31968L0151Úradný vestník L 065 , 14/03/1968 S. 0008 - 0012
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0003
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1968(I) S. 0041
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0003
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1968(I) S. 0041
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0080
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0003
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0003


Prvá smernica Rady

z 9. marca 1968

o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého spoločenstva

(68/151/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 54 ods. 3 písm. g),

so zreteľom na Všeobecný program zrušenia prekážok obmedzujúcich slobodu usadiť sa [1], najmä na jeho kapitolu VI,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže koordinácia ustanovená v článku 54 ods. 3 písm. g) a vo Všeobecnom programe zrušenia prekážok obmedzujúcich slobodu usadiť sa predstavuje naliehavú záležitosť, najmä vo vzťahu k akciovým spoločnostiam, komanditnými spoločnosťami na akcie a spoločnostiam s obmedzeným ručením, keďže činnosť týchto spoločností často prekračuje hranice štátu;

keďže koordinácia vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa zverejňovania, účinnosti záväzkov prijatých týmito spoločnosťami a ich neplatnosti je osobitne dôležitá, najmä na ochranu záujmov tretích osôb;

keďže v týchto záležitostiach sa predpisy spoločenstva vo vzťahu k týmto spoločnostiam musia prijať súčasne, pretože jedinou ochranou, ktoré tieto poskytujú pre tretie osoby, sú ich aktíva;

keďže zverejnenie musí tretím osobám umožniť oboznámiť sa s podstatnými dokladmi spoločnosti, ako aj s niektorými údajmi o nej, najmä údajmi o osobách, ktoré sú oprávnené zaväzovať spoločnosť;

keďže ochrana tretích osôb musí byť zabezpečená ustanoveniami, ktoré v najväčšej možnej miere obmedzujú dôvody, pre ktoré by záväzky prijaté v mene spoločnosti boli neúčinné;

keďže na zabezpečenie právnej istoty vo vzťahoch medzi spoločnosťou a tretími osobami, a tiež medzi spoločníkmi navzájom je potrebné obmedziť prípady, keď môžu nastať neplatnosti a retroaktívny účinok vyhlásenia neplatnosti a stanoviť krátku lehotu, v ktorej tretie osoby môžu podať námietku proti takémuto vyhláseniu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Koordinačné opatrenia nariadené touto smernicou sa vzťahujú na zákony, iné predpisy a správne opatrenia členských štátov týkajúce sa nasledujúcich druhov spoločností:

- v Nemecku:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- v Belgicku:

de naamloze vennootschap, | la société anonyme, |

de commanditaire vennootschap op aandelen | la société en commandite par actions, |

de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid; | la société de personnes à responsabilité limitée; |

- vo Francúzsku:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- v Taliansku:

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;

- v Luxembursku:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- v Holandsku:

de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen.

ODDIEL 1

Zverejňovanie

Článok 2

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby spoločnosti povinne zverejňovali prinajmenšom nasledujúce doklady a údaje:

a) akt o založení spoločnosti a stanovy, ak predstavujú osobitný dokument;

b) zmeny dokumentov uvedených v písmene a), vrátane predĺženia trvania spoločnosti;

c) po každej zmene aktu o založení spoločnosti alebo stanov úplný text aktu o založení spoločnosti alebo stanov v platnom znení;

d) vymenovanie, skončenie funkcie a údaje o osobách, ktoré buď ako zákonom stanovený orgán, alebo ako členovia takéhoto orgánu:

i) sú oprávnení zastupovať spoločnosť v konaniach s tretími osobami a v konaniach pred súdom;

ii) zúčastňujú sa na správe spoločnosti, dohľade alebo kontrole nad ňou.

Zo zverejnených údajov musí byť jasné, či osoby oprávnené zatupovať spoločnosť môžu tak robiť samostatne, alebo musia konať spoločne;

e) minimálne raz ročne výšku upísaného základného imania, ak sa v akte o založení spoločnosti alebo v stanovách uvádza schválené základné imanie, pokiaľ zvýšenie upísaného základného imania nevyžaduje zmenu stanov;

f) súvahu a výkaz ziskov a strát za každý finančný rok. Doklad obsahujúci súvahu musí obsahovať údaje o osobách, ktoré sú zo zákona povinné potvrdiť ju.

Vo vzťahu ku Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société de personnes à responsabilité limitée, personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société à responsabilité limitée a sociétà a responsabilità limitata podľa nemeckého, belgického, francúzskeho, talianskeho a luxemburského práva, ktoré sa uvádzajú v článku 1, a vo vzťahu k besloten naamloze vennootschap podľa holandského práva sa však uplatňovanie tohto ustanovenia odkladá až do dátumu vykonania smernice týkajúcej sa koordinácie obsahu súvah a výkazov ziskov a strát a týkajúcej sa oslobodenia tých spoločností, ktorých bilančná suma je nižšia, stanovená v uvedenej smernici, od povinnosti zverejňovať údaje o uvedených dokumentoch v plnej miere alebo sčasti. Rada prijme takúto smernicu do dvoch rokov od prijatia tejto smernice;

g) každú zmenu sídla spoločnosti;

h) likvidáciu spoločnosti;

i) každé rozhodnutie súdu o neplatnosti spoločnosti;

j) vymenovanie konkurzných správcov, údaje o nich a ich právomoci, pokiaľ tieto právomoci výslovne a výhradne nevyplývajú zo zákona alebo zo stanov spoločnosti;

k) ukončenie likvidácie a v členských štátoch, v ktorých má výmaz z registra právne dôsledky, aj výmaz z registra.

2. Na účely odseku 1 písm. f) sa za besloten naamloze vennootschappen považujú spoločnosti, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

a) nesmú emitovať akcie na doručiteľa;

b) žiadna osoba nesmie emitovať akciový certifikát na doručiteľa znejúci na akcie na meno v zmysle článku 42 písm. c) holandského obchodného zákonníka;

c) ich akcie nesmú byť kótované na burze;

d) ich stanovy obsahujú ustanovenie vyžadujúce súhlas spoločnosti pred prevodom akcií na tretie osoby, s výnimkou prechodu v prípade smrti a, ak to stanovujú stanovy, v prípade prevodu na manželského partnera, predkov alebo potomkov; prevody sa nesmú robiť bianko, každý prevod musí byť urobený v písomnej forme, rukou napísaný, podpísaný prevádzateľom a nadobúdateľom, alebo vo forme úradnej listiny;

e) v stanovách je uvedené, že spoločnosť je besloten naammloze vennootschap; meno spoločnosti obsahuje slová "Besloten Naamloze Vennootschap" alebo skratku "B.N.V."

Článok 3

1. V každom členskom štáte sa v centrálnom registri, obchodnom registri alebo v registri spoločností založí spis pre každú spoločnosť, ktorá je v ňom zapísaná.

2. Všetky doklady a údaje, ktoré sa musia zverejniť podľa článku 2, musia byť vedené v spise alebo zaradené do registra; predmet zápisu do registra sa v každom prípade musí byť zrejmý zo spisu.

3. Kópia celého dokumentu alebo ktorejkoľvek časti dokumentov alebo údajov, ktoré sú uvedené v článku 2, sa musí dať získať na základe písomnej žiadosti za cenu neprevyšujúcu administratívne náklady na je vyhotovenie.

Dodané kópie musia byť overené, ibaže žiadateľ sa vzdá takéhoto potvrdenia.

4. Zverejnenie dokladov a údajov uvedených v odseku 2 sa vykoná uverejnením v národnom vestníku určenom na tento účel členským štátom buď v plnom znení, alebo len ako časť textu, alebo prostredníctvom odkazu na doklad, ktorý bol uložený v spise alebo zapísaný do registra.

5. Spoločnosť sa o tieto doklady a údaje môže opierať vo vzťahu k tretej osobe len po tom, ako boli uverejnené podľa odseku 4, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tretie osoby o nich vedeli. Vo vzťahu k transakciám, ktoré sa uskutočnili pred šestnástym dňom po publikácii, sa však o tieto doklady a údaje nemožno opierať vo vzťahu k tretím osobám, ktoré preukážu, že nebolo pre ne možné, aby o nich vedeli.

6. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa vyhli rozporom medzi tým, čo sa uverejní v tlači a čo sa nachádza v registri alebo spise.

V prípade rozporu sa však o text zverejnený v tlači nemožno opierať vo vzťahu k tretím osobám; tretie osoby sa však môžu oň opierať, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že vedeli o textoch uložených v spise alebo zapísaných v registri.

7. Tretie osoby sa okrem toho môžu vždy opierať o doklady a údaje, vo vzťahu ku ktorým ešte neboli splnené náležitosti týkajúce sa zverejnenia s výnimkou, ak nezverejnenie má za následok, že nie sú účinné.

Článok 4

Členské štáty nariadia, že listy a objednávky musia obsahovať tieto údaje:

- register, v ktorom je uložený spis uvedený v článku 3, spolu s číslom spoločnosti v tomto registri,

- právnu formu spoločnosti, miesto jej sídla, prípadne že spoločnosť je v likvidácii.

Ak sa v týchto dokladoch nachádza zmienka o základnom imaní spoločnosti, uvedie sa upísané a splatené základné imanie.

Článok 5

Každý členský štát určí, ktoré osoby majú splniť náležitosti zverejnenia.

Článok 6

Členské štáty ustanovia primerané sankcie v prípade:

- nezverejnenia súvahy a výkazu ziskov a strát vyžadovaných článkom 2 ods. 1 písm. f),

- vynechania povinných údajov ustanovených v článku 4 v obchodných dokladoch.

ODDIEL II

Platnosť záväzkov prijatých spoločnosťou

Článok 7

Ak pred nadobudnutím právnej subjektivity zriaďovanej spoločnosti bol v jej mene vykonaný úkon a spoločnosť neprevezme záväzky vyplývajúce z tohto úkonu, osoby, ktoré vykonali úkon, za to ručia bez obmedzenia, spoločne a nerozdielne, ak sa nedohodne inak.

Článok 8

Splnenie náležitostí zverejnenia údajov o osobách, ktoré sú ako orgán spoločnosti oprávnené zastupovať ju, možno akýkoľvek nedostatok pri ich vymenovaní uplatniť voči tretím osobám, iba ak spoločnosť preukáže, že tieto tretie osoby o nedostatku vedeli.

Článok 9

1. Úkony orgánov spoločnosti sú pre ňu voči tretím osobám záväzné, aj keď tieto úkony nepatria do okruhu cieľov spoločnosti, pokiaľ tieto úkony neprekračujú právomoci, ktoré zákon udeľuje týmto orgánom alebo povoľuje, aby im boli udelené.

Členské štáty však môžu ustanoviť, že spoločnosť nie je viazaná v prípade, že tieto úkony sú mimo cieľov spoločnosti, ak preukáže, že tretia osoba vedela, že tieto úkony sú mimo týchto cieľov alebo so zreteľom na okolnosti nemohla byť o tom neinformovaná; zverejnenie stanov samé osebe nie je toho dostatočným dôkazom.

2. Voči tretím osobám nemožno uplatniť obmedzenia právomocí orgánov spoločnosti, vyplývajúce zo stanov alebo z rozhodnutia príslušných orgánov, aj keby boli zverejnené.

3. Ak vnútroštátne právne predpisy stanovujú, že právomoc zastupovať spoločnosť môže byť na základe odchýlky od právnych predpisov upravujúcich daný predmet udelená v stanovách jedinej osobe alebo viacerým osobám konajúcim spoločne, tieto právne predpisy môžu stanoviť, že toto ustanovenie v stanovách možno uplatniť voči tretím osobám, ak sa vzťahuje na všeobecnú právomoc zastupovať; podľa článku 3 sa určí, či toto ustanovenie v stanovách možno uplatniť voči tretím osobám.

ODDIEL III

Neplatnosť spoločnosti

Článok 10

Vo všetkých členských štátoch, ktorých právne predpisy neustanovujú preventívnu správnu alebo súdnu kontrolu v čase zakladania spoločnosti, akt o založení spoločnosti, stanovy spoločnosti a všetky zmeny a dodatky týchto dokladov úradne overené.

Článok 11

Zákony členských štátov nesmú neplatnosť nulitu spoločností inak, ako v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

1. Neplatnosť musí byť vyslovená rozhodnutím súdu.

2. Neplatnosť môže byť určená len na základe týchto dôvodov:

a) nebol vyhotovený akt o založení spoločnosti alebo neboli dodržané náležitosti pre preventívnu kontrolu alebo náležitosti úradného overenia;

b) skutočné ciele spoločnosti sú protiprávne alebo v rozpore s verejným poriadkom;

c) akt o založení spoločnosti alebo stanovy neobsahujú názov spoločnosti, výšku vkladov, celkovú sumu upísaného základného imania alebo ciele spoločnosti;

d) nedodržanie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa minimálnej výšky základného imania, ktoré sa musí splatiť;

e) nespôsobilosť všetkých zakladajúcich spoločníkov na právne úkony;

f) počet zakladateľov je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými pre spoločnosť nižší ako dvaja.

Okrem uvedených dôvodov neplatnosti nemôže byť spoločnosť zo žiadneho dôvodu neexistujúca, absolútne neplatná, relatívne neplatná alebo vyhlásená za neplatnú.

Článok 12

1. Podľa článku 3 sa určí, či rozhodnutie súdu o neplatnosti možno uplatniť voči tretím osobám. Ak národná legislatíva oprávňuje tretiu osobu napadnúť rozhodnutie, môže tak urobiť len do šiestich mesiacov od zverejnenia rozhodnutia súdu.

2. Neplatnosť má za následok likvidáciu spoločnosti ako pri zrušení.

3. Neplatnosť sama osebe nemá vplyv na platnosť záväzkov prijatých spoločnosťou bez toho, aby boli dotknuté dôsledky vyplývajúce z likvidácie spoločnosti.

4. Dôsledky neplatnosti medzi spoločníkmi navzájom upravia právne predpisy každého členského štátu.

5. Povinnosť držiteľov podielov alebo akcií splatiť nesplatené upísané základné imanie zostáva zachovaná v rozsahu, ktorý vyžadujú záväzky prijaté vo vzťahu k veriteľom.

ODDIEL IV

Všeobecné ustanovenia

Článok 13

Členské štáty uvedú do platnosti do osemnástich mesiacov od oznámenia tejto smernice všetky zmeny a dodatky svojich zákonov, iných predpisov alebo správnych opatrení, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tejto smernice a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Povinnosť zverejňovania ustanovená v článku 2 ods. 1 písm. f) nadobudne účinnosť vo vzťahu k iným naamloze vennootschappen podľa holandského práva ako ustanoveným v súčasnom článku 42 c) holandského Obchodného zákonníka až po tridsiatich mesiacoch od oznámenia tejto smernice.

Členské štáty môžu ustanoviť, že prvotné zverejnenie úplného textu stanov zmenených od zriadenia spoločnosti je potrebné až po nasledujúcej zmene stanov alebo do 31. decembri 1970 podľa toho, čo nastane skôr.

Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných právnych ustanovení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 14

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

Brusel 9. marca 1968

Za Radu

predseda

M. Couve de Murville

[1] Ú. v. ES 2, 15.1.1962, s. 36/62.

[2] Ú. v. ES 96, 28.5.1966, s. 1519/66.

[3] Ú. v. ES 194, 27.11.1964, s. 3248/64.

--------------------------------------------------