31968L0360Úradný vestník L 257 , 19/10/1968 S. 0013 - 0016
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 1 S. 0044
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1968(II) S. 0477
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 1 S. 0044
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1968(II) S. 0485
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 1 S. 0043
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 1 S. 0088
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 05 Zväzok 1 S. 0088


Smernica Rady

z 15. októbra 1968

o odstránení prekážok pohybu a pobytu pracovníkov členských štátov a ich rodín v rámci spoločenstva

(68/360/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä jej článok 49,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 [3] upravilo slobodu pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva; keďže následne by mali byť prijaté opatrenia, ktoré by zrušili obmedzenia, ktoré ešte stále pretrvávajú v súvislosti s pohybom a pobytom v rámci spoločenstva, a ktoré by boli v súlade s právami a výhodami priznanými zmieneným nariadením štátnym príslušníkom ktoréhokoľvek členského štátu, ktorí sa sťahujú za účelom výkonu zamestnania, a ich rodinným príslušníkom;

keďže právna úprava vzťahujúca sa na pobyt by mala, pokiaľ je to možné, zosúladiť postavenie pracovníkov z iných členských štátov a ich rodinných príslušníkov s postavením vlastných štátnych príslušníkov;

keďže koordinácia zvláštnych opatrení týkajúcich sa pohybu a pobytu cudzích štátnych príslušníkov, opodstatnených z dôvodu ochrany verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo z dôvodu ochrany verejného zdravia, je predmetom smernice Rady z 25. februára 1964 [4] prijatej v rámci uplatnenia článku 56 odseku 2 zmluvy,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty, v súlade s touto smernicou, zrušia obmedzenia pohybu a pobytu štátnych príslušníkov zmienených štátov a ich rodinných príslušníkov, na ktorých sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. 1612/68.

Článok 2

1. Členské štáty priznajú štátnym príslušníkom uvedeným v článku 1 právo opustiť svoje územie za účelom prístupu k zamestnaniu a jeho výkonu na území iného členského štátu. Takéto právo sa uplatní predložením platného preukazu totožnosti alebo pasu. Rodinní príslušníci majú rovnaké právo ako štátny príslušník, na ktorom sú závislí.

2. Členské štáty v súlade so svojimi právnymi predpismi vydajú alebo obnovia štátnym príslušníkom preukaz totožnosti alebo pas, ktorý má obsahovať najmä údaj o štátnej príslušnosti držiteľa.

3. Pas musí byť platný aspoň vo všetkých členských štátoch a v krajinách, ktorými musí jeho držiteľ pri cestovaní medzi členskými štátmi prechádzať. Ak je pas jediným dokladom, na základe ktorého môže jeho držiteľ zákonne opustiť krajinu, má byť platný najmenej päť rokov.

4. Členské štáty nemôžu vyžadovať od štátnych príslušníkov uvedených v článku 1 žiadne výstupné vízum ani žiadny rovnocennýdoklad.

Článok 3

1. Členské štáty povolia osobám uvedeným v článku 1 vstup na svoje územie na základe predloženia platného preukazu totožnosti alebo pasu.

2. Vstupné vízum ani iný rovnocenný doklad nemožno vyžadovať, pokiaľ sa nejedná o rodinných príslušníkov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi žiadneho členského štátu. Členské štáty poskytnú takýmto osobám maximálnu možnú pomoc pri získavaní potrebných víz.

Článok 4

1. Členské štáty priznajú právo na pobyt na svojom území osobám uvedeným v článku 1, ktoré predložia doklady uvedené v odseku 3.

2. Ako dôkaz priznaného práva na pobyt bude vydaný doklad s názvom "Povolenie na pobyt pre štátneho príslušníka členského štátu EHS". Tento doklad musí obsahovať vyhlásenie, že bol vydaný v súlade s nariadením (EHS) č. 1612/68 a v súlade s opatreniami prijatými členskými štátmi na vykonanie tejto smernice. Text takéhoto vyhlásenia je uvedený v prílohe tejto smernice.

3. Členské štáty môžu za účelom vydania povolenia na pobyt pre štátneho príslušníka členského štátu EHS požadovať predloženie nasledujúcich dokladov:

- od pracovníka:

a) doklad, s ktorým vstúpil na ich územie;

b) vyhlásenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania alebo potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa;

- od rodinných príslušníkov pracovníka:

c) doklad, s ktorým vstúpili na ich územie;

d) doklad vydaný príslušným orgánom štátu pôvodu alebo štátu, odkiaľ prichádzajú, ktorý potvrdzuje ich príbuzenský vzťah;

e) v prípadoch uvedených v článku 10 odseku 1 a 2 nariadenia (EHS) č. 1612/68 doklad vydaný príslušným úradom štátu pôvodu alebo štátu, odkiaľ prichádzajú, ktorý potvrdzuje, že sú závislí na pracovníkovi, alebo že v tejto krajine s ním žijú v spoločnej domácnosti.

4. Rodinnému príslušníkovi, ktorý nie je štátnym príslušníkom žiadneho členského štátu, bude vydaný doklad o pobyte, ktorý bude mať rovnakú platnosť ako povolenie vydané pracovníkovi, na ktorom je závislý.

Článok 5

Vybavenie formálnych náležitostí pre získanie povolenia na pobyt nebude prekážkou pre okamžitý začiatok zamestnania na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej žiadateľmi.

Článok 6

1. Povolenie na pobyt:

a) musí platiť na celom území členského štátu, ktorý ho vydal;

b) musí platiť najmenej päť rokov od dátumu vydania a byť automaticky predĺžiteľné.

2. Prerušenie pobytu neprevyšujúce šesť po sebe nasledujúcich mesiacov a neprítomnosť z dôvodu výkonu vojenskej služby nemajú vplyv na platnosť povolenia na pobyt.

3. Ak je pracovník zamestnaný u zamestnávateľa v hostiteľskom štáte alebo u osoby poskytujúcej služby na obdobie dlhšie ako tri mesiace, ale kratšie ako jeden rok, hostiteľský členský štát mu vydá povolenie na prechodný pobyt, ktorého doba platnosti môže byť obmedzená na očakávanú dobu trvania zamestnania.

S výnimkou ustanovení článku 8 odseku 1) písm. c) bude povolenie na prechodný pobyt vydané aj sezónnemu pracovníkovi zamestnanému na dobu dlhšiu ako tri mesiace. Doba trvania zamestnania musí byť uvedená v doklade uvedenom v článku 4 odseku 3) písm. b).

Článok 7

1. Platné povolenie na pobyt nemôže byť pracovníkovi odňaté výlučne z dôvodu, že už nevykonáva zamestnanie preto, že je dočasne práceneschopný z dôvodu choroby alebo úrazu, alebo preto, že je nedobrovoľne nezamestnaný, čo má riadne potvrdené príslušným úradom práce.

2. V prípade, ak je povolenie na pobyt predĺžené po prvýkrát, môže byť doba pobytu obmedzená, avšak nie na menej ako dvanásť mesiacov, pokiaľ bol pracovník v členskom štáte nedobrovoľne nezamestnaný po dobu dlhšiu ako dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Článok 8

1. Členské štáty priznajú právo pobytu na svojom území bez vydania povolenia na pobyt:

a) pracovníkovi vykonávajúcemu zamestnanie, ak zamestnanie nemá trvať dlhšie ako tri mesiace. Doklad, s ktorým príslušná osoba vstúpila na územie štátu, a vyhlásenie zamestnávateľa o predpokladanej dobe trvania zamestnania sú dostatočné dokumenty na účely jeho pobytu; vyhlásenie zamestnávateľa však nie je potrebné v prípade, ak pracovníci prichádzajú na základe ustanovení smernice Rady z 25. februára 1964 [5] o uplatňovaní slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby v súvislosti s činnosťou sprostredkovateľov v oblasti obchodu, priemyslu a remesiel;

b) pracovníkovi, ktorý má bydlisko na území členského štátu, do ktorého sa spravidla vracia každý deň alebo aspoň raz za týždeň, a ktorý pracuje na území iného členského štátu. Príslušný úrad štátu, v ktorom je zamestnaný, môže takémuto pracovníkovi vydať zvláštne povolenie platné na päť rokov, ktoré je automaticky predĺžiteľné;

c) sezónnemu pracovníkovi, ktorý má pracovnú zmluvu potvrdenú príslušným úradom členského štátu, na územie ktorého prišiel vykonávať svoju činnosť.

2. Vo všetkých prípadoch uvedených v odseku 1 môže príslušný úrad hostiteľského členského štátu od pracovníka vyžadovať, aby hlásil svoju prítomnosť na jeho území.

Článok 9

1. Doklady o pobyte udeľované štátnym príslušníkom členského štátu EHS, ktoré sú uvedené v tejto smernici, sa vydávajú a predlžujú bezplatne alebo za čiastku, ktorá neprevyšuje poplatky účtované vlastným štátnym príslušníkom za vydávanie preukazov totožnosti.

2. Víza uvedené v článku 3 odseku 2 a potvrdenia uvedené v článku 8 odseku 1 písm. c) sa udeľujú bezplatne.

3. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na čo najväčšie možné zjednodušenie formálnych požiadaviek a postupu pri vybavovaní dokladov uvedených v odseku 1.

Článok 10

Členské štáty sa neodchýlia od ustanovení tejto smernice s výnimkou prípadov, ak by to bolo z dôvodu ochrany verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Článok 11

1. Touto smernicou nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy, ktorou sa zakladá Európske spoločenstvo uhlia a ocele, a ktoré sa týkajú pracovníkov s uznanou kvalifikáciou na ťažbu uhlia a výrobu ocele, ani ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktoré sa týkajú práva prijať kvalifikované povolanie v odbore jadrovej energie, ani žiadne opatrenia prijaté na vykonanie uvedených zmlúv.

2. Táto smernica sa však vzťahuje aj na kategórie pracovníkov uvedených v odseku 1 a na ich rodinných príslušníkov, pokiaľ ich právne postavenie neupravujú vyššie uvedené zmluvy a opatrenia.

Článok 12

1. Do deviatich mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto smernice členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s jej ustanoveniami a bezodkladne o nich informujú Komisiu.

2. Členské štáty Komisii oznámia každú zmenu ustanovení prijatých zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym aktom s cieľom zjednodušiť formálne požiadavky a postupy vydávania týchto dokladov, ktoré sú stále potrebné pre vstup, výstup a pobyt pracovníkov a ich rodinných príslušníkov.

Článok 13

1. Smernica Rady z 25. marca 1964 [6] o zrušení obmedzení pohybu a pobytu pracovníkov a ich rodín v rámci spoločenstva zostáva aj naďalej účinná, pokiaľ nebude táto smernica vykonaná členskými štátmi.

2. Povolenia na pobyt vydané na základe smernice uvedenej v odseku 1 zostávajú platné až do uplynutia ich platnosti.

Článok 14

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 15. októbra 1968

Za Radu

predseda

G. Sedati

[1] Ú. v. ES č. 268, 6.11.1967, s. 10.

[2] Ú. v. ES č. 298, 7.12.1967, s. 10.

[3] Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2.

[4] Ú. v. ES č. 56, 4.4.1964, s. 850/64.

[5] Ú. v. ES č. 56, 4.4.1964, s. 869/64.

[6] Ú. v. ES č. 62, 17.4.1964, s. 981/64.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Text vyhlásenia uvedeného v článku 4 odseku 2:

"Toto povolenie sa vydáva na základe nariadenia Rady Európskych spoločenstiev (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 a na základe opatrení prijatých na vykonanie smernice Rady z 15. októbra 1968.

V súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného nariadenia je držiteľ tohto povolenia oprávnený k prístupu k zamestnaniu a k jeho výkonu na … [1] území za rovnakých podmienok ako … [2] pracovníci."

[1] belgickom/í, nemeckom/í, francúzskom/i, talianskom/i, luxemburskom/í, holandskom/í, podľa krajiny vydávajúcej povolenie

[2] belgickom/í, nemeckom/í, francúzskom/i, talianskom/i, luxemburskom/í, holandskom/í, podľa krajiny vydávajúcej povolenie

--------------------------------------------------