31967L0227

Rådets første direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter UOFFICIEL OVERSAETTELSE

EF-Tidende nr. 071 af 14/04/1967 s. 1301 - 1303
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 1 s. 0003
den danske specialudgave: serie I kapitel 1967 s. 0012
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 1 s. 0003
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1967 s. 0014
den græske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0003
den spanske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0003
den portugisiske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0003


++++

RAADETS FOERSTE DIREKTIV

af 11 . april 1967

om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter

( 67/227/EOEF )

RAADET FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 99 og artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Det er traktatens hovedformaal inden for rammerne af en oekonomisk union at etablere et faelles marked , hvor der hersker sunde konkurrenceforhold , og som har kendetegn , som svarer til den i et internt marked ;

det er en forudsaetning for virkeliggoerelsen af dette maal , at der forinden i medlemsstaterne findes lovgivning om omsaetningsafgifter , der ikke fordrejer konkurrencevilkaarene , og som ikke hindrer den frie bevaegelighed for varer og tjenesteydelser inden for det faelles marked ;

de for tiden gaeldende lovgivninger opfylder ikke de ovenfor naevnte krav ; det er derfor af interesse for det faelles marked , at der gennemfoeres en harmonisering af lovgivningerne om omsaetningsafgift for i videst muligt omfang at fjerne de faktorer , der kan fordreje konkurrencevilkaarene baade paa det nationale plan og paa faellesskabsplan , for saaledes at naa frem til afskaffelse af beskatning ved indfoerslen og af afgiftsgodtgoerelse ved udfoerslen i handelssamk vemmet mellem medlemsstaterne ;

undersoegelserne har vist , at harmoniseringen maa foere til afskaffelse af de kumulative flerledsafgiftssystemer og til , at alle medlemsstater antager et faelles mervaerdiafgiftssystem ;

det mest enkle og mest neutrale mervaerdiafgiftssystem opnaas , naar afgiften opkraeves saa generelt som muligt , og naar dens anvendelsesomraade omfatter samtlige produktions - og fordelingsled samt tjenesteydelsesomraadet ; det er derfor i det faelles markeds og medlemsstaternes interesse at antage et faelles system , der ogsaa kan finde anvendelse paa detailhandelen ;

afgiftens anvendelse paa detailhandelen ville imidlertid i nogle medlemsstater stoede paa praktiske og politiske vanskeligheder ; af denne grund maa medlemsstaterne med forbehold af en forudgaaende konsultation have mulighed for kun at anvende det faelles system til og med engroshandelsleddet , og eventuelt at anvende en autonom supplerende afgift i detailhandelsleddet eller i det foregaaende led ;

en gennemfoerelse i etaper er noedvendig , da harmoniseringen af omsaetningsafgifterne i medlemsstaterne vil medfoere betydelige aendringer af den fiskale struktur og faa maerkbare foelger paa de budgetmaessige , oekonomiske og sociale omraader ;

afloesningen af de i de fleste medlemsstater gaeldende kumulative flerledsafgiftssystemer med det faelles mervaerdiafgiftssystem maa , selv naar satserne og fritagelserne ikke samtidigt harmoniseres , medfoere konkurrenceneutralitet saaledes , at ensartede varer i de enkelte lande beskattes ens uanset produktions - og fordelingsvejens laengde , og at beskatningen af varerne i international handel er kendt , saaledes at en praecis udligning af denne afgiftsbelastning kan gennemfoeres ; som en foerste etape maa alle medlemsstater derfor indfoere et faelles mervaerdiafgiftssystem uden samtidig harmonisering af afgiftssatserne og afgiftsfritagelserne ;

det er endnu ikke muligt at afgoere , paa hvilken maade og inden for hvilken frist man ved en harmonisering af omsaetningsafgifterne kan naa frem til en afskaffelse af den i handelssamkvemmet mellem medlemsstaterne bestaaende beskatning ved indfoersel og af afgiftsgodtgoerelse ved udfoersel ; man maa derfor foretraekke at fastlaegge begyndelsen af anden etape og de foranstaltninger , der skal traeffes med hensyn til denne , paa et senere tidspunkt paa grundlag af forslag , som Kommissionen forelaegger Raadet ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Medlemsstaterne erstatter deres nuvaerende omsaetnings afgiftssystem med det i artikel 2 omhandlede faelles mervaerdiafgiftssystem .

I hver medlemsstat vedtages snarest muligt en lov til gennemfoerelse heraf , saaledes at den kan traede i kraft paa et tidspunkt , der under hensyn til konjunkturerne bestemmes af den paagaeldende medlemsstat , dog senest 1 . januar 1970 .

Efter denne lovs ikrafttraeden maa medlemsstaten med hensyn til omsaetningsafgiften i handelssamkvemmet mellem medlemsstaterne ikke opretholde eller indfoere nogen udligningsordning for indfoerslen eller udfoerslen efter standardsatser .

Artikel 2

Det faelles mervaerdiafgiftssystem bygger paa den grundsaetning , at der paa ting og tjenesteydelser skal anvendes en generel forbrugsafgift , der er noejagtig proportional med tingenes og tjenesteydelsernes pris , uanset antallet af omsaetninger i de produktions - og fordelingsled , der ligger foer beskatningsleddet .

Ved enhver omsaetning svares en mervaerdiafgift , der beregnes af tingens eller tjenesteydelsens pris med anvendelse af den afgiftssats , som gaelder for tingen eller tjenesteydelsen med fradrag af det mervaerdiafgiftsbeloeb , der umiddelbart har belastet de forskellige omkostningselementer .

Det faelles mervaerdiafgiftssystem anvendes til og med detailhandelsleddet .

Indtil afskaffelsen af beskatning ved indfoersel og afgiftsgodtgoerelse ved udfoersel i handelssamkvemmet mellem medlemsstaterne kan disse dog med forbehold af den i artikel 5 naevnte konsultation noejes med at anvende dette system til og med engroshandelsleddet og eventuelt anvende en autonom supplerende afgift i detailhandelsled det eller i det foregaaende led .

Artikel 3

Raadet udsteder paa forslag af Kommissionen et andet direktiv om det faelles mervaerdiafgiftssystems struktur og principperne for dets anvendelse .

Artikel 4

For at Raadet foer overgangstidens udloeb kan behandle dette spoergsmaal og om muligt traeffe afgoerelse herom , forelaegger Kommissionen inden udgangen af 1968 Raadet forslag om , paa hvilken maade og inden for hvilken frist harmoniseringen af omsaetningsafgifterne kan foere frem til , at beskatning ved indfoersel og afgiftsgodtgoerelse ved udfoersel i handelssamkvemmet mellem medlemsstaterne afskaffes under iagttagelse af disse afgifters neutralitet med hensyn til tingenes og tjenesteydelsernes oprindelse .

I denne forbindelse skal der isaer tages hensyn til forholdet mellem direkte og indirekte skatter , der er forskelligt i medlemsstaterne , til virkningerne af en aendring af skattesystemerne paa medlemsstaternes skatte - og finanspolitik samt til skattesystemernes indflydelse paa konkurrencevilkaarene og de sociale forhold i Faellesskabet .

Artikel 5

Saafremt en medlemsstat paataenker at anvende den i artikel 2 , sidste stykke , omhandlede mulighed , retter den i god tid henvendelse til Kommissionen med henblik paa anvendelsen af traktatens artikel 102 .

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 11 . april 1967 .

Paa Raadets vegne

R . van ELSLANDE

Formand ++++

RAADETS FOERSTE DIREKTIV

af 11 . april 1967

om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter

( 67/227/EOEF )

RAADET FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 99 og artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Det er traktatens hovedformaal inden for rammerne af en oekonomisk union at etablere et faelles marked , hvor der hersker sunde konkurrenceforhold , og som har kendetegn , som svarer til den i et internt marked ;

det er en forudsaetning for virkeliggoerelsen af dette maal , at der forinden i medlemsstaterne findes lovgivning om omsaetningsafgifter , der ikke fordrejer konkurrencevilkaarene , og som ikke hindrer den frie bevaegelighed for varer og tjenesteydelser inden for det faelles marked ;

de for tiden gaeldende lovgivninger opfylder ikke de ovenfor naevnte krav ; det er derfor af interesse for det faelles marked , at der gennemfoeres en harmonisering af lovgivningerne om omsaetningsafgift for i videst muligt omfang at fjerne de faktorer , der kan fordreje konkurrencevilkaarene baade paa det nationale plan og paa faellesskabsplan , for saaledes at naa frem til afskaffelse af beskatning ved indfoerslen og af afgiftsgodtgoerelse ved udfoerslen i handelssamkvemmet mellem medlemsstaterne ;

undersoegelserne har vist , at harmoniseringen maa foere til afskaffelse af de kumulative flerledsafgiftssystemer og til , at alle medlemsstater antager et faelles mervaerdiafgiftssystem ;

det mest enkle og mest neutrale mervaerdiafgiftssystem opnaas , naar afgiften opkraeves saa generelt som muligt , og naar dens anvendelsesomraade omfatter samtlige produktions - og fordelingsled samt tjenesteydelsesomraadet ; det er derfor i det faelles markeds og medlemsstaternes interesse at antage et faelles system , der ogsaa kan finde anvendelse paa detailhandelen ;

afgiftens anvendelse paa detailhandelen ville imidlertid i nogle medlemsstater stoede paa praktiske og politiske vanskeligheder ; af denne grund maa medlemsstaterne med forbehold af en forudgaaende konsultation have mulighed for kun at anvende det faelles system til og med engroshandelsleddet , og eventuelt at anvende en autonom supplerende afgift i detailhandelsleddet eller i det foregaaende led ;

en gennemfoerelse i etaper er noedvendig , da harmoniseringen af omsaetningsafgifterne i medlemsstaterne vil medfoere betydelige aendringer af den fiskale struktur og faa maerkbare foelger paa de budgetmaessige , oekonomiske og sociale omraader ;

afloesningen af de i de fleste medlemsstater gaeldende kumulative flerledsafgiftssystemer med det faelles mervaerdiafgiftssystem maa , selv naar satserne og fritagelserne ikke samtidigt harmoniseres , medfoere konkurrenceneutralitet saaledes , at ensartede varer i de enkelte lande beskattes ens uanset produktions - og fordelingsvejens laengde , og at beskatningen af varerne i international handel er kendt , saaledes at en praecis udligning af denne afgiftsbelastning kan gennemfoeres ; som en foerste etape maa alle medlemsstater derfor indfoere et faelles mervaerdi afgiftssystem uden samtidig harmonisering af afgiftssatserne og afgiftsfritagelserne ;

det er endnu ikke muligt at afgoere , paa hvilken maade og inden for hvilken frist man ved en harmonisering af omsaetningsafgifterne kan naa frem til en afskaffelse af den i handelssamkvemmet mellem medlemsstaterne bestaaende beskatning ved indfoersel og af afgiftsgodtgoerelse ved udfoersel ; man maa derfor foretraekke at fastlaegge begyndelsen af anden etape og de foranstaltninger , der skal traeffes med hensyn til denne , paa et senere tidspunkt paa grundlag af forslag , som Kommissionen forelaegger Raadet ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Medlemsstaterne erstatter deres nuvaerende omsaetnings afgiftssystem med det i artikel 2 omhandlede faelles mervaerdiafgiftssystem .

I hver medlemsstat vedtages snarest muligt en lov til gennemfoerelse heraf , saaledes at den kan traede i kraft paa et tidspunkt , der ander hensyn til konjunkturerne bestemmes af den paagaeldende medlemsstat , dog senest 1 . januar 1970 .

Efter denne lovs ikrafttraeden maa medlemsstaten med hensyn til omsaetningsafgiften i handelssamkvemmet mellem medlemsstaterne ikke opretholde eller indfoere nogen udligningsordning for indfoerslen eller udfoerslen efter standardsatser .

Artikel 2

Det faelles mervaerdiafgiftssystem bygger paa den grundsaetning , at der paa ting og tjenesteydelser skal anvendes en generel forbrugsafgift , der er noejagtig proportional med tingenes og tjenesteydelsernes pris , uanset antallet af omsaetninger i de produktions - og fordelingsled , der ligger foer beskatningsleddet .

Ved enhver omsaetning svares en mervaerdiafgift , der beregnes af tingens eller tjenesteydelsens pris med anvendelse af den afgiftssats , som gaelder for tingen eller tjenesteydelsen med fradrag af det mervaerdiafgiftsbeloeb , der umiddelbart har belastet de forskellige omkostningselementer .

Det faelles mervaerdiafgiftssystem anvendes til og med detailhandelsleddet .

Indtil afskaffelsen af beskatning ved indfoersel og afgiftsgodtgoerelse ved udfoersel i handelssamkvemmet mellem medlemsstaterne kan disse dog med forbehold af den i artikel 5 naevnte konsultation noejes med at anvende dette system til og med engroshandelsleddet og eventuelt anvende en autonom supplerende afgift i detailhandelsleddet eller i det foregaende led .

Artikel 3

Raadet udsteder paa forslag af Kommissionen et andet direktiv om det faelles mervaerdiafgiftssystems struktur og principperne for dets anvendelse .

Artikel 4

For at Raadet foer overgangstidens udloeb kan behandle dette spoergsmaal og om muligt traeffe afgoerelse herom , forelaegger Kommissionen inden udgangen af 1968 Raadet forslag om , paa hvilken maade og inden for hvilken frist harmoniseringen af omsaetningsafgifterne kan foere frem til , at beskatning ved indfoersel og afgiftsgodtgoerelse ved udfoersel i handelssamkvemmet mellem medlemsstaterne afskaffes under iagttagelse af disse afgifters neutralitet med hensyn til tingenes og tjenesteydelsernes oprindelse .

I denne forbindelse skal der isaer tages hensyn til forholdet mellem direkte og indirekte skatter , der er forskelligt i medlemsstaterne , til virkningerne af en aendring af skattesystemerne paa medlemsstaternes skatte - og finanspolitik samt til skattesystemernes indflydelse paa konkurrencevilkaarene og de sociale forhold i Faellesskabet .

Artikel 5

Saafremt en medlemsstat paataenker at anvende den i artikel 2 , sidste stykke , omhandlede mulighed , retter den i god tid henvendelse til Kommissionen med henblik paa anvendelsen af traktatens artikel 102 .

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 11 . april 1967 .

Paa Raadets vegne

R . van ELSLANDE

Formand