,600 |

Deviško olje standardne kakovosti s stopnjo kislosti 7,0 | | 10,600 |

Deviško olje standardne kakovosti s stopnjo kislosti 8,0 | | 11,600 |

Oljčno olje iz oljčnih tropin s stopnjo kislosti 5,0 ali z osnovo 5° | | 43,000 |

Druga oljčna olja iz oljčnih tropin: zmanjšanje ali povečanje koeficientov za 0,80 obračunske enote na stopinjo stopnje kislosti manj ali več kot 5° | | |

--------------------------------------------------