31968R0234Úradný vestník L 055 , 02/03/1968 S. 0001 - 0004
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 2 S. 0005
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1968(I) S. 0026
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 2 S. 0005
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1968(I) S. 0026
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 3 S. 0027
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 2 S. 0094
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 2 S. 0094


Nariadenie Rady (EHS) č. 234/68

z 27. februára 1968

o zriadení spoločnej organizácie trhu so živými stromami a ostatnými rastlinami, hľuzami, koreňmi, rezanými kvetmi a okrasnými listami

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej články 42 a 43,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže činnosť a rozvoj spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami musí doprevádzať zavedenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky s cieľom zahrnúť predovšetkým spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, ktorá môže mať v závislosti od výrobku rôzne formy;

keďže produkcia živých stromov a iných sadeníc, hľúz, cibúľ a podobne, rezaných kvetov a okrasných listov (ďalej len "živé rastliny") má osobitný význam pre ekonomiku poľnohospodárstva v určitých regiónoch spoločenstva; keďže pre pestovateľov v týchto regiónoch predstavuje pokračovanie tejto výroby najdôležitejšiu časť ich príjmov; keďže preto by sa malo prostredníctvom vhodných opatrení vyvinúť úsilie na podporu rozumného odbytu tejto výroby a zabezpečenia stabilných trhových podmienok;

keďže jedným z opatrení, ktoré sa majú z hľadiska zriadenia spoločnej organizácie trhu prijať, je uplatňovanie spoločných noriem kvality pri daných výrobkoch; keďže uplatňovanie týchto noriem by malo mať za následok odstránenie výrobkov nedostatočnej kvality z trhu a podporu obchodných vzťahov na základe skutočnej hospodárskej súťaže, a tak prispievať k zvyšovaniu rentability výroby;

keďže uplatňovanie týchto noriem si vyžaduje určitú úroveň kontroly kvality výrobkov, ktoré podliehajú štandardizácii; keďže preto by sa malo zaviesť ustanovenie na zabezpečenie tejto kontroly;

keďže vývoz cibúľ kvetín do tretích krajín má pre spoločenstvo závažný hospodársky význam; keďže pokračovanie a rozvoj týchto vývozov je možné zaistiť stabilizáciou cien v tomto obchode; keďže preto by sa malo zaviesť ustanovenie o minimálnych vývozných cenách daných výrobkov;

keďže spoločná organizácia trhu so živými rastlinami zdôvodňuje uplatňovanie Spoločného colného sadzobníka; keďže okrem toho by sa mali nariadenia o dovozoch z tretích krajín bezodkladne koordinovať a zjednotiť;

keďže aby spoločenstvo nezostalo bez možnosti sa chrániť pred výnimočným narušením, ktoré môže vzniknúť z dôvodu dovozu alebo vývozu, by sa spoločenstvu malo umožniť prijať bezodkladne všetky potrebné kroky;

keďže spoločná organizácia trhu zahŕňa odstránenie všetkých prekážok voľného pohybu daných tovarov v rámci vnútorných hraníc spoločenstva;

keďže ustanovenia zmluvy, ktoré umožňujú hodnotenie pomoci poskytovanej členskými štátmi a zákaz tých, ktoré nie sú v súlade so spoločným trhom, by sa mali vzťahovať aj na živé rastliny;

keďže aby sa zjednodušilo vykonávanie navrhovaných opatrení, mal by sa stanoviť postup pre vznik úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci riadiaceho výboru;

keďže spoločná organizácia trhu so živými rastlinami musí zároveň náležito zohľadňovať ciele stanovené v článkoch 39 a 110 zmluvy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V oblasti výrobkov zahrnutých v rámci kapitoly 6 Spoločného colného sadzobníka sa zriaďuje spoločná organizácia trhu so živými rastlinami, hľuzami, cibuľami, rezanými kvetmi a okrasnými listami; bude zahŕňať spoločné normy kvality a obchodné pravidlá.

Článok 2

S cieľom podporiť obchodnú činnosť a spoločné obchodné organizácie je možné v oblasti výrobkov uvedených v článku 1 prijať nasledujúce opatrenia spoločenstva:

- opatrenia na zlepšenie kvality a podporu dopytu,

- opatrenia na podporu lepšej organizácie výroby a odbytu,

- opatrenia na uľahčenie zaznamenávania vývoja cien na trhu.

V súlade s postupom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy sa prijmú všeobecné pravidlá týkajúce sa týchto opatrení.

Článok 3

Normy kvality, triedenia podľa veľkosti a balenia, ako i rozsah týchto noriem je možné stanoviť pre výrobky uvedené v článku 1 alebo pre skupiny týchto výrobkov; tieto normy sa môžu týkať najmä rozdelenia do tried podľa kvality, balenia, úpravy a označovania.

Výrobky, na ktoré sa prijali normy, sa nesmú vystaviť na odbyt, ponúkať na predaj, predať, dodať alebo obchodovať iným spôsobom ako podľa daných noriem.

Normy a všeobecné pravidlá pre ich uplatňovanie stanoví Rada na návrh Komisie konajúc v súlade s hlasovacím postupom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy.

Článok 4

O zmenách kvalitatívnych noriem, ktoré zohľadňujú požiadavky výroby a spôsoby odbytu, sa rozhodne podľa postupu stanoveného v článku 14.

Článok 5

1. Členské štáty kontrolujú kvalitu výrobkov, pre ktoré sa stanovili kvalitatívne normy. Členské štáty oznámia iným členským štátom a Komisii najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia platnosti každej kvalitatívnej normy názov a adresu orgánov poverených kontrolou každého výrobku alebo skupiny výrobkov, pre ktoré sa stanovila norma.

2. V prípade potreby sa v súlade s postupom stanoveným v článku 14 prijmú podrobné pravidlá pre uplatňovanie odseku 1, pričom sa zohľadní najmä potreba zabezpečenia koordinácie práce kontrolných orgánov a jednotného výkladu a uplatňovania kvalitatívnych noriem.

Článok 6

Ak sa normy stanovili, všetky verejné ponuky vo forme inzerátov, katalógov alebo cenníkov musia zahŕňať, ak je cena stanovená, údaje o povahe výrobku a jeho triedenie podľa veľkosti.

Článok 7

1. Pre každý z výrobkov zahrnutých do položky č. 06.01 A Spoločného colného sadzobníka je možné v súlade s postupom stanoveným v článku 14 každoročne stanoviť v dostatočnom časovom predstihu pred obdobím odbytu so začiatkom v roku 1968 jednu alebo viac minimálnych cien pre vývoz do tretích krajín.

Vývoz takýchto výrobkov sa povolí len za cenu, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako minimálna cena stanovená pre príslušný výrobok.

2. V súlade s postupom stanoveným v článku 14 sa stanovia podrobné pravidlá pre uplatňovanie odseku 1.

Článok 8

1. Spoločný colný sadzobník sa začne uplatňovať od 1. júla 1968 pri výrobkoch uvedených článku 1; od tohto dátumu sa nesmú vyberať žiadne colné poplatky.

2. Rada konajúc v súlade s hlasovacím postupom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy prijme do 1. júla 1968 na návrh Komisie ustanovenia potrebné na koordináciu a zjednotenie dovozných systémov uplatňovaných každým členským štátom voči tretím krajinám. Tieto opatrenia nadobudnú účinnosť najneskôr 1. januára 1969.

Článok 9

1. Ak z dôvodu dovozu alebo vývozu výrobkov trh spoločenstva zaznamená pri jednom alebo viacerých výrobkoch uvedených v článku 1 vážne narušenie, ktoré môže ohroziť ciele stanovené v článku 39 zmluvy, alebo mu takého narušenie hrozí, je možné v obchode s tretími krajinami uplatňovať vhodné opatrenia dovtedy, pokým toto narušenie alebo hrozba narušenia nezanikne.

Rada v súlade s hlasovacím postupom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy stanoví na návrh Komisie podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto odseku a určí prípady a ohraničenia, v rámci ktorých môžu členské štáty prijať ochranné opatrenia.

2. Ak vznikne situácia uvedená v odseku 1, Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodne o potrebných opatreniach; opatrenia sa oznámia členským štátom a začnú sa bezodkladne uplatňovať. Ak Komisia obdrží žiadosť od členského štátu, rozhodne o nej do dvadsiatich štyroch hodín po obdržaní tejto žiadosti.

3. Členský štát môže opatrenia Komisie predložiť Rade do troch pracovných dní po ich oznámení. Rada bezodkladne zasadne. Rada môže tieto opatrenia v súlade s hlasovacím postupom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy zmeniť, doplniť alebo zrušiť.

Článok 10

1. Vo vnútornom obchode spoločenstva je zakázané:

- vyberanie colných poplatkov alebo poplatkov s rovnakým účinkom,

- obmedzenie týkajúce sa množstva alebo opatrenie s rovnakým účinkom,

- odvolanie sa na článok 44 zmluvy.

2. Odchylne od ustanovení druhej a tretej zarážky odseku 1 sa zachovanie obmedzenia týkajúce sa množstva alebo opatrenia s rovnakým účinkom a odvolania sa na článok 44 zmluvy naďalej povoľuje pre:

- odrezky bez koreňov a viničové vrúble (Spoločný colný sadzobník položka č. 06.02 A I) a viničové kry vrúbľované alebo s koreňom (Spoločný colný sadzobník položka č. 06.02 B) do dátumu stanoveného pre uplatňovanie ustanovení vo všetkých členských štátoch, ktoré má Rada prijať o odbyte materiálov pre vegetatívne rozmnožovanie viniča,

- pre črepníkové rastliny a mladé ovocné stromy a kríky (Spoločný colný sadzobník položka č. 06.02 C II) do 31. decembra 1968.

Pokiaľ ide o črepníkové rastliny a mladé ovocné stromy a kríky (Spoločný colný sadzobník položka č. 06.02 C II) Rada stanoví také opatrenia, ktoré sa môžu požadovať v súlade s článkami 3, 12 alebo 18 tohto nariadenia.

Článok 11

Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, články 92 až 94 zmluvy sa vzťahujú na výrobu a obchod s výrobkami uvedenými v článku 1.

Článok 12

Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy doplní k tomuto nariadeniu také ďalšie ustanovenia, ktoré sa môžu požadovať z hľadiska skúsenosti.

Článok 13

1. Zriadi sa Riadiaci výbor pre živé rastliny (ďalej len "výbor" ), ktorý budú tvoriť zástupcovia členských štátov a ktorému bude predsedať zástupca Komisie.

2. V rámci výboru sú hlasy členských štátov upravené podľa článku 148 (2) zmluvy. Predseda nehlasuje.

Článok 14

1. Ak sa má postupovať podľa postupu stanoveného v tomto článku, predseda postúpi danú vec výboru buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor oznámi svoje stanovisko o takýchto opatreniach v termíne, ktorý stanovil predseda podľa naliehavosti posudzovaných otázok. Stanovisko sa prijme väčšinou dvanástich hlasov.

3. Komisia prijme opatrenia, ktoré sa začnú bezodkladne uplatňovať. Ak však tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, tak ich musí Komisia oznámiť Rade. V takom prípade Komisia môže odložiť uplatňovanie opatrení, ktoré prijala a to najviac o jeden mesiac odo dňa oznámenia.

Rada podľa hlasovacieho postupu stanoveného v článku 43 (2) zmluvy môže do jedného mesiaca prijať odlišné rozhodnutie.

Článok 15

Výbor môže posudzovať ktorúkoľvek inú otázku, ktorú mu postúpil jeho predseda buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

Článok 16

Na konci prechodného obdobia Rada konajúc v súlade s hlasovacím postupom stanoveným v článku 43 (2) zmluvy rozhodne na návrh Komisie z hľadiska skúsenosti, či zachová alebo zmení a doplní ustanovenia článku 14.

Článok 17

Toto nariadenie sa musí uplatňovať takým spôsobom, aby sa zároveň náležito zohľadnili ciele stanovené v článkoch 39 a 110 zmluvy.

Článok 18

Toto nariadenie sa bude uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté prijaté ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré sa prijmú z hľadiska aproximácie ustanovení, ktoré sa stanovili zákonom, nariadením alebo správnym postupom v členských štátoch a ktoré sa stanovili pre udržanie alebo zlepšenie odbornej alebo genetickej úrovne výroby určitých výrobkov uvedených v článku 1 a ktoré sú osobitne určené na reprodukciu.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. júla 1968.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. februára 1968

Za Radu

predseda

E. Faure

[1] Ú. v. ES 156, 15.7.1967, s. 27.

--------------------------------------------------