31967L0548Uradni list 196 , 16/08/1967 str. 0001 - 0098
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 1 str. 0019
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1967 str. 0211
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 1 str. 0019
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1967 str. 0234
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 1 str. 0034
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 1 str. 0050
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 1 str. 0050


Direktiva Sveta

z dne 27. junija 1967

o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi

(67/548/EGS)

SVET EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker morajo biti vsi predpisi v zvezi z dajanjem nevarnih snovi in pripravkov na trg usmerjeni k varovanju prebivalstva in zlasti delavcev, ki te snovi in pripravke uporabljajo;

ker razlike med nacionalnimi predpisi šestih držav članic o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov ovirajo trgovanje s temi snovmi in pripravki v Skupnosti ter tako neposredno vplivajo na vzpostavitev in delovanje skupnega trga;

ker je zato treba te ovire odstraniti; ker to zahteva približevanje zakonov in drugih predpisov o razvrščanju, pakiranju in označevanju;

ker bo treba glede na pripravljalno delo, ki ga je treba še opraviti, približevanje predpisov v zvezi z nevarnimi pripravki obravnavati v poznejših direktivah; ker je treba zato to direktivo omejiti na približevanje predpisov v zvezi z nevarnimi snovmi;

ker se glede na obseg tega področja in številne podrobne ukrepe, ki bodo potrebni za približanje vseh predpisov v zvezi z nevarnimi snovmi, zdi smotrno najprej obravnavati približevanje zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi ter v poznejših direktivah obravnavati približevanje predpisov v zvezi z uporabo teh nevarnih snovi in pripravkov, če se ugotovi, da razlike med temi predpisi neposredno vplivajo na vzpostavitev in delovanje skupnega trga;

ker približevanje nacionalnih predpisov, predvidenih s direktivo, ne vpliva na uporabo členov 31 in 32 Pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Namen te direktive je približati zakone in druge predpise držav članic o:

- razvrščanju,

- pakiranju in

- označevanju

nevarnih snovi, ki se dajo na trg držav članic Skupnosti.

2. Ta direktiva ne vpliva na predpise v zvezi:

(a) z zdravili, mamili in radioaktivnimi snovmi;

(b) s prevozom nevarnih snovi po železnici, cesti, notranjih plovnih poteh, morju ali zraku;

(c) s strelivom in predmeti, ki vsebujejo eksplozivni element v obliki vžigalne priprave ali motornega goriva.

3. Ta direktiva se ne uporablja za nevarne snovi, ki se izvažajo v tretje države.

4. Člena 5 in 7 te direktive se ne uporabljata za posode za plin, ki je stisnjen, utekočinjen ali raztopljen pod pritiskom.

Člen 2

1. V tej direktivi:

(a) "snovi" pomenijo

kemijske elemente in njihove spojine, kakor se pojavljajo v naravnem stanju ali jih proizvaja industrija;

(b) "pripravki" pomenijo

zmesi ali raztopine, sestavljene iz dveh ali več snovi.

2. Naslednje snovi in pripravki so v smislu te direktive "nevarni":

(a) eksplozivno:

snovi in pripravki, ki lahko pod vplivom plamena eksplodirajo ali so za sunke ali trenje občutljivejši kakor dinitrobenzen;

(b) oksidativno:

snovi in pripravki, ki povzročijo močno eksotermno reakcijo, kadar so v stiku z drugimi snovmi, predvsem vnetljivimi;

(c) lahko vnetljivo:

- snovi in pripravki, ki se v stiku z zrakom lahko segrejejo in nazadnje brez dovajanja zunanje energije vnamejo že pri temperaturi okolja, ali

- trdne snovi in pripravki, ki se lahko hitro vnamejo že po kratkotrajnem stiku z virom vžiga in nato gorijo naprej ali se porabljajo tudi po odstranitvi tega vira, ali

- tekoče snovi in pripravki s plameniščem pod 21 °C, ali

- plinaste snovi in pripravki, ki so pri normalnem tlaku vnetljivi na zraku, ali

- snovi in pripravki, ki v stiku z vodo ali paro v nevarnih količinah sproščajo lahko vnetljive pline;

(d) vnetljivo:

tekoče snovi in pripravki s plameniščem med 21 °C in 55 °C;

(e) strupeno:

snovi in pripravki, ki lahko pri vdihavanju ali zaužitju ali prehajanju skozi kožo resno, akutno ali kronično ogrožajo zdravje ali povzročijo celo smrt;

(f) zdravju škodljivo:

snovi in pripravki, ki lahko pri vdihavanju ali zaužitju ali prehajanju skozi kožo povzročijo navedeno ogrožanje zdravja;

(g) jedko:

snovi in pripravki, ki lahko uničijo živo tkivo, če pridejo v stik z njim;

(h) dražilno:

snovi in pripravki, ki niso jedki, vendar lahko že pri kratkotrajnem, dolgotrajnejšem ali ponavljajočem se stiku s kožo ali sluznico povzročijo njeno vnetje.

Člen 3

Razvrščanje nevarnih snovi glede na največjo stopnjo nevarnosti in posebno naravo tveganja temelji na skupinah iz člena 2.

Člen 4

Priloga I k tej direktivi vsebuje seznam nevarnih snovi, razvrščenih v skladu z določbami člena 3.

Člen 5

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje, da nevarnih snovi ni mogoče dati na trg, ne da bi odpornost in neprepustnost njihove embalaže ustrezala naslednjim zahtevam, pri čemer kakršna koli embalaža, ki izpolnjuje te zahteve, velja za primerno:

1. embalaža mora biti izdelana in zaprta tako, da preprečuje kakršno koli izgubo vsebine; ta zahteva se ne uporablja, kadar so predpisane posebne varnostne naprave;

2. materiali, iz katerih so embalaža in zapirala, ne smejo biti dovzetni za vpliv vsebine ali za tvorbo zdravju škodljivih ali nevarnih spojin z vsebino;

3. embalaža in zapirala morajo biti v celoti čvrsta in trdna, s čimer se zagotovi, da ne bodo popustili in da bodo varno prenesli običajne pritiske in obremenitve pri ravnanju z njimi.

Člen 6

1. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje, da nevarnih snovi ni mogoče dati na trg, ne da bi pri označevanju njihove embalaže izpolnjevali naslednje zahteve.

2. Vse embalažne enote morajo biti označene:

- z imenom snovi,

- s poreklom snovi,

- s simbolom za nevarnost in napisom za opozarjanje na nevarnost v zvezi z uporabo snovi,

- s sklicevanjem na posebna tveganja, ki izhajajo iz teh nevarnosti;

(a) ime snovi mora biti eden od izrazov, navedenih v Prilogi I k tej direktivi;

(b) navedba porekla mora vsebovati ime in naslov izdelovalca, distributerja ali uvoznika;

(c) uporabiti je treba naslednje simbole in črkovne znake za nevarnost:

— eksplozivno: | bomba, ki eksplodira (E) |

— oksidativno: | plamen nad krogom (O) |

— lahko vnetljivo: | plamen (F) |

— strupeno: | lobanja in prekrižani kosti (T) |

— zdravju škodljivo: | andrejev križ (Xn) |

— jedko: | simbol, ki prikazuje zdravju škodljiv učinek kisline (C) |

— dražilno: | andrejev križ (Xi) |

Simboli morajo biti skladni s tistimi iz Priloge II k tej direktivi; natisnejo se v črni barvi na oranžnorumeni podlagi.

(d) Narava posebnega tveganja v zvezi z uporabo snovi mora biti navedena z enim ali več standardnimi stavki, ki so v skladu s sklici na seznamu iz Priloge I navedeni v Prilogi III k tej direktivi.

3. Če je embalaža opremljena z nasveti glede varnostnih ukrepov v zvezi z uporabo snovi, se zanje v skladu s sklici s seznama Priloge I uporabi besedilo iz Priloge IV k tej direktivi.

Člen 7

1. Če so podatki iz člena 6 navedeni na nalepki, mora biti ta nalepka nameščena na eni ali na več površinah embalaže tako, da se lahko prebere vodoravno, ko je embalaža v običajnem položaju. Dimenzije nalepke ne smejo biti manjše od standardnega formata A 8 (52 x 74 mm), vendar ni nujno, da so večje od standardnega formata A 5 (148 x 210 mm). Vsak simbol mora pokrivati vsaj eno desetino površine nalepke. Celotna površina nalepke mora biti prilepljena neposredno na embalažno enoto snovi.

2. Nalepka ni potrebna, če so podatki jasno natisnjeni na običajni embalaži, kakor določa odstavek 1.

3. Podatki na embalaži ali na nalepki morajo biti natisnjeni z jasno berljivimi in neizbrisljivimi znaki, s čimer se zagotovi, da so simboli in napisi za opozarjanje na nevarnost ter sklici na posebno tveganje dovolj vidni.

4. Države članice lahko določijo, da je za dajanje nevarnih snovi na trg na njihovem ozemlju pri označevanju teh snovi obvezna uporaba nacionalnega jezika ali jezikov.

5. Obveznosti iz odstavkov 1 do 4 glede označevanja štejejo za izpolnjene, če je na transportni embalaži nameščena nalepka, skladna z zahtevami glede transporta, in če ta nalepka vsebuje ustrezen simbol iz člena 6(2)(c). To odstopanje ne velja za embalažne enote, ki so znotraj ovojne transportne embalaže.

Člen 8

Države članice lahko

(a) dovolijo, da se označbe iz člena 6 kako drugače ustrezno namestijo na embalažo, ki je premajhna, da bi jo lahko označili v skladu s členom 7(1) ali (2);

(b) z odstopanjem od členov 6 in 7 dovolijo, da je embalaža nevarnih snovi, ki niso ne eksplozivne ne strupene, neoznačena ali da je označena kako drugače, če vsebuje tako majhne količine, da ni nevarnosti za delavce ali druge osebe.

Člen 9

Države članice obvestijo Komisijo o vseh zakonih in drugih predpisih s področja, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 10

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, in jih uporabljajo najpozneje s 1. januarjem 1970.

O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. junija 1967

Za Svet

Predsednik

R. Van Elslande

[1] UL 209, 11.12.1965, str. 3133/65.

[2] UL 11, 20.1.1966, str. 143/66.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Glej: Direktivo Komisije 93/72/EGS, UL L 258, 16.10.1993, str. 30.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Simboli in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

Glej: Direktivo Komisije 2001/59/ES, UL L 225, 21.8.2001, str. 80.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Narava posebnih tveganj, pripisanih nevarnim snovem in pripravkom

Glej: Direktivo Komisije 2001/59/ES, UL L 225, 21.8.2001, str. 85.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Varnostni nasveti za nevarne snovi in pripravke

Glej: Direktivo Komisije 2001/59/ES, UL L 225, 21.8.2001, str. 123.

--------------------------------------------------