31968L0193Úradný vestník L 093 , 17/04/1968 S. 0015 - 0023
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 2 S. 0032
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1968(I) S. 0091
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 2 S. 0032
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1968(I) S. 0093 - 0103
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 3 S. 0039
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 2 S. 0124
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 2 S. 0124


Smernica Rady

z 9. apríla 1968

o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča

(68/193/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

po konzultáciách s Hospodárskym a sociálnym výborom,

keďže produkcia vína a stolového hrozna zaujíma dôležité miesto v poľnohospodárstve Európskeho hospodárskeho spoločenstva;

keďže uspokojivé výsledky pri pestovaní viniča závisia do značnej miery od používania vhodného rozmnožovacieho materiálu; keďže na tento účel určité členské štáty obmedzili na určitú dobu obchodovanie s vegetatívnym rozmnožovacím materiálom vysoko kvalitných vrúbľov a mladých sadeníc; keďže tieto štáty dokázali profitovať zo systematickej selekcie sadeníc vykonávanej po dobu niekoľkých desaťročí, v dôsledku čoho boli vyvinuté stále a homogénne odrody viniča, ktoré vzhľadom na svoje charakteristické znaky sú prísľubom vysokej hodnoty pre zamýšľané účely;

keďže vyššia produktivita pestovania viniča sa v spoločenstve dosiahne, ak pri výbere odrôd, s ktorými bude povolené obchodovať, budú členské štáty uplatňovať jednotné pravidlá, ktoré sú čo možno najprísnejšie;

keďže toto však oprávňuje k obmedzeniu obchodovania na určité odrody iba v prípade, že pestovateľ viniča si môže byť istý tým, že skutočne získa rozmnožovací materiál týchto odrôd;

keďže určité členské štáty na tento účel uplatňovali schémy certifikácie, ktoré sú úradnou kontrolou určené na zabezpečenie odrodovej identity a čistoty a zdravotného stavu, najmä čo sa týka vírusových ochorení; keďže tieto schémy môžu tvoriť jeden zo základov jednotnej schémy certifikácie v spoločenstve;

keďže takáto schéma by sa mala uplatňovať na obchodovanie s rozmnožovacím materiálom vypestovaným v rámci spoločenstva tak v ostatných členských štátoch, ako aj na domácich trhoch;

keďže ako všeobecné pravidlo s rozmnožovacím materiálom určeným na pestovanie hrozna alebo na výrobu rozmnožovacieho materiálu by sa malo obchodovať, iba ak bol úradne overený a certifikovaný v súlade s pravidlami certifikácie ako základný alebo certifikovaný materiál; keďže výber technických pojmov "základný materiál" a "certifikovaný materiál" sa opiera o už o existujúcu medzinárodnú terminológiu a o schémy spoločenstva pre iné rody a druhy rastlín;

keďže by bolo žiaduce obmedziť obchodovanie na certifikovaný viničový rozmnožovací materiál získaný klonovou selekciou; keďže v súčasnej dobe nie je možné dosiahnuť tento cieľ, nakoľko požiadavky spoločenstva nie je možné v plnom rozsahu pokryť takýmto materiálom; keďže z tohto dôvodu obchodovanie so skontrolovaným štandardným materiálom, ktorý sa musí taktiež vyznačovať identitou a odrodovou čistotou, ale ktorý nie vždy ponúka tie isté garancie ako rozmnožovací materiál získaný klonovou selekciou, by malo byť povolené dočasne; keďže táto kategória by sa mala postupne zrušiť;

keďže ak vinič nie je rozmnožovaný, alebo ak sa s rozmnožovacím materiálom neobchoduje v členskom štáte, javí sa opodstatnené sprostiť daný štát záväzku zorganizovať certifikáciu alebo kontrolu štandardného materiálu bez toho, aby to malo vplyv na jeho záväzok obmedziť obchodovanie na certifikovaný materiál a štandardný materiál;

keďže rozmnožovací materiál, ktorý sa neuvedie na trh, by nemal vzhľadom na svoju malú ekonomickú dôležitosť podliehať pravidlám spoločenstva; keďže členské štáty si musia ponechať právo rozhodnúť o tom, aby takýto materiál podliehal zvláštnym ustanoveniam;

keďže pravidlá spoločenstva by sa nemali uplatňovať na uvedený rozmnožovací materiál určený na vývoz do tretích krajín;

keďže pravidlá spoločenstva pre rozmnožovací materiál pestovaný v tretích krajinách a predávaný v spoločenstve musí schváliť Rada najneskôr do 31. decembra 1969;

keďže s cieľom zvýšiť nie iba genetickú hodnotu rozmnožovacieho materiálu spoločenstva, ale aj jeho vonkajšiu kvalitu, sa musia stanoviť určité podmienky týkajúce sa technickej čistoty, kvality a triedenia;

keďže s cieľom zabezpečiť identitu rozmnožovacieho materiálu sa musia stanoviť pravidlá spoločenstva, pokiaľ ide o triedenie dávok, balenie, pečatenie a označovanie; keďže na tento účel by na štítkoch mali byť uvedené údaje potrebné pre úradnú kontrolu ako aj z hľadiska informácií o pestovateľovi viniča a mal by byť na nich jasne uvedený charakter certifikácie spoločenstva;

keďže s cieľom zabezpečiť, aby počas obchodovania boli splnené tak požiadavky na kvalitu rozmnožovacieho materiálu, ako aj ustanovenia na zabezpečenie jeho identity, členské štáty musia prijať opatrenia pre vhodné podmienky kontroly;

keďže rozmnožovací materiál vyhovujúci týmto požiadavkám nesmie bez toho, aby tým bol porušený článok 36 zmluvy, byť predmetom žiadnych obchodných obmedzení okrem tých, ktoré sú uvedené v predpisoch spoločenstva;

keďže dovtedy, kým nebude vytvorený spoločný zoznam odrôd, povolené obmedzenia by mali zahŕňať najmä právo členských štátov obmedziť obchodovanie s rozmnožovacím materiálom na tie odrody, ktoré sú hodnotné z hľadiska zberu úrody a používania na svojom území; keďže nie je vhodné rozhodnúť v súčasnej dobe, či a na základe akých podmienok členské štáty môžu zakázať, úplne alebo čiastočne, pestovanie určitých odrôd viniča na svojom území;

keďže vzhľadom na určité podmienky rozmnožovací materiál vypestovaný v ostatných členských štátoch zo základného materiálu certifikovaného v členskom štáte by mal byť uznaný za ekvivalentný rozmnožovaciemu materiálu vypestovanému v takomto členskom štáte;

keďže v obdobiach, kedy sa vyskytujú ťažkosti pri získavaní dodávok certifikovaného materiálu rôznych kategórií alebo štandardného materiálu, by malo byť dočasne dovolené obchodovať s rozmnožovacím materiálom vyhovujúcim menej prísnym požiadavkám;

keďže s cieľom harmonizovať technické metódy certifikácie a kontroly štandardného materiálu používaného v rôznych členských štátoch a umožniť vykonávať v budúcnosti porovnania materiálu certifikovaného alebo kontrolovaného v spoločenstve s materiálom pochádzajúcim z tretích krajín by sa skúšky spoločenstva mali vykonávať v členských štátoch s cieľom stanoviť kvalitu rôznych kategórií rozmnožovacieho materiálu;

keďže Komisia by mala byť poverená úlohou prijímať určité opatrenia na uplatňovanie tejto smernice; keďže s cieľom uľahčiť implementáciu navrhovaných opatrení by mal byť vypracovaný postup nadviazania úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre osivá a rozmnožovací materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesné hospodárstvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa bude uplatňovať na materiály určené na vegetatívne rozmnožovanie viniča (ďalej len "rozmnožovací materiál") vypestované a predávané v spoločenstve.

Článok 2

1. Pre účely tejto smernice sa budú uplatňovať nasledujúce definície:

A. Vinič: rastliny rodu Vitis (L.) určené na pestovanie hrozna alebo na používanie ako rozmnožovací materiál pre takéto rastliny.

C. Škôlky na odnože:

i) škôlky na pestovanie odrezkov podpníkov na vrúbľovanie, odrezky zo škôlky alebo odrezky s vrúbľom na vrchole.

a)zakorenené vrúble: | nevrúbľované kusy zakorenených viničových výhonkov určených na sadenie v nevrúbľovanej forme alebo na použitie na podpníky; |

b)zakorenené sadenice: | kusy viničových výhonkov spojené vrúbľovaním, ktorých podzemná časť je zakorenená. |

ii) D.

Škôlky na odrezky

:

a)viničové výhonky: | jednoročné výhonky; |

b)odrezky podpníkov na vrúbľovanie: | kusy viničových výhonkov určené na tvorbu časti pod zemou pri príprave zakorenených sadeníc; |

c)odrezky s vrúbľom na vrchole: | kusy viničových výhonkov určené na tvorbu nadzemnej časti pri príprave zakorenených vrúbľov alebo v prípade vrúbľovania sadeníc na mieste; |

d)odrezky zo škôlky: | kusy viničových výhonkov určené na prípravu zakorenených odrezkov. |

C. Škôlky na odnože: škôlky na pestovanie odrezkov podpníkov na vrúbľovanie, odrezky zo škôlky alebo odrezky s vrúbľom na vrchole.

D. Škôlky na odrezky: škôlky na pestovanie zakorenených odrezkov alebo zakorenených vrúbľov.

E. Základný materiál: rozmnožovací materiál

a) za ktorého vypestovanie bol zodpovedný pestovateľ v súlade s akceptovanými praktikami pre zachovanie odrody;

b) ktorý je určený na pestovanie rozmnožovacieho materiálu;

c) ktorý vyhovuje podmienkam stanoveným pre základný materiál v prílohách I a II; a

d) u ktorého úradné preskúmanie preukázalo, že spĺňa vyššie uvedené podmienky.

F. Certifikovaný materiál: rozmnožovací materiál

a) ktorý sa získava priamo zo základného materiálu danej odrody alebo, ak to pestovateľ požaduje, z rozmnožovacieho materiálu v skoršom štádiu rozmnožovania, ako je základný materiál, u ktorého úradné preskúmanie potvrdilo, že vyhovuje podmienkam pre základný materiál ustanovený v prílohách I a II;

b) ktorý je určený na

- pestovanie sadeníc alebo častí sadeníc určených na použitie pri pestovaní hrozna alebo

- pestovanie hrozna;

c) ktorý vyhovuje podmienkam stanoveným pre certifikovaný materiál v prílohách I a II; a

d) u ktorého úradné preskúmanie preukázalo, že spĺňa vyššie uvedené podmienky.

G. Štandardný materiál: rozmnožovací materiál

a) ktorý sa vyznačuje odrodovou identitou a čistotou;

b) ktorý je určený

- na pestovanie sadeníc alebo častí sadeníc určených na použitie pri pestovaní hrozna;

c) ktorý vyhovuje podmienkam stanoveným pre štandardný materiál v prílohách I a II a

d) u ktorého úradné preskúmanie preukázalo, že spĺňa vyššie uvedené podmienky.

H. Úradné opatrenia: opatrenia vykonané

a) štátnymi orgánmi alebo

b) akoukoľvek právnickou osobou, či už sa riadi verejným alebo súkromným právom, konajúcou na zodpovednosť štátu, alebo

c) v prípade pomocných činností, ktoré taktiež podliehajú kontrole zo strany štátu, akoukoľvek fyzickou osobou prísažne zaviazanou na tento účel

za predpokladu, že osoby uvedené pod b) a c) nemajú z týchto opatrení žiadny privátny zisk a prospech.

2. Členské štáty môžu:

a) za predpokladu, že neexistuje žiadna úradná certifikácia rozmnožovacieho materiálu alebo kontrola štandardného materiálu, pokiaľ sa takýto materiál bežne nerozmnožuje alebo nepredáva na ich území;

b) ako prechodné opatrenie po nadobudnutí účinnosti zákonov, iných právnych predpisov alebo administratívnych opatrení nevyhnutných na dosiahnutie súladu s touto smernicou vykonať opatrenia, aby rozmnožovací materiál, ktorý sa použil na založenie škôlok podnoží alebo škôlok vrúbľov, bol ekvivalentný rozmnožovaciemu materiálu certifikovanému alebo kontrolovanému v súlade s ustanoveniami tejto smernice, ak predtým, ako sa týmto spôsobom použil, poskytoval rovnaké garancie ako rozmnožovací materiál certifikovaný alebo kontrolovaný v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Článok 3

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa rozmnožovací materiál viniča nemohol uviesť na trh:

- pokiaľ nebol úradne certifikovaný ako "základný materiál" alebo "certifikovaný materiál", alebo nie je úradne kontrolovaným štandardným materiálom a

- pokiaľ nevyhovuje podmienkam stanoveným v prílohe II.

2. Členské štáty môžu povoliť derogácie z ustanovení odseku 1:

a) pre rozmnožovací materiál skoršieho štádia rozmnožovania ako je základný kmeň;

b) pre skúšky alebo na vedecké účely;

c) pre selekčnú činnosť.

3. Členské štáty môžu povoliť derogácie, pokiaľ ide o minimálnu dĺžku odrezkov podnože na štepenie [príloha II (III) (1) (B) a)].

4. Komisia konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 17 môže:

a) autorizovať členské štáty formou derogácie z ustanovení prílohy II (II) (1) klasifikovať ako certifikovaný materiál zakorenené sadenice pozostávajúce z certifikovaného materiálu naštepeného na štandardný materiál; takéto povolenie sa vydá iba na prechodné obdobie, ktoré sa musí stanoviť, a iba dovtedy, kým príslušné členské štáty nebudú mať dostatočné zásoby základného materiálu a certifikovaného materiálu pre svoje nové výsadby;

b) stanoviť, že po stanovenom dátume sa rozmnožovací materiál určitých odrôd viniča nemôže uvádzať na trh, pokiaľ nebol úradne certifikovaný ako "základný materiál" alebo "certifikovaný materiál".

Článok 4

Členské štáty môžu, pokiaľ ide o podmienky stanovené v prílohách I a II, stanoviť dodatočné alebo prísnejšie požiadavky na certifikáciu rozmnožovacieho materiálu alebo na kontrolu štandardného materiálu vypestovaného na ich vlastnom území.

Článok 5

1. Každý členský štát vypracuje zoznam odrôd viniča úradne uznaných na certifikáciu a na kontrolu ako štandardný materiál na svojom území. V zozname sa uvedú základné morfologické a fyziologické charakteristické znaky, na základe ktorých sa jednotlivé odrody dajú od seba rozlíšiť.

2. Odroda je akceptovaná pre certifikáciu a kontrolu iba vtedy, ak sa preukáže na základe úradných a úradne riadených skúšok, najmä pestovateľských pokusov, že odroda je dostatočne homogénna a stála.

Pokiaľ je známe, že daná odroda sa predáva v inej krajine pod iným názvom, tento názov sa tiež uvedie v zozname.

3. Prijaté odrody sa úradne kontrolujú v pravidelných intervaloch. Ak sa ktorákoľvek z podmienok akceptácie pre certifikáciu alebo kontrolu viac neplní, uznanie sa zruší a odroda sa zo zoznamu vymaže.

4. Tieto zoznamy a všetky zmeny v nich vykonané sa ihneď zašlú Komisii, ktorá ich oznámi ostatným členským štátom.

Článok 6

Členské štáty požadujú, aby vzorky na kontrolu odrôd boli pripravené úradne v súlade s príslušnými postupmi.

Článok 7

Členské štáty zabezpečia, aby počas pestovania a počas vyberania alebo odstraňovania z materskej rastliny viniča, balenia, skladovania a prepravy, bol rozmnožovací materiál uchovávaný v oddelených dávkach a aby bol označený odrodou a, ak je to vhodné, v prípade základného materiálu a certifikovaného materiálu aj klonom.

Článok 8

1. Členské štáty požadujú, aby bol rozmnožovací materiál predávaný iba v dostatočne homogénnych dávkach a v uzavretých obaloch alebo zväzkoch, ktoré budú opatrené, ako je to predpísané v článkoch 9 a 10, uzatváracím zariadením a označeniami. Obaly sú v súlade s ustanoveniami v prílohe III.

2. Členské štáty môžu, pokiaľ ide o predaj malých množstiev konečnému spotrebiteľovi a pokiaľ ide o predaj viničov v črepníkoch, prepravkách alebo krabiciach, povoliť derogácie z ustanovení odseku 1, pokiaľ ide o balenie, uzatváranie a označovanie.

Článok 9

Členské štáty požadujú, aby obaly a zväzky rozmnožovacieho materiálu boli zaplombované zodpovednou osobou takým spôsobom, že v prípade otvorenia kontejneru alebo zväzku dôjde k poškodeniu plomby a táto sa nebude dať znovu pripevniť.

Článok 10

1. Členské štáty požadujú, aby osoba zodpovedná za plombovanie pripevnila na vonkajšiu stranu obalov alebo zväzkov rozmnožovacieho materiálu štítok v jednom z úradných jazykov spoločenstva, ktorý je v súlade s špecifikáciou podľa prílohy IV; tento štítok je pripevnený pomocou plomby. Farba tohto štítku je v prípade základného materiálu biela, v prípade certifikovaného materiálu modrá a v prípade štandardného materiálu tmavožltá.

2. Členské štáty môžu stanoviť, že súčasťou každej dávky bude aj doklad, v ktorom sú uvedené tie isté informácie ako na štítku.

Článok 11

Členské štáty zabezpečia, aby identita rozmnožovacieho materiálu zostala zachovaná od doby vyberania z pôdy alebo jeho odstraňovania z materských rastlín viniča až po jeho dodávku ku konečnému spotrebiteľovi systémom úradných kontrol stanovených alebo schválených samotnými členskými štátmi. Členské štáty vykonajú vhodné opatrenia, aby bol rozmnožovací materiál počas obchodovania úradne kontrolovaný minimálne kontrolnou vzorkou, pokiaľ ide o jeho súlad s požiadavkami tejto smernice.

Článok 12

1. Členské štáty zabezpečia, aby základný materiál a certifikovaný materiál, ktoré boli úradne certifikované a ktorých kontejnery boli označené spôsobom predpísaným v tejto smernici, a štandardný materiál, ktorého kontejnery boli zaplombované a označené spôsobom predpísaným v tejto smernici, nepodliehali žiadnym obchodným obmedzeniam, pokiaľ ide o ich charakteristické znaky, program skúšania, označovanie a plombovanie, okrem obmedzení uvedených v tejto smernici.

2. Členské štáty môžu:

a) tam, kde Komisia neprijala žiadne opatrenia podľa článku 3 (4) b) a neuviedla ich do účinnosti, stanoviť, že po určenom dátume sa rozmnožovací materiál určitých odrôd viniča nemôže uvádzať na trh, pokiaľ nebol úradne certifikovaný ako "základný materiál" alebo "certifikovaný materiál";

b) dovtedy, kým nemôže byť zavedený spoločný zoznam odrôd, obmedziť obchodovanie s rozmnožovacím materiálom na tie odrody, ktoré sú zapísané v národnom zozname vychádzajúcom z hodnoty z hľadiska zberu úrody a používania na svojom území; podmienky na začlenenie do tohto zoznamu sú rovnaké pre odrody pochádzajúce z ostatných členských štátov ako podmienky pre domáce odrody.

Článok 13

Členské štáty stanovia, že rozmnožovací materiál, ktorý sa získal priamo zo základného materiálu certifikovaného v jednom členskom štáte a pestovaného v druhom členskom štáte, môže byť certifikovaný v tom štáte, ktorý vypestoval základný materiál, pokiaľ bol rozmnožovací materiál podrobený kontrole priamo v teréne, pričom boli splnené podmienky stanovené v prílohe I a ak úradná prehliadka preukázala, že podmienky stanovené v prílohe II sú splnené.

Článok 14

1. S cieľom vylúčiť akékoľvek dočasné ťažkosti pri základných dodávkach základného materiálu, certifikovaného materiálu alebo štandardného materiálu, ktoré sa vyskytnú v jednom alebo vo viacerých členských štátoch a nedajú sa prekonať v rámci spoločenstva, Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 17, splnomocní jeden alebo viacero členských štátov prijať na obchodovanie na dobu, ktorú stanoví Komisia, rozmnožovací materiál kategórie spĺňajúcej menej prísne požiadavky.

2. Pre kategóriu rozmnožovacieho materiálu ktorejkoľvek uvedenej odrody je farba štítku taká, ako je stanovená pre príslušnú kategóriu; vo všetkých ostatných prípadoch je hnedá. Na štítku je vždy uvedené, že daný rozmnožovací materiál patrí do kategórie, ktorá spĺňa menej prísne požiadavky.

Článok 15

1. Táto smernica sa nebude uplatňovať na uvedený rozmnožovací materiál určený na vývoz do tretích krajín.

2. Rada, konajúca kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, uvedie do účinnosti najneskôr do 31. decembra 1969 opatrenia týkajúce sa rozmnožovacieho materiálu vypestovaného v tretích krajinách a predávaného v rámci spoločenstva.

Článok 16

1. V rámci spoločenstva sa vykonávajú skúšky spoločenstva s cieľom stanovenia kvality rozmnožovacieho materiálu; tieto skúšky sú predmetom kontroly zo strany výboru uvedeného v článku 17.

2. Tieto skúšky sa v prvej etape použijú na harmonizovanie technických metód certifikovania certifikovaného materiálu a kontroly štandardného materiálu tak, aby sa získali ekvivalentné výsledky. Akonáhle je tento cieľ splnený, vypracujú sa ročné správy o postupe skúšok a zašlú sa dôverným spôsobom členským štátom a Komisii. Komisi, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 17, určí dátum zaslania prvej správy.

3. Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 17, prijme potrebné opatrenia na vykonávanie skúšok, ktoré treba vykonať. Rozmnožovací materiál vypestovaný v tretích krajinách môže byť súčasťou týchto skúšok.

Článok 17

1. Tam, kde sa musí dodržiavať postup stanovený v tomto článku, záležitosti ohlasuje predseda buď z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie predstaviteľa členského štátu, Stálemu výboru pre osivá a rozmnožovací materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesné hospodárstvo (ďalej len "Výbor") zriadenému rozhodnutím Rady zo 14. júna 1966 [2].

2. Hlasy členských štátov vo výbore sa vážia v súlade s článkom 148 (2) zmluvy. Predseda nehlasuje.

3. Zástupca Komisie predloží návrh opatrení, ktoré sa musia prijať. Výbor dodá svoje stanovisko k takýmto opatreniam v lehote stanovenej predsedom podľa naliehavosti záležitosti. Stanoviská sa dodávajú väčšinou dvanástich hlasov.

4. Komisia prijme opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať okamžite. Avšak, ak tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich ihneď oznámi Rade. V tomto prípade Komisia môže odsunúť uplatňovanie opatrení, ktoré prijala, najviac o jeden mesiac od dátumu takého oznámenia.

Rada konajúc kvalifikovanou väčšinou môže prijať odlišné rozhodnutie do jedného mesiaca.

Článok 18

Touto smernicou nebudú dotknuté ustanovenia národných zákonov opodstatnené na základe ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín alebo ochrany priemyselného a obchodného vlastníctva.

Článok 19

Členské štáty uvedú najneskôr do 1. júla 1969 do účinnosti opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Článok 20

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 9. apríla 1968

Za Radu

predseda

E. Faure

[1] Ú. v. ES 156, 15.7.1967, s. 30.

[2] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PESTOVANIA PLODINY

I. Všeobecné podmienky

1. Plodina má odrodovú identitu a čistotu.

2. Podmienky pestovania a stupeň vývinu sadeníc sú také, aby umožnili adekvátnu kontrolu odrodovej identity a čistoty.

3. Najväčšia pozornosť sa venuje zabezpečeniu toho, aby pôda, do ktorej sa vysádzajú škôlky podpníkov a vrúbľov určené na kultiváciu základného materiálu alebo certifikovaného materiálu, nebola infikovaná škodlivými organizmami, najmä vírusmi.

4. Výskyt škodlivých organizmov, ktoré znižujú úžitkovosť rozmnožovacieho materiálu, je čo najnižší.

5. Pestovaná kultúra je udržiavaná bez sadeníc, ktoré vykazujú znaky vírusových ochorení.

6. Miera neúrody v podpníkových škôlkach určených na pestovanie certifikovaného materiálu nepresahuje 5 %; v podpníkových škôlkach určených na pestovanie štandardného materiálu nepresahuje 10 %. Podiel neúrody môže výnimočne prekročiť tieto percentá, ak je to spôsobené fyzikálnymi príčinami.

7. Každý rok sa vykoná najmenej jedna prehliadka úrody, druhá prehliadka úrody sa vykoná v prípadoch rozporov v záležitostiach, o ktorých sa nemôže rozhodnúť bez toho, aby tým bola porušená kvalita rozmnožovacieho materiálu.

II. Osobitné podmienky

1. Škôlky na vrúble sa nezakladajú vo viniciach alebo v okolí niekoľkých metrov od viníc určených na pestovanie plodov.

2. Časti sadeníc viniča používané na pestovanie zakorenených vrúbľov a zakorenených sadeníc sa odoberajú z podpníkových škôlok, ktoré boli skontrolované a schválené.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ROZMNOŽOVACIEHO MATERIÁLU

I. Všeobecné podmienky

1. Rozmnožovací materiál sa vyznačuje odrodovou identitou a čistotou; pri obchodovaní so štandardným materiálom sa akceptuje tolerancia na úrovni 1 %.

2. Minimálna technická čistota: 96 %.

Za technicky nečisté sa považuje:

a) úplne alebo čiastočne vysušený rozmnožovací materiál a to dokonca aj v prípade, že po vysušení bol namočený do vody;

b) poškodený, ohnutý alebo porušený rozmnožovací materiál, najmä v prípade poškodenia v dôsledku ľadovca alebo mrazu alebo v prípade rozdrvenia alebo polámania.

3. Výskyt škodlivých organizmov, ktoré znižujú úžitkovosť rozmnožovacieho materiálu, je čo najnižší.

II. Osobitné podmienky

1. Zakorenené vrúble:

Zakorenené vrúble pozostávajúce zo základného materiálu navrúbľovaného na základný materiál alebo zo základného materiálu navrúbľovaného na certifikovaný materiál sú klasifikované ako základný materiál. Zakorenené vrúble pozostávajúce z certifikovaného materiálu navrúbľovaného na základný materiál alebo z certifikovaného materiálu navrúbľovaného na certifikovaný materiál sú klasifikované ako certifikovaný materiál. Všetky ostatné kombinácie sú klasifikované ako štandardný materiál.

2. Časti sadeníc viniča:

Výhonky viniča dosahujú príslušné štádium zrelosti dreva. Pomer "drevo/dreň" je pre danú odrodu obvyklý.

III. Triedenie

1. Odrezky podpníkov na štepenie, odrezky zo škôlky a odrezky s vrúbľom na vrchole:

A. Priemer

Priemer sa meria v najširšom bode horného prierezu.

a) Odrezky podpníkov na vrúbľovanie a odrezky s vrúbľom na vrchole:

aa) priemer vrcholu:

i) Vitis rupestris a jeho kríženie s Vitis vinifera 6 až 12 mm;

ii) ostatné odrody 6,5 až 12 mm;

počet výhonkov o priemere maximálne 7 mm, v prípade rupestris a jeho kríženia s Vitis vinifera, a najviac 7,5 mm v prípade ostatných odrôd nepresahuje 25 % v dávke;

bb) maximálny priemer dolného konca, 14 mm s výnimkou odrezkov s vrúbľom na vrchole pre vrúbľovanie sadeníc na mieste. Rez sa prevedie minimálne 2 cm pod najnižším očkom.

b) Odrezky zo škôlky:

minimálny priemer vrcholu: 3,5 mm.

B. Dĺžka

Dĺžka sa meria od najnižšej časti najnižšieho nódia; najvyššie interinódium musí zostať neporušené.

a) Odrezky z podpníkov na vrúbľovanie: minimálna dĺžka 1, 05 m;

b) Odrezky zo škôlky: minimálna dĺžka: 55 cm; v prípade Vitis vinifera 30 cm;

c) Odrezky na vrúbľovanie na vrchole: minimálna dĺžka 50 cm s minimálne piatimi použiteľnými očkami.

2. Zakorenené odrezky

A. Priemer

Priemer meraný v strede internódia bezprostredne pod bočným výrastkom a pozdĺž najdlhšej osi nie je menší ako 5 mm.

B. Dĺžka

Vzdialenosť od najnižšieho bodu, v ktorom korene vystupujú do základne bočného výrastku, nie je menšia ako:

a) v prípade podpníkov 30 cm;

b) v prípade ostatných zakorenených odrezkov 22 cm.

C. Korene

Každá sadenica má minimálne tri veľmi dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže mať iba dva dobre vyvinuté korene za predpokladu, že sa nachádzajú proti sebe.

3. Zakorenené vrúble:

a) stonka je dlhá najmenej 20 cm;

b) korene: každá sadenica má minimálne tri veľmi dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže mať iba dva dobre vyvinuté korene za predpokladu, že sa nachádzajú proti sebe.

c) zrast: každá sadenica sa vyznačuje adekvátnym, pravidelným a bezpečným zrastom.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

BALENIE

Obsah balení alebo zväzkov:

Druh | Počet kusov |

1. Zakorenené sadenice | 25 |

2. Zakorenené vrúble | 50 |

3. Odrezky s vrúbľom na vrchole | 100 alebo 200 |

4. Odrezky podpníkov na vrúbľovanie | 200 |

5. Odrezky podpníkov a odrôd Vitis vinifera | 200 alebo 500 |

6. Ostatné odrezky podpníkov | 200 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

ŠTÍTOK

A. Povinné údaje

a) 1. "Normy EHS".

2. Meno a adresa pestovateľa alebo jeho identifikačné číslo.

3. Orgán zodpovedný za osvedčenie alebo kontrolu a členský štát.

4. Referenčné číslo dávky.

5. Odroda a prípadne klon (u zakorenených sadeníc, odrezkov podpníkov a odrezkov s vrúbľom na vrchole).

6. Kategória.

7. Krajina produkcie.

8. Množstvo.

9. Dĺžka – v prípade odrezkov podpníkov na vrúbľovanie, ak príslušný členský štát povoľuje výnimky, pokiaľ ide o minimálnu dĺžku (článok 3 ods. 3).

b) V prípade "zakorenených vrúbľov" a "zakorenených sadeníc" postačujú údaje uvedené v bodoch 1, 2, 5, 6 a 7 písmena a).

B. Minimálne rozmery

a) 110 mm x 67 mm pre odrezky podpníkov na vrúbľovanie, odrezky s vrúbľom na vrchole a odrezky zo škôlky;

b) 80 mm x 70 mm pre zakorenené vrúble a zakorenené sadenice.

--------------------------------------------------