31968R0260Úradný vestník L 056 , 04/03/1968 S. 0008 - 0010
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 1 Zväzok 1 S. 0045
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1968(I) S. 0037
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 1 Zväzok 1 S. 0045
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1968(I) S. 0037
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 01 Zväzok 1 S. 0115
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 01 Zväzok 1 S. 0136
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 01 Zväzok 1 S. 0136


Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68

z 29. februára 1968,

ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o vytvorení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže je potrebné stanoviť podmienky a postup, za ktorých podliehajú dani ustanovenej týmto článkom platy, mzdy a požitky úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev, ako aj osôb, na ktoré sa vzťahuje článok 13 protokolu o výsadách a imunitách,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Daň z platu, zo mzdy a z požitkov, ktoré spoločenstvá vyplácajú svojim úradníkom a ostatným zamestnancom, uvedeným v prvom odseku článku 13 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, sa určí na základe podmienok a vyberá sa podľa postupu stanoveného v tomto nariadení.

Článok 2

Daňovníkmi sú:

- osoby, na ktoré sa vzťahujú služobné poriadky pre úradníkov alebo podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov spoločenstiev, vrátane príjemcov náhrad stanovených v prípade odvolania z funkcie v záujme služby, ale s výnimkou miestnych zamestnancov,

- príjemcovia náhrad v prípade skončenia služby ustanovené v článku 5 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1].

Článok 3

1. Daň je splatná každý mesiac z platu, zo mzdy a z požitkov vyplatených spoločenstvom každej osobe podliehajúcej dani.

2. Peniaze a príspevky, či už paušálne alebo nie, ktoré predstavujú náhradu výdavkov vzniknutých pri plnení oficiálnych povinností, sú vyňaté zo základu dane.

3. Rodinné prídavky a sociálne dávky uvedené nižšie sa odpočítajú zo základu dane:

a) rodinné prídavky:

- príspevky pre hlavu domácnosti,

- príspevok na nezaopatrené dieťa,

- príspevok na vzdelanie,

- príspevok pri narodení dieťaťa;

b) sociálna pomoc;

c) príspevky vyplácané v prípade chorobe z povolania alebo úrazu;

d) časť platby, ktorá tvorí rodinné prídavky.

Čiastka, ktorú treba odpočítať, sa v prípade potreby vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 5.

4. Pokiaľ článok 5 neustanovuje inak, z čiastky získanej na základe uplatnenia predchádzajúcich ustanovení sa zníži o 10 % za pracovné a osobné výdavky.

Okrem toho sa na každé nezaopatrené dieťa daňovníka, ako aj na každú osobu, ktorá sa považuje za nezaopatrené dieťa na základe článku 2 ods. 4 prílohy VII Služobného poriadku odpočíta dvojnásobok čiastky príspevku na nezaopatrené dieťa.

5. Zo základu dane sa uskutočnia zrážky z odmien daňovníkov z dôvodu dôchodkov alebo sociálneho zabezpečenia.

Článok 4

Daň sa vypočíta, pokiaľ článok 5 neustanovuje zo zdaniteľnej čiastky získanej uplatnením článku 3 a bez ohľadu na čiastku neprevyšujúcu 803 belgických frankov a uplatnením sadzby:

8 % | z čiastky medzi | 803 Bfr a 14178 Bfr |

10 % | z čiastky medzi | 14179 Bfr a 19528 Bfr |

12,50 % | z čiastky medzi | 19529 Bfr a 22380 Bfr |

15 % | z čiastky medzi | 22381 Bfr a 25413 Bfr |

17,50 % | z čiastky medzi | 25414 Bfr a 28265 Bfr |

20 % | z čiastky medzi | 28266 Bfr a 31030 Bfr |

22,50 % | z čiastky medzi | 31031 Bfr a 33883 Bfr |

25 % | z čiastky medzi | 33884 Bfr a 36648 Bfr |

27,50 % | z čiastky medzi | 36649 Bfr a 39500 Bfr |

30 % | z čiastky medzi | 39501 Bfr a 42265 Bfr |

32,50 % | z čiastky medzi | 42266 Bfr a 45118 Bfr |

35 % | z čiastky medzi | 45119 Bfr a 47883 Bfr |

40 % | z čiastky medzi | 47884 Bfr a 50735 Bfr |

45 % | z čiastky nad 50735 Bfr. |

Článok 5

V prípade, ak platy, mzdy a požitky podliehajú opravnému faktoru:

- čiastka každého z prvkov zahrnutých do výpočtu dane, okrem zrážok z odmien daňovníkov vykonaných z dôvodu dôchodkov alebo sociálneho zabezpečenia, sa pri uplatnení tohto nariadenia získa tak, že opravný faktor sa aplikuje na čiastku tohto prvku vypočítaného predtým pomocou aplikácie opravného faktora na odmenu,

- výška odpočtov uvedených v článku 3 ods. 4 sa určí tak, že opravný faktor sa použije na čiastku zrážok vypočítaných predtým než bol použitý opravný faktor na odmenu,

- výška príjmov uvedených v článku 4 podlieha opravnému faktoru.

Článok 6

1. Odchylne od ustanovení článkov 3 a 4:

a) sumy zaplatené

- ako náhrada za prácu nadčas,

- za mimoriadne náročnú prácu,

- pri výnimočných službách,

- pri patentovaných objavoch,

sa posúdia na účely dane pri sadzbe, ktorá sa v mesiaci predchádzajúcom mesiacu vykonania platby uplatnila na najvyššiu zdaniteľnú čiastku odmeny pracovníka;

b) platby z dôvodu skončenia služby sa zdania po uplatnení odpočtov uvedených v článku 3 ods. 4 pri sadzbe zodpovedajúcej dvom tretinám existujúceho koeficientu v čase poslednej výplaty, medzi:

- čiastkou splatnej dane a

- základom dane definovaným v článku 3.

2. Uplatnenie tohto nariadenia nemá účinok vo forme zníženia platov, miezd a požitkov akéhokoľvek druhu vyplatených spoločenstvom vo vzťahu k čiastke, ktorá je nižšia než životné mini mum definované v článku 6 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov spoločenstiev.

Článok 7

Keď sa zdaniteľná platba vzťahuje na obdobie kratšie než jeden mesiac, sadzba dane zodpovedá sadzbe použiteľnej v prípade príslušnej mesačnej platby.

Keď sa zdaniteľná platba vzťahuje na obdobie dlhšie než jeden mesiac, daň sa vypočíta, akoby táto platba bola rovnomerne rozdelená na mesiace, na ktoré sa vzťahuje.

Opravné platby nesúvisiace s mesiacom, počas ktorého sa uskutočnili, podliehajú dani, ktorej by boli podliehali, keby boli vykonané v riadnom čase.

Článok 8

Daň sa vyberá prostredníctvom zrážky pri zdroji. Čiastka sa zaokrúhli na celé jednotky nadol.

Článok 9

Zdaňovanie sa zaznamená ako príjem v rozpočtoch spoločenstiev.

Článok 10

Riadiace orgány inštitúcií spoločenstiev spolupracujú s cieľom jednotného uplatňovania tohto nariadenia.

Rada na návrh Komisie prijme akékoľvek ustanovenia potrebné pre uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 11

Toto nariadenie platí aj pre:

- členov Komisie,

- sudcov, generálnych advokátov, tajomníka a pomocných spravodajcov na Súdnom dvore,

- členov Dvora audítorov.

Článok 12

Toto nariadenie sa použije na členov orgánov Európskej investičnej banky, jej zamestnancov a príjemcov ňou vyplácaných dôchodkov, ktorí sú zaradení do kategórií určených Radou pri uplatňovaní prvého odseku článku 16 protokolu o výsadách a imunitách, v súvislosti s platmi, mzdami a požitkami, ako aj invalidnými, starobnými a pozostalostnými dôchodkami vyplácanými bankou.

Článok 13

Náhrady a platby uvedené v článku 13 nariadenia č. 32 (EHS) 12 (ESAE) [2] sú oslobodené od dane.

Článok 14

Týmto sa ruší nariadenie č. 32 (EHS), 12 (ESAE).

Článok 15

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. februára 1968

Za Radu

predseda

M. Couve De Murville

[1] Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

[2] Ú. v. ES 45, 14.6.1962, s. 1461/62.

--------------------------------------------------