31966R0017(01)Uradni list 241 , 28/12/1966 str. 4057 - 4058
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1965-1966 str. 0259
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1965-1966 str. 0297
grška posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 1 str. 0037
španska posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 1 str. 0119
portugalska posebna izdaja poglavje 12 zvezek 1 str. 0119
finska posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 1 str. 0025
švedska posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 1 str. 0025


Uredba Komisije št. 17/66/Euratom

z dne 29. novembra 1966

o izvzetju prenosa majhnih količin rud, snovi vira in posebnih cepljivih snovi iz pravil poglavja o preskrbi

KOMISIJA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO JE

ob upoštevanju določb Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členov 2(d), 74, 77, 124 in 161 Pogodbe,

ker se je količina jedrskih snovi, ki se zdaj uporabljajo v raziskovalne namene, povečala, odkar je začela veljati Uredba Komisije št. 10 z dne 19. decembra 1961;

ker se pri preskrbi Skupnosti v zvezi z jedrskimi snovmi omogoči izvzetje, predvideno s členom 74, ki ga je treba odobriti tako, da se vsem uporabnikom zagotovi redna in pravična dobava rud, snovi vira in posebnih cepljivih snovi,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Glede rud ter uranovih in torijevih snovi vira se iz določb poglavja VI Pogodbe izvzame naslednje:

- prenosi znotraj Skupnosti in uvoz v Skupnost v količini, ki na transakcijo ne presega vsebnosti ene tone urana in torija (ali urana ali torija), do petih ton na uporabnika na leto, za katero koli od teh snovi,

- izvoz iz Skupnosti v količini, ki na transakcijo ne presega vsebnosti ene tone urana in torija (ali urana ali torija), do petih ton na izvoznika na leto, za katero koli teh snovi.

Člen 2

V zvezi s posebnimi cepljivimi snovmi se iz določb poglavja VI Pogodbe izvzamejo prenosi znotraj Skupnosti ali uvoz v Skupnost, ki ne presegajo 200 gramov urana 235, urana 233 ali plutonija na transakcijo, z omejitvijo 1000 gramov na leto na uporabnika, in ki so, ko gre za uvoženi material, predmet določil sporazumov o sodelovanju, sklenjenih med Skupnostjo in tretjimi državami.

Člen 3

Od vsake osebe, ki uvaža ali izvaža, in vsakega dobavitelja, ki opravlja promet znotraj Skupnosti v skladu z izvzetjem iz člena 1 in 2 te uredbe, se zahteva, da Dobavni agenciji predloži četrtletno poročilo o tako opravljenih transakcijah z naslednjimi informacijami:

(a) datum sklenitve dobavne pogodbe;

(b) imena pogodbenih strank;

(c) kraj, kjer je bil material proizveden;

(d) kemijske in fizikalne (oz. kemijske ali fizikalne) lastnosti teh proizvodov;

(e) količina v metričnih enotah [1];

(f) uporaba ali namen uporabe teh rud, snovi vira in posebnih cepljivih snovi.

Mesečna poročila je treba predložiti Agenciji v roku enega meseca po vsakem četrtletju, v katerem so bile izvedene transakcije iz te uredbe.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Z njo se razveljavi in nadomesti uredba, ki jo je Komisija sprejela 29. novembra 1961 in je bila objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti dne 19. decembra 1961 in katere spremenjena različica je bila objavljena v Uradnem listu dne 20. januarja 1962.

V Bruslju, 29. novembra 1966

Za Komisijo

P. Chatenet

Predsednik

[1] Zgoraj omenjeni podatki morajo biti izraženi v kilogramih vsebovanega urana ali torija, ko gre za rude in osnovni material, ter v gramih urana 233, urana 235 ali plutonija, ko gre za posebne cepljive snovi. Decimalna števila se zaokrožijo na najbližje manjše ali večje celo število, odvisno od tega, ali je decimalni del števila večji ali manjši od 0,5. Kadar je decimalni del števila enak 0,5, se število zaokroži na najbližje večje ali manjše celo število, odvisno od tega, ali je številka pred decimalno vejico sodo ali liho število.

--------------------------------------------------