31960D1119(01)Uradni list 073 , 19/11/1960 str. 1429 - 1430
danska posebna izdaja: serija II zvezek VII str. 0008
angleška posebna izdaja: serija II zvezek VII str. 0008
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 1 str. 0009
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 1 str. 0009


Sklep Sveta

o ustanovitvi Skupine za tehnično pomoč

SVET EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI JE

ker na nekaterih področjih razpoložljiva sredstva ne ustrezajo potrebam za tehnično pomoč in ker je treba odpraviti podvajanje pri posredovanju tehnične pomoči in učinkovito uporabljati vsa razpoložljiva finančna in človeška sredstva;

ker je torej treba državam v razvoju dati na voljo več tehnične pomoči in poiskati najboljše načine, da se to doseže;

ker je koristno primerjati ustrezne izkušnje, uporabo različnih metod in organizacijske probleme, ki se pojavijo, z dolžnim spoštovanjem dejavnosti drugih regionalnih ali mednarodnih organizacij, ki so odgovorne za tehnično pomoč;

ker morajo biti prizadevanja na področju tehnične pomoči, tako na mednarodni ravni kot tudi doma, bolj produktivna, vendar ne da bi nadomestila dejavnosti domačih agencij v državah članicah;

ker bi bilo torej zelo koristno uskladiti dejavnosti držav članic na področju tehnične pomoči in omogočiti največji možni izkoristek materialnih virov in delovne sile, namenjenih za tehnično pomoč,

SKLENIL:

1. Ustanovi se Skupina za tehnično pomoč, ki bo spodbujala dejavno sodelovanje med državami članicami in Komisijo in iskala skupne rešitve v zvezi s posebnimi problemi tehnične pomoči državam v razvoju.

2. Glavne naloge skupine so:

(a) izmenjati informacije o dejavnostih držav članic in Komisije na področju tehnične pomoči;

(b) primerjati razpoložljiva sredstva v državah darovalkah in potrebe držav v razvoju;

(c) preučevati vloge za tehnično pomoč, ki jih predložijo države, zlasti zato, da najdejo najboljši način, kako jim ugoditi;

(d) primerjati in po potrebi dajati predloge za usklajevanje metod in tehnik, ki jih domače agencije uporabljajo na področju tehnične pomoči;

(e) razmisliti o tem, da bi se v prihodnosti uvedla skupno ukrepanje na področju tehnične pomoči in predstavili predlogi v zvezi s tem;

(f) na splošno preučiti vse probleme v okviru pristojnosti skupine, ki bi ga sprožil katerikoli član in zlasti z namenom spodbujanja sodelovanja med državami članicami v mednarodnih organizacijah, in za pripravo koristnih predlogov v tej zvezi.

3. Skupino sestavljajo predstavniki iz vsake države članice in Komisije, ki imajo posebne zadolžitve na področju tehnične pomoči. Vsak predstavnik se lahko dogovori, da ga nadomešča njegov namestnik; za njegovo imenovanje veljajo enaki pogoji. Predstavnikom lahko pri razpravah o posebnih problemih pomagajo strokovnjaki.

Sekretariat Sveta zagotovi opravljanje strokovno-administrativnih nalog za potrebe skupine.

4. Visoki organ ESVS in Komisija Euratom imata na sestankih skupine lahko svoje predstavnike.

5. Skupina lahko povabi izvedence, za katere sodi, da se je z njimi koristno posvetovati.

6. Skupina redno poroča pristojnim organom.

V Bruslju, 19. oktobra 1960

Za Svet

Predsednik

J. M. A. H. Luns

--------------------------------------------------