31968R1397Uradni list L 222 , 10/09/1968 str. 0006 - 0006
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 2 str. 0133
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1968(II) str. 0426
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 2 str. 0133
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1968(II) str. 0432
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 4 str. 0017
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 3 str. 0014
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 3 str. 0014


Uredba (EGS) Št. 1397/68 Komisije

z dne 6. septembra 1968

o spremembi Uredbe št. 474/67/EGS o vnaprejšnji določitvi izvoznega nadomestila za riž in lomljeni riž

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti;

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 359/67/EGS [1] z dne 28. julija 1967 o skupni ureditvi trga za riž in zlasti člena 17(6) Uredbe;

ker se v skladu s členom 17(4) Uredbe št. 359/67/EGS lahko nadomestilo, ki velja na dan, ko se vloži zahtevek za izvozno dovoljenje, uporabi za izvoz, ki se opravi v času veljavnosti dovoljenja, in ker se v tem primeru nadomestilo popravi s korekcijskim zneskom; ker je v skladu s členom 1 Uredbe Komisije št. 474/67/EGS [2] z dne 21. avgusta 1967 o vnaprejšnji določitvi izvoznega nadomestila za riž in lomljeni riž korekcijski znesek enak razliki med ceno CIF in ceno CIF za terminsko dobavo;

ker, čeprav izvozna dovoljenja za riž in lomljeni riž veljajo do konca petega meseca, ki sledi mesecu njihove izdaje, za te proizvode redko obstaja resnično reprezentativen terminski trg, zlasti ko gre za dobavne roke, ki ne sodijo med najkrajše; ker bi zato moralo biti mogoče določiti korekcijski znesek, nižji od zgoraj navedene razlike;

ker je zato treba spremeniti Uredbo št. 474/67/EGS;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

"Kadar je izvozno nadomestilo za riž in lomljeni riž, omenjeno v prvem pododstavku člena 17(4) Uredbe št. 359/67/EGS, določeno vnaprej, je nadomestilo tolikšno, kot velja za izvoz na dan, ko se vloži zahtevek za dovoljenje,

- zmanjšano za ne več kot za razliko med ceno CIF za terminsko dobavo in ceno CIF, kadar prva presega slednjo za več kot 0,025 obračunske enote na 100 kilogramov;

- povečano za ne več kot za razliko med ceno CIF in ceno CIF za terminsko dobavo, kadar prva presega slednjo za več kot 0,025 obračunske enote na 100 kilogramov.

V obdobjih med tedenskimi določanji se znesek nadomestila, ki velja v primeru vnaprejšnje določitve, prilagodi le, kadar bi uporaba zgoraj navedene določbe povzročila, da bi se znesek nadomestila spremenil za več kot 0,025 obračunskih enot na 100 kilogramov."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. septembra 1968

Za Komisijo

F. Hellwig

Podpredsednik

[1] UL 174, 31.7.1967, str. 1.

[2] UL 204, 24.8.1967, str. 20.

--------------------------------------------------