31963D0266Úradný vestník 063 , 20/04/1963 S. 1338 - 1341
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0003
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1963-1964 S. 0022
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0003
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1963-1964 S. 0025
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 1 S. 0012
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 1 S. 0030
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 05 Zväzok 1 S. 0030


Rozhodnutie Rady

z 2. apríla 1963,

ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady pre zavedenie spoločnej politiky v oblasti odborného vzdelávania

(63/266/EHS)

RADA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 128,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

keďže k splneniu povinnosti, ktorú im ukladá zmluva, aby zabezpečili udržiavanie vysokej úrovne zamestnanosti prostredníctvom hospodárskej politiky, by mali členské štáty podniknúť vhodné opatrenia na prispôsobenie kvalifikácií svojej pracovnej sily zmenám všeobecnej hospodárskej situácie a zmenám vo výrobných technológiách;

keďže v dôsledku rýchleho zavedenia spoločného trhu a v súvislosti s koordináciou regionálnych stratégií a postupným napĺňaním spoločnej poľnohospodárskej politiky, štrukturálne zmeny, ktoré sa dejú v určitých hospodárskych oblastiach, vyvolávajú problémy týkajúce sa odborného vzdelávania a rekvalifikácie;

keďže spoločná politika odborného vzdelávania, ktorá v súlade s článkom 128 zmluvy môže prispieť k harmonickému rozvoju národných hospodárstiev, ako aj k spoločnému trhu, by mala byť definovaná v zmysle všeobecných cieľov zmluvy, najmä v preambule a v článku 2;

keďže zavedenie účinnej spoločnej politiky odborného vzdelávania pomôže voľnému pohybu pracovníkov;

keďže slobodná voľba povolania, miesta odborného vzdelávania a miesta výkonu práce, ktoré patria k základným právam každej osoby, by sa mali rešpektovať;

keďže každému by sa malo počas rôznych období jeho pracovného života umožniť, aby získal primerané základné a ďalšie vzdelanie a akúkoľvek potrebnú odbornú rekvalifikáciu;

keďže všeobecné princípy zavedenia spoločnej politiky odborného vzdelávania by sa mali vzťahovať na všetky typy odborného vzdelávania mladých a dospelých, ktorí by mohli byť alebo už sú zamestnaní na nižších ako vedúcich postoch; a keďže osobitná vážnosť by sa mala venovať základnému a prehlbujúcemu vzdelávaniu učiteľov a inštruktorov;

keďže dosiahnutie cieľov stanovených v nasledovujúcich všeobecných princípoch si nevyžaduje len aktivity národného charakteru, ale aj to, aby Komisia navrhla na základe zmluvy vhodné opatrenia Rade alebo členským štátom; keďže to bude zahŕňať úzku spoluprácu medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a príslušnými orgánmi spoločenstva;

keďže je žiadúce najmä zabezpečiť vytvorenie Poradného výboru pri Komisii, ako aj prostredie na spoluprácu medzi verejnoprávnymi a súkromnoprávnymi subjektami členských štátov, ktoré sa zaoberajú problémami odborného vzdelávania;

keďže nasledujúce všeobecné princípy sú relevantnými pre súčasnú hospodársku a sociálnu situáciu spoločenstva; a keďže sa tieto môžu zároveň postupne upravovať v súlade s meniacimi sa požiadavkami spoločenstva,

ROZHODLA NASLEDOVNE:

Týmto sa stanovujú nasledujúce všeobecné princípy zavedenia spoločnej politiky odborného vzdelávania:

Prvý princíp

Spoločná politika odborného vzdelávania predstavuje jednoliatu a postupnú spoločnú činnosť, ktorá znamená, že každý členský štát si vytvorí programy a zabezpečí, aby boli uskutočňované v súlade so všeobecnými princípmi obsiahnutými v tomto rozhodnutí a v súlade s vykonávacími opatreniami, ktoré sa na ne vzťahujú.

Všeobecné princípy musia umožniť každému získanie primeraného vzdelania, vzhľadom na slobodnú voľbu povolania, miesta odbornej prípravy a miesta výkonu práce.

Tieto všeobecné princípy sa musia zaoberať vzdelávaním mladých a dospelých, ktorí by mohli byť alebo už sú zamestnaní na nižších ako vedúcich postoch.

Členské štáty a príslušné orgány spoločenstva sú v rámci zmluvy zodpovedné za uplatňovanie týchto všeobecných princípov.

Druhý princíp

Spoločná politika odborného vzdelávania má tieto základné ciele:

a) vytvoriť podmienky, ktoré zaručia primerané odborné vzdelávanie pre všetkých;

b) včasné organizovanie vhodných školiacich aktivít na získanie pracovných síl požadovaných v rôznych hospodárskych oblastiach;

c) rozšíriť odborné vzdelávanie na základe všeobecného vzdelávania, v rozsahu postačujúcom na podporu harmonického rozvoja osobnosti a na splnenie požiadaviek vznikajúcich z technického pokroku, nových spôsobov výroby a sociálneho a hospodárskeho rozvoja;

d) umožniť každému, aby nadobudol technické vedomosti a zručnosti potrebné na výkon povolania a dosiahol najvyššiu možnú úroveň vzdelávania, najmä u mladých povzbudiť ich intelektuálny a mravný vývoj, občiansku výchovu a fyzický rozvoj;

e) vyhnúť sa nežiadúcemu prerušeniu medzi ukončením všeobecného vzdelávania a začiatkom odborného vzdelávania alebo počas neho;

f) podporovať základné a prehlbujúce odborné vzdelávanie, a tam, kde je to vhodné, rekvalifikáciu, primeranú rôznym obdobiam pracovného života;

g) ponúknuť každému, v súlade s jeho záujmami a schopnosťami, pracovnými poznatkami a skúsenosťami, a prostredníctvom stálych zariadení odborného výcviku, možnosť rastu alebo získavania možností na vyššie pracovné zaradenie;

h) užšie spojiť rôzne formy odborného vzdelávania v rôznych oblastiach hospodárstva tak, aby na jednej strane odborné vzdelávanie najlepšie spĺňalo potreby hospodárstva a záujmov študentov, a aby na strane druhej problémy prezentované v odbornom vzdelávaní získali takú pozornosť, akú si zaslúžia tak v obchodných, ako aj v odborných kruhoch.

Tretí princíp

Keď začne spoločná politika odborného vzdelávania fungovať, je potrebné venovať osobitnú pozornosť:

- prognóze a odhadom, na národnej úrovni ako aj na úrovni spoločenstva, o kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadavkách na pracovníkov v rôznych výrobných odvetviach;

- stálemu systému informácií a poradenstvu alebo odbornému poradenstvu pre mladých a dospelých, založenom na poznatkoch o schopnostiach jednotlivcov, vzdelávacích možnostiach a ponukách zamestnaní v úzkej spolupráci s výrobnými a distribučnými odvetviami hospodárstva, strediskami odborného vzdelávania a školami;

- vytvoreniu podmienok umožňujúcich každému nájsť si útočisko v systéme zabezpečujúcom vyššie uvedené pred voľbou povolania, počas odborného vzdelávania a počas celého pracovného života.

Štvrtý princíp

V súlade s týmito všeobecnými princípmi a na dosiahnutie cieľov vyššie uvedených, Komisia môže navrhnúť Rade alebo členským štátom na základe zmluvy vhodné opatrenia, ktoré sa javia ako potrebné.

Ďalej, v úzkej spolupráci s členskými štátmi, Komisia vypracuje štúdie a podnikne výskum v oblasti odborného vzdelávania, čím sa zabezpečí dosiahnutie spoločnej politiky, najmä s ohľadom na podporu získania zamestnania, geografickú a pracovnú mobilitu pracovníkov v spoločenstve.

Navyše, zostaví zoznam vzdelávacích zariadení v členských štátoch, porovná ich s existujúcimi požiadavkami a určí, ktoré činnosti sa členským štátom odporúčajú, vyznačiac priority tam, kde je to potrebné. Prípadne Komisia podporí uzatváranie dvojstranných alebo mnohostranných dohôd.

Komisia sleduje rozvoj týchto opatrení, porovnáva ich výsledky a oboznamuje s nimi jednotlivé členské štáty.

Počas realizácie úloh v oblasti odborného vzdelávania Komisii pomáha tripartitný poradný výbor, ktorého zloženie a štatút určí Rada po doručení stanovisku Komisie.

Piaty princíp

V snahe o rozširovanie vedomostí o všetkých týchto údajoch a publikáciách o stave a rozvoji odborného vzdelávania v rámci spoločenstva a o modernizovanie súčasných metód výučby Komisia podnikne vhodné kroky na zozbieranie, distribúciu a výmenu užitočných informácií, literatúry a učebných materiálov medzi členskými štátmi. Zabezpečí najmä systematickú distribúciu literatúry o inováciách, ktoré sa už zaviedli alebo ktoré majú byť zavedené. Členské štáty poskytnú všetku potrebnú pomoc a podporu Komisii pri uskutočňovaní rôznych úloh najmä tým, že jej poskytnú užitočné informácie o súčasnom stave a rozvoji národných systémov odborného vzdelávania.

Šiesty princíp

V spolupráci s členskými štátmi bude Komisia podporovať priame výmeny skúseností v oblasti odborného vzdelávania, ktoré umožnia inštitúciám zodpovedným za odborné vzdelávanie a odborníkom v tejto oblasti oboznámiť sa s a študovať výsledky a novinky iných krajín spoločenstva v oblasti odborného vzdelávania.

Táto výmena skúseností sa uskutoční najmä formou študijných seminárov a programov návštev a pobytov v inštitúciách odborného vzdelávania.

Siedmy princíp

Jedným zo základných faktorov každej účinnej politiky odborného vzdelávania je rozvoj a podpora vhodného vzdelávania učiteľov a inštruktorov, ktorých počet by sa mal neustále zvyšovať a ktorých technické a pedagogické schopnosti by sa mali rozvíjať.

Členské štáty budú v prípade potreby s pomocou Komisie podporovať akékoľvek opatrenia, ktoré by mohli prispieť k zdokonaľovaniu a rozvoju takéhoto vzdelávania, najmä tie opatrenia, ktoré zabezpečujú nepretržité prispôsobovanie sa vývoju v hospodárskej a technickej oblasti.

Bude sa podporovať školenie inštruktorov, vybraných spomedzi vysoko kvalifikovaných odborníkov. Je potrebné usilovať sa o zbližovanie vzdelávania týchto inštruktorov; všetky výmeny skúseností a iné podobné vhodné prostriedky, najmä tie, ktoré sa spomínajú v šiestom princípe, je možné využiť k dosiahnutiu zblíženia.

Štáty spoločenstva podniknú špeciálne opatrenia na podporu základného a prehlbujúceho vzdelávania učiteľov a inštruktorov v menej preferovaných regiónoch spoločenstva, v rozvíjajúcich sa krajinách a oblastiach, najmä tých, ktoré sú pridružené k spoločenstvu.

Ôsmy princíp

Spoločná politika odborného vzdelávania musí byť zostavená najmä tak, aby umožnila postupné zbližovanie jednotlivých stupňov vzdelávania.

V spolupráci s členskými štátmi Komisia na základe požiadaviek rôznych povolaní, ktoré si vyžadujú špecifickú formu vzdelávania, zostaví na rôznych stupňoch vzdelávania štandardizovaný opis požadovaných základných kvalifikácií.

Na základe toho by sa malo usilovať o zbližovanie jednotlivých štandardov požadovaných na úspešné zvládnutie záverečných skúšok s cieľom dosiahnuť vzájomné uznávanie vysvedčení a iných dokladov potvrdzujúcich ukončenie odborného vzdelávania.

Členské štáty a Komisia podporia konanie európskych súťaží a skúšok.

Deviaty princíp

Členské štáty a Komisia môžu spolupracovať pri podnikaní vhodných krokov najmä pri zostavovaní primeraných vzdelávacích programov, aby prispeli k dosiahnutiu celkovej vyváženosti dopytu a ponuky pracovných miest v rámci spoločenstva, zohľadniac prognózy zostavované na tento účel.

Takéto kroky a programy musia smerovať k pružnému vzdelávaniu dospelých a k rekvalifikácii, zohľadňujúc situáciu spôsobenú hospodárskym rastom alebo poklesom, technologickými a štrukturálnymi zmenami a špeciálnymi požiadavkami v určitých zamestnaniach, kategóriách zamestnancov alebo špecifických regiónoch.

Desiaty princíp

Pri uplatňovaní všeobecných princípov spoločnej politiky odborného vzdelávania je potrebné venovať osobitnú pozornosť špeciálnym problémom, týkajúcim sa špecifických odvetví alebo špecifických kategórií osôb; na tento účel sa môžu prijať aj špeciálne opatrenia.

Opatrenia, ktoré sa podniknú na dosiahnutie cieľov spoločnej politiky odborného vzdelávania, môžu byť spoločne financované.

V Bruseli 2. apríla 1963

Za Radu

predseda

Eugène Schaus

[1] Ú. v. ES č. 31, 26.4.1962, s. 1034/62.

--------------------------------------------------